X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12987
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

I. SFERA ORGANIZACYJNA

Zadanie 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, zapoznałam się z procedurą awansu. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela pod kątem awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2004 roku Nr 260 poz. 2593, z 2007 roku Nr 214 poz. 1580, oraz z 2010 roku Nr 235 poz. 1543).

Zadanie 2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, który pomagał mi przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego, oraz zapoznawał z systemem awansu zawodowego,
- Wraz z opiekunem opracowałyśmy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz zajęć prowadzonych i obserwowanych,
- Przeprowadzałam konsultacje z opiekunem, które dotyczyły realizacji celów i metod wykorzystywanych w trakcie lekcji,
- Opiekun przeprowadzał hospitacje, oraz ja jako stażysta uczestniczyłam na jego lekcjach jako obserwator. Po zajęciach zostały omówione założenia, cele, metody, sposób prowadzenia lekcji pod względem merytorycznym oraz metodycznym.

Zadanie 3. Dokumentacja realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Przez cały okres trwania stażu gromadziłam świadectwa, zaświadczenia, notatki i inne materiały związane z realizacją planu potwierdzające m.in. uczestnictwo w szkoleniach, działaniach wewnątrzszkolnych.

Zadanie 4. Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo - wychowawczych

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju. Ponadto jako nauczyciel chemii zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych.

Zadanie 5. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły

Zapoznałam się z następującą dokumentacją:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Rozwoju Szkoły,
- Regulaminy: Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
- Przepisy BHP,
- Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, księga protokołów Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Zadanie 6. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (podpisy na liście obecności),
- Autorefleksja po hospitacji dyrektora szkoły, wdrażanie uwag, sugestii, poleceń w dalszą pracę jako nauczyciel (arkusz hospitacji w dokumentacji szkolnej),
- Współpraca z opiekunem stażu (podpisy opiekuna stażu lekcji hospitowanych),
- Uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych, rozmowy z rodzicami i wychowawcami uczniów.

Zadanie 7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu

Na podstawie autorefleksji, autoanalizy dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.


II. SFERA DYDAKTYCZNA

Zadanie 1. Organizowanie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową z chemii oraz napisałam rozkład materiału do poszczególnych klas uwzględniający cele operacyjne do odpowiednich jednostek lekcyjnych.
Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu.
Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Zadanie 2. Udział w zorganizowanej formie dokształcania zawodowego

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami.
a) wewnątrzszkolne
- Filozofia ewaluacji wewnętrznej dn. 09.11.2010 r.
- Profilaktyka uzależnień (narkotyki, nikotyna, alkohol) dn. 01.04.2011 r.
- Tablica interaktywna w pracy nauczyciela dn. 21.06.2011 r.

b) zewnątrzszkolne:
- Sesja naukowa dla nauczycieli Chemii i Przyrody w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dn. 26.11.2010 r.
- Konferencja metodyczna „Monitoring Ministerstwa Edukacji Narodowej narzędziem oceny wdrażania podstawy programowej” dn. 14.03.2011 r.
- Sesja naukowa dla nauczycieli Chemii i Przyrody w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dn. 03.06.2010 r.
- Nauczyciel na starcie w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie odbył się ze względu na małą ilość zgłoszonych osób.

Zadanie 3. Samokształcenie i wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl ) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.eduseek.ids.pl
- www.pwn.com.pl
- www.interklasa.pl
- www.wsip.com.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.awans.net
- www.men.gov.pl
Ponadto czytam fachową literaturę a w szczególności prenumerowane czasopisma:
- „Chemia w szkole ” Redakcja Czasopism Pedagogicznych EduPress
- „Niedziałki” Fundacja Pro Chemia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zadanie 4. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy

W celu zachęcania uczniów do aktywnego uczestnictwa w prowadzeniu lekcji młodzież szkolna przygotowywała referaty i prezentacje uczniowskie. Taki sposób prowadzenia lekcji uświadomił im jak trudne jest stanowisko prowadzącego a zarazem jak wiele satysfakcji przynosi dzielenie się z innymi wiedzą na dany temat.

Zadanie 5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- 05.05.2011 - byłam nauczycielem dyżurującym podczas egzaminu maturalnego z matematyki,
- 06.05.2011 - byłam członkiem komisji maturalnej na egzaminie pisemnym z języka angielskiego,
- W trakcie swojej pracy korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, przygotowywałam testy, sprawdziany, ćwiczenia. Korzystałam również z rozmaitych stron internetowych w celu gromadzenia artykułów i materiałów do wykorzystania w pracy dydaktycznej,
- Przez cały rok zajmowałam się gazetką w sali nr 29,
- Przygotowałam wykaz odczynników chemicznych przeznaczonych do utylizacji.

Zadanie 6. Przygotowanie uczniów do o egzaminu maturalnego

Prowadziłam zajęcia fakultatywne w celu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Podczas zajęć powtórzyłam oraz uzupełniłam treści nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych o którym mowa jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.). W listopadzie 2010 r. oraz w marcu 2011 r. przeprowadziłam próbną maturę a następnie wspólnie z uczniami omówiliśmy najczęściej popełniane błędy oraz zadania które sprawiły im największą trudność (dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze egzaminacyjne). Ponadto uczniowie zostali poddani w dniu 28.03.2011 r. testowi diagnostycznemu z chemii organizowanym przez OKE w Krakowie.

