X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Rymanów 20. 09. 2010 r.

Przedszkole Świętego Józefa w Rymanowie
ul. Grunwaldzka 10
38-480 Rymanów

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Buczek

Opiekun stażu: mgr Iwona Królicka

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.

Data zakończenia stażu: 31.05. 2011 r.

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Kwalifikacje:

• ukończone studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika specjalna
• ukończone studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli na kierunku pedagogika
• ukończone studia podyplomowe w Podkarpackim Towarzystwie Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposoby jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów zapewniających podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu w przedszkolu.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, omawianie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.


Zadania wynikające z § 6.2. pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

LP
DZIAŁANIA
ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI, DOKUMENTACJA

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. Zapoznanie się z zadaniami wobec
Nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Wrzesień 2010r. - Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.
-Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Omówienie zasad współpracy.
Wrzesień 2010r. - Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą, a nauczycielem opiekunem.

3. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.

Wrzesień 2010r. - Maj 2011 r. - Zapisy w dzienniku zajęć.
- Kserokopie sprawozdań z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
-plany miesięczne
-scenariusze zajęć

4. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola.
Wrzesień 2010r.

- Plan Rozwoju Zawodowego.

5. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
Zapoznanie się z obowiązującą Podstawą
Programową, zapoznanie się z programami nauczania realizowanymi w przedszkolu.
Wrzesień 2010r.
- Notatki własne.

6. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
- Statut Przedszkola,
- Misją Przedszkola,
- Regulaminem pracy i wynagrodzenia.

Wrzesień -
Październik
2010 r.

- Notatki własne.

7. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Udział w szkoleniu BHP. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.

Wrzesień 2010r.
- Maj 2011 r.
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

8. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Udział w procesie WDN.
Wrzesień 2010r.- Maj 2011 r. - Potwierdzenie przez opiekuna stażu udziału w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej organizowanych w ramach WDN.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć, konspektów, notatek.
Wrzesień 2010 - Maj 2011r.
- Teczka stażysty.

10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2011 r.
- Sprawozdanie z realizacji stażu.

11. Złożenie u Dyrektora przedszkola wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego z potrzebną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2011 r.
- Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Zadania wynikające z § 6.2. pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
1.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno- psychologicznej.
Wyszukiwanie informacji w mediach, Internecie.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, szkoleniach.
Wrzesień 2010 r. –Maj 2011 r.
- Spis literatury metodyczno- pedagogicznej.
- Rejestr pozycji bibliograficznych stron www.

- zaświadczenia o ukończonych kursach

2. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie formy elektronicznej w pracy pedagogicznej przez: zapisy planów w formie elektronicznej, wykonywanie prezentacji multimedialnych do pracy z dziećmi.
Wrzesień 2010r.
- Maj 2011 r.
- Teczka stażysty.
- Płyta CD z zapisem elektronicznym.

3. Wspieranie aktywności twórczej dzieci Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów podczas uroczystości przedszkolnych.
Wrzesień 2010 r.
- Maj 2011 r.
- Potwierdzenie przez opiekuna stażu.
-Zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów.

4. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. Wykonywanie gazetek tematycznych w sali, dekoracji, pomocy dydaktycznych.
Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu.

Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r. - Potwierdzenie przez opiekuna stażu.
- Zdjęcia.
- Notatki własne


Zadania wynikające z § 6.2. pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dziecka.

1. Współpraca z rodzicami Informowanie o postępach i zachowaniu dziecka w przedszkolu,
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki

Wrzesień 2010 r.
- Maj 2011 r.
- Notatki własne

2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku Prowadzenie dokumentacji związanej z obserwacją dziecka.
Sporządzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (grupa 5-latków) Październik 2010r.-Kwiecień 2011r.

Arkusze obserwacji GE-5 i SGS.
Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
lub:
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
-rozmowy w zespole wychowawczym
- analiza Karty Informacyjnej
Dziecka
- spotkanie z rodzicami
( rozmowy indywidualne)

Okres stażu
Karty Informacyjne Dziecka
Notatki własne

4.
Poznanie placówek wspomagających procesy wychowawcze. Rozmowy w zespole wychowawczym poszukiwania własne.

Październik 2010 r. - Maj 2011 r.

- Spis telefonów kontaktowych
do instytucji wspomagających proces wychowawczy.

5.
Współpraca z Radą Rodziców
Udział w spotkaniach z Radą Rodziców.

Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r. - Notatki własne.

6. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych jak i otwartych
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w placówce, udział w wycieczkach przedszkolnych
Wrzesień 2010 r.
- Maj 2011 r.
- Zdjęcia,
- Scenariusze zajęć,


Zadania wynikające z § 6.2. pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć
na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematu zajęć 1 raz w miesiącu
Wrzesień 2010 r.
- Scenariusze zajęć.
- Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Omawianie i zapisywanie wyników hospitacji 1 raz w miesiącu
Wrzesień 2010 r.
– Maj 2011 r.
- Arkusze obserwacji zajęć.
- Wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora przedszkola. Opracowanie scenariuszy zajęć na podstawie przewodnika. Konsultacja z opiekunem stażu.
Ocena i analiza przeprowadzonych zajęć.
Propozycja wniosków na przyszłość.
Wrzesień 2010 r. – Maj 2011 r. - Scenariusze zajęć,
- Arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna,
- Wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem.
Wrzesień 2010 r. - Maj 2011 r. - Arkusz samooceny pracy nauczyciela
( I półrocze)
-Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
Maj 2011 r.
Teczka stażysty.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Zatwierdzam do realizacji

Rymanów , dnia 20.09.2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.