X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13046
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - realizacja wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego w szkole poza granicami kraju

Realizacja wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego w szkole poza granicami kraju

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Uwzględniając wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 1, wykonałam następujące zadania:
1. W trakcie stażu wdrażałam liczne działania ukierunkowane na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Poprzez regularne studiowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego, autorefleksję i dokonywanie dogłębnej analizy wykonywanych zadań uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Opracowywałam dokumenty wpływające na poprawę jakości pracy szkoły.
• W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego przygotowałam szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół na temat zasad organizacji wycieczek szkolnych w oparciu o wiedzę zdobytą na wcześniej odbytym kursie dla kierowników wycieczek szkolnych (przed rozpoczęciem stażu ). Podjęte działania dążyły do usprawnienia funkcjonowania szkoły w sferze opiekuńczej.
Przeprowadzone szkolenie w dniu 19 kwietnia 2007 roku miało na celu zapoznanie grona pedagogicznego z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zasad organizacji wycieczek i szczególnie zachowania zasad bezpieczeństwa.
Opracowałyśmy wzór karty wycieczki do wykorzystania w szkole oraz regulamin wycieczek szkolnych, który po konsultacji z nauczycielami naszej szkoły, został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dn. 14 czerwca 2007 roku. Działania te zmierzają do podniesienia bezpieczeństwa uczniów podczas wyjść poza teren szkoły. Świadomość odpowiedzialności prawnej bowiem pozwala zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i tym samym wpływa na poprawę bezpieczeństwa dzieci.
• Opracowałam procedury postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty, które stanowiły harmonogram jego działań, ułatwiając przygotowanie planu rozwoju, gromadzenie dokumentacji oraz umożliwiając koncentrowanie wysiłku na istotnych kwestiach stażu.
• Opracowałam materiały na egzamin klasyfikacyjny z historii oraz uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej, która w oparciu o przygotowane przeze mnie zestawy pytań, przeprowadzała egzaminy (sprawdzające wiedzę i umiejętności) dla nowo przyjmowanych uczniów, nie posiadających świadectwa ukończenia poprzedniej klasy szkoły polskiej. Umożliwiało to dzieciom, przebywającym w Belgii na kontynuowanie nauki w szkole polskiej - wynika to ze specyfiki pracy szkół poza granicami kraju.
• Mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości pracy w zespole problemowym opracowałam plany, rozwoju i profilaktyki szkoły na rok szkolny 2005/2006 z uwzględnieniem specyfiki jej funkcjonowania. Dokonując analizy zagadnień dydaktycznych i opiekuńczych zaproponowałam metody i formy pracy uwzględniające warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz pełnej realizacji wizji i misji szkoły.
3. Dbałam o swój rozwój zawodowy, uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego, które były dla mnie dostępne. Ze względu na wysokie koszty prowadzenia szkoleń za granicą, ich oferta była ograniczona i skierowana głównie do nauczycieli języka polskiego.
• Uczestniczyłam w szkoleniu – „Cechy kultury współczesnej – warsztaty, testy i kryteria ocen na cenzurowanym” prowadzonym przez dr Stanisława Bortnowskiego. Dzięki temu pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstruowania kryteriów ocen na poszczególne stopnie oraz testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów dostosowanych do zróżnicowanego poziomu uczniów.
• Biorąc pod uwagę zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, potrzeby uczniów i zadania nauczyciela we współczesnej szkole, ukończyłam kurs języka francuskiego, co ułatwiło mi komunikację z dziećmi z rodzin mieszanych, dla których język polski jest drugim językiem a także mogłam porozumiewać się z ich rodzicami. Znajomość języka francuskiego była przydatna również w kontaktach z pracownikami administracji szkoły belgijskiej, w której odbywały się zajęcia dydaktyczne Zespołu Szkół oraz z Belgami, np. podczas wycieczek szkolnych.
• W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w dniu 1.12.2005 r. w szkoleniowej radzie pedagogicznej na temat Mierzenie jakości pracy szkoły,. Zostały przedstawione ogólne wiadomości na temat zasad pomiaru dydaktycznego oraz obszarów pracy szkoły, których on może dotyczyć. Po odbyciu szkolenia grono pedagogiczne naszej szkoły postanowiło wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce.
Został powołany zespół nauczycieli, do którego prac się aktywnie włączyłam, mający za zadanie opracowanie ankiety na temat możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole funkcjonującej poza granicami kraju. Zebrane oceny i opinie miały pomóc w określeniu dalszego planu działania szkoły. Badaniem objęci zostali wszyscy nauczyciele w naszej szkole oraz jej filii w Mons – 20 osób. Większość pytań miała charakter zamknięty, dlatego wyniki można było podać w postaci procentowej.
