X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12990
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Z ROKU 2010/2011

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Macuba
Opiekun stażu: mgr Dorota Jankowska
Placówka: Publiczne Przedszkole nr 3 ,,SKRZAT” w Ząbkach
Dyrektor: mgr Jolanta Salak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Data ukończenia stażu: 31.05.2011

Z dniem 01.09.2010r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna napisałam plan rozwoju zawodowego, który został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007r. Nr 214, poz.1580). Po jego zatwierdzeniu przystąpiłam do realizacji zamierzonych w nim działań. Rozpoczęłam poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie swoich umiejętności, aby podnieść efektywność swoich działań edukacyjnych, a w konsekwencji służyć podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to i pracy przedszkola. Dokumentacje i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§6 ust.2 pkt. 1
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym działaniem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, panią mgr Dorotą Jankowską. Efektem tego działania jest wspólnie omówiony i podpisany kontrakt, w którym uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Przystępując do realizacji zadań uznałam, że ważne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu i dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor Jolantę Salak. Rozpoczynając pracę zapoznałam się z Programem Wychowawczym Przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola „Kształtowanie gotowości do nauki czytania” Statutem Przedszkola, Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Kartą Nauczyciela. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się także ze sposobami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji, diagnoza, gotowość szkolna, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Poznałam również przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w przedszkolu i poza nią. Przestudiowałam regulaminy obowiązujące w przedszkolu: regulamin dotyczący bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu; regulamin spacerów i wycieczek; regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu oraz regulamin rekrutacji dzieci. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP oraz Podstawy ratownictwa i pierwsza pomoc przed medyczna. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.


§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż
§ 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Bardzo ważnym elementem mojej pracy zawodowej było obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności Dyrektora, Vicedyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli stażystów według samodzielnie opracowanych konspektów zajęć. Każde przeprowadzone zajęcie starałam się analizować i wyciągać wnioski do dalszej pracy, by następne było jeszcze ciekawsze i bardziej angażowało dzieci. W celu urozmaicenia pracy z dziećmi przygotowywałam rozmaite pomoce dydaktyczne. Podczas zajęć wykorzystywałam techniki multimedialne samodzielnie tworząc karty pracy, prezentacje w Power Point. Korzystałam z portali internetowych dla dzieci i z gier edukacyjnych adekwatnych do wieku i potrzeb edukacyjnych wychowanków. W ramach doskonalenia multimedialnego, swój Plan Rozwoju Zawodowego, opublikowałam na stronie internetowej www.edux.pl. Bardzo chętnie wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w pracy dydaktycznej. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.nauczycielkaprzedszkola.pl
- www.enlichtelearning.com
- www.edux.pl
- www.first-school.ws
- www.literka.pl
- www.colloring.ws
- www.operon.pl
- www.kidszone.ws
- www.edu.info.pl
- www.ABCtech.com
- www.wsip.pl
- www.chomikuj.pl
- www.profesor.pl
- www.45minut.pl
- www.eduforum.pl
- www.awans.net
- www.men.gov.pl
- www.scholaris.pl
W celu pogłębienia wiedz i jej doskonalenia korzystałam z czasopism adresowanych do nauczycieli i rodziców, m.in. „Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola” oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych pedagogów, psychologów, np. www.literka.pl. Przydatne w pracy zawodowej okazały się między innymi następujące książki:
E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska „ Dziecięca matematyka”, „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapamiętywanie”,
M. Bogdanowicz „Ruch i piosenka dla najmłodszych”, „Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki”
G. Kasdepke „Bon czy ton savoir–vivre dla dzieci”
R. Piątkowska „Opowiadania przedszkolaka”, „Opowiadania z piaskownicy”, „Piegowate opowiadania”
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
§6 ust. 1 pkt 4 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

Przez cały okres trwania stażu brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestniczyłam w szkoleniach, kursach i konferencjach dla nauczycieli, które w znaczący sposób pozwoliły mi na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Mogłam wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami, poszerzyć wiedzę.
• wewnątrz przedszkola - „Gotowość szkolna przedszkolaka”
- „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”
- „Podstawy ratownictwa i pierwsza pomoc przed medyczna”
- „Praca z dzieckiem z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori
- „Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu”
• poza przedszkolem
- „Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu”

§ 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Prowadząc działania edukacyjne starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania dzieci. Poprzez stały kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku dzieci, jak również nawiązywałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. Współorganizowałam spotkania z rodzicami. W celu nawiązania lepszej współpracy, wspólnie z opiekunem stażu, zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców „Podchody rodzinne”. Przeprowadziłam też ankietę wśród rodziców na temat zaangażowania rodziców w przygotowaniu dziecka do czytania. Rzetelnie dobierałam i zamieszczałam na tablicy informacyjnej interesujące artykuły, porady i wskazówki dla rodziców. Nawiązałam kontakt z logopedą i terapeutą SI pracującymi w przedszkolu. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Diagnozowałam wychowanków pod względem gotowości szkolnej i indywidualnie przekazywałam wyniki diagnozy rodzicom. Opracowałam programy i zestawy ćwiczeń dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia edukacyjnego.

Zadania nie ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego a wynikające z własnych potrzeb i zainteresowań i potrzeb placówki
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci realizowałam przez udział w konkursach plastycznych takich jak : „Jan Paweł II w oczach dziecka”, „Jesienny bukiet”, „Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny”, „Kronika z Balu Księżniczek”, „Śladami wiosny” „Marzanna”, „Pamiątka z Festynu Rodzinnego”. Ponadto moi wychowankowie zajęli I miejsce w konkursie recytatorskim „Brzechwa dzieciom”, brali udział w takich akcjach jak: „Mamo tato wolę wodę”, „Góra grosza”. W celu uatrakcyjnienia zajęć zaprosiłam znanego archeologa Ryszarda Cędrowskiego, który przybliżył zawód archeologa dzieciom, pokazał wykopane eksponaty i opowiedział ciekawe historie. W pierwszym semestrze, co wtorek, dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach pływania w Wesolandii, a pod koniec maja wyjechały na całodniową wycieczkę do Bazy Bieganów. Podczas tych wyjazdów byłam współopiekunem grupy. W czasie roku przedszkolnego współtworzyłam scenariusze, dekoracje, oraz przygotowywałam dzieci do następujących uroczystości: „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal Przebierańców”, „Festyn Rodzinny”

 Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
o Prowadzenie zajęć dodatkowych w grupie trzylatków „Wspomaganie koncentracji i samodzielności metodą M. Montessori”
o Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli „Wykorzystanie elementów metody M. Montessori w pracy z małym dzieckiem”
o Zorganizowanie pracowni do pracy metodą M. Montessori
o Napisanie artykułów do gazet „Co słychać” i „SKRZAT”

Podsumowanie
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca była adekwatna do wymagań i potrzeb placówki. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Ten rok był dla mnie sprawdzianem posiadanej wiedzy oraz umiejętności, a także okresem wytężonej pracy. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek. Myślę, że działania podjęte przez mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy zgodnie z potrzebami placówkii podnosić własne kwalifikacje. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne, a także pozyskiwać osoby chętne wspomóc nasze Przedszkole. Nadal chcę rozwijać współpracę z innymi nauczycielami, nawiązywać ciekawe kontakty z innymi placówkami. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze, bardziej efektywniejsze, ciekawsze. Doświadczenia nabyte podczas stażu, bez wątpienia, posłużą mi w dalszej pracy z dziećmi. Będę dążyć do bycia dobrym nauczycielem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.