X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13034
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Beata Zawierucha

Stanowisko: nauczyciel chemii

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Społecznych
im. Mikołaja Reja w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 15
25-516 Kielce

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2011r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Dorota Dymińska


Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku w Zespole Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach na stanowisku nauczyciela chemii. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Dorotą Dymińską. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy, które zawarłyśmy
w sporządzonym przez nas kontrakcie.
3. Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Zespołu Szkół Społecznych w Kielcach zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły w tym z treścią takich dokumentów jak:
• statut szkoły,
• wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania,
• prawa i obowiązki ucznia,
• plan profilaktyczno – wychowawczy,
• przepisy BHP
Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na tej podstawie organizowałam własną pracę. Zapoznałam się
z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak:
• dzienniki lekcyjne,
• dzienniki pozalekcyjne,
• arkusze ocen,
• świadectwa szkolne,
• dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na
wycieczkę,
• Księgą Protokołów Rady Nauczycieli
6. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).

1. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z chemii.
2. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program : Chemia Nowej Ery (kl. I -III gimnazjum).
3. Na podstawie analizy wybranego programu nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam plany wynikowe w kl. I-III gimnazjum Na podstawie analizy wewnątrzszkolnych zasad oceniania opracowałam przedmiotowe zasady oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.
4. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Nauczycieli oraz w posiedzeniach zespołu samokształceniowego przedmiotów przyrodniczych i zespołu do spraw analizy wyników egzaminów i sprawdzianów.
5. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole, jak i poza nią.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

• „Jak reagować na negatywne emocje uczniów?”- szkolenie Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
• Stres w pracy nauczyciela- jak sobie z nim radzić?”
• „Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej”
• Obsługa programu Task Magic


Zewnętrzne formy doskonalenia:

• „Planowanie i realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum” – w wymiarze 40 godzin dydaktycznych zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
• „Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania” w wymiarze 3 godzin dydaktycznych zorganizowane przez Eduskrypt,
• Kongres naukowy dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych- w wymiarze 3 godzin dydaktycznych; organizator: WSiP ,
• „Monitoring MEN narzędziem oceny wdrażania podstawy programowej” w wymiarze 3 godzin; organizator: Eduskrypt,
• Udział w targach multimedialnych WSiP,
• „Wykorzystanie w pracy dydaktycznej nauczyciela wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych” – zorganizowane przez SODM i DN w Kielcach,
• Szkolenie dla szkolnych koordynatorów projektu „Otwarta Twoja Kariera”- zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach,
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji; organizator ŚCDN w Kielcach.

Zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia
uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam z następujących czasopism:
• „Charaktery – magazyn psychologiczny”,
• „Psychologia w szkole”,
• „Pomagamy uczyć „ oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
• K. Schaeffer, „Nauczyciel w szkole – jak przeżyć szkołę”, Gdańsk, GWP – 2008,
• H. P. Nolting, „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańsk, GWP – 2004.
6. Należę do zespołu samokształceniowego przedmiotów przyrodniczych oraz zespołu do spraw analizy wyników egzaminów i sprawdzianów, którego jestem przewodniczącą.
Wspólnie z koleżankami i kolegami`opracowałam plan pracy tych zespołów i systematycznie wykonywałam zadania, za które byłam odpowiedzialna.
7. Samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących oraz scenariusze lekcji doświadczalnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej z chemii oraz wniosków powstałych po analizie wyników egzaminów próbnych, egzaminów oraz testów kompetencji.
Ponadto samodzielnie wykonałam karty pracy dla uczniów do każdego tematu lekcji, przygotowałam również wszystkie materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów oraz konkursu.
8. Jestem odpowiedzialna za aktualizację strony MOW w Rembowie. Dostarczam także informacji i zdjęć na stronę ZSS im. Mikołaja Reja w Kielcach.
9. Systematycznie uzupełniałam dziennik elektroniczny dla I Społecznego Gimnazjum w Kielcach
10. Przeprowadziłam 6 lekcji w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z opiekunem stażu, co przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Efektem tych lekcji są przygotowane przeze mnie scenariusze lekcji.
11. Uczestniczyłam także jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciem poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
12. Przez cały rok prowadziłam zajęcia koła chemicznego dla uczniów II klasy gimnazjum.
Celem tych zajęć było: ,
• pokazanie, że chemia wcale nie jest trudna, a wręcz niezwykle przydatna w życiu
• rozwijanie chemicznych zainteresowań uczniów
• utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji,
• przygotowanie uczniów do VIII Konkursu Chemicznego,
• analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
• realizacja projektu „Czy wiesz, co jesz?” w ramach realizacji przez szkołę programu „Szkoła z klasą 2.0”.
Prowadziłam też indywidualne konsultacje, których celem była pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości. Zajęcia te przyniosły zamierzony efekt, gdyż wielu uczniów poprawiło w ten sposób swoje oceny, a tym samym przyczyniło się do pozytywnego nastawienia do przedmiotu.
Podczas zajęć starałam się, aby przebiegały one w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o tematy, których nie rozumieją. Zależało mi również na tym, żeby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał sta¬wiać czoło postawionemu problemowi.
Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniem i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
• Opracowanie i przedstawienie innym nauczycielom koncepcji wdrażania wniosków
z analizy wyników sprawdzianów oraz testów kompetencji.
• Opracowanie i przedstawienie nauczycielom przedmiotów egzaminacyjnych wyników, wniosków oraz planu poprawy wyników po testach kompetencji
w gimnazjum oraz sprawdzianach w klasach IV-VI SP.
• Przeprowadzenie w gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym lekcji pokazowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w obecności innych nauczycieli chemii z powiatu kieleckiego oraz omówienie tej lekcji.
• Zorganizowanie lekcji pokazowej z tablicą multimedialną dla nauczycieli gimnazjum w MOW w Rembowie. Wzięłam również udział w lekcjach pokazowych z wykorzystaniem tablicy prowadzonych przez nauczycieli liceum ogólnokształcącego w Bodzentynie.
• Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy lekcji, sprawdzianów i kartkówek oraz prac uczniów w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0 ( w tym stworzenie wraz z uczniami własnej strony internetowej poświeconej temu projektowi ) oraz niniejszego sprawozdania z realizacji stażu.
13. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej przez cały okres stażu, korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
• plan rozwoju zawodowego,
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
• przedmiotowe zasady ocenienia,
• plany wynikowe,
• scenariusze zajęć,
• pomoce dydaktyczne,
• sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów,
Poza tym w ramach przystąpienia naszej szkoły do programu „Szkoła z klasą 2.0” wykonałam wspólnie z uczniami projekt pt.: „Czy wiesz, co jesz?”, w trakcie, którego wykorzystywaliśmy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, a mianowicie: zaprojektowaliśmy własną stronę internetową: www.czywieszcojesz.cba.pl, za pomocą programów komputerowych wykonaliśmy plakat pod hasłem „Nie kupuj sztucznego jedzenia, bo masz wiele do stracenia”, stworzyliśmy elektroniczną książkę kucharską: „100 przepisów na zdrowe jedzonko”, przeprowadziliśmy i opracowaliśmy ankietę: „Jak odżywiają się mieszkańcy naszego regionu?”, zorganizowałam wycieczkę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach do Działu Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, a na zajęciach koła chemicznego wykonaliśmy i opisaliśmy doświadczenia: „czy sól kuchenna i azotan sodu przedłużają termin przydatności mięsa?”, „o ile maksymalnie można zwiększyć masę mięsa peklując go azotanem sodu?”, opracowaliśmy tabelę: „co o substancjach dodawanych do żywności wiedzieć warto?”. To wszystko zamieściliśmy oczywiście na naszej stronie internetowej (czywieszcojesz.cba.pl).
Ponadto korzystam też w swojej pracy z tablicy interaktywnej, układam własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablicy oraz za pomocą programu Task Magic tworzę gry dydaktyczne, które cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.
Śledzę w internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
• www.eduforum.pl
• www.gwo.pl
• www.eduseek.interklasa.pl
• www.edukacja.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.gov.pl
• www.wychowanie.pl
Zamieściłam również na stronie internetowej www.eduforum.pl następujące dokumenty:
• plan rozwoju zawodowego,
• wybrane konspekty lekcji,
• wybrane sprawdziany, kartkówki,
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez, np.: rozmowę z samymi uczniami i z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami, a w MOW w Rembowie także z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami pracującymi w internacie.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.:
• zorganizowałam wycieczkę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w ramach przystąpienia do projektu „Szkoła z klasą 2.0”,
• byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdu klas I-III gimnazjum do oczyszczalni ścieków w Mniowie,
• wspólnie z innymi nauczycielami zorganizowałam Festiwal Nauki, na którym moja grupa zaprezentowała efekty naszej pracy nad projektem „Czy wiesz, co jesz?”,
• w MOW w Rembowie zorganizowałam podsumowanie projektu „Otwarta Twoja Kariera”, której byłam koordynatorem,
• reprezentowałam MOW w Rembowie podczas wojewódzkiego podsumowania projektu „Otwarta Twoja Kariera”, na którym otrzymaliśmy nagrodę Diamentowego OTeK-a,
• zorganizowałam w MOW w Rembowie akademię z okazji Dnia Kobiet
4. Na swoich zajęciach starałam się stwarzać miłą atmosferę, byłam wyrozumiała dla uczniów, życzliwa dla każdego z nich i zawsze chętna do pomocy. Słabsi uczniowie przychodzili na zajęcia dodatkowe, na których mogli uzupełnić brakującą wiedzę.