4. Aby rzetelnie wywiązać się z funkcji opiekuna stażu, zapoznałam się z obowiązkami i analizowałam przepisy związane z pełnieniem tej funkcji. Jako opiekun dbałam o jakość współpracy ze stażystą, czego wymiernym efektem było opracowanie przeze mnie dokumentacji ułatwiającej wspólne planowanie działań. Przygotowane wspólnie ze stażystą - kontrakt, tematyka i harmonogram spotkań, karty obserwacji lekcji - jasno określały oczekiwania obu stron, podnosiły jakość współpracy i pozwoliły na uniknięcie nieporozumień i konfliktów podczas stażu.
5. W ramach planowania i organizowania pracy własnej i uczniów oraz podnoszenia jakości pracy szkoły:
• Raz w miesiącu odbywałam konsultacje z uczniami klas IV, V i VI szkoły podstawowej, realizując uzupełniający program nauczania historii i wspierając ich proces dydaktyczny poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń i analizowanie tekstów źródłowych, które ułatwiają zrozumienie procesów historycznych, a jednocześnie przygotowywały do uczniów do egzaminów końcowych.
• Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej dla uczniów realizujących materiał nauczania w systemie kształcenia na odległość Byłam odpowiedzialna za przygotowanie zestawów egzaminacyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, uczniowie przebywający poza granicami kraju mogą korzystać z kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Warszawie. Ta forma nauczania jest przeznaczona zarówno dla uczniów zainteresowanych uzupełniającym planem nauczania (język polski; historia Polski; geografia Polski; wiedza o społeczeństwie oraz matematyka jako przedmiot dodatkowy), bądź też ramowym planem nauczania (wszystkie przedmioty obowiązujące w szkole w Polsce). Ważny element omawianego kształcenia stanowi jego dostępność dla uczniów, którzy nie mają możliwości uczęszczania do szkół przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. W takich przypadkach proces nauczania oparty jest w głównej mierze na samokształceniu.
• W roku szkolnym 2005/2006 pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego klas starszych. Zastosowane przeze mnie formy i metody pracy sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi uczniów, kształtowały u wychowanków właściwe postawy społeczne. Wraz z samorządem organizowałam uroczystości i imprezy szkolne. Zorganizowałam kiermasz podręczników szkolnych, umożliwiający sprzedaż i zakup po preferencyjnych cenach oraz zapewniający łatwiejszy do nich dostęp.
• Mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków organizowałam liczne konkursy klasowe i szkolne dla uczniów naszej szkoły. Dzięki uczestnictwu w konkursach uczniowie mogli zaprezentować swoje wiadomości oraz zdobywali umiejętność tzw. zdrowej rywalizacji. Uczniowie słabsi w zakresie niektórych umiejętności mieli okazję podnieść swoją samoocenę, a także pozytywnie zmienić postrzeganie ich przez kolegów.
6. Przygotowując projekt sprawozdania za okres stażu odbytego w Belgii, dokonałam autorefleksji, oraz opisałam w sprawozdaniu realizację zadań zaplanowanych w ramach rozwoju zawodowego.

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Realizując zadania nauczyciela historii wykorzystuję w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Umiejętności zdobyte w czasie kursu komputerowego w znacznym stopniu wpłynęły na zakres i sposoby wykorzystania przeze mnie komputera.
Czynię to w następujących obszarach:
• Opracowuję indywidualne karty pracy dla uczniów. Dzięki wykorzystaniu komputera poszczególne ćwiczenia mogę dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Uwzględniając różnice w tempie pracy dzieci, zamieszczam odpowiednią liczbę zadań tak, by uczniowie pracujący w szybkim tempie nie nudzili się, zaś ci o mniejszych możliwościach nie odczuwali w negatywny sposób presji czasu. Staram się w miarę możliwości uwzględniać w kartach pracy zainteresowania uczniów (np. dodatkowe ćwiczenia dla uczniów szczególnie zdolnych). Stosując indywidualne karty pracy mogę w optymalnym stopniu uwzględnić możliwości uczniów, stopniując również trudność ćwiczeń.
• Opracowuję sprawdziany i testy dla uczniów. Wykorzystując komputer mogę swobodnie dobierać materiał sprawdzający z wcześniej utworzonej bazy danych. Sprawdziany mają przejrzystą i estetyczną formę.
