X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13047
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielką języka polskiego zatrudnioną na podstawie aktu mianowania z dnia 18.07.2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie.

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, przeprowadziłam autoanalizę swoich możliwości i zdecydowałam się ubiegać o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Po przyjęciu wniosku przez dyrektora szkoły, napisałam plan rozwoju zawodowego na okres stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy. Tworząc go, opierałam się na podstawowych dokumentach regulujących zasady funkcjonowania i organizacji szkoły oraz na wizji i misji szkoły. Przeprowadziłam również dogłębną analizę wszystkich obszarów pracy szkoły oraz wzięłam pod uwagę potrzeby uczniów. Priorytetem moich działań było podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły oraz własny rozwój zawodowy.
W planie uwzględniłam powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i 4.


REALIZACJA ZADAŃ

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie: Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy

Wzięłam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Kurs doskonalący Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego zorganizowany przez „Oświata, Edukacja i Consulting” – 24.09.2009 r.;
Szkolenie Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości – 2009.02.06 – 2009.03.07 (16 godz. wykładów i zajęć praktycznych) - zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie;
Konferencja na temat Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne – 25.02.2009 r. (4 godz.) – zorganizowana pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Biura Edukacji, Burmistrza Dzielnicy Białołęka;
Kurs doskonalący Wybrane zmiany w prawie oświatowym zorganizowany przez „Oświata, Edukacja i Consulting” – 18.03.2009 r.;
Kurs doskonalący Ewaluacja wewnątrzszkolna zorganizowany przez „Oświata, Edukacja i Consulting” – 27.11.2009 r.
Szkolenie Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi? zorganizowane przez „Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe” – 12.01.2010 r.
Kurs doskonalący Nowe zadania nauczycieli związane z wyborem programów nauczania i podręczników zorganizowany przez „Oświata, Edukacja i Consulting” – 05.05.2010 r.
Kurs doskonalący Procesy zachodzące w szkole zorganizowany przez „Oświata, Edukacja i Consulting” – 15.10.2010 r.

Ukończenie wyżej wymienionych form doskonalenia zawodowego:
Ukończenie wyżej wymienionych form doskonalenia zawodowego:
pozwoliło mi dokonać autorefleksji i poszerzyć swoje umiejętności zawodowe;
wzbogaciło moją wiedzę na temat właściwego planowania rozkładu godzin dydaktycznych w celu zrealizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego, a czego wynikiem było dostosowanie ramowych planów nauczania języka polskiego w kl. 4-6 do optymalnej realizacji podstawy programowej;
pozwoliło udoskonalić mi umiejętność stosowania nowych, aktywnych form i metod pracy z uczniem, co z kolei przełożyło się na uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego oraz wpłynęło na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów;
dostarczyło mi wiedzy przydatnej w konstruowaniu programu pracy z uczniem zdolnym i słabym – opracowałam Program koła polonistycznego oraz Program zajęć wyrównawczych;
dostarczyło mi informacji na temat ewaluacji wewnątrzszkolnej, co z kolei pomogło mi znacznie w pracy w Zespole do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej w charakterze przewodniczącej Zespołu i przy konstruowaniu ankiet ewaluacyjnych;
poszerzyło moją wiedzę odnośnie form i metod pracy stosowanych przy kształceniu umiejętności redagowania dłuższej formy wypowiedzi, co z kolei przełożyło się na jeszcze lepsze wyniki osiągane przez uczniów, w zakresie umiejętności pisania, w sprawdzianie w klasie szóstej;
zaktualizowało moją wiedzę odnośnie prawa oświatowego.


Zadanie: Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych

Dokonałam autorefleksji wypełniając ankietę Ja w roli nauczyciela zamieszczoną w książce Nory Grochowskiej Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić. Wyd. Seventh Sea, Warszawa 2001, s. 13-17.
Opracowałam skierowaną do uczniów anonimową ankietę Jaki jest Twój nauczyciel języka polskiego i wychowawca? Przeprowadziłam ją na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 pod koniec klasy piątej.
Dokonałam analizy własnej pracy wypełniając Arkusz pracy nauczyciela w I i II semestrze roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Zdiagnozowałam potrzeby i oczekiwania uczniów
karty ewaluacyjne,
rozpoznawanie ucznia zdolnego: test „Profil wielorakiej inteligencji”, Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu twórczego G. Lewisa, Zestaw kontrolny do rozpoznawania ogólnych zdolności naukowych G. Lewisa, Wskaźnik zachowań znamionujących uzdolnienie J. Eby, sonda „W jakim kole zainteresowań chciał(a)byś brać udział?”;
wstępna diagnoza i kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się - praca z uczniem słabym, praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Opracowałam i przeprowadziłam w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 ankietę ewaluacyjną na temat satysfakcji uczniów z poziomu nauczania języka polskiego.
Zadanie: Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym

Wnikliwa obserwacja sposobów uczenia się i myślenia oraz zachowania się dzieci stanowiła dla mnie bardzo dobrą podstawę do wyodrębnienia w uczonych przeze mnie klasach uczniów zdolnych.
Rozpoczynając pracę z tymi uczniami rozeznałam ich potrzeby i ustaliłam zgodny z nimi plan działania. Dokonałam odpowiedniego doboru treści, metod nauczania, form organizacyjnych pracy na lekcji oraz oddziaływań wychowawczych.
Praca z uczniem zdolnym odbywała się na każdej lekcji, ale głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Taka forma zajęć rozwija bowiem u ucznia jego zdolności, a zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów i ich predyspozycje. W pracy z uczniem skupiłam uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie mieliby możliwości zetknięcia się w normalnym toku lekcji.
Stosowane przeze mnie formy pracy na lekcji to:
Krótkie, kilkuminutowe rozmowy n-la z uczniem, mające na celu rozszerzenie bieżącego materiału;
Zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych;
Przygotowanie przez uczniów referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury;
Prowadzenie przez uczniów fragmentowe lekcji;
Zachęcenie do czytania fachowych czasopism;
Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi;
Stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych;
Organizowanie konkursów.

Innymi formami pracy z uczniem zdolnym była praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień (koło polonistyczne i koło dziennikarskie) oraz udział uczniów w licznych konkursach.
Przygotowywałam uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach
Konkurs Polonistyczny (olimpiada przedmiotowa) – rok 2008, 2009, 2010
XXXII, XXXIII, XXXIV Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - rok 2009, 2010, 2011
IX i X Powiatowy Konkurs Literacki „Liryka o Niepodległej” - 2008, 2009 r.
Konkurs Literacki dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej „Moja przygoda w świecie energii przyszłości” - 2010 r.
VIII i IX Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej – 2008, 2009 r.
II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Przecież każdy pisze wiersze” - 2010 r.
Konkurs Literacki z okazji Obchodów Beatyfikacji Jana Pawła II pod patronatem Burmistrza Wołomina „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro” - 04.04. 2011 r.
Konkurs jednego wiersza w ramach XI Światowego Dnia Poezji – kwiecień 2011
Ogólnopolski Konkurs Stypendiada Polonistyczna „I ty bądź czytelny” i „Ortograf” - 2008, 2009, 2010 r.
X i XI Konkurs Poetycki „Cyprian Kamil Norwid – Poeta Naszej Ziemi” - 2010, 2011 r.
XI i XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Bitwie Warszawskiej 1920 r. - 20.04.2011 r.
V, VI, VII Przegląd Artystyczny Wołomin - 2009, 2010, 2011r.


Osiągnięcia moich uczniów:

Wyróżnienie w etapie gminnym XXXIII i XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”;
I i III miejsce oraz dwa wyróżnienia w V i VII Przeglądzie Artystycznym Wołomin 2009 i 2011 w kategorii recytacja;
III miejsce i dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Stypendiada Polonistyczna - „Ortograf”;
I miejsce w etapie gminnym i dwa razy II miejsce oraz wyróżnienie w etapie powiatowym w IX i X Powiatowym Konkursie Literackim „Liryka o Niepodległej
I i III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej
II miejsce i III miejsce w VIII i IX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej „Moja przygoda w świecie energii przyszłości”
Osiem tytułów laureatów etapu szkolnego Konkursu Polonistycznego (olimpiady przedmiotowej); dwa tytuły laureatów etapu rejonowego; tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
I, II i III miejsce w etapie miejskim oraz I miejsce w X Powiatowym Konkursie Poetyckim „Cyprian Kamil Norwid – Poeta Naszej Ziemi”

Zainicjowałam i zorganizowałam szkolne i klasowe konkursy
Szkolny Konkurs Ortograficzny „Zdobądź tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii!”
Międzyklasowy Konkurs „I Ty zostań baśniomistrzem”
Międzyklasowy Konkurs Mitologiczny „Z mitologią za pan brat”
Klasowy Konkurs o tytuł „Mistrza Dobrych Manier”
Szkolne eliminacje do zewnętrznych konkursów recytatorskich


Zadanie: Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Rozpoznawałam potrzeby edukacyjne uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu. Dokonywałam wstępnej diagnozy, kierowałam uczniów na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przeprowadzałam dokładną analizę wskazań Poradni do pracy z dzieckiem ze stwierdzoną dysleksją, czy dysgrafią. Utrzymywałam stały kontakt ze szkolnym pedagogiem i reedukatorem prowadzącymi z uczniem terapię. Współpracowałam z rodzicami ucznia. Udzielałam specjalistycznej pomocy uczniowi na lekcjach języka polskiego (dostosowanie metod, form i środków dydaktycznych do pracy z dzieckiem z dysleksją).


