X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12916
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za cały okres stażu.


Staż rozpoczęłam 1.09.2010 r. na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w ZPO w Kołbaskowie.
W trakcie dziewięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
Są to:

1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Na początku stażu dokładnie zapoznałam się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola zawartymi w Statucie Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, Planie nadzoru pedagogicznego oraz Regulaminie kontroli zarządczej. Poznałam sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu tj. zapisy w dzienniku, plany tygodniowe i miesięczne. Swoją pracę z dziećmi opierałam na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na bieżąco, w ciągu całego stażu, informowana byłam o rozporządzeniach dyrektora ZPO.
Pierwszym krokiem podjętym w celu zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było przygotowanie merytoryczne. W związku z tym dokonałam analizy dokumentów prawa oświatowego. Przeczytałam także dodatkowe publikacje wyjaśniające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tego zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedstawiłam go do zatwierdzenia wicedyrektorowi.
Istotne było także określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, panią mgr Anną Zegarską co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, czyli terminy przeprowadzanych oraz obserwowanych przeze mnie zajęć.
Przed rozpoczęciem w pracy w przedszkolu uczestniczyłam w pracowniczym szkoleniu BHP. Uświadomiło mi ono potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2) uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (...)
3) prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (...)
4) uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4)

W ramach tego celu przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu, minimum raz w miesiącu, oraz w obecności wicedyrektora, trzy razy w ciągu okresu stażu. Uczestniczyłam w zajęciach opiekuna stażu także jako obserwator, minimum raz w miesiącu. Po każdych zajęciach obserwowanych i prowadzonych odbywały się rozmowy. Wszelkie uwagi, błędy oraz wskazówki do przyszłej pracy zanotowałam i przestrzegałam. Starałam się poprawić wszelkie uchybienia w dotychczasowej pracy również poprzez konsultację z innymi nauczycielami.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zarówno w szkole jak i poza jej murami.

Wewnątrz szkolne formy doskonalenia:
14.03. 2011
- Spotkanie z p. Małgorzatą Keck z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach mające na celu przekazać nam wskazówki do pracy z dziećmi, które mają problemy z zachowaniem, są agresywne.
4.04. 2011
- Omówienie szczegółów rozporządzenia z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zewnątrz szkolne formy doskonalenia:
29.11. 2010
- Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu. Omówienie obserwacji oraz diagnozy, a także ich zapisów zgodnie z psychologią rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym.
8.02.2011
- Rozpoznawanie symptomów przemocy w rodzinie i w szkole. Spotkanie, które miało na celu wymianę doświadczeń między nauczycielami, ustalenie przydatnych metod pracy z dzieckiem doświadczonym przemocą oraz jego rodzicami.
29.03.2011
- Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym. Uświadomienie roli zmysłów w życiu człowieka oraz wskazanie szeregu praktycznych metod rozwijania zmysłów w pracy z dziećmi.

Były one bardzo cenne pod względem merytorycznym. Rozwinęły zakres moich zainteresowań wychowawczo-dydaktycznych, a także dały wiele wskazówek, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę z dziećmi, które wymagają większej uwagi i wysiłku. Na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami przedszkola w Kołbaskowie pozwoliły mi rady samokształceniowe.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie, na stronie: www.publikacje.edux.pl, scenariusza zajęć: Z wizytą w sklepie ( zajęcia hospitowane przez wicedyrektora), mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej, na płycie CD.
Wykorzystywałam komputer, aby uatrakcyjnić zajęcia. Projektowałam napisy, ilustracje, karty pracy, kolorowanki. Tworzyłam także prezentacje multimedialne. Praca z komputerem była niezbędna do pisania wszelkiej dokumentacji dotyczącej mojej pracy jako nauczyciela (pisanie konspektów i scenariuszy zajęć). Podczas stażu wzbogaciłam swój warsztat pracy o pomoce dydaktyczne, które oscylują wokół wielu dziedzin życia. Aktywnie włączyłam się w dekorację sali i korytarza przedszkolnego. Zależało mi, aby dzieci czuły się dobrze w swojej sali, aby było tam kolorowo i dziecięco. W ramach rozwijania swojej kreatywności pisałam własne wiersze i krótkie rymowanki, które dzieci z przyjemnością słuchały i uczyły się.
W ramach samodoskonalenia czytałam i korzystałam z literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz czasopism edukacyjnych. Tytuły i opisy książek, a także najciekawszych artykułów znajdują się w teczce, w odpowiedniej zakładce.
W ramach kalendarza uroczystości i imprez przedszkolnych przygotowałam samodzielnie:
- Pasowanie na Przedszkolaka 21.10.2010
- Dzień Pluszowego Misia 25.11.2010,
a razem z opiekunem stażu:
- Jasełka 15.12.2010
- Dzień Babci i Dziadka 21.01.2011
Do pozostałych wydarzeń w przedszkolu przygotowywałam dzieci, wykonywałam wraz z nimi różne dekoracje oraz upominki (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty) oraz zachęcałam rodziców do włączania się, np. w akcję pomocy zwierzętom ze schroniska.
Realizując postawione zadania korzystałam z doświadczenia i rad dyrekcji, opiekuna stażu, innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

5) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby i zainteresowania. Poprzez kwestionariusz ankiety (wrzesień), codzienny kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku wychowanków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci, np. zachęcanie do jedzenia regularnych posiłków, nieśmiałość.
Niestety nie udało mi się rozwinąć współpracy z rodzicami poprzez zajęcia otwarte w formie warsztatowej ani poprzez czytanie przez nich bajek dzieciom, nad czym muszę się skupić w przyszłości.
Ciekawym doświadczeniem było wprowadzenie bajki terapeutycznej, której celem było oswojenie dzieci z lękiem przed rozstaniem z rodzicami oraz kształtowanie zachowań społeczno-moralnych.
Swoją pracę opierałam także na obserwacji, której wnioski, dotyczące każdego z wychowanków, zapisałam w zeszycie obserwacji. Starałam się prowadzić go na bieżąco. Zapisywane i dołączane do zeszytu były wszelkie uwagi i notatki najważniejszych rozmów z rodzicami na temat ich dzieci.
Realizowałam kalendarz urodzin poprzez składanie życzeń, śpiewanie „Sto lat”, słodki poczęstunek przygotowywany przez rodziców. Chciałam, aby w te dni dzieci czuły się szczególnie wyjątkowo.
Swoją pracę opiekuńczo-wychowawczą opierałam na nowej podstawie wychowania przedszkolnego i wg niej ustalałam swoje priorytety pracy z dzieckiem. Istotnym dokumentem był także Program wychowawczy Przedszkola (...) Wzorowy Przedszkolak. Moim nieustannym staraniom podlegało także stosowanie zasady indywidualizacji. Poprzez studiowanie literatury, udział w warsztatach i szkoleniach, a przede wszystkim pracę ze swoimi wychowankami pogłębiałam swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat dziecka w wieku przedszkolnym.
Okres stażu był dla mnie sprawdzianem wiedzy, umiejętności, pomysłowości, a przede wszystkim ogromnym wyzwaniem. W dalszym ciągu zamierzam doskonalić warsztat swojej pracy i podnosić kwalifikacje, np. poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Chcę, aby moje działania opiekuńcze, wychowawcze oraz dydaktyczne stawały się z roku na rok coraz bardziej profesjonalne i atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.