• Opracowuję rebusy i krzyżówki tematyczne, które stanowią urozmaicenie zajęć i są atrakcyjną dla dzieci formą pracy. Stosuję je jako wprowadzenie tematu, a także utrwalenie i sprawdzenie wiadomości. Tego rodzaju ćwiczenia inspirują dzieci do samodzielnego opracowywania krzyżówek, rebusów i zagadek, a pośrednio stanowią element wdrażania uczniów do właściwego organizowania sobie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych.
• Korzystając z programu Word opracowuję scenariusze zajęć, imprez szkolnych i dokumentów szkoły, poprzez które dzielę się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami, prezentując pewne wzory rozwiązań, jednocześnie zachowując estetyczną i czytelną formę.
• Opracowuję dyplomy, które wykorzystuję prowadząc klasowe konkursy Uważam, że mobilizują one uczniów do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co niezawodnie wpływa na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.
• Wdrażam uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów, wskazując jednocześnie na wynikające z tego niebezpieczeństwa i zagrożenia.
• Opracowuję prezentacje korzystając z programu PowerPoint, które wykorzystuję w trakcie realizowanych zadań dydaktycznych i wychowawczych. Atrakcyjność tych środków dydaktycznych w znaczący sposób wpływa na poziom zainteresowania uczniów opracowywaną tematyką oraz trwałość ich wiedzy.
• Sieć Internet umożliwia mi gromadzenie informacji potrzebnych do wzbogacenia realizowanych w procesie dydaktyczno-wychowawczym zadań. W krótkim czasie mogę przygotować materiały w postaci tekstów czy zdjęć, których liczba i jakość w zasadniczy sposób wpływa na stopień atrakcyjności zajęć lekcyjnych.
• Odwiedzam portale edukacyjne (www.awans.net, www.literka.pl, www.profesor.pl ) w celu poszerzania i bogacenia warsztatu pracy (publikacje innych nauczycieli, fora dyskusyjne, akty prawne, konkursy dla uczniów i inne). W ten sposób wymieniam się doświadczeniami z innymi nauczycielami, gromadzę ciekawe rozwiązania, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów i opanowaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
• Korzystając z komputera prowadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym, dzięki czemu mogłam jej nadać estetyczną i czytelną formę.
• Za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych komunikowałam się z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu wymiany doświadczeń, informacji i opinii na temat realizowanego materiału oraz prowadzenia konsultacji, szczególnie w systemie kształcenia na odległość. Tą drogą przesyłałam osobie odpowiedzialnej za prowadzenie strony internetowej szkoły, opracowane przeze mnie materiały wykorzystywane do aktualizacji tej strony.


Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Wykonując swój zawód staram się stale dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Wymaganie określone w § 8 ust. 2 pkt 3 realizowałam w następujący sposób:
1. Od 01 września 2005 r. do 31 maja 2006 r. pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczycielki historii. Wspólnie analizowałyśmy dokumentację szkolną i przepisy prawa oświatowego, raz w miesiącu organizowałam jej uczestnictwo w roli obserwatora lekcji historii a także hospitowałam jej zajęcia. Wspierałam koleżankę w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Wspólnie opracowywałyśmy scenariusze zajęć. Każde zajęcia obserwowane przez nauczycielkę lub przez nią prowadzone były omawiane i poddawane szczegółowej analizie pod kątem wniosków do dalszej pracy.
2. W ramach WDN prowadziłam lekcje koleżeńskie dla nauczycieli naszej szkoły:
• Na temat agresji, w związku z licznymi aktami przemocy wśród młodzieży, a także tragedią samobójstwa gimnazjalistki z Gdańska,
• Uczestniczyłam też w zajęciach otwartych prowadzonych przez koleżanki na ten sam temat. Naszym celem było rozpoznanie problemów wychowawczych w klasach oraz uświadomienie czym jest „zły dotyk” oraz „naruszanie terytorium” dziecka przez osoby trzecie.
• Prowadziłam lekcje otwarte z wykorzystaniem metod aktywizujących w procesie lekcyjnym.
Zajęcia były podsumowane ankietą ewaluacyjną, której analiza stała się podstawą do wysnucia wniosków pod kątem dalszej pracy i systematycznego pozytywnego wpływania na jakość pracy szkoły.
3. Opracowałam scenariusze lekcji uwzględniające aktywizujące metody nauczania, scenariusz uroczystości „Konstytucja 3 Maja”, regulaminy szkolnych i klasowych konkursów historycznych. Udostępniłam je innym nauczycielom zamieszczając swoje materiały w zbiorach szkolnej biblioteki. Scenariusze zawierają również wzorce ankiet ewaluacyjnych, których przeprowadzenie i analiza umożliwia nauczycielom systematyczne podnoszenie jakości swojej pracy, a w konsekwencji jakości pracy szkoły.
