X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13023
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Wstęp

Po odbytym dziewięciomiesięcznym stażu sformułowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Stanowi ono podsumowanie zamierzonych i podejmowanych działań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego.
Przez 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności wychowawczo - dydaktyczne oraz opiekuńcze, poznawałam prawo oświatowe w zakresie funkcjonowania przedszkola, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1)

W pierwszych dniach września 2010 roku zapoznałam się z następującymi dokumentami:
- Kartą Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku( Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959 ze zmianami);
- Rozporządzeniem MENiS z 1.12.2004 regulującymi przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela;
- Rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W dniu 01.09.2010r. zawarłam z moim opiekunem stażu .... kontrakt, w którym obie strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy. W ciągu całego okresu trwania stażu konsultowałam z opiekunem stażu wszelkie decyzje podejmowane odnośnie własnego rozwoju zawodowego oraz wszelkich działań wychowawczo - dydaktycznych.
Po konsultacjach z opiekunem stażu .....opracowałam na początku września 2010 roku własny plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Dyrektor Przedszkola ...... zatwierdziła plan w dniu 27.09.2010.
We wrześniu i październiku zapoznałam się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie ..... w którym odbywam 9-miesięczny staż.
Przeanalizowałam Statut przedszkola oraz obowiązujący w tej placówce Regulamin BHP i p/poż. Odbyłam też szkolenie BHP i p/poż.
Zapoznałam się również z:
- Rocznym planem pracy przedszkola;
- Regulaminem rady pedagogicznej;
- Regulaminem rady rodziców;
- Koncepcją pracy przedszkola;
- Planem WDN.
Na początku września zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej takiej, jak:
- dziennik zajęć przedszkola;
- plany pracy opiekuńczo – wychowawczej;
- scenariusze zajęć;
- Program edukacji przedszkolnej ,,Nasze przedszkole”.
Przez cały okres stażu, na bieżąco, prowadzę wpisy w dzienniku zajęć oraz uzupełniam arkusze diagnostyczne. W porozumieniu z opiekunem stażu – nauczycielką współprowadzącą wraz ze mną grupę dzieci 4 – letnich opracowywałam comiesięczne plany pracy z dzieckiem.
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych organizowanych przez Dyrektor .....

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.
(§ 6 ust.2 pkt2)

Na początku września zapoznałam się z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Co miesiąc obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu a także sama prowadziłam zajęcia w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz.
Przed każdym zajęciem konsultowałam z ....taksonomię celów. Ewaluowałam comiesięczne plany nanosząc informacje odnośnie osiągnięcia przez wszystkie dzieci planowanych umiejętności i wiadomości. Realizowałam zadania z Programu Ekologicznego „Z wiosenną przyrodą na ty”, który został opracowany przez nauczycielki: .......
Do zajęć wykorzystywałam własnoręcznie wykonane karty pracy. W zależności od pory roku i obchodzonych świąt wykonywałam tematyczną dekorację sali. We współpracy z koleżankami wykonałam dekorację na bal karnawałowy. Ponadto byłam odpowiedzialna za dekorację na holu przedszkola oraz zamieszczanie zdjęć z odbytych uroczystości na tablicy.
Pomagałam w zorganizowaniu spotkania z policjantem oraz poetą, bajkopisarzem Wojciechem Krupą. Brałam udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych tj. Uroczyste otwarcie przedszkola, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka. Pomagałam w przygotowaniu albumu z Basiowego Balu Pasiastych. Wspierałam następujące akcje:
-,,Góra Grosza’’;
-,,Złotóweczka dla pieseczka’’;
- zbieranie plastikowych nakrętek;
-,,Misja Velvetki”;
,,Cała Polska czyta dzieciom”.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzony konkurs, wycieczka czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji, oraz analizowania i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań.
W ramach wykorzystywania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informatycznej, co drugi miesiąc pisałam plany miesięczne w wersji drukowanej i elektronicznej. Ponadto redagowałam zaproszenia na różne uroczystości przedszkolne (wigilia, bal pasiatych, bal karnawałowy). Korzystając z wielu portali edukacyjnych tworzyłam urozmaicone karty pracy dla dzieci wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom.
Zamieściłam również na stronie www.edux.pl następujące dokumenty:
- plan rozwoju zawodowego;
- wybrane scenariusze zajęć;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W ramach samokształcenia oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy kontynuuję studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna, specjalność - wychowanie przedszkolne.