Zadanie: Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Pracowałam w Zespole do spraw Promocji Szkoły
opracowałam projekt Programu Promocji Szkoły oraz plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkoły na rok szkolny 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
corocznie przygotowałam program artystyczny uświetniający organizowane w szkole I, II i III Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych – rok 2009 - „Kłótnia liczb”, rok 2010 - „Królowa Matematyka”, rok 2011 - „Żart szkolny”;
Napisałam artykuły: Ślubuję uroczyście... Ukazał się on gazecie „Fakty” nr 23 (177) 3 grudnia 2009; I Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Wołomina. Ukazał się on miesięczniku lokalnym „Wspólny Wołomin” nr 4 (54) w kwietniu 2009; III Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Wołomina. Ukazał się on w gazecie „Dobry Znak” nr 8/66/2011 21 kwietnia 2011 r.;
wydawałam z uczniami gazetkę szkolną „szkoł@” w latach 2009-2011.
zainicjowałam w szkole gazetkę ścienną „Nasze sukcesy” informującą uczniów, rodziców i wszystkich gości szkoły o wynikach uczniów w różnych konkursach i zawodach;
dbałam o estetyczny wygląd korytarzy i sal lekcyjnych, przygotowywałam z uczniami gazetki ścienne;
współpracowałam z rodzicami i instytucjami wspomagających pracę w szkole – kontakty indywidualne, zebrania, pedagogizacja rodziców;
brałam z uczniami udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Pomoc Powodzianom
przygotowywałam uczniów do konkursów zewnętrznych;
zorganizowałam konkursy wewnętrzne;
w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 prowadziłam kronikę szkolną;
przygotowałam programy atystyczne: „Poranek Poetycki” - rok 2009, 2010, Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011, Zakończenie roku klas szóstych – rok 2009, 2010, 2011.
wzięłam z uczniami udział w Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” - rok 209, 2010, 2011.


Zadanie: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły

W latach 2008-2011 pracowałam w Komisji do Spraw Analizy Sprawdzianu w klasie szóstej – opracowywałam wyniki wewnętrznych sprawdzianów , które następnie prezentowałam na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, formułowałam wnioski, przeprowadzałam ewaluację. Opracowałam dokument Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie, który znacznie ułatwił i udoskonalił pracę Komisji do Spraw Analizy Sprawdzianu w klasie szóstej.
Wymianie doświadczeń sprzyjała moja praca również w innych Komisjach i Zespołach szkolnych: Komisja do spraw Promocji Szkoły, Komisja do spraw wniosków z rady pedagogicznej, Zespoły Nauczycielskie kl. 4-6, Zespół Samokształceniowy kl. 4-6, Zespół do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej (opracowałam ankiety ewaluacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów).
Na bieżąco diagnozowałam osiągnięcia uczniów, na lekcjach stosowałam ocenianie kształtujące i aktywizujące metody pracy. Śledziłam postępy rozwoju uczniów poprzez monitorowanie procesu nauczania (wczesne wykrywanie ewentualnych błędów i korygowanie planów), w miarę potrzeby podejmowałam działania naprawcze, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie: Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno—wychowawczej

Przygotowywałam materiały i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami i kontaktów z rodzicami.
Przy użyciu komputera wykonuję całą dokumentację, która jest wymagana w szkole – narzędzia pomiaru dydaktycznego w formie testów, sprawdzianów, dokumentację szkolną, dyplomy, ogłoszenia. Uczniowie otrzymują na lekcji karty pracy, karty ewaluacyjne pisane przeze mnie na komputerze. Materiały do pracy z uczniami przygotowuję korzystając z programów komputerowych: Word, PowerPoint, Publisher i internetu. Przy wykorzystaniu komputera przygotowuję również indywidualne informacje dla rodziców.
Wolne chwile poświęcam na wyszukiwanie w Internecie najnowszych informacji dotyczących edukacji, wychowania i opieki. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
www.men.waw.pl www.ortofrajda.pl www.odn.waw.pl
www.edu.info.pl www.oke.waw.pl www.literka.pl
www.cke.edu.pl www.interklasa.pl www.logopeda.pl
www.cmppp.edu.pl www.oświata.org.pl www.dysleksja.waw.pl

Przy wykorzystaniu komputera redagowałam sprawozdania z pracy Zespołu Samokształceniowego, sprawozdania z diagnozujących testów kompetencji w klasie czwartej, czy sprawdzianów w klasie szóstej, itp.
Prowadziłam zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem komputera w pracowni informatycznej. Wykorzystywałam na lekcjach urządzenia multimedialne, dostępne programy edukacyjne i zasoby Internetu. Wdrażałam uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
Ze względu na szybki rozwój informatyki oraz coraz większe jej znaczenie w mojej pracy, ukończyłam w 2005 r. kursy doskonalące - Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela oraz Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem elementów graficznych.
Wyniesione z kursów wiadomości i umiejętności przekazywałam uczniom podczas realizacji treści z języka polskiego przy wykorzystaniu komputera i Internetu. Od czasu do czasu uczniowie ćwiczą ortografię za pomocą programów: „Ortografia śpiewająco”, „Dyktanda słuchowe” lub korzystają z ćwiczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.ortofrajda.pl, czy www.zyraffa.pl. Wprowadzając takie formy wypowiedzi jak: ogłoszenie, zaproszenie, reklamacja czy podanie, korzystam z programów: Microsoft Word i Microsoft Publisher. Uczniowie w Internecie wyszukują informacje dotyczące życia i twórczości konkretnego pisarza czy poety.
Prowadzone przeze mnie zajęcia pozalekcyjne koła dziennikarskiego odbywają się w pracowni komputerowej. Uczniowie uczą się redagować artykuły prasowe do szkolnej gazetki szkoł@ pracując w programie Microsoft Publisher.


Zadanie: Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela

Tworzyłam materiały wchodzące w skład szkolnej dokumentacji związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym - scenariusze uroczystości szkolnych, przedstawień, wzory dyplomów, ankiet, ogłoszeń, rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania, opracowania wyników egzaminów zewnętrznych, konkursy, artykuły do gazety, artykuły do kroniki szkolnej, sprawozdania, itd.

Opracowałam dokumentację wynikającą z procedury awansu zawodowego.
Archiwizowałam dane w formie elektronicznej na CD, PenDrive, drukowałam i skanowałam materiały.


Zadanie: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji

Wykorzystywałam serwisy edukacyjne do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem
- kontakty dzięki poczcie elektronicznej,
- adresy stron: www.interklasa.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl


Zadanie: Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania z jego realizacji

umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania na stronie internetowej – czerwiec 2011 r.

Pozytywne efekty podejmowanych przeze mnie działań to:
urozmaicenie metod i form pracy na lekcji;
urozmaicenie zajęć dydaktycznych;
szybkość i łatwość kontaktu z uczniami i rodzicami (dzięki poczcie elektronicznej);
szybki dostęp do informacji;
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
promocja szkoły w środowisku lokalnym;
rozwój zawodowy;
możliwość doskonalenia własnej pracy poprzez internet.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

Zadanie: Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Uczestniczyłam we wszystkich wewnątrzszkolnych kursach doskonalących.
Aktywnie uczestniczyłam w pracy Zespołu Samokształceniowego nauczycieli uczących w kl. 4-6
pełniłam funkcję Przewodniczącej Zespołu w latach 2008-2011,
opracowałam Program i Plan Pracy Zespołu,
na spotkania Zespołu przygotowywałam dla nauczycieli warsztaty, na których poruszyłam następujące tematy: Komunikacja interpersonalna, Niepowodzenia szkolne, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych, Osiągnięcia szkolne uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
Podczas spotkań Zespołu dzieliłam się swoją wiedzą i opracowanymi przeze mnie materiałami, np. materiały do diagnozy ucznia zdolnego, protokoły z zebrań z rodzicami, Badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w kl. 4-6, ankiety ewaluacyjne zajęć pozalekcyjnych, wzory dyplomów, wkładek do nagród książkowych opracowane na komputerze, czy przygotowaną dla nauczycieli kl. 4-6 broszurą Dysleksja, dysgrafia, dysortografia- jak rozpoznawać trudności i pomagać uczniowi.
sporządzałam protokoły z zebrań Zespołu oraz sprawozdania z półrocznej i całorocznej pracy Zespołu.


Zadanie: Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą

Przeprowadziłam zajęcia otwarte godziny wychowawczej dla dyrektora szkoły oraz wizytatora z Kuratorium Oświaty w Warszawie – 2008 r.

Pełniłam funkcję opiekuna studentki odbywającej praktykę pedagogiczną w szkole w okresie 15.09. 2008 r. – 10.09.2008 r.

Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów i kontraktowych – lata 2008-2011.

Opublikowałam trzy artykuły w prasie lokalnej związane ze szkolnymi uroczystościami:
Ślubuję uroczyście... - „Fakty” nr 23 (177) 3 grudnia 2009.
I Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Wołomina - „Wspólny Wołomin” nr 4 (54) kwiecień 2009;
III Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Wołomina - - „Dobry Znak” nr 8/66/2011 kwiecień 2011 r.;

Zaprezentowałam wypracowane przez siebie materiały na Edukacyjnym Portalu Internetowym – www.edux.pl:
Scenariusz programu artystycznego z okazji Święta Edukacji Narodowej
Indywidualizacja nauczania i wychowania – ankieta dla nauczyciela
Test ze znajomości treści książki Juliusza Verne´a „W 80 dni dookoła świata”


Zadanie: Współpraca z gronem pedagogicznym

Opracowywałam i gromadziłam materiały związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły; udostępniałam je zainteresowanym nauczycielom – udostępnienie: ankiety ewaluacyjnej koła zainteresowań, wykazu błędów popełnianych przez uczniów w pracach pisemnych, testu „Profil wielorakiej inteligencji” do badania uzdolnień i zainteresowań dzieci, wzorów dyplomów, wkładek do nagród książkowych, itp.