4. W ramach zespołu przedmiotowego w grupie problemowej opracowałam plan wychowawczy szkoły, który został wdrożony do praktyki pedagogicznej w roku szkolnym 2005/2006. Zawarte w nim zadania sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły.
W szkołach poza granicami kraju ustawodawca nie przewiduje lekcji wychowawczych, a wszelkie działania są realizowane podczas zajęć dydaktycznych przy okazji omawiania treści programowych, co wyraźnie utrudnia pracę wychowawczą.
W oparciu o plan wychowawczy szkoły nauczyciele skonstruowali plany pracy dla poszczególnych zespołów klasowych.
• Od września 2006 r. do czerwca 2007 r. pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu humanistycznego. Starannie opracowywałam harmonogram spotkań na cały rok szkolny. Koordynowałam pracą zespołu, planując proponowane przedsięwzięcia.

Sprawozdanie z realizacji zadań, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Realizując wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c Rozporządzenia wykonałam szereg zadań związanych z opieką i wychowaniem, które stanowiły poszerzenie zakresu działań szkoły:
1. Rozwijałam zainteresowania młodzieży, wdrażałam samokształcenie i zachęcałam do zdobywania informacji z różnych źródeł, ponadto doskonaliłam umiejętności uczniów dokonywania selekcji materiału.
a. W trosce o rozwój zainteresowań młodzieży oraz wdrażania ich do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, zorganizowałam i przeprowadziłam szkolne konkursy historyczne:
• „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” – kl. IV,
• „W mojej małej ojczyźnie” – kl. IV,
• „W cieniu gotyckich katedr: - kl. I gimnazjum,
• „Mądra głowa” – kl. V,
Organizując powyższe konkursy miałam na celu pogłębianie zainteresowań uczniów historią regionu, z którego oni lub ich rodzice pochodzą. Zachęcałam ich do własnych poszukiwań, ukazując możliwości i zalety pracy w zespole. Kształtowałam umiejętność dostrzegania związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wskazywałam również na ponadczasowe normy etyczne, ważne dla człowieka w każdej epoce (dobro, piękno, itp.). Konkursy sprzyjały także kształtowaniu postaw patriotycznych oraz samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, ukazywały rolę tradycji rodzinnej w tworzeniu więzi między członkami rodziny.
b. Widząc ogromne zainteresowanie uczniów tematyką historyczną postanowiłam przybliżyć sylwetkę Joachima Lelewela, patrona naszej szkoły. Koncentrując się na propagowaniu wiedzy o jego społeczno – politycznej aktywności, działalności patriotycznej oraz dorobku naukowym, przygotowałam i przeprowadziłam interdyscyplinarny projekt edukacyjny pt. „Joachim Lelewel – Patronem naszej szkoły” dla klas gimnazjalnych i licealnych.
Uczniowie w zespołach przygotowywali portfolio na temat naszego patrona, a wnioski przedstawili w albumach, które były prezentowane na forum szkoły. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad konstruowania bibliografii, którą zawarli w swoich pracach.
Podsumowaniem projektu była wycieczka „Śladami Joachima Lelewela w Brukseli” (Dom Lelewela, Uniwersytet ULB, biblioteka polska na Uccle).
c. W klasach V szkoły podstawowej zorganizowałam kolejny interdyscyplinarny konkurs, sprawdzający wiedzę mitologiczną uczniów pt. „Omnibus Humanistyczny”. Uczestnicy wykazali się znajomością mitologii greckiej i umiejętnością posługiwania się związkami frazeologicznymi w konkretnych sytuacjach.
W rezultacie udało mi się zachęcić uczniów do samokształcenia i selekcjonowania materiału potrzebnego do udziału konkursach. Liczna grupa uczestników przekonała mnie o słuszności podejmowanych działań.
d. Wzmacniając więź z krajem ojczystym poprzez kultywowanie polskich obrzędów regionalnych i tradycji związanych z okresem bożonarodzeniowym przygotowałam inscenizację teatralną – „Jasełka”.
Młodzi aktorzy (klasy kl. IVa i IVc) wykonali inscenizację podczas Wigilii klasowej, przed rodzicami, oraz gościnnie w innych klasach. W przygotowanie przedsięwzięcia zaangażowali się również rodzice, którzy przyrządzili potrawy wigilijne typowe dla regionu Polski, z którego pochodzą, oraz omawiali znane im zwyczaje świąteczne. Przy tej okazji dzieci poznały także tradycje belgijskie zaprezentowane przez ich rówieśników wywodzących się z rodzin mieszanych. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice świetnie rozumieją, jak wielką rolę odgrywa tradycja w kształtowaniu więzi rodzinnych i narodowych, oraz w pielęgnowaniu polskości na emigracji.
e. W ramach lekcji j. polskiego i historii, w dn. 16 maja 2007 r. zorganizowałam cykl spotkań klas IV z Oficerem Łącznikowym Straży Granicznej przy Ambasadzie RP w Brukseli.
Celem spotkań było: utrwalenie wiedzy na temat polskich symboli narodowych, ukazanie właściwych postaw oraz zachowań wobec własnych symboli narodowych i symboli innych państw, zapoznanie z podstawowymi zadaniami i organizacją Straży Granicznej RP.
Została omówiona symbolika munduru funkcjonariusza polskiej Straży Granicznej, jej zadania i organizację oraz zasady i procedury przekraczania granic państwowych, w tym granicy polsko-niemieckiej. Dzieci mogły zapoznać się z wzorami obowiązujących dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport obywatela polskiego i paszport dyplomatyczny), niezbędnymi podczas pobytu w innym kraju. W dalszej części obejrzały wiele bogato ilustrowanych plansz przedstawiających pracowników Straży Granicznej podczas wykonywania rutynowych kontroli i innych trudnych, ale i ciekawych zadań na posterunkach granicznych. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
f. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” propagowałam czytelnictwo literatury historycznej – dopasowując program „Czytające szkoły” do specyfiki pracy placówki.
Głównym założeniem programu jest wychowanie czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętności jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie przemocy. Mając na uwadze ograniczony kontakt dzieci z literaturą polską spowodowany pobytem w środowisku obcojęzycznym oraz wypieranie słowa pisanego przez telewizję, Internet czy też filmy DVD, postanowiłam dwa razy w miesiącu przed rozpoczęciem lekcji historii, w klasach szkoły podstawowej przez kilka minut czytać fragmenty: „Legend Polskich” E. Stadtmuller- w IV klasie, „Był sobie król...czyli poczet Piastów dla dzieci”, M. Wolnego w kl. V, „Był sobie król...czyli poczet Jagiellonów dla dzieci”, M. Wolnego w kl. VI.
Podsumowaniem akcji był udział uczniów w konkursie na najpiękniejszą baśń. Zwycięskie opowiadania zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów wpłynęło na kształtowanie szacunku i dbałości o piękno mowy ojczystej oraz ważnych, uniwersalnych wartości moralnych, których nośnikiem są książki. Czytanie zachęcało dzieci do refleksji, formułowania ocen, poszukiwania analogii i wyciągania wniosków. Uczniowie samodzielnie sporządzili spis bibliograficzny książek, które warto przeczytać.
2. Zachęcałam uczniów do aktywnego działania i angażowania się w pracę na rzecz szkoły i środowiska.
a. Przygotowywałam wraz z innymi nauczycielami akademię z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dla przedstawicieli Ambasady RP w Brukseli, Konsulatu Generalnego RP, Stałych Przedstawicielstw RP przy NATO i UE oraz środowisk polonijnych w Centrum Polskim w Brukseli.
Brałam udział w próbach grupy uczniów przygotowujących ich do udziału w akademii. W dniu 6 maja 2007 r. uczestniczyłam w uroczystej akademii, koordynując jej przebieg i sprawując opiekę nad młodzieżą.
b. Współpracowałam również w organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 3.06.2006 r. i wspólnie z samorządem szkolnym zorganizowałam konkursy KARAOKE oraz kulinarny „ Na najsmaczniejsze ciasto”. Uczestnicy przygotowywali się wcześniej do udziału w konkursach a w Dniu Dziecka prezentowali swoje umiejętności. W jury zasiadali rodzice, nauczyciele i młodzież, wspólnie wybierając zwycięzców.
Powyższe przedsięwzięcia nie były jedynie okazją do wspólnej zabawy, ale także integracji uczniów, nauczycieli i rodziców. Świadomie wykorzystując w kontrolowany sposób element rywalizacji indywidualnej, motywowałam zwolenników danego uczestnika do grupowego dopingu, aplauzu i zaangażowania. Ponadto pomagałam w sprzedaży napojów i posiłków przygotowanych przez rodziców a uzyskane pieniądze zasiliły fundusz Rady Rodziców.
3. W ramach organizowania czasu wolnego uczniów:
a. w dniu 11 grudnia 2005 r. podczas wycieczki historycznej do Ypres, dla klas III gimnazjum, przeprowadziłam lekcję muzealną. w „In Flanders Fields Museum”, której tematem była technika wojenna i okrucieństwo „Wielkiej Wojny”.