Ponadto uczestniczyłam w następujących kursach:
-Diagnoza dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne;
-Problemy adaptacyjne dzieci i rodziców w wieku przedszkolnym;
-Jak oswoić tajemniczy świat dźwięków podczas ruchu przy muzyce;
-Wykorzystywanie metod i form pracy w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych dzieci (WDN);
-Laboratoria Pełne Skarbów-wydawnictwo Juka;
-Współczesna szkoła i media, technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej;
-Konstruowanie Gier Matematycznych;
-System pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
-Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego;
-Organizacja zabaw ruchowych w terenie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw(WDN).

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dziecka. § 6ust.2 pkt 3

W tej sferze po wstępnych obserwacjach wraz z nauczycielką współprowadzącą grupę wyłoniłam spośród dzieci grupę dzieci zdolnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Z dziećmi zdolnymi prowadziłam zajęcia w zakresie rozwijania ich predyspozycji plastycznych oraz umiejętności związanych z szybkim przyswajaniem tekstów piosenek i wierszy.
Z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych prowadziłam zajęcia w zakresie usprawniania funkcji manualnych, stymulowania rozwoju mowy a także w kierunku uspołeczniania.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Informacje o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu przekazywałam rodzicom przy okazji:
- zebrań grupowych,
- konsultacji indywidualnych,
- uroczystości przedszkolnych,

Rodzice i Dziadkowie mieli także okazję zaobserwować umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych:
- Uroczystość Otwarcia Przedszkola;
- Uroczystość Dnia Babci i Dziadka;
- Dzień Matki i Ojca.
Brałam udział w różnych formach pedagogizacji rodziców poprzez np. indywidualne rozmowy z rodzicami, spotkanie z pedagogiem, zamieszczanie na tablicy informacji dla rodziców dotyczących odporności dziecka oraz problemów adaptacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez rozmowy z samymi uczniami a także z ich rodzicami przy okazji indywidualnych spotkań oraz na zebraniach.
W ramach wspomagania aktywności twórczej wychowanków na tablicy w holu zamieszczałam prace plastyczne dzieci.
Wspólnie z nauczycielką .... przygotowywałam dzieci do konkursów w których uzyskaliśmy:
1)
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§ 6 ust.2 pkt 4)

Co miesiąc obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu .... Po każdych zajęciach omawiałyśmy i analizowałyśmy scenariusze zajęć. Miałam również możliwość obserwować zajęcia prowadzone przez inne nauczycielki. Podczas zajęć koleżeńskich szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi.
Wspólnie z koleżankami stworzyłyśmy ,,Bank Pomysłów”, gdzie zamieszczałam swoje scenariusze zajęć a także korzystałam z propozycji zabaw koleżanek.
Każde prowadzone przez mnie zajęcie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Przed każdym zajęciem prowadzonym w obecności opiekuna stażu, razem z ....omawiałyśmy taksonomie celów, dobór metod, form pracy oraz przebieg i dobór zabaw. Przeprowadziłam również zajęcie dla Pani Dyrektor, po którym otrzymałam cenne wskazówki do dalszej pracy z dziećmi. Obserwacja i analiza zajęć pozwoliła mi urozmaicić i poprawić jakość moich zajęć.
Na koniec pierwszego półrocza przeanalizowałam swoje mocne i słabe strony, dokonałam oceny własnej pracy w celu podnoszenia jej efektów.
W drugim półroczu przeprowadziłam Zajęcia Otwarte dla Rodziców, po których uzyskałam informację zwrotną w postaci anonimowych ankiet dotyczących oceny efektywności mojej pracy.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż, który odbyłam w Przedszkolu Publicznym nr 8, pozwolił mi w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach. Już po kilku miesiącach byłam pewna, że chce pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym, dlatego też postanowiłam kontynuować studia na kierunku wychowanie przedszkolne. Zdobywając praktykę w pracy z dziećmi określiłam moje słabe i mocne strony w celu podwyższenia jakości podejmowanych przez mnie działań wychowawczo – dydaktycznych oraz opiekuńczych.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność zaangażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Niewątpliwie najlepsze efekty wychowawcze daje stanowcze i konsekwentne przestrzeganie wcześniej ustalonych z dziećmi reguł i zasad co pozwoli utrzymać dyscyplinę i porządek w grupie.
Sądzę, że moją mocną stroną jest łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. Staram się również poznać każdego z moich wychowanków, zrozumieć ich zachowania i reakcje a także niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Bieżący rok był dla mnie wielkim wyzwaniem, starałam się sumiennie wykonywać powierzone mi zadania i godnie reprezentować przedszkole na różnych uroczystościach i konkursach. Był to czas wzmożonej pracy jednak dzięki pomocy i przychylności starszych stażem nauczycielek praca ta stawała się łatwiejsza.


Radom,02.06.2011r. ...............................
(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.