Współpracowałam z nauczycielami przy organizowaniu imprez szkolnych (Przegląd Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” - współpraca z nauczycielem muzyki – p. Małgorzatą Kostrzewą, Program artystyczny zakończenia roku szkolnego - współpraca z nauczycielem muzyki – p. Małgorzatą Kostrzewą, nauczycielem przyrody – p. Anną Rasińską, nauczycielem matematyki – p. Ewą Kowalską i p. Wiolettą Turek), konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości (członkowie Komisji do spraw sprawdzianu w szóstej klasie), współpraca przy projekcie edukacyjnym „Z mitologią za pan brat” z nauczycielem historii – p. Marylą Przystupą.

współpracowałam z gronem pedagogicznym w ramach członkowstwa w komisjach szkolnych

Zadanie: Nawiązanie komunikacji z nauczycielami języka polskiego z innych placówek
Inicjowałam dialog w grupie zawodowej nauczycieli polonistów, dzieliłam się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi - kontakty dzięki poczcie elektronicznej, kontakty bezpośrednie przy okazji szkoleń, konkursów, sprawdzianu w klasie szóstej.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest elementem koniecznym w wykonywanej przeze mnie pracy. Pozwala mi bowiem na:
doskonalenie własnego warsztatu pracy;
zdobywanie nowej wiedzy;
korektę form i metod pracy moich, jak również i innych nauczycieli;
wymianę doświadczeń;
podnoszenie jakości własnej pracy i pracy szkoły;
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez promowanie przykładów „dobrej praktyki”
wdrażanie do refleksji;
doskonalenie rozwoju nauczycieli młodszych stażem;
samoocenę i autokorektę podejmowanych działań.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadanie: Opracowanie i wdrożenie autorskiego Programu Pracy Koła Polonistycznego dla klas 4-6

Opracowałam i realizowałam Program Pracy Koła Polonistycznego dla klas 4-6
Dokonałam ewaluacji realizowanego programu

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

1. Wstęp

Reforma oświaty kładzie wielki nacisk na wszechstronny rozwój osobowości ucznia i uczynienie go podmiotem wszelkich działań edukacyjnych i wychowawczych.
Jako nauczycielce języka polskiego szczególnie zależy mi na rozwijaniu zainteresowań humanistycznych uczniów pragnących pogłębiać wiedzę z tej dziedziny. W swojej codziennej pracy dużo czasu poświęcam na uważny dobór technik i metod, pozwalających na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Dzięki temu szeroko pojęte pogłębianie i rozwijanie wiedzy o języku ojczystym może w pewnym sensie stanowić alternatywę dla zainteresowań światem komputerów, gier i telewizji.
Program powstał na bazie kilkuletniej pracy z uczniem zdolnym. Opracowując zajęcia, sięgnęłam po najnowszą bibliografię metodyczną i merytoryczną, założyłam pozytywne efekty powstałe w wyniku wdrożenia tego programu w życie.


Istnieją przynajmniej dwa kryteria rozpoznawania u uczniów zdolności humanistycznych.

I.Kryterium psychologiczne – stosowanie różnych testów:
badających poziom inteligencji i zdolności specjalnych,
testów osobowościowych i innych.

II.Kryterium psychopedagogiczne – odwołuje się do osiągnięć ucznia. Uczeń zdolny to ten, który może mieć osiągnięcia w danej dziedzinie.

Uczniom zdolnym należy zaspokajać potrzeby poznawcze związane z występowaniem zainteresowań bardziej pogłębionych. Należy również respektować jego potrzeby, które wynikają z jego możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Potrzebna jest też dobra atmosfera wokół takich osób, aby mogły optymalnie rozwijać swoje zdolności ku własnemu pożytkowi i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

2. Charakterystyka programu

Program uwzględnia zadania szkoły i nauczyciela w zakresie nauczania języka polskiego, kształcenia umiejętności i wychowania. Jest on przyjazny dla:

nauczyciela, ponieważ:
proponuje tematykę pracy z uczniem zdolnym,
zapewnia korelację z innymi przedmiotami,
wyraźnie precyzuje cele szczegółowe i osiągnięcia ucznia,
wskazuje realne sytuacje pozwalające kształtować zdolności humanistyczne,
angażuje ucznia w proces dydaktyczny.
pozwala kształcić umiejętności wymienione w standardach wymagań na sprawdzianie w klasie szóstej.


ucznia, ponieważ:
odwołuje się do świata realnego,
zawiera ciekawe propozycje zadań i prac,
pozwala opanować umiejętności przewidziane w standardach wymagań na sprawdzianie w klasie szóstej.
przygotowuje do przyszłych sprawdzianów z wiedzy humanistycznej, konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

3. Zaplanowane przedsięwzięcia

Po opracowaniu programu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, podjęłam decyzję o powołaniu do działalności koła polonistycznego dla osób zainteresowanych w formie cotygodniowych, dodatkowych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

4. Odbiorcy programu

Program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej (kl. 4-6), wyrażających chęć rozwijania zainteresowań humanistycznych, pogłębiania wiedzy o języku ojczystym i naszej kulturze.

5. Kryteria kwalifikacyjne do programu
Uczniowie szkoły podstawowej zainteresowani takim sposobem spędzania wolnego czasu

6. Cele ogólne:
- pomoc w zaspokojeniu potrzeby sukcesu, przynależności,
- uwiadomienie uczniom posiadanych przez nich predyspozycji i możliwości twórczych,
rozwój zainteresowań,
kształcenie postaw kreatywnych,
wszechstronny rozwój ucznia,
przygotowanie do konkursów przedmiotowych i szkolnych uroczystości


7. Budowa programu
Program składa się z dwóch różnych części tematycznych realizowanych w kolejnych klasach:
Kl. IV – Koło dziennikarskie
Kl. V i VI – Koło teatralno-literackie

Taki układ zagadnień programowych umożliwia uczniowi „wcielenie się” w różne role: dziennikarza, aktora, reżysera, pisarza, poety, itp., a przez to uczeń poszerza swoje wiadomości i umiejętności związane z środkami medialnymi, teatrem i szeroko pojętą literaturą.


8.Realizacja

KOŁO POLONISTYCZNE (DZIENNIKARSKIE)

Cele zajęć:
Kształtowanie umiejętności komunikowania się
1.uczeń rozumie istotę społecznego komunikowania się
2.wie co to jest komunikowanie interpersonalne i masowe
Zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych
- uczeń:
umie posługiwać się różnego rodzaju formami wypowiedzi pisemnej, dziennikarskiej (wywiad, notatka informacyjna, sprawozdanie, recenzja)
potrafi sprawnie nadać tytuły i podtytuły publikacji
potrafi gromadzić i selekcjonować materiały do poszczególnych numerów gazety
poznaje i doskonali różne techniki komputerowe
projektuje i wykonuje szatę graficzną gazety
potrafi zająć się składaniem i kolportowaniem czasopisma
Wyrabianie określonych postaw, przygotowanie do pełnienia ról w dorosłym życiu
- uczeń
-jest twórczy, aktywny, poszukujący materiałów w różnych źródłach, wytrwały w dążeniu do celu
- zna cech dobrego dziennikarza i próbuje go naśladować

W ramach zajęć koła odbyły się warsztaty dziennikarskie, na których uczniowie nabywali umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi dziennikarskiej, tj. sprawozdanie, artykuł informacyjny, ogłoszenie, wywiad, recenzja książki i filmu, jak również pracami związanymi z projektowaniem, wydawaniem i kolportowaniem szkolnej gazetki „szkoł@”. Uczniowie klas 4-6 kształcili swoją umiejętność pracy z komputerem w programie Word i Microsoft Publisher.
Członkowie koła mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca dziennikarzy w redakcji „Newseek” w Warszawie, w ramach wycieczki zorganizowanej przeze mnie w dniu 19.11.2009 r.
Cotygodniowe spotkania na kole dziennikarskim przyczyniły się w znacznym stopniu do zwiększenia sprawności językowej uczniów oraz kształtowania postawy osoby twórczej, aktywnej, poszukującej materiałów w różnych źródłach i wytrwałej w dążeniu do celu. Wydany przez zespół redakcyjny numer gazetki szkolnej cieszył się bardzo dużą poczytnością. Nakład 63 egzemplarzy okazał się niewystarczający, by zaspokoić potrzeby czytelnicze wszystkich uczniów. Poza tym wielu uczniów, niezapisanych na zajęcia, wyraziło chęć uczęszczania na koło dziennikarskie w następnym roku szkolnym.
Na zakończenie zajęć przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną. Członkowie koła wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat organizacji zajęć (starannie, rzetelnie przygotowane), osoby prowadzącej (miła, pomocna) oraz atmosfery na zajęciach (twórcza, mobilizująca do pracy i wysiłku). Wszystkie uczęszczające na koło osoby wyraziły chęć pracy na kole dziennikarskim w przyszłym roku szkolnym.
Wydanie gazetki szkolnej łączy się również z planem działań promocyjnych szkoły – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Klasa V – KOŁO POLONISTYCZNE (TEATRALNO-LITERACKIE)

Cele szczegółowe programu:
Uczeń uczestniczący w zajęciach powinien :
znać podstawowe pojęcia związane z teatrem,
wyrażać za pomocą gestów, mimiki oraz barwy głosu różne emocje,
rozwijać i udoskonalać elementy warsztatu aktorskiego,
rozpoznawać rodzaje literackie (epika, liryka i dramat),
posiadać umiejętność czytania tekstu z podziałem na role,
poprawnie recytować utwory poetyckie i fragmenty prozy,
współdziałać w grupie i być odpowiedzialnym za efekty pracy zespołowej,
w sposób werbalny i niewerbalny nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
dążyć do samorealizacji poprzez działania artystyczne,
nabywać sprawność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
umiejętnie organizować pracę swoją i grupy,
kształcić umiejętność dokonywania adaptacji utworów literackich na potrzeby przedstawienia,
rozwijać fantazję i wyobraźnię,
kształcić wyobraźnię plastyczną,
zdobyć przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
wyrabiać nawyk korzystania z różnych źródeł informacji i umiejętności przetwarzania ich,
rozwijać i utrwalać potrzeby i nawyki czytelnicze z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań,
rozwijać i ukierunkować twórcze możliwości,
podejmować próby tworzenia różnych form literackich,
posiadać poszerzoną wiedzę o literaturze,
dostrzegać niewerbalne środki przekazu,
rozwijać zainteresowania poezją i dramatem.

Metody i formy pracy:
drama,
burza mózgów,
płynne czytanie (ciche i głośne),
dyskusja,
indywidualna praca z tekstem,
ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe,
elementy emisji głosu;
zabawy poprawiające koncentrację,
prace plastyczne: projekty kostiumów, scenografii, wykonywanie elementów scenograficznych, plakatów, zaproszeń.
praca indywidualna i w grupach.

Realizację programu rozpoczęłam od przeprowadzenia cyklu zajęć integracyjnych. Uczniowie określili własne oczekiwania, wzajemnie się poznali. Aby dostrzegli swoje możliwości, przygotowałam kilkanaście ćwiczeń, mających przede wszystkim charakter zabawy. Młodzież bawiła się głosem, dźwiękiem, ruchem. Improwizowała krótkie scenki o różnorodnej tematyce, wymagające jednoczesnego zastosowania wszelkich poznanych form ekspresji. Gdy odkryła w sobie drzemiący potencjał twórczy, przystąpiliśmy do przygotowań kolejnych inscenizacji na różne okazje szkolne.
Prace przygotowawcze przebiegały wg następującego harmonogramu:
redagowanie scenariusza inscenizacji
„burza mózgów”- ogólna wizja przedstawienia
przydzielanie zadań
aktorzy
odpowiedzialni za scenografię, kostiumy, rekwizyty
opracowanie muzyczne
propozycje rozwiązań inscenizacyjnych
weryfikacja pomysłów
przygotowanie scenografii
próby
wymiana wrażeń po występie, omówienie efektów pracy.

Część zajęć miało formę warsztatów teatralnych, podczas których uczniowie brali udział w grach dramatycznych i ćwiczeniach dramowych w celu przełamania nieśmiałości, wzbogacania wyobraźni, ćwiczenia pamięci, zrozumienia motywacji różnych zachowań i samodzielnej analizy utworu literackiego. Prowadziłam z uczniami ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe, wprowadziłam elementy emisji głosu.
Ponadto na zajęciach koła polonistycznego uczniowie przygotowywali się do kuratoryjnej olimpiady przedmiotowej z języka polskiego, poznawali i przyswajali wiadomości i umiejętności wykraczające poza realizowane na lekcjach języka polskiego treści. Uczniowie przygotowywali się także do udziału w licznych konkursach literackich i recytatorskich.

Rok szkolny 2008/2009
Uczniowie pracowali nad przygotowaniem sztuki teatralnej „Współczesny Kopciuszek”, która została wystawiona podczas VII Przeglądu Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” w MDK w Wołominie oraz przedstawienia „Kłótnia liczb”, które zostało zaprezentowane podczas I Gminnych Mistrzostw Tabliczki Mnożenia Szkół Podstawowych w Wołominie.
Dużą satysfakcję, ale okupioną ciężką pracą, sprawiły uczniom przygotowania do Poranka Poetyckiego o życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Wspomnijcie mnie czasem pięknie...” . Poranek został obejrzany przez uczniów klas 4-6 naszej szkoły.
Ostatnim przedsięwzięciem w tym roku szkolnym był udział uczniów klas piątych i szóstych w Programie artystycznym „Tak niedawno się żeśmy się spotkali...” uświetniającym zakończenie szkoły podstawowej klas szóstych.
Rok szkolny 2009/2010

Uczniowie przygotowywali się do odegrania przedstawienia teatralnego „Królowa Matematyka”, które wystawili na VIII Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” Domu Kultury w Wołominie oraz podczas II Gminnych Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia w naszej szkole. Uczniowie przygotowali również Poranek Poetycki „Od smutku do radości”, który zaprezentowali w naszej szkole dla uczniów i nauczycieli klas 4-6. Ostatni miesiąc działalności koła poświęcony był pracy nad przygotowaniem Programu zakończenia szkoły podstawowej klas szóstych „Do zobaczenia!” oraz Programu rozpoczęcia roku szkolnego klas 4-6.

Rok szkolny 2010/2011
Uczniowie pracowali nad sztuką teatralną „Królewna Śnieżka”, która została wystawiona w MDK w Wołominie podczas IX Przeglądu Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór”. Kolejnym przedsięwzięciem było dla uczniów przygotowanie przedstawienia „Żart szkolny” zaprezentowanego podczas III Gminnych Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia w naszej szkole. Uczniowie klas 5 i 6 pracowali nad udziałem w Programie artystycznym na zakończenie szkoły podstawowej.


Ewaluacja programu

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach koła polonistycznego. Frekwencja na zajęciach zawsze była bardzo duża. Pod koniec semestru udostępniałam uczestnikom koła opracowane przeze mnie ankiety ewaluacyjne. Przyjęty przeze mnie układ zagadnień programowych, umożliwił wielu uczniom zainteresowanych językiem polskim „wcielenie się” w różne role: dziennikarza, aktora, reżysera, pisarza, poety, itp., przez co stworzył im szansę poszerzania posiadanych wiadomości i umiejętności związanych ze środkami medialnymi, teatrem i szeroko pojętą literaturą.
Szeroka oferta zadań zapewniła rozwój umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, logicznego myślenia, rozumowania, a przede wszystkim wykorzystania wiedzy w praktyce.
Realizacja tego programu przyczyniła się do rozwijania zainteresowań humanistycznych oraz miała przełożenie w:
osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, występach publicznych oraz publikacjach szkolnych,
podniesienie wyników kształcenia,
intensyfikacji współpracy rodziców ze szkołą,
wysokich lokatach uczniów w konkursach przedmiotowych i olimpiadzie,,
wysoki wynik na sprawdzianie w klasie szóstej,
promocji szkoły w środowisku lokalnym.


Zadanie: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym

Opracowałam Program Wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej na lata 2008/2011

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i którą nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli”.
Janusz Korczak


Wstęp
Odbiorcy programu
Główne założenia programu
Treści programowe
Metody pracy
Spodziewane efekty
Ewaluacja


Wstęp
Lekcje wychowawcze, to szczególna okazja, by zająć się dziećmi jako osobami, a nie - „pojemnikami na wiadomości”, czy powodami utrapienia. Pomijanie wychowania na rzecz kształcenia – to podcinanie gałęzi, na której nauczyciel siedzi wraz ze swoimi uczniami.
Program opracowałam na podstawie zaleceń zawartych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz Planu Wychowawczego Szkoły.

Odbiorcy programu
Program adresowany jest do uczniów klas 4-6.

Główne założenie programu
Głównym celem pracy wychowawczej w klasie jest stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi psychospołecznemu dziecka poprzez pełną integrację zespołu klasowego.

Główne cele działań wychowawczych:
1.Kreowanie sytuacji, w których każdy uczeń aktywnie rozwija swoją osobowość (w toku zajęć edukacyjnych i imprez pozalekcyjnych).
2.Wyrażanie uznania i szacunku wobec ucznia, pełne akceptowanie go takim, jaki on jest tu i teraz, dawanie poczucia bezpieczeństwa, traktowanie ucznia jako oryginalną i unikalną jednostkę.
3.Inicjowanie sytuacji, w których uczniowie okazują otwarcie swoje uczucia, chcą i potrafią o nich otwarcie mówić, a także dostrzegać je u innych.
4.Wyzwalanie umiejętności współistnienia w grupie.
5.Rozwijanie, kształtowanie i utrwalanie nawiązywania i utrzymywania kontaktów koleżeńskich nie tylko w grupie rówieśniczej, ale i poza nią.

Szczegółowe cele programu:
Uczeń:
1.rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej;
2.kształci poczucie własnej wartości, adekwatnej samooceny, samoakceptacji;
3.uczy się bezpiecznego i akceptowanego społecznie sposobu rozładowywania napięć:
4.doskonali umiejętność współdziałania w grupie;
5.tworzy własny system wartości;
6.rozpoznaje swoje zainteresowania;
7.przygotowuje się do trafnego wyboru szkoły gimnazjalnej.

Treści programowe
Treści programowe są szczegółowo przedstawione w planach pracy godzin wychowawczych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Warunki pracy wychowawczej z klasą:

1.Rozpoznawanie potrzeb dziecka: jego zdolności, talentów, trudności i zaburzeń.
2.Uwzględnianie aktualnych, nawet chwilowych potrzeb i przeżyć dziecka.
3.Szanowanie jego woli, potrzeby samodzielności i przyzwolenie na decydowanie o sobie.


Wybrane metody realizacji tematyki wychowawczej:
W programie tym wykorzystane zostały różne metody pracy w kręgu i w grupie.

Zabawy integracyjne:
niedokończone zdania,
100 pytań do...
godzina szczerości,
jaki jestem
Debata za i przeciw - jedna grupa przygotowuje argumenty za, druga-przeciw. Celem pracy grupy jest zgromadzenie takich argumentów, które przekonają o słuszności poglądu, a tym samym ułatwią podejmowanie decyzji w działaniu.
Drama- metoda ta pozwala na bezpośrednie doświadczenie, przeżycie. Uruchamia wyobraźnię i emocje, które działają twórczo na aktywność ucznia. W metodzie tej wykorzystuje się techniki teatralne, które przyspieszają dojrzewanie do społecznego i twórczego życia.
Drzewko decyzyjne - ta metoda jest graficznym zapisem procesu podejmowania decyzji.
Dyskusja - metoda ta pozwala na wyrażanie swojego zdania, swoich argumentów. Jest treningiem szacunku dla poglądów i przekonań innych. Uczy dyscypliny myśli i dyscypliny czasu.
Burza mózgów – sprzyja wyzwalaniu pomysłowości, buduje integrację klasy.
Gry, konkursy, quizy – służą rozwijaniu motywacji zadaniowej i samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań.
Rysunki – wyzwalają emocje, umożliwiają ekspresję.

Formy realizacji działań
Pogadanki i rozmowy;
Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Konkursy, quizy;
Uroczystości i imprezy klasowe i szkolne z udziałem rodziców;
Wycieczki;
Udział w akcjach szkolnych i lokalnych.


Realizacja programu

1 września 2008 roku zostałam wychowawcą klasy 4a. Na początku roku przeprowadziłam diagnozę ogólną grupy. Zaczęłam od wnikliwej analizy dokumentów klasy (szczególnie ubiegłorocznych dzienników, arkuszy ocen, zeszytu uwag). Przed rozpoczęciem roku szkolnego, przeprowadziłam rozmowy - wywiady z pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielem uczącym w mojej przyszłej klasie. Zbierałam od nich opinie na temat poszczególnych wychowanków.
Każdą grupę cechuje pewne zróżnicowanie ze względu na pozycje społeczne poszczególnych uczniów. Powiązanie tych pozycji tworzy określoną strukturę grupową. Z jej analizy płyną określone dla wychowawcy wnioski. Uważam, że podstawowym narzędziem diagnozy dla opiekuna klasy jest obserwacja. Przyjęłam przy tym schemat proponowany przez B. Gwizdek i E. Sołtys – „pytań do samego siebie” (na które szukałam odpowiedzi początkowo raz w tygodniu, potem w miarę potrzeb):
kto w klasie jest w cieniu, kogo trudno mi zauważyć?

co jest przyczyną podziału wewnątrz klasy?
czego boi się część uczniów?
dlaczego tak niechętnie rozmawiają o swoich problemach na forum całej klasy?
kto w klasie wzbudza we mnie irytację?
kto w klasie i dlaczego wzbudza irytację i niechęć uczniów?
czy jest ktoś, u kogo trudno dostrzec mi dobre cechy?