Zadanie 7. Przygotowanie uczniów do wojewódzkiego konkursu wiedzy chemicznej

Przez okres 3 miesięcy przygotowywałam uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Zakres materiału jaki został powtórzony i uzupełniony został załączony w notatce dotyczącej w/w zadania.


III. SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

Zadanie 1. Zapoznane się z programem wychowawczym szkoły i określenie własnych obowiązków

Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły po to by go wdrażać na bieżąco. Staram się zwracać uwagę uczniów na przestrzeganie wszelkich norm społecznych i obyczajowych nie tylko w szkole czy klasie, ale także poza nią. Krytykuje przejawy wandalizmu, nietolerancji, agresji i wulgaryzmu. Staram się zwracać uwagę na zainteresowania i potrzeby uczniów podchodząc do każdego jako indywidualności. W pracy wychowawczej pomagają mi codzienne kontakty z nauczycielami, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami.

Zadanie 2. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów. Bezpieczeństwo uczniów.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny młodzieży, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z pedagogiem szkolnym na temat dojrzałości młodzieży. Poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków.
W zastępstwie miałam przyjemność przeprowadzić spotkanie z rodzicami klasy I a. Podczas którego przedstawiłam wyniki nauczania, frekwencje oraz bieżące problemy wychowawcze. Na nurtujące rodziców pytania starałam się służyć pomocą i poradą. Było to dla mnie kolejne ważne doświadczenie.
W ramach prowadzonych zajęć dbałam o bezpieczeństwo uczniów zwłaszcza podczas wykonywanych doświadczeń przestrzegając przepisów regulaminu pracowni chemicznej. Podczas przerw lekcyjnych prowadziłam dyżury w celu nadzoru i opieki nad młodzieżą szkolną. Ponadto byłam opiekunem uczniów uczestniczących w konkursie Wiedzy Chemicznej w Nowym Targu.

Zadanie 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów – pedagogiki, psychologii i dydaktyki

Podczas odbywania stażu zawodowego brałam udział we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych co potwierdzone zostało na liście obecności. Zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole. Wymiana doświadczeń, dobra i efektywna współpraca z innymi nauczycielami pozwoliła mi czerpać nowe pomysły. Pomoc ich była i jest dla mnie bardzo cenna i przydatna.
W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury i czasopism pedagogicznych, m.in.:
- K. Schaeffer, „Nauczyciel w szkole – jak przeżyć szkołę”, Gdańsk, GWP – 2008,
- H. P. Nolting, „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańsk, GWP – 2004,
- G. King, „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela”, Gdańsk, GWO – 2004,
- K. Koletyńska, H. Sitko, „Nauczyciel na starcie”, Warszawa, WSiP – 2005.

IV. SFERA OSOBISTA

Zadanie 1. Ocena własnych umiejętności

Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte w tym czasie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.

Zadanie 2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Dostosowanie tempa pracy i wymagań do jego możliwości

W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy oraz podwyższanie jej jakości wykorzystywałam metody aktywizujące pamiętając o dostosowaniu tempa pracy i wymagań do możliwości ucznia. W indywidualnych przypadkach po zapoznaniu się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej brałam pod uwagę dysfunkcje ucznia. W trakcie podejmowania działań związanych z doskonaleniem swojego warsztatu pracy zwracałam uwagę na poszukiwanie różnorodnych form i metod w pracy wychowawczo – opiekuńczej. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej wcielając w życie podjęte na nich postanowienia.

Zadanie 3. Wewnątrzszkole i zewnątrzszkolne doskonalenie umiejętności zawodowych

Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Zadanie 4. Analiza i ocena własnej działalności

Dziewięciomiesięczny staż pracy nauczyciela był dla mnie czasem wytężonej pracy a jednocześnie dającym wiele satysfakcji. Miałam możliwość poznać potrzeby młodzieży, ich stosunek do nauczyciela jak również do nauki. Starałam się zainteresować uczniów przedmiotem chemii wykonując w miarę możliwości jak najczęściej doświadczenia. Podczas lekcji stosowałam różne metody nauczania pamiętając o uczniach zdolnych i słabszych.

Zadanie 5. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów przyrodniczych

Otrzymałam pomocne rady od doświadczonych nauczycieli. Szczególną wdzięczność kieruję w stronę opiekuna stażu- panią mgr Teresę Krzysztof za udzielone wsparcie, życzliwe słowa, pomoc w trudnych chwilach, jak i liczne wskazówki.

Zadanie 6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami: z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) i z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235 poz. 1543) oraz założeniach Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, a także specyfice i potrzebach szkoły, młodzieży i ich rodziców.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

Zadanie 7. Określenie dalszej drogi rozwoju

Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

Chciałabym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania: Panu mgr Józefowi Piętakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Gronu Pedagogicznemu, a w szczególności podziękowania dla Pani mgr Teresy Krzysztof za pomoc i wsparcie w pierwszym roku mojej pracy.

Sporządziła:
Maria Golonka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.