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4*).

Kilka razy w roku obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:
a) „Znaki na planie i mapie, orientowanie mapy.” – 04.03.2011r. – kl. IVa,
b) „Wysokość względna i bezwzględna.” – 11.03.2011r. – kl. VIb,
c) „Rzeźbiarze krajobrazu.” – 25.03.2011r. – kl. IVa,
d) „Formy ukształtowania terenu – dzieło rzeźbiarzy krajobrazu.” – 30.03.2011r. – kl. IVb,
e) „Ziemia jako środowisko życia.” – 11.04.2011r. – kl. IVa,
f) „Trzy stany skupienia wody.” – 13.04.2011r. – kl. IVb,
g) „Obieg wody w przyrodzie.” – 20.04.2011r. – kl. IVb,
h) „Woda jako największe środowisko życia.” – 06.05.2011r. – kl. IVa,
i) „Przystosowanie roślin i zwierząt do życia w wodzie.” – 16.05.2011r – kl. IV b.
Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu, zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych.
Przeprowadziłam 6 lekcji w obecności opiekuna stażu, a w roku szkolnym 2009/2010 3 lekcje w obecności pani dyrektor Iwony Świątkowskiej. Wielokrotnie również konsultowałam się z panią dyrektor Iwoną Marynowską-Gruszką zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Do każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji przygotowałam konspekt lekcji z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem lekcji.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na ich urozmaicenie i poprawę jakości. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej jednostki omawiałam jej przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.


Podsumowanie.

Dziewięciomiesięczny staż i związane z nim doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowane działania umożliwiły mi zdobycie zaufania moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę z uczniem i zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i poszerzania własnej wiedzy poprzez zainteresowanie chemią w szczególności uczniów zdolnych a także dodatkowa pomoc tym uczniom, którzy mają problemy z nauką. Myślę także, że dobrze sprawdzam się w pracy metodą projektu,
o czym świadczą moje osiągnięcia (Nagroda Diamentowego OTeK-a czy strona internetowa www.czywieszcojesz.cba.pl)
Zdaję sobie również sprawę z tego, że często przedkładam bezpośredni kontakt z uczniem nad systematyczne dokumentowanie pracy zawodowej, w przyszłości będę jednak starała się systematycznie dokumentować swoją pracę.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.


Kielce, dnia 31.05.2011r. Opracowała : Beata Zawierucha

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580) .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.