X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12891
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

W ramach realizacji zadań wynikających z par. 7 ust. 1, pkt 1- uczestnictwa w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb placówki:
> Brałam udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej: organizacyjnych, szkoleniowych, podsumowujących.
> Protokołowałam rady pedagogiczne w latach 2009/2011.
> Wspólnie z koleżankami pisałam plan roczny przedszkola w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011. Główne hasła planu to: Ekologia, Przyroda ożywiona i nieożywiona, a zagrożenia wynikające z nierespektowania praw przyrody; Dobrze się czuję ze sobą i wśród innych, Przedszkolak w świecie sztuki i zabawy; (rok 2008/2009) Mamy swoje prawa, Brzechwa dzieciom.
> Brałam udział w posiedzeniu komisji na stanowisko Dyrektora Przedszkola w kwietniu 2009 roku.
> Wspólnie z koleżanką brałam udział w opracowaniu planu ewaluacji przedszkola. Ponadto napisałam raport z ewaluacji wewnętrznej naszego Przedszkola w roku szkolnym 2010/2011.
> Współpracowałam z gronem pedagogicznym przez cały okres stażu.
> Byłam współorganizatorką uroczystości przedszkolnