X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13075
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rocznego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty awansującego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Joanna Gnatowicz
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Iwona Górak
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Alina Makowska
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 11 w Brzegu, ul. Spacerowa 3,
Nauczany przedmiot: nauczyciel przedszkola
Czas trwania stażu: 9 msc

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 1 września 2010 rozpoczęłam staż w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Brzegu. Zostałam wychowawcą grupy III –zróżnicowanej pod względem wiekowym (dzieci 4 i 5-letnie). Drugim opiekunem grupy została Pani Beata Czerwińska - wicedyrektor przedszkola-z która nawiązałam współpracę.
Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260/2004 r., poz. 2593).
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Doskonaliłam swoją wiedzę
i umiejętności mając nadzieje, że wpłynie to pozytywnie na moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola.
Sporządzony plan rozwoju zawodowego obejmował następujące cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola,

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć,

5. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki,

Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, skompletowałam według poszczególnych wymagań:


Ad. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260/2004 r., poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214/2007 r., poz. 1580) rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 118/2003 r., poz. 1112 z późniejszymi zmianami). We wrześniu 2010 roku opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor przedszkola.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Ważnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.

Organizowanie drogi rozwoju zawodowego.

W wyniku konsultacji z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który bym moim „przewodnikiem” we wszelkich działaniach podejmowanych wciągu całego okresu trwania stażu.

Ad. 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

Aby prawidłowo wypełniać moje obowiązki konsultowałam się z opiekunem stażu w sprawach dotyczących dokumentacji w przedszkolu. Organizowałam zajęcia własne w oparciu o przygotowywane konspekty zajęć. Na bieżąco uzupełniałam dziennik zajęć dokonując wpisów z przeprowadzonych zajęć, prowadziłam karty obserwacji dla 4 i 5-latków oraz sporządzałam diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (wrzesień/październik, styczeń-luty). Podczas trwania stażu opracowywałam comiesięczne plany pracy dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczej. Okres stażu umożliwił mi także zgromadzenie i poszerzenie warsztatu pracy o zbiór pomocy dydaktycznych. Przygotowując się do codziennych zajęć większość pomocy dydaktycznych wykonywałam sama-mimo iż pochłaniało to wiele czasu-dawało mi ogromną satysfakcję. W celu pogłębienia i utrwalenia zdobytych przez dzieci wiadomości, wykorzystałam osobiście przygotowane karty pracy. Dodatkowo gromadziłam karty pracy, ilustracje i przykłady zajęć plastycznych, które znajdowałam na ciekawych stronach internetowych.
Ważnym elementem, niezbędnym do prawidłowego wykonywania moich obowiązków, było zapoznanie się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania przedszkola, w tym z treścią takich dokumentów jak:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty,
- Statut Przedszkola,
- Podstawa Programowa.

Zapoznałam się także z podstawami funkcjonowania i zakresem kompetencji takich organów przedszkola jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz uczestniczyłam w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Dla bezpieczeństwa dzieci oraz własnego, które stanowi priorytet w pracy pedagogicznej zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.

Ad. 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Współpraca z rodzicami, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci, współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach oraz wycieczkach.
Ważnym elementem działań podejmowanych przez nauczyciela jest sfera wychowawcza. Aby w pełni realizować jej założenia konieczne jest poznanie środowiska rodzinnego dziecka. W tym celu na początku roku dokonałam analizy kart zgłoszeniowych dziecka do przedszkola, dzięki którym mogłam uzyskać informacje na temat sytuacji rodzinnej dzieci. Informacje o środowisku dzieci uzupełniałam także poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Na bieżąco prowadziłam obserwację 4 -latków i diagnozę 5-latków pod względem funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej, ich wiedzy i umiejętności. Obserwacja umożliwiła mi dokładniejsze poznanie każdego z wychowanków i rozpoznanie braków w danej sferze rozwoju dziecka. Dzięki temu wiedziałam, w którą stronę ukierunkować swoje działania dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńcze.
W miarę potrzeb udzielałam pomocy rodzicom mającym pytania, wątpliwości co do rozwoju swoich dzieci kierując ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu. (organizacja spotkań dla dwójki dzieci- jedno-pomoc psychologa ze względu na sytuacje rodzinną, drugie-pomoc w ustaleniu lateralizacji).
Przez cały rok chętnie służyłam rodzicom pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę psychologiczno - pedagogiczną. Organizowałam zarówno kontakty indywidualne jak i grupowe podczas których rodzice byli informowani o realizowanych treściach programowych, przewidywanych imprezach, wszelkich innych sprawach, których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców.
Współpraca ze środowiskiem opierała się także na zorganizowaniu imprez przedszkolnych. Rodzice uczestniczyli w przygotowaniu takich imprez jak: Mikołaj w przedszkolu, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty. Współpracując z rodzicami zachęcałam ich do bezinteresownego wspomagania zarówno grupy jak i przedszkola. Zaowocowało to pomocą rodziców poprzez zakup artykułów papierniczych na rzecz grupy, przekazanie bajek, kolorowanek, zabawek, gier i maskotek, przekazanie dekoracji ściennych do sali oraz dekoracji świątecznych, zakup słodyczy i napojów w trakcie roku przedszkolnego, przekazanie strojów karnawałowych na rzecz przedszkola, organizacja poczęstunku podczas imprez okolicznościowych.
Podczas odbywania stażu zorganizowałam wycieczkę na pocztę-gdzie dzieci zapoznały się dokładnie z pracą i funkcjonowaniem urzędu pocztowego, zwiedziły pomieszczenia poczty niedostępne dla petentów oraz wysłały listy do św. Mikołaja. Dopełnieniem wycieczki było przekazanie kierownikowi poczty plakatu z projektami znaczków wykonanego przez dzieci.
Zorganizowałam również spacer alejkami 3 brzeskich parków, którego punktem kulminacyjnym była wizyta na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
Aby urozmaicić i uatrakcyjnić moją współpracę z rodzicami korzystałam z tablicy ogłoszeń umieszczonej na holu przedszkolnym. Umieszczałam na niej nie tylko ważne ogłoszenia ale również pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu- w postaci tekstów piosenek na kolejne miesiące, a także wykonywane przeze mnie zdjęcia przy okazji wycieczek, spacerów czy imprez przedszkolnych.

Ad 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.

W ramach tego zadania przeprowadziłam 9 zajęć w obecności opiekuna stażu oraz 1 zajęcie w obecności dyrektora przedszkola i 4 zajęcia w obecności wicedyrektora. Po zajęciach rozmawiałam zarówno z opiekunem stażu jak i dyrekcją przedszkola i dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć. Wszystkie uwagi skrupulatnie notowałam. Cenne rady przyczyniły się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia zajęć. Były to bardzo ważne doświadczenia, gdyż pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Wielokrotnie też zasięgałam porad innych nauczycielek pracujących w przedszkolu, aby moje poczynania przynosiły jeszcze większe efekty a wątpliwości zostały rozwiane.

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych prze opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja umożliwiła mi poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego organizowania sytuacji edukacyjnych, wykorzystywania nowych form i metod pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych.

Ad 5. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki,

Systematycznie wypełniałam zadania wynikające z planu rocznego przedszkola. Dużo uwagi i pracy poświęciłam imprezom i uroczystościom w grupie. Zorganizowałam, opracowałam programy i przeprowadziłam następujące uroczystości: występ Świąteczny (Święta Bożego Narodzenia), Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy i Taty. W trakcie przygotowań wiele cennych uwag i konsultacji uzyskałam od pani dyrektor, wicedyrektor jak również opiekuna stażu. Pozwoliło mi to na doskonalenie programów zarówno pod względem wizualnym jak i artystycznym. Korzystałam również z cennych rad innych nauczycielek przedszkola.
Swoje zaangażowanie i pracę włożyłam również w realizację imprez ogólnoprzedszkolnych. Samodzielnie poprowadziłam imprezę „Mikołaj w przedszkolu”- organizując całą oprawę oraz osobę Mikołaja (rodzic z mojej grupy) . Samodzielnie w obecności Pani dyrektor przedszkola przygotowałam i przeprowadziłam konkurs dla wszystkich grup wiekowych pt. „Ilustracja do muzyki Fryderyka Chopina” – łącząc sferę muzyczną z manualną. Zwieńczeniem konkursu były słodkie upominki oraz wystawa prac zorganizowana na holu przedszkolnym (miesiąc marzec).
Przez cały okres stażu dbałam o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali grupowej uwzględniając przy tym porę roku bądź uroczystość. Samodzielnie wykonywałam elementy dekoracyjne oraz zakup materiałów i przyborów. Wykonywałam również dekoracje na hol przedszkolny w związku ze Świętami Bożego Narodzenia a także konkursem Chopinowskim. Angażowałam się w dekorowanie holu na bal karnawałowy, oraz pomagałam przy wystroju do przedstawień innym nauczycielkom służąc dekoracją i innymi materiałami wystroju. Angażowałam grupę do udziału w takich konkursach jak: konkurs muzyczno-plastyczny -„Ilustracja do muzyki Chopina”, konkurs plastyczny - „Brzeg-moje miasto”. Dzieci brały również udział w przygotowywaniu ozdób na kiermasz świąteczny (grudzień).
Aby wzbogacić swoja wiedzę na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując takie czasopisma jak: „Nauczycielka przedszkola”„Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, , a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu między innymi takiej jak:

· Balejko Antoni., Jak usuwać wady mowy, Białystok 1993,
· Burtowy Maria, Przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, Poznań 1992,
· Cackowska Maria., Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, Warszawa 1984,
· Demel Genowefa, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1983,
· Dmochowska Maria., Droga dziecka do nauki pisania , Warszawa1971,
· Kruk Helena., Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu, Warszawa 1990,
· Kruk Helena., Z ludźmi i przyrodą-wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym, Warszawa 1991,
· Kultura literacka w przedszkolu, pod. red. S. Frycie, Warszawa 1988,
· Okoń Wincenty., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987 r
· Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, tłum. E. Janik, Warszawa 1980,
· Rocławska-Daniluk Małgorzata., Czytanie i pisanie-metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych, Gdańsk 2008,
· Schiller Pam., Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem, Warszawa 2005,
· Smoczyńska-Nachtman Urszula., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 1988,
· Spałek Ewa., Jak pomóc dziecku z wadą wymowy, Kraków 1996,
· Szuman Stefan., Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1946,

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Wykorzystywałam komputer do przygotowania dokumentacji, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć. Wykorzystując internet dokonałam publikacji mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych na stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
• www.men.pl
• www.edux.pl
• www.pwn.com.pl
www.chomikuj.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.wspip.com.pl
• www.interklasa.pl
• www.cdidn.edu.pl
• www.przedszkolak.pl

Okres stażu umożliwił mi podnoszenie kompetencji pedagogicznych poprzez udział w szkoleniach. Dzięki temu mogłam również poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe. Zarówno pozaprzedszkolne jak i wewnątprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli były dla mnie bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. W okresie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:

· Warsztaty metodyczne „Świat odgłosów- zabawy i gry kształtujące umiejętności poznawcze” organizowane przez ośrodek doradztwa metodycznego Metris a przeprowadzone w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Brzegu,

· Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pt. Metody integracyjne w pracy z grupą- wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, organizowane przez Centrum Szkoleniowe Klanza, a przeprowadzone w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Brzegu, (listopad 2010 rok),

· Szkolenie dotyczące przeprowadzania diagnozy gotowości szkolnej przeprowadzone w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Brzegu,

· Kurs doskonalący- Organizacja wycieczek szkolnych, zorganizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzegu, (listopad 2010 rok),

· Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną za I półrocze 2010/2011 rok, (luty 2011 rok),

· Rada szkoleniowa WDN „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, Publiczne przedszkole nr 11, (kwiecień 2011 rok),

· Rada szkoleniowa WDN „Mali artyści-pobudzanie ekspresji plastycznej dzieci różnymi czynnikami: muzyką, literaturą, przyrodą, Publiczne Przedszkole nr 11 w Brzegu, (listopad 2011 rok).

Joanna Gnatowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.