W interaktywnym muzeum uczniowie przenieśli się na błotniste, flandryjskie pola walki frontu zachodniego I Wojny Światowej. Wykorzystując zgromadzone eksponaty muzealne z tego okresu - mundury i wyposażenie, uzbrojenie, zdjęcia i listy z frontu oraz panoramę pola bitwy – uatrakcyjniałam i wizualizowałam omawiane zagadnienia. Ogromne wrażenie na uczniach wywarł także udział w symulowanym ataku gazowym.
Podsumowaniem wycieczki było zwiedzenie „Menenpoort” – monumentu (w formie łuku triumfalnego) upamiętniającego śmierć 55 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej. Uczniowie podjęli dyskusję na temat konsekwencji decyzji podejmowanych przez polityków oraz celowości rozwiązywania konfliktów metodami militarnymi poprzez bitwy, kampanie i wojny. W jej trakcie wyraźnie widać było, że uczniowie opowiadają się za rozwiązaniami konfliktów międzynarodowych metodami innymi niż militarne, rozróżniają wojnę zaborczą od wojny obronnej i nie negują obywatelskiego obowiązku udziału w tej ostatniej.
b. Zorganizowałam także wycieczkę dla klasy I gimnazjum do kościoła Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz na Grand Place (brukselski rynek) w poszukiwaniu „minionego czasu”, koncentrując uwagę uczniów na identyfikacji cech stylu gotyckiego na wybranych przykładach architektury.
Celem wycieczki było utrwalenie wiadomości dotyczących cech architektury średniowiecznej. Natomiast główne zadanie uczniów sprowadzało się do znalezienia i scharakteryzowania elementów gotyckich w kościele i na rynku starego miasta w Brukseli.
Z uwagi na ważną rolę średniowiecza w historii Belgii, w ten sposób rozbudziłam zainteresowanie kulturą tej epoki poprzez poszukiwanie związków z wydarzeniami z przeszłości, (legendy lub podania związane z wybranymi zabytkami gotyckimi). Kontynuacją i podsumowaniem zdobytej wiedzy było przygotowanie w zespołach plakatów na bazie których został zorganizowany konkurs „W cieniu gotyckich katedr”.
4. Organizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi.
a. W ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie zorganizowałam w dniu 30.05.2007 r. spotkanie klasy I LO z Oficerem Łącznikowym Straży Granicznej przy Ambasadzie RP w Brukseli.
Spotkanie miało miejsce w Ambasadzie RP w Brukseli, jego celem było zapoznanie młodzieży z postanowieniami Układu z Schengen, znoszącego kontrolę osób przekraczających granice pomiędzy państwami Unii Europejskiej i wzmacniającego międzypaństwową współpracę policji przygranicznych w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Pan Generał poinformował o przygotowaniach Polski do wejścia do tzw. Strefy Schengen w 2008 roku i o procedurze przyłączania nowych członków do tej strefy. Przedstawił istotę działania komputerowej bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS - ang. Schengen Information System), do której dostęp ma policja i oddziały konsularne państw członkowskich UE. Baza ta pozwala na szybkie sprawdzenie, czy osoby lub ładunki przekraczające granicę UE, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub SA objęte zakazem wstępu. Omówił także koszty i zyski Polski po przystąpieniu do Traktatu. Jako sukces Polski uznał fakt lokalizacji w naszym kraju agencji Frontex, jedynej unijnej instytucji zajmującej się ochroną granic UE.
Duże zainteresowanie i zaangażowanie uczniów omawianą problematyką objawiało się wieloma pytaniami do oficera Straży Granicznej. Było to spowodowane specyficzną sytuacją i warunkami życia młodzieży poza granicami kraju, jak i częstym osobistym kontaktem ze służbami granicznymi i celnymi państw członkowskich UE.
Stwierdziłam, że brak zrozumienia przez uczniów stosowanych zasad i procedur podczas przekraczania granic zewnętrznych i wewnętrznych państw Strefy z Schengen rodził szereg wątpliwości, pogłębiał stereotypy i poczucie niesprawiedliwości w traktowaniu obywateli nowych państw członkowskich UE podróżujących w obrębie tej strefy. Na zakończenie spotkania młodzież obejrzała wystawę okolicznościową z okazji 16. rocznicy utworzenia Straży Granicznej w Polsce.
Motywowana potrzebą uczniów, i ich rodzin, do rzetelnej informacji o postępującym procesie integracji Polski ze strukturami UE oraz korzyści z niego płynących, zaproponowałam cykliczne kontynuowanie tego typu spotkań w przyszłym roku szkolnym, co wpłynie na poszerzenie zakresu działań szkoły. Mój postulat został przychylnie przyjęty przez pracownika Ambasady, nauczycieli i uczniów.
b. W dniu 16 czerwca 2007 r. zaprosiłam na spotkanie z młodzieżą klas pierwszych i drugich liceum z holenderską prawniczkę i tłumaczkę w Komisji Europejskiej.