Jednocześnie zbierałam cenne dla mnie informacje o życiu konkretnego ucznia: o jego zainteresowaniach, kłopotach, sytuacji domowej. Wnikliwa obserwacja pozwala wychowawcy zauważyć drobne sukcesy zarówno w pracy dzieci, jak i w pracy samego opiekuna. Temu celowi służyły wywiady z samymi dziećmi oraz z ich rodzicami.
Istotnych wiadomości o klasie daje wychowawcy zastosowanie technik socjometrycznych. Wyniki badań wskazują na tendencje w zachodzących aktualnie procesach grupowych. Postanowiłam zastosować w tym przypadku metodę socjogramu kołowego oraz w płaszczyźnie uczeń - nauczyciel „Plebiscyt życzliwości i niechęci”. Polegał on na odpowiedzi na dwa pytania:
Z którym nauczycielem najchętniej pojechałbyś na wycieczkę?
Z którym nauczycielem nie pojechałbyś na pewno na wycieczkę?

Odpowiedzi na kartkach były anonimowe. Z klasą pracowało 10 nauczycieli. Badając wyniki w płaszczyźnie uczeń – nauczyciel, nie stwierdziłam szczególnych sympatii czy też antypatii, którymi uczniowie obdarzaliby swoich nauczycieli. Głosy nie rozkładały się równomiernie, ale wyniki uzyskane w takiej ankiecie kazały mi szukać przyczyn powstałego konfliktu i podziału w relacjach na płaszczyźnie uczeń – uczeń.
Dla zdiagnozowania klasy przyjęłam bardziej skomplikowaną metodę socjogramu kołowego. Pozwoliło mi to na:
zbadanie tendencji do nawiązywania określonych kontaktów,
identyfikację i selekcjonowanie uczniów spełniających role w grupie,
klasyfikowanie uczniów w różnych kategoriach, np. popularności, izolacji,
zbadanie struktury wewnętrznej grupy.

Uczniowie otrzymali polecenie wypisania osób, z którymi chcieliby siedzieć w jednej ławce. Wybór mógł paść najwyżej na dwóch kandydatów.
Analiza socjogramu kołowego pozwoliła na wysnucie najważniejszego dla mnie wniosku: w klasie można zauważyć zjawisko „odrzucenia” dwóch uczniów. Jednocześnie zauważalna jest chęć tych uczniów do zmiany swojej pozycji w klasie.
W celu możliwie najszybszego rozwiązania problemu, przeprowadziłam z uczniami po raz pierwszy „godzinę szczerości”. Uzyskane tą drogą informacje, stały się podstawą rozmowy z „odrzuconymi” uczniami i ich rodzicami, a tym samym ważnym krokiem budującym pozytywne stosunki tych uczniów z grupą.

Następnie opracowałam i wdrożyłam Program Wychowawczy dla kl. 4-6 z uwzględnieniem Szkolnego Planu Wychowawczego, priorytetów Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty i specyficznych warunków środowiskowych uczniów.
Specyfika klasy wymagała opracowania takiego programu pracy wychowawczej z młodzieżą, który uwzględniałby potrzeby wszystkich uczniów, a zwłaszcza uczniów nieakceptowanych w klasie. Głównym celem mojej pracy wychowawczej było zatem realizowanie założeń integracji.

W trakcie realizacji zajęć wychowawczych preferowałam metodę treningu (ćwiczeń) opartego na indywidualnych doświadczeniach uczniów. Stosowałam atrakcyjne dla uczniów metody aktywne (drama, rysunki, drzewko decyzyjne, burza mózgów, quizy, dyskusja klasowa, konkursy). Dzięki właściwemu doborowi ćwiczeń, uczniowie uczyli się podstawowych umiejętności psychospołecznych niezbędnych w życiu.
Na zajęciach podejmowałam tematykę współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, m. in. Prawa i obowiązki ucznia, Sprzątanie świata – cele i formy akcji, Na czym polega zdrowe odżywianie?, Zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich, Sport a zdrowie, Chcę poznać siebie – wyrażanie uczuć, Jak pokonać trudności w nauce szkolnej? itp.
Przeprowadziłam anonimowe ankiety: Ankieta – poznanie ucznia, Co sądzisz o przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia w Twojej szkole? Moje mocne i słabe strony, Relacje interpersonalne w klasie, Moje uczucia, Jaki jest Twój nauczyciel języka polskiego i wychowawca? Grzeczność na co dzień.

W klasie piątej głównym celem mojej pracy wychowawczej było kontynuowanie realizacji założeń integracji.
Zmierzyłam poziom przemocy w klasie za pomocą kwestionariusza w formie listy kontrolnej Życie w szkole opracowanej przez angielskiego psychologa Tinego Arora. Kwestionariusz jest zbiorem zdarzeń, które mogą spotkać ucznia w szkole. Około połowa z nich jest przyjemna lub obojętna, druga połowa to zdarzenia zdecydowanie niemiłe. Autor świadomie je wymieszał, aby odwrócić uwagę uczniów od właściwego celu badań. Wyniki badania wskazały, iż jeden uczeń w klasie, najniższy i najszczuplejszy, jest często traktowany nie tak, jakby oczekiwał przez swoich najbliższych kolegów. Dzięki tej informacji mogłam wyjaśnić całą sytuację w klasie, porozmawiać i wpłynąć na zmianę zachowania chłopców- agresorów, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, iż co jest dla nich formą żartu, dla drugiej osoby wcale nie jest zabawne.

W klasie szóstej moje poczynania jako wychowawcy skoncentrowały się wokół dwóch istotnych zagadnień:
Podejmowanie przez uczniów decyzji o wyborze gimnazjum
Sprawdzian w klasie szóstej

W trakcie zajęć dotyczących podejmowania decyzji o wyborze szkoły, starałam się pomóc swoim wychowankom w poznaniu ich możliwości, zainteresowań, zalet, aspiracji – po to, by w przyszłości uniknąć niewłaściwych wyborów. Przygotowałam dla uczniów autotest Zainteresowania i preferencje zawodowe (jest to polska wersja testu duńskiego) pozwalający zorientować się uczniom w swoich zainteresowaniach i zdolnościach. Na zajęciach wychowawczych uczniowie uczyli się trudnej sztuki autoprezentacji, wygłaszania przemówień i referatów.

Przed szóstoklasistami stanęło ważne zadanie – sprawdzian. Jak poradzić sobie z napięciem emocjonalnym mu towarzyszącym? Starałam się dostarczyć uczniom wiedzy na temat stresu oraz przedstawić im sposoby radzenia sobie z nim.

Praca wychowawcza z klasą to nie tylko realizacja godzin wychowawczych. To także:
organizacja imprez klasowych - mikołajki, andrzejki, spotkania wigilijne i wielkanocne, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,
dyskoteki szkolne;
wycieczki;
konkursy – Mistrz Dobrych Manier, Bożonarodzeniowy Quiz
udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, mającej na celu zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną (zajęli pierwsze miejsce)
udział w akcji charytatywnej „Korki”, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół dzieciom, mającej na celu zebranie środków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym; pomoc uczniów w przygotowanie kart dla osób z hospicjum; pomoc uczniów w sprzedaży artykułów w kiermaszu świątecznym
reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas uroczystości patriotycznych.


Ponadto uczniowie wzięli udział w szkolnych programach profilaktycznych: Program domowych detektywów. Jaś i Małgosia na tropie, Nieważne skąd jesteś, Kurtyna, Debata, Między nami kobietami, Nie dręcz mnie, Stop cyberprzemocy.

W pracy wychowawczej z klasą nie można pominąć współpracy wychowawcy z rodzicami. Współpraca ta odbywała się na czterech płaszczyznach:

1.Spotkania z rodzicami podczas ogólnoszkolnych zebrań.
2. Kontakty indywidualne.
3. Współpraca z rodzicami podczas organizacji imprez klasowych i szkolnych.
4. Udział rodziców w zajęciach otwartych.

W celu uzyskania informacji o uczniach od ich rodziców opracowałam Kwestionariusz do oceny postaw rodziców wobec swojego dziecka. Przeprowadziłam również ankiety: „Co sądzisz o przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia w szkole Twojego dziecka?” i „Opinia o szkole na zakończenie roku szkolnego” które dostarczyły mi informacji, jak rodzice postrzegają szkołę oraz mnie jako wychowawcę.
Zdobyte podczas kursu Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona oraz metody A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wiadomości i umiejętności posłużyły mi do przeprowadzenia szeregu spotkań z rodzicami, których celem było m. in. przedstawienie charakterystycznych problemów występujących u młodzieży w okresie dojrzewania, wzbudzenie refleksji wychowawczej u rodziców na temat oceny swojego dziecka i umiejętności kontaktowania się z nim, uświadomienie rodzicom potrzeby wyznaczania dzieciom granic i respektowania ich przez obie strony, wyrabianie umiejętności akceptowania przez rodziców uczuć i stanów emocjonalnych dziecka oraz umiejętności zrozumienia i nazywania uczuć towarzyszących dziecku.

Inne tematy podjęte przeze mnie na spotkaniach z rodzicami to:
ADHD – Co nauczyciel może doradzić rodzicom?
Jak pomóc dziecku w odrabianiu prac domowych?
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – jak rozpoznawać trudności i pomagać dziecku?
Praca z uczniem zdolnym
Kształtowanie u dziecka odpowiedzialności
Niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z korzystaniem przez nasze dziecko z Internetu


Ewaluacja
Pod koniec każdego roku pracy wychowawczej ze swoją klasą, prosiłam adresatów programu – uczniów oraz ich rodziców o ocenę programu wychowawczego oraz opinie na jego temat. Przeprowadziłam wśród nich anonimowe ankiety ewaluacyjne. Uczniowie i rodzice bardzo wysoko ocenili sposób prowadzenia zajęć. Podkreślili duże zaangażowanie wychowawcy w rozwiązywanie problemów uczniów.

Efekty działań
Realizacja programu wychowawczego przyczyniła się do zintegrowania zespołu klasowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z różnych względów nie akceptowanych w klasie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w moich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych i jak wynikało z wypowiedzi uczniów, zajęcia te przyczyniły się w istotny sposób do ich rozwoju. Udało mi się wyposażyć uczniów w podstawowe umiejętności interpersonalne, które traktuję jako klucz do sukcesów życiowych.

