X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13041
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Katarzyna Mikołajczyk
Placówka: Przedszkole Miejskie Nr 30 w Łodzi
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2008 –31.05.2011)
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Wiśniewska
Dyrektor przedszkola: mgr Mariola Ostrowska

Cele
Sposoby i formy realizacji
Termin
Dowody

§ 7. ust. 1. pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;

1. Współpracowanie z koleżankami z Rady Pedagogicznej;

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym;
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej; Potwierdzenie udziału w szkoleniach Rady- protokoły;

2. Udział w realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego;
2. Realizacja zadań wynikających z rocznego planu rozwoju placówki, ze statutu przedszkola (śledzenie na bieżąco zmian w nim zachodzących) oraz programu wychowania przedszkolnego (analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości);
W ciągu całego stażu;
Analiza pracy dydaktyczno- wychowawczej, notatki własne, opinia o programie;

3. Współudział w organizowaniu imprez środowiskowych;
3. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych i różnorodnych imprez;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia;

4. Wykorzystanie wycieczek do wprowadzenia dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym;
4. Organizowanie wycieczek:
- przybliżających dzieciom środowisko przyrodnicze i tematykę regionalna;
- wyjść na spektakle wystawiane przez łódzkie teatry;
W ciągu całego stażu; Potwierdzenia, karty wycieczek, zdjęcia;

5. Aktywna i systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami;
5. Współpraca z pobliskimi szkołami, przedszkolami i innymi placówkami;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia;

6. Rozwijanie zdolności i umiejętności poprzez tworzenie dekoracji okolicznościowych oraz pomocy dydaktycznych;
6. Przygotowywanie dekoracji o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb, wykorzystywanej w salach i holu przedszkolnym, opracowywanie i tworzenie pomocy dydaktycznych;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, pomoce dydaktyczne, zdjęcia;

7. Nabywanie umiejętności dokumentowania działań w zakresie dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym;
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- dziennik lekcyjny;
- współtworzenie rocznego planu rozwoju placówki;
- miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej;
- analizy pracy dydaktyczno- wychowawczej;
- opracowanie i wdrożenie kart obserwacyjnych;
- samoocena;
W ciągu całego stażu; Dokumentacja przedszkolna (dzienniki, plany rozwoju placówki, plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, analiza pracy dydaktyczno- wychowawczej, arkusz diagnostyczny, samoocena);

8. Promowanie placówki poprzez obsługę strony internetowej;
8. Prowadzenie strony internetowej: aktualizowanie informacji, projektowanie szaty graficznej; W ciągu całego stażu; Strona internetowa przedszkola;

9. Podejmowanie działań z niektórymi instytucjami na rzecz pomocy społecznej;
9. Przeprowadzanie akcji charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnołódzkim;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, zdjęcia;

10. Podwyższenie jakości pracy własnej i przedszkola, wspomaganie aktywności twórczej dzieci;
10. Organizowanie konkursów, quizów, imprez sportowych, przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne placówki;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, zdjęcia;

11. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków; 11. Współpraca z rodzicami:
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków;
- organizowanie zebrań z rodzicami oraz spotkań indywidualnych;
- organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców;
- pozyskiwanie rodziców jako sponsorów i partnerów wspierających placówkę;
W ciągu całego stażu; Potwierdzenia, scenariusze, listy obecności, zdjęcia;
12. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną; 12. Konsultacje z psychologiem opiekującym się placówką, realizowanie zaleceń;
W ciągu całego stażu; Potwierdzenia;

13. Współpraca z instruktorem gimnastyki korekcyjnej i logopedą; 13. Wspomaganie logopedy i instruktora gimnastyki korekcyjnej
w ćwiczeniach usprawniających mowę i sylwetkę;
W ciągu całego stażu; Potwierdzenia;
14. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem;
14. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych; W ciągu całego stażu;
Zapisy w dzienniku, plany pracy, analiza pracy dydaktyczno- wychowawczej, notatki własne;

15. Pełnienie zadań opiekuna uczennic z gimnazjów;
15. Sprawowanie opieki nad wolontariuszkami z pobliskich gimnazjów;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia;

16. Doskonalenie multimedialnych technik pracy;
16. Wykorzystanie w swojej pracy komputera i Internetu:
- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- wykorzystywanie komputera podczas zajęć dydaktycznych z dziećmi;
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej z wykorzystaniem komputera;
W ciągu całego stażu;
Dokumentacja przedszkola, materiały, pomoce;


§ 7. ust 1. pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego;

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej- zapoznanie się z metodami pracy innych nauczycieli;
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia:
- kursy;
- konferencje;
- zespoły metodyczne;
- warsztaty;
- zajęcia modelowe;
- rady samokształceniowe;
- zajęcia koleżeńskie;
- udział w spotkaniach warsztatowych z metodykiem;
W ciągu całego stażu; Potwierdzenia, notatki własne, materiały i pomoce dydaktyczne;
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;

3. Prowadzenie rady samokształceniowej i zajęć koleżeńskich;
W ciągu całego stażu;
Potwierdzenia, scenariusze, materiały i pomoce dydaktyczne;

3. Promocja swoich osiągnięć w szerszym środowisku;
3. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- publikacja scenariuszy zajęć;
W ciągu całego stażu;
Strony www;

4. Podejmowanie działań mających na celu poszerzanie oferty edukacyjnej placówki podnoszenie jakości pracy w grupie:
4. Opracowanie i wdrożenie programu własnego;
Wrzesień 2009- maj 2011
Program własny;

5. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji;
5. Podjęcie działań w kierunku ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Informatyka;
Październik 2009- czerwiec 2010 Dyplom ukończenia studiów;

6. Przygotowanie projektu sprawozdania;
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji podjętych działań;
Maj 2011 r. Sprawozdanie;

7. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej;
7. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma) oraz Internetu;
W ciągu całego stażu;
Notatki własne, wydruki;


§ 7 ust. 1. pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego;
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MENIS z dn. 1 grudnia 2004 r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja zmian zachodzących w rozporządzeniu);
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty;
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet);
W ciągu całego stażu;
Notatki własne, wydruki;

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego;
2. Zapoznanie się z obowiązującym prawem oświatowym, śledzenie na bieżąco zachodzących w nim zmian;
W ciągu całego stażu;
Notatki własne, wydruki;

3. Dokumentacja i realizacja planu rozwoju zawodowego;
3. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- harmonogram spotkań z opiekunem;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
W ciągu całego stażu; Dokumentacja (kontrakt, plan rozwoju zawodowego, harmonogram spotkań), scenariusze, potwierdzenia;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.