X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13024
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Iwona Kosowska

Nazwa i adres placówki:

Opiekun stażu:


Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2010 r.

Przewidywalny termin zakończenia stażu:
31.05.2011 r.

Cel główny:
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposoby jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym higienicznych
i bezpiecznych warunków do zabawy, nauki i odpoczynku.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, omawianie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki, poza placówką oraz formy samokształcenia.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust. 2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja

1. Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. << analiza przepisów prawa oświatowego
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego;
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela;
- ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
<< nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu:
- rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym;
- określenie formy współpracy
- opracowanie kontraktu i planu współpracy;
- konsultacje, analiza, ewaluacja;
<< opracowanie planu rozwoju zawodowego;
<< śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie.
wrzesień - plan rozwoju zawodowego;
- kontrakt z opiekunem stażu;
- dokumentacja własna;
- wnioski z obserwacji.

2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola. << analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
- uchwała Rady Miasta dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli samorządowych;
- Statut Przedszkola;
- regulamin Rady Pedagogicznej;
- Regulamin Rady Rodziców;
- kryteria oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.;
- roczny plan pracy przedszkola;
-plan nadzoru pedagogicznego dyrektora;
- plan Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
- programy obowiązujące w placówce;
- koncepcja pracy przedszkola.
wrzesień,
październik, na bieżąco - notatki własne.
3. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu. << rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć;
<<planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
<<dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
<< zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
<<udział w radach pedagogicznych.
codziennie
- wpisy w dzienniku zajęć;
- arkusze diagnostyczne;
- plany miesięczne;
- notatki własne.
4. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. << Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
<< Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
<<udział w szkoleniu z zakresu BHP i p/poż.
<< udział w szkoleniu z zakresu danych osobowych. wrzesień, październik - notatki własne.
- potwierdzenia odbycia kursu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 2)

1. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi. <<zapoznanie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r.)
<<zapoznanie z ofertą programową, wybór programu;
<<obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
<<prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu. wrzesień-maj -scenariusze zajęć;
- notatki własne.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- opracowywanie własnych pomocy;
- wdrażanie metod aktywizujących.
cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne;
- plany miesięczne;
- zapisy w dzienniku zajęć;
-scenariusze zajęć.
3. Uczestniczenie w pracach przedszkola zawiązanych z realizacją jego zadań. - nawiązanie kontaktu z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola (Policja, Straż Pożarna);
- organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych;
- zapoznanie z akcjami i projektami edukacyjnymi w których bierze udział przedszkole
cały okres stażu - scenariusze i wpisy w dzienniku;
- zdjęcia;
- karty wycieczek.
4. Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informatycznej. - zapisy planów miesięcznych w wersji elektronicznej, redagowanie dyplomów, zaproszeń podziękowań, tworzenie kart pracy.
- śledzenie informacji dotyczących aktualnego prawa oświatowego;
- korzystanie z portali edukacyjnych. cały okres stażu - pomoce dydaktyczne;
- dokumentacja pedagogiczna;
- dokumentacja stażu;
- scenariusze zajęć.
5. Udział w formach doskonalenia zawodowego. - uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach oraz formach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli mających na celu wzbogacenie oraz doskonalenie warsztatu pracy.
cały okres stażu - zaświadczenia, dyplomy;
- materiały metodyczne.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1. Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dzieci. << zapoznanie z formami współpracy z rodzicami
- zebrania, rozmowy indywidualne, arkusz informacji o dziecku na bieżąco - plany i protokoły zebrań;
- ankiety;
- arkusz informacji o dziecku.
2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom. - spotkania indywidualne z rodzicami;
- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym).
według ustaleń - arkusze obserwacji z załącznikami;
- notatki własne.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. - literatura fachowa
( psychologiczno-pedagogiczna)
- publikacje edukacyjne
- pedagogizacja rodziców
cały okres stażu - notatki własne;
- scenariusze spotkań z rodzicami;
- tablice dla rodziców

4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. - prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych;
- stosowanie metod twórczych w codziennej pracy;
- udział dzieci w konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich. cały okres stażu - dyplomy, zaświadczenia
- prezentacja wytworów na tablicy w holu.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć. - obserwacja zajęć;
- omówienie zajęć z opiekunem stażu. cały okres stażu - scenariusze zajęć obserwowanych;
- protokoły prohospitacyjne.

2. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
cały okres stażu
- wnioski;
- notatki własne;
- samooceny;
- refleksje opiekuna stażu.
3. Określenie drogi rozwoju. <<zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo – dydaktycznego:
- analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie różnych technik ewaluacyjnych w pracy z dziećmi: buzie z nastrojami, kolorowe kółeczka itp.
- pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnych;
- opinia Rady Rodziców po zakończeniu stażu.
<<dokonywanie samooceny własnych działań:
- kwartalne lub miesięczne określanie mocnych i słabych stron w swojej pracy;
- uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców;
- uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców: ankieta, rozmowy indywidualne.
-analizowanie własnych działań, autorefleksja. maj - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Opracowała: Iwona Kosowska

........................................ ........................................
(data i podpis stażysty) (data i podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.