Pani van Ingen przedstawiła obowiązujące zasady i procedury współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europy. Omówiła również typowy przebieg obrad różnych szczebli, od spotkań ekspertów po szczyty z udziałem szefów rządów i głów państw, scharakteryzowała ponadto stosowane techniki tłumaczeń. Młodzieży zaimponowała przede wszystkim znajomością dziewięciu języków i rozległymi zainteresowaniami, m.in. kulturą narodów europejskich i literaturą polską.
Uczniowie byli zainteresowani możliwością podjęcia pracy w instytucjach unijnych, wymaganych kwalifikacjach i procedurach naboru. Organizując powyższe spotkanie moim celem było przedstawienie młodzieży (posługującej się trzema, czterema językami) jednej z możliwych dróg rozwoju zawodowego. Moim założeniem było poszerzenie zakresu działań szkoły, poprzez ukazanie różnorodnych możliwości i okoliczności wyboru zawodu.
5. W ramach wolontariatu od października 2006 do marca 2007 r. prowadziłam nieodpłatnie lekcje historii dla ucznia klasy IVc, któremu choroba uniemożliwiała regularne uczęszczanie do szkoły. Oczekiwanie na przeszczep wątroby, leczenie i codzienne zabiegi zmusiły chłopca do przerwania nauki i stałego przebywania w Klinice St-Luc.
Jego zainteresowanie historią, chęć poszerzania swojej wiedzy i możliwość pośredniego uczestniczenia w życiu klasy, z którą bardzo się utożsamiał, przekonały mnie do organizowania regularnych spotkań indywidualnych. Uczeń na bieżąco realizował przewidziany programem materiał, a także uczestniczył w dodatkowych przedsięwzięciach, biorąc udział w konkursach klasowych, do których przygotowywał się pod moim kierunkiem.
Działania te poszerzały zakres zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, umożliwiając chłopcu poznawanie historii, kultury i tradycji kraju ojczystego, rozwijanie zainteresowań oraz doskonalenie jego umiejętności a także wspieranie go w poczuciu własnej wartości. Uczestnictwo w omawianych przedsięwzięciach dawało mi wiele osobistej satysfakcji.
6. We współpracy z nauczycielką j. polskiego w roku szkolnym 2006/2007 przygotowałam materiał informacyjny o szkole w formie ulotki, dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Ulotka zawiera niezbędne informacje o szkole, jej lokalizacji, zakresie działalności edukacyjnej i jej funkcjach wychowawczo – opiekuńczych. Skierowana jest do rodziców, aby zachęcić ich do posyłania swoich dzieci do szkoły polskiej, gdzie mogą kontynuować naukę w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, realizując uzupełniający program nauczania. Dzięki temu mogą poznawać literaturę, historię i kulturę ojczystego kraju oraz doskonalić umiejętności językowe.
Nadal wiele dzieci z rodzin polskich , mieszkających w Brukseli i okolicach, nie uczęszcza do szkoły polskiej. Być może bliższe informacje o szkole zmobilizują rodaków i pomogą im podjąć decyzję odnośnie edukacji dzieci w polskiej szkole.

Sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zawarte w § 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia systematycznie współdziałam z innymi osobami wykonując zadania na rzecz oświaty. W tym celu współpracowałam z wieloma organizacjami i instytucjami.
1. Systematycznie współpracowałam z Konsulatem RP, Ambasadą RP w Brukseli i Polską Macierzą Szkolną w organizacji pozaszkolnych imprez okolicznościowych z okazji świąt państwowych, oraz szkolnych konkursów w celu aktywizowania uczniów i ich rodzin do bliższego kontaktu z instytucjami i organizacjami polskimi oraz udziału w życiu kulturalnym Polonii belgijskiej.
a. W latach 2006 i 2007 r. przygotowywałam uczniów klas gimnazjalnych oraz przeprowadziłam eliminacje szkolne w ramach w międzynarodowych konkursów pt. „Śladami Joachima Lelewela w Brukseli” i ”Śladami Joachima Lelewela”, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Brukseli, Polską Macierz Szkolną w Brukseli i Macierz Szkolną na Litwie.
Założeniem konkursu było szerzenie wiedzy na temat dorobku J. Lelewela i jego wkładu w naukę i kulturę, a także popularyzacja jego dorobku w środowisku lokalnym.