Uczniowie będą radzili sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza im życie, będą lepiej rozumieli siebie, umieli współżyć z innymi i potrafili znajdować w samych sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

KORZYŚCI UCZNIÓW można podzielić na bardziej i mniej wymierne. Te konkretne i wymierne to m. in.: lepsza motywacja do nauki, rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętność rozpoznawania swoich emocji oraz kontrolowania swoich nastrojów poprzez myślenie pozytywne, umiejętność unikania/rozwiązywania konfliktów, lepsze porozumiewanie się. Wśród mniej wymiernych korzyści najważniejsze to: podstawy samopoznania, odporność na niepożądane wpływy, większa odpowiedzialność za siebie, początki samowychowania.

KORZYŚCI NAUCZYCIELI, to przede wszystkim lepszy kontakt z dziećmi/młodzieżą, co z kolei oznacza lepsze wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz lepsze samopoczucie. Ponadto wszystkie korzyści ucznia są też korzyściami nauczyciela i na odwrót.

W roku szkolnym 2010/2011 dyrekcja powierzyła mi dodatkowe wychowawstwo w klasie 4b doceniając moje osiągnięcia wychowawcze, doświadczenie w pracy oraz umiejętność bezkonfiktowej współpracy z rodzicami.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Zadanie: Posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Ukończenie podyplomowych studiów na kierunku: Terapia pedagogiczna
- Pracowałam z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – diagnozowałam trudności szkolne, kierowałam dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współredagowałam dostosowania edukacyjne, pracowałam z uczniem na lekcji języka polskiego.
- Współpracowałam z rodzicami – służyłam radą i konkretną pomocą – opracowałam i przekazałam rodzicom materiały: „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – Jak rozpoznawać trudności i pomagać dziecku. Broszura przeznaczona dla rodziców klas 4-6”, „Jak pracować z uczniem dyslektycznym w domu?”

Ukończenie podyplomowych studiów na kierunku: Logopedia
Pracowałam z uczniem zdolnym (praca nad prawidłową dykcją, emisją głosu, itp.) na zajęciach koła teatralno-literackiego oraz na lekcjach języka polskiego.
Dokonywałam wśród uczniów badań przesiewowych odnośnie wad wymowy i zgryzu; kierowałam dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Współpracowałam z rodzicami – przekazywałam rodzicom informacje odnośnie zauważonych u ich dzieci nieprawidłowości związanych z aparatem mowy, wygłosiłam również dla rodziców prelekcję na temat profilaktyki logopedycznej

Zadanie: Prowadzenie przedmiotowego koła zainteresowań
Prowadziłam:
polonistyczne koło zainteresowań – dziennikarskie i teatralno-literackie
zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas piątych


Zadanie: Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
- Przygotowywałam programy artystyczne i organizowałam szkolne akademie
VII Przegląd Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” – 08.04.2009 r. - wystawienie sztuki teatralnej „Współczesny Kopciuszek”
VIII Przegląd Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” – 22.04.2010 r. - wystawienie sztuki teatralnej „Królowa Matematyka”
IX Przegląd Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór” – 06.05.2011 r. - wystawienie sztuki teatralnej „Królewna Śnieżka – wersja współczesna”

I Gminne Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia – 28.03.2009 r. – wystawienie przedstawienia „Kłótnia liczb”.
II Gminne Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia – 05.03.2010 r. – wystawienie przedstawienia „Królowa Matematyka”
III Gminne Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia – 11.04.2011 r. - wystawienie przedstawienia „Żart szkolny”

Poranek Poetycki o życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Wspomnijcie mnie czasem pięknie...” – 03.06.2009 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 klas 4-6 – 01.09.2010 r. - Program artystyczny
Poranek Poetycki „Od smutku do radości” – 27.05.2010 r.
Zakończenie roku szkolnego klas szóstych – 18.06.2009 r. – udział w Programie artystycznym „Tak niedawno się żeśmy się spotkali...”
Zakończenie roku szkolnego klas szóstych – 24.06.2010 r. – Program artystyczny „Żegnaj szkoło!”


Zadanie: Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli
W 2005 roku ukończyłam dwudniowy Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie to pomogło mi i dało jednocześnie uprawnienia do prowadzenia szkolnych wycieczek.
Brałam udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. Zorganizowałam wycieczki do:
kina: „Kultura” w Wołominie – Charlie i fabryka czekolady – 23.10.2008 r.
teatru: „Rampa” w Warszawie – Tajemniczy ogród- 20.11.2008 r.
„Cinemapark” w Warszawie – Przełącz się na ekologię – 06.05.2009 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie – spotkanie z pisarką Joanną Olech – 27.05.2009 r.
kina „Kultura” w Wołominie – ABC teatralne – 25.03.2010 r.
„Cinema City” w Warszawie – Alicja w krainie czarów – 17.03.2010 r.
Domu Kultury w Wołominie - Smutna królewna, Królowa Matematyka (udział w przedstawieniu) – sztuki teatralne wystawione przez dzieci – 22.04.2010 r.
Domu Kultury w Wołominie - Pinokio – 28.04.2010 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie – Walizka – teatr telewizji - 11.05.2010 r.
teatru „Roma” w Warszawie – Awantura o Basię – 14.05.2010 r.
Domu Kultury w Wołominie – spotkanie z magikiem – 31.05.2010 r.
kina „Kultura” w Wołominie - Jak wytresować smoka - 21.06.2010 r.
Zamku Królewskiego w Warszawie – lekcja muzealna Motywy antyczne i spektakl Orfeusz I Eurydyka – 11.10.2010r.
Pałacu w Wilanowie – lekcja muzealna Wizyta u króla ; Cinema City Sadyba Dziki Ocean 3D- 13.10.2010r.
Zamku Królewskiego w Warszawie – lekcja muzealna Niezwykły świat Orientu i przedstawienie Opowieści Szeherezady – 02.12.2010r.
Teatru „Roma” w Warszawie – sztuka Opowieść wigilijna – 08.12.2010r.
Teatru „Rampa” w Warszawie – sztuka teatralna Złota kaczka – 09.12.2010r.
Kina „Kultura” w Wołominie – sztuka teatralna Ten obcy – 02.02.2011r.
Kina „Kultura” w Wołominie – lekcja w kinie, film Tajemnica rajskiego Wzgórza – 15.04.2011r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – lekcja biblioteczna – 29.04.2011r.
Kina „Kultura” w Wołominie – film Megamocni – 16.05.2011r.
Centrum Olimpijskiego w Warszawie – 17.05.2011r.
Białowieży – 03.06.2011r.
Spotkanie z Bractwem Rycerskim - Polska XVIII w. – 28.01.2010 r. - wizyta w szkole
Spotkanie z Dorotą Sumińską, lekarką, pisarką, miłośniczką zwierząt – 20.04.2010 r. zorganizowane w Gimnazjum nr 1 w Wołominie
wysłuchanie koncertu muzycznego Jazzowy Chopin – 24.05.2010 r. oraz Czar saksofonu, wiosenna impresja - w szkole.


Zadanie: Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych

Zorganizowałam szkolny konkurs ortograficzny „Zdobądź tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii” oraz oraz międzyklasowe konkursy „I Ty możesz zostać baśniomistrzem”, „Z mitologią za pan brat”, organizowałam eliminacje wewnątrzszkolne do zewnętrznych konkursów przedmiotowych
Opracowałam i przeprowadziłam badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem uczniów klas 4-6, opracowałam wyniki badania, sformułowałam wnioski.
Wzięłam udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych – pełniłam funkcję członka komisji sprawdzianu w klasie szóstej
Przygotowywałam gazetki ścienne w sali przedmiotowej i na korytarzu szkolnym


Zadanie: Mobilizacja uczniów i koordynacja ich pozytywnych działań w pracy na rzecz szkoły
Doposażyłam klasopracownię w wykonane przez uczniów gry ortograficzne (planszowe, memory); aktywowałam uczniów do systematycznej pracy nad aranżacją sali lekcyjnej oraz gazetek ściennych na korytarzu
Zmotywowałam ucznia do poprowadzenia szkolnych dyskotek
Aktywizowałam uczniów do wzięcia udziału w szkolnych uroczystościach, tj. Poranek Poetycki, Zakończenie roku szkolnego oraz konkursach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych
Zmobilizowałam uczniów do pracy nad wydaniem szkolnej gazetki „szkoł@.pl”


Efekty podejmowanych działań:
podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie organizacji wycieczek szkolnych
rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
wyrównywanie szans edukacyjnych,
zagospodarowanie czasu wolnego uczniom,
promocja szkoły w środowisku lokalnym i mediach,
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Zadanie: Nauka języka niemieckiego
W latach 2002 – 2004 uczęszczałam na kurs języka niemieckiego na poziomie Mittelstufe w Goethe Instytut w Warszawie. Na tym poziomie kursu uczestnicy poszerzają wiadomości z języka niemieckiego, które powinny im umozliwiać:
radzenie sobie językowo we wszystkich sytuacjach dnia powszedniego,
samodzielne opracowanie autentycznego tekstu niemieckiego ośrednim stopniu trudności (także z różnych dziedzin),
prawidłowe wypowiadanie się ustnie i pisemnie na trudniejsze tematy.

W 2004 roku przystąpiłam do egzaminu ze znajomości języka niemieckiego. Uzyskałam Zertyfikat Deutsch z wynikiem bardzo dobrym.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadanie: Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty

Współpracowałam z Domem Kultury w Wołominie w zakresie:
organizacji i udziału uczniów w corocznym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór”;
organizacji i udziału uczniów w corocznych konkursach recytatorskich - „Warszawska Syrenka”, „PAW”, „Cyprian Kamil Norwid Poeta Naszej Ziemi”
pełnienia przeze mnie funkcji członka jury w etapie gminnym Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Cyprian Kamil Norwid Poeta Naszej Ziemi”

Współpracowałam również z ODN (kursy doskonalące), uczelnią wyższą (praktyki studenckie), wydawnictwem „Nowa Era”.


Zadanie: Współpraca z pedagogiem szkolnym i reedukatorem w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Podejmowałam kontakty ze szkolnym pedagogiem w sprawach uczniów, dokonywaliśmy wspólnie analizy ich sytuacji, podejmowaliśmy działania zmierzające do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej, jak i pedagogicznej.
Współpracowałam ze szkolnym reedukatorem w zakresie wspierania dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; współtworzyliśmy dostosowania edukacyjne dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, konsultowałyśmy podejrzenia ryzyka dyslekcji u uczniów.

Zadanie: Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły

- Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (stypendia socjalne), Policją (pogadanki profilaktyczne), TPD.
- Programy profilaktyczne w szkole

Zadanie: Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji

- Brałam z uczniami udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje samorządowe - Sprzątanie świata, Dzień szacunku i tolerancji, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Matki, Góra grosza, konkursy, itp.
- Współpracowałam z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie – lekcje biblioteczne.


Efekty podejmowanych działań:
pomoc uczniom zagrożonych patologiami
ograniczenie przejawów agresji
pomoc uczniom z trudnościami w nauce
wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły
organizacja czasu wolnego uczniom
wymiana doświadczeń
doskonalenie warsztatu pracy


§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Nagroda Burmistrza Wołomina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych oraz w wynikach sprawdzianu w klasie 6 (2 i 1 miejsce w gminie Wołomin)

Podziękowanie za wspaniałą pracę na rzecz wychowania młodzieży w duchu wartości patriotycznych służących Rzeczpospolitej, a szczególnie uczniów do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej organizowanego przez Związek Piłsudczyków w Centralnej Biblioteki Wojskowej

Podziękowanie za osobiste zaangażowanie w organizację oraz przygotowanie uczniów do STYPENDIADY – Firma Edukacyjna „Orzeł”

Podziękowanie za rozwijanie pięknej sztuki przekazu artystycznego poezji C. K. Norwida wśród uczniów SP nr 3 im. M. J. Piłsudskiego w Wołominie w X Powiatowym Konkursie Poetyckim „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”

Certyfikat za udział w VII, VIII, IX Przeglądzie Teatralnym „Gwiazdozbiór”


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony


Zadanie: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU DZIECKA Z ZABURZENIAMI W CZYTANIU
I PISANIU ORAZ ODRZUCONEGO PRZEZ KLASĘ

I. Identyfikacja problemu
Jakub był uczniem klasy czwartej. Powierzono mi w tej klasie naukę języka polskiego oraz wychowawstwo. Na początku roku szkolnego na zajęciach języka polskiego przeprowadziłam przesiewowe badania pod kątem dysleksji, dysortografii i dysgrafii, natomiast na godzinie wychowawczej przeprowadziłam diagnozę ogólną grupy.

II. Geneza i dynamika zjawiska
Przeprowadzone przeze mnie badania pedagogiczne wskazywały na specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu u Jakuba. Natomiast wieloetapowa diagnoza grupy wykazała, iż chłopiec jest uczniem odrzuconym przez klasę.

III. Znaczenie problemu
Pozostawienie chłopca bez pomocy mogłoby przynieść szereg niekorzystnych dla niego zjawisk, tj. zniechęcenie, brak motywacji do nauki i pracy nad sobą, nierozwijanie swoich uzdolnień, zaniżona samoocena, zaburzenia emocjonalne, będące skutkiem niepowodzeń szkolnych i odrzucenia przez kolegów z klasy. Jakub jako dziecko izolowane pozostawał na uboczu życia klasowego. Nie miał więc warunków do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji. Niewłaściwe traktowanie chłopca przez kolegów i koleżanki nie dawało mu satysfakcji z przebywania z grupą rówieśniczą. Mogło też wpłynąć na niechętny stosunek ucznia do szkoły. Dziecko takie wycofuje się z życia zbiorowego, czuje się niepotrzebne, boi się ośmieszania. Jakub odrzucony przez grupę rówieśniczą był spięty, odczuwał niepokój, unikał towarzystwa, zamykał się w sobie.
IV.Prognoza

Negatywna:
Brak odpowiednich działań wychowawczych spowoduje, iż:
chłopiec nie poprawi techniki czytania, co wiązać się będzie z trudnościami w uczeniu się innych przedmiotów,
pogłębiać się będą problemy związane z pisaniem – prawidłowym pod względem ortograficznym zapisem oraz tempem pisania
trudności dezorganizować będą naukę ucznia i wpływać negatywnie na jego osiągnięcia szkolne, osiągnie dużo niższe wyniki w nauce niż jego możliwości,
nastąpi obniżenie samooceny chłopca, poczucie własnej wartości,
pogłębiać się będą problemy emocjonalne,
będzie nietolerowany w klasie, izolowany i odrzucony przez zespół klasowy
będzie reagował na zaczepki agresją werbalną
nie nauczy się kontroli swoich emocji, właściwych zachowań,
nie będzie umiał współpracować w grupie,
nie będzie się udzielał w pracach na rzecz klasy, imprezach klasowych i szkolnych
będzie miał obniżone zachowanie
straci motywację do pokonania trudności oraz wiarę we własne możliwości.
Pozytywna:
Podjęte działania mają doprowadzić do:
usprawnienia rozwoju funkcji dysfunkcyjnych, eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
akceptacji w klasie
nawiązania poprawnych kontaktów z rówieśnikami
umiejętności współpracy w grupie,
radzenia sobie ze swoimi emocjami i zachowaniem
uzyskania satysfakcjonujących wyników w nauce i wyższej oceny ze sprawowania
nawiązania przyjaźni
wzrostu samooceny, pewności siebie
aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły

V. Propozycje rozwiązań

    Postawiłam sobie do realizacji następujące cele:
Pomoc chłopcu w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych
Włączenie ucznia w życie klasy i szkoły
Propozycje oddziaływań:
współpraca z rodzicami, przedstawienie problemu, ustalenie form pomocy Jakubowi, udzielenie wskazówek, jak pomóc dziecku z dysfunkcjami, udzielenie informacji na temat placówek, gdzie można uzyskać fachową pomoc,
uświadomienie uczniowi i rodzicom konsekwencji wynikających z niepodjęcia przez Jakuba ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych,
skierowanie chłopca na badania diagnostyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zachęcenie ucznia do wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych, kołach zainteresowań: polonistycznym i dziennikarskim
nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, do którego Jakub mógłby się zwrócić w razie potrzby,
przeprowadzenie rozów z nauczycielami, uczulenie ich na problemy Jakuba, zaplanowanie form współpracy, obserwację ucznia, indywidualną pomoc w nauce,
dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczenia ,
rozmowy indywidualne z uczniami, którzy powodowali sytuacje problemowe
dyskusja na forum klasy (bez udziału i z udziałem chłopca); ocena zachowania uczniów. Rozmowa o wartości człowieka, jego odmiennościach, zaletach i wadach
odgrywanie scenek improwizowanych w celu wskazania postaw właściwych i niewłaściwych z uwzględnieniem problemu braku akceptacji, nietolerancji, itp.
wczuwanie się w rolę dziecka odrzuconego i izolowanego; odczuwanie jego stanów, przeżyć, emocji (empatia)
podejmowanie tematyki nietolerancji i agresji na lekcjach wychowawczych
udział w programach profilaktycznych: zorganizowanie spotkania z policjantem,
okazywanie Jakubowi przyjaznego stosunku, koncentrowanie się na jego mocnych stronach (udział w konkursach i uroczystościach szkolnych),
udzielanie chłopcu pochwał na forum klasy, podkreślanie jego zasług i sukcesów.

VI. Wdrażanie oddziaływań

Moja praca z Jakubem przebiegała dwutorowo. Z jednej strony dotyczyła sfery edukacyjnej - pomocy chłopcu w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu, z drugiej zaś wychowawczej – włączenia ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.
Działania, które podjęłam mające na celu pomoc chłopcu, były przemyślane i zaplanowane. Wiedziałam, że tylko konsekwentne, wytrwałe działania z mojej strony i pomoc uczniów w klasie, przyniosą pożądane efekty. Stosowałam wszystkie w/w oddziaływania naprawcze i cieszy mnie fakt, iż moja praca zakończyła się sukcesem.


VII. Efekty oddziaływań

Jakub stał się osobą lubianą w klasie. Po roku prowadzonych przeze mnie oddziaływań wychowawczych uczniowie wybrali go na gospodarza klasy. Zdecydowanie wzmocniło się jego poczucie własnej wartości, z czasem stał się liderem grupy.
Intensywana praca nad wyrównywaniem braków w dziedzinie czytania i pisania również przyniosła efekty. Klasę czwartą zakończył oceną dobrą na koniec roku szkolnego, klasę piątą i szóstą oceną bardzo dobrą. W sprawdzianie w klasie szóstej zdobył 37pkt na 40 pkt możliwych. Chętnie brał udział w organizowanych w klasie i szkole uroczystościach, konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich. Jego osiągnięcia to:
- II i I miejsce IX i X Powiatowym Konkursie Literackim „Liryka o Niepodległej”,
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej „Moja przygoda w świecie energii przyszłości”
- udział w: VII i VIII Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Gwiazdozbiór”, przedstawieniu „Kłótnia liczb”, Poranku Poetyckim „Od smutku do radości”
- praca w redakcji gazetki szkolnej „szkoł@.pl”.


OPIS I ANALIZA PRZYPADKU EDUKACYJNEGO I WYCHOWAWCZEGO – PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM, NIEŚMIAŁYM

I. Identyfikacja problemu

Obok dzieci, które z łatwością i swobodą nawiązują, a następnie utrzymują kontakty społeczne, spotykamy w szkole również takie, których zachowanie W podobnych sytuacjach ulega widocznej dezorganizacji. W kontaktach z rówieśnikami są niepewne siebie, swoich działań, szybko peszą się. Funkcjonowanie w grupie sprawia im wiele trudności. Takimi są dzieci nieśmiałe, dzieci o zaniżonym obrazie własnej osoby.

Dokonam analizy sytuacji Aleksandry, uczennicy kl. 6, której jestem wychowawczynią. Kiedy Ola przyszła z innej szkoły do 4 klasy, zwróciła na siebie uwagę swoim wyglądem oraz zachowaniem. Był niska, szczupła i bardzo nieśmiała. W widoczny sposób denerwowała się nową sytuacją. Moje pytania peszyły ją. Odpowiadała cichym głosem. Obserwując dziewczynkę, już w pierwszych dniach zorientowałam się, że jest ona nieśmiała, niepewna siebie i muszę dać jej więcej czasu na oswojenie się z nową sytuacją. Początkowo myślałam, że jej zachowanie jako "nowej" uczennicy w klasie jest naturalne. Z czasem, gdy pozna klasę i szkołę, nieśmiałość minie. Niestety, dziewczyna nie zmieniła swojego zachowania.
Uczennica wychowuje się w rodzinie pełnej, inteligenckiej, ma młodsze rodzeństwo. Jest nieufna, małomówna, zamknięta w sobie. W zespole klasowym pozostaje na uboczu, raczej nie ma kolegów i koleżanek.

II. Geneza i dynamika zjawiska
Zdając sobie sprawę z faktu, że umiejętność porozumiewania się określa stosunki międzyludzkie oraz wpływa na poczucie własnej wartości, a ich brak niejednokrotnie prowadzi do odrzucenia, samotności i rozczarowań, postanowiłam zebrać możliwie jak najwięcej informacji dotyczących Oli, pomocnych przy określeniu kolejnych działań, zmierzających do nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami: Źródłem informacji o istnieniu zjawiska była analiza dokumentów szkolnych, arkusza ocen z lat ubiegłych, rozmowy z rodzicami, z nauczycielami, z kolegami i koleżankami z klasy.
Rozpoczęłam również wzmożoną bieżącą obserwację zachowania i osiąganych przez uczenicę wyników w nauce. Zauważyłam, iż Ola jest zdolną uczennicą, w domu przygotowuje się starannie do zajęć lekcyjnych, jednak na lekcjach jest nieaktywna, siedzi cicho, mimo iż doskonale orientuje się w tematach lekcji omawianych w klasie. Zapytana przez nauczyciela udziela cichym głosem prawidłowych odpowiedzi. Uczenica przejawia wyraźny brak wiary w siebie i swoje możliwości.

III. Znaczenie problemu

W publikacjach na temat nieśmiałości zaznacza się, że ujawnia się ona wówczas, gdy jednostka ma wykonać pewne czynności w obecności innych ludzi. Osoba nieśmiała wyróżnia się milczeniem, gdy inni mówią, bezruchem, gdy inni poruszają się, izolacją, gdy inni nawiązują przyjazne kontakty.
P. G. Zimbardo określa nieśmiałość jako złożoną przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków - od lekkiego uczucia skrępowania, nieuzasadnionego lęku przed ludźmi, aż do skrajnej nerwicy. Zdaniem Zimbardo "nieśmiałość utrudnia poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, czy radość z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Przeszkadza w publicznej obronie własnych praw i wyrażaniu swoich opinii i wartości. Nieśmiałość sprawia, że inni nie doceniają naszych mocnych stron. Nieśmiałość przyczynia się do zakłopotania i nadmiernego przejmowania się swoimi własnymi reakcjami. Utrudnia precyzyjne myślenie i skuteczne porozumiewanie się". Nieśmiałości, mogą towarzyszyć także inne negatywne stany emocjonalne, tj. długotrwałe stany obniżonego nastroju, lęk i samotność. Takie są negatywne strony nieśmiałości. Ma ona także dobre strony: "(...) sprawia, że robimy wrażenie dyskretnych, poważnych, introspektywnych. Zwiększa także nasz obszar prywatności (...). Nieśmiali nie onieśmielają ani nie ranią innych tak, jak mogą to robić osoby silne i apodyktyczne."
Nieśmiałość można przezwyciężyć - przekonuje Zimbardo - i w swojej książce podaje konkretne wskazówki, jak radzić sobie z nieśmiałością i jak jej zapobiegać.

Z moich własnych obserwacji wynika, iż zmiany te mogą stwarzać pozory obniżonej sprawności intelektualnej. Uczniowie nieśmiali nie zgłaszają się samodzielnie do odpowiedzi, nawet wtedy, gdy mają wystarczający zasób wiedzy, by poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie. Ich udział w życiu klasy jest niewielki, bądź znikomy. Nie występują z własną inicjatywą w żadnej dziedzinie. Raczej wszystkiemu się przyglądają, niż biorą w czymś udział.
Wnioskując można uogólnić, iż nieśmiałość jest zjawiskiem obejmującym specyficzne zakłócenia w sferze spostrzegania sytuacji, w samoorientacji, w emocjach i motywacji.

IV. Prognoza
A) postawiłam prognozę negatywną:
Nie podejmując żadnych działań wychowawczych, mogą wystąpić następujące sytuacje:
- Ola izolując się od klasy, będzie coraz bardziej wyobcowana;
- uczniowie nie będą czuli potrzeby integracji z nieśmiałą rówieśniczką;
- osamotnienie dziewczynki spowoduje jej złe samopoczucie, niechęć do szkoły;
- uczennica nie będzie uzyskiwała wyników w nauce adekwatnych do swoich możliwości intelaktualnych.

B) postawiłam prognozę pozytywną:
Po wdrożeniu działań socjoterapeutycznych oraz działań opiekuńczo-wychowawczych spodziewam się, że uczennica:
- pozna swoje mocne strony;
- wzmocni konstruktywne mechanizmy samodzielnego radzenia sobie;
- odzyska poczucie własnej wartości;
- opanuje swoją nieśmiałość i poczuje się w szkole pewniej i bezpieczniej;
- nawiąże kontakty z rówieśnikami;
- zmieni swój wizerunek w oczach rówieśników.

V. Propozycje rozwiązań
Postanowiłam:
Nawiązać kontakt z ucznnicą i zdobyć jej zaufanie;
Współpracować na bieżąco z rodzicami Oli;
Zintegrować uczennicę z klasą;
Podjąć działania mające na celu przełamanie nieśmiałości u dziewczynki: recytacja wierszy, występy w sztukach teatralnych;
Zachęcać do wszelkiego rodzaju aktywności na zajęciach;

VI. Wdrażanie oddziaływań

Wdrażanie moich działań rozpoczęłam od spotkania z rodzicami Oli. Przekazałam rodzicom moje uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ich córki w szkole, zapoznałam ich z kierunkiem działań, które zamierzałam podjąć w stosunku do Oli. Tata dziewczynki zaproponował wycieczkę klasową do swojego zakładu pracy, umożliwiającą klasie bliższe poznanie dziewczynki, co okazało się bardzo dobrym posunięciem.
Ważną sprawą w moim działaniu było przygotowanie klasy do akceptacji uczennicy i zgranie z zespołem. W tym celu stosowałam na godzinach wychowawczych pracę w niewielkich grupach, gry i zabawy sprzyjające integracji uczennicy z całym zespołem klasowym, zabawy dotyczące budowania poczucia bezpieczeństwa i bliskości oraz usprawniające komunikację i uwrażliwiające na sygnały niewerbalne.
Kolejnym krokiem w moim działaniu były rozmowy z uczennicą przy każdej sprzyjającej sytuacji, zarówno w czasie lekcji jak i poza nimi. Chciałam, aby Ola zrozumiała, że zawsze może liczyć na moją pomoc i wsparcie. Na lekcjach starałam się doceniać każdy jego wysiłek, najdrobniejszy sukces, wyrażałam swoją opinię w obecności całej klasy. Zachęciłam uczenicę do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych (recytatorskim, ortograficznym, literackim), włączyłam również do przygotowania sztuki teatralnej, powierzyłam jej rolę w szkolnym przedstawieniu. Za moją namową uczennica zapisała się na prowadzone przeze mnie w ramach zajęć pozalekcyjnych koło teatralno-literackie.
Moje działania kontrolowałam prowadząc bieżącą obserwację oraz przeprowadzając ankietę socjometryczną badającą pozycję ucznnicy w klasie.

VII. Efekty oddziaływań

Podczas realizacji zamierzonych zadań uzyskałam następujące efekty oddziaływań:
Nastąpił u dziewczynki wzrost poczucia własnej wartości;
Ola zaprzyjaźniła się z jedną z koleżanek z klasy:
Zauważyłam stopniową przemianę zachowań zespołu klasowego wobec Oli, jak i Oli w stosunku do rówieśników;
Przerwy uczennica spędza w towarzystwie rówieśników, nie izoluje się;
Ola na lekcjach stara się być aktywna;
Uczennica przełamała swoją nieśmiałość biorąc udział w publicznych występach podczas konkursów recytatorskich, uroczystości szkolnych.

Sukcesy Oli:
Wyróżnienie XXXIV Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” w eliminacjach gminnych.
Zagranie roli w przedstawieniu ”Kłótnia liczb” uświetniającym I Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia Szkół Podstawowych
Zagranie głównej roli w sztuce teatralnej „ Królewna Śnieżka – wersja współczesna” prezentowanej podczas IX Przeglądu Teatralnego Szkół Podstawowych „Gwiazdozbiór”
Wysoki wynik w sprawdzianie w klasie szóstej – 37 pkt na 40 pkt możliwych.
Świadectwo z czerwonym paskiem w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Organizacja działań na zajęciach w szkole, wspierana w domu rodzinnym poprzez odpowiednią motywację, pozwoliły uwierzyć Oli we własne możliwości. Cieszę się, gdy widzę dziewczynkę uśmiechniętą i zadowoloną.


Literatura:

Zimbardo P. G., Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie radzić? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002Podsumowanie, wnioski z realizacji planu:

W swojej pracy zawodowej traktuję uczniów podmiotowo, rozwijam w nich zamiłowanie do literatury i poezji, poznawania piękna języka ojczystego. Dostrzegam „ małe” i „duże” sukcesy moich wychowanków. Staram się rozwijać u uczniów logiczne myślenie i potrzebę poprawnego wysławiania się, stosuję metody aktywizujące. Zależy mi na prawidłowych relacjach interpersonalnych, gdyż w dużej mierze decydują one o moich sukcesach i wynikach uczniów. Zadania, których realizacji podjęłam się w planie rozwoju zawodowego, zostały przeze mnie wykonane. Realizacja planu przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń. Sądzę, że moja działalność podwyższyła jakość pracy szkoły, w której odbywałam staż, miała wpływ na mój osobisty rozwój i umiejętności moich uczniów. Jestem świadoma, że to nie koniec mojego doskonalenia zawodowego, które będę kontynuowała bez względu na zachodzące zmiany w oświacie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.