Konkursy zostały ogłoszone w trzech stolicach europejskich – Warszawie, Wilnie i Brukseli, które łączą postać wielkiego Polaka. Laureaci zostali nagrodzeni książkami. (2006 r.). Natomiast w 2007 r. nagrodą dla zwycięscy z każdego kraju jest tygodniowy pobyt w Brukseli połączony z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieszkał J. Lelewel „Polak trzech narodów”.
Nawiązanie kontaktu przez naszych uczniów z młodzieżą z Polski i Litwy daje możliwość na rozwijanie zainteresowań, ale także pogłębianie więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi ludźmi żyjącymi w różnych krajach, różnych warunkach, których łączy wspólna historia i tradycja.
b. W dniu 6 maja 2007 r. wraz z uczniami brałam udział w uroczystych obchodach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Brukseli i Radę Polonii Belgijskiej.
Po uroczystej mszy, która odbyła się w Kościele Notre - Dame de la Chapelle o godzinie 10.30, udaliśmy się pod grób Nieznanego Żołnierza w Brukseli, gdzie zostały złożone kwiaty i wieńce przez przedstawicieli Ambasady RP, Konsulatu Generalnego, Stałych Przedstawicielstw przy UE i NATO oraz organizacji polonijnych.
2. Ze względu na specyfikę szkoły nie miałam wychowawstwa w żadnej klasie. Niemniej jednak starałam się angażować rodziców w działania opiekuńcze podczas klasowych wycieczek historycznych czy też imprez organizowanych na terenie szkoły.
Systematyczne kontaktowałam się z rodzicami lub opiekunami uczniów (indywidualne i podczas wywiadówek) w celu wymiany opinii i uwag na temat postępów w nauce oraz ich zachowania. W ten sposób poprzez wspólną realizację zadań poprawiałam jakość współpracy z rodzicami, włączając ich do uczestnictwa w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych.
W celu pełniejszej realizacji zadań opiekuńczych starałam się również rzetelnie rozpoznać sytuację rodzinną wychowanków, współdziałałam w tym obszarze z opiekunką Samorządu Uczniowskiego, szkolnym psychologiem i innymi nauczycielami.
3. Uczestniczyłam w akcji charytatywnej „Zamiast Kwiatka” organizowanej przez nauczycieli naszej szkoły na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Akcja ta ma na celu niesienie pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w ostatnim okresie życia, pomagając godnie przeżyć ostatnie chwile. Hospicjum świadczy bezpłatnie opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną i prawną oraz użycza sprzęt medyczny. Prowadzi także domową opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Na miarę możliwości, najbardziej potrzebującym zwraca koszty zakupu leków. Aktualnie pod opieką hospicjum pozostaje 16 dzieci z najbliższymi oraz 4 rodziny osierocone.
Akcja została przeprowadzona przez nauczycieli i uczniów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 28 czerwca 2006 r. i 27 czerwca 2007 r. Pieniądze, które miały być przeznaczone na zakup symbolicznego kwiatka dla nauczycieli, będącego wyrazem wdzięczność i uznania za całoroczny trud pedagogiczny, zostały przekazane na rzecz Domowego Hospicjum.
Zaangażowanie uczniów, pracowników szkoły i rodziców oraz ogromne i wciąż rosnące potrzeby zainspirowały grupę nauczycieli do kontynuowania akcji w kolejnych latach. Ponadto przyjęliśmy propozycję pracowników hospicjum żeby młodzież naszej szkoły włączyła się do akcji niesienia pomocy rodzinom, w których dziecko objęte jest opieką hospicyjną. Pomoc ta miałaby dotyczyć korespondowania i wspierania zdrowego rodzeństwa, które niejednokrotnie jest zaniedbywane i opuszczane w obliczu nieszczęścia, jakim jest umierający brat czy siostra. Uczniowie naszej szkoły korespondują z dziewięcioletnią Dominiką oraz wysyłają okazjonalne kartki świąteczne do innych dzieci będących w podobnej sytuacji.
Duże zaangażowanie uczestników prowadzonych akcji sprzyjało kształtowaniu pożądanych postaw społecznych uczniów, wdrożyło ich do rozpoznawania i rozumienia potrzeb innych ludzi, rozwijało ich sferę uczuciową. Stali się oni wrażliwi na potrzeby innych, potrafią nieść pomoc w racjonalny sposób. Dostrzegłam również, że rodzice chętnie i aktywnie wspierają wszelkie akcje, prowadzone na terenie szkoły o jasno sprecyzowanym celu, co w zasadniczy sposób wpłynęło na jakość współpracy między nimi a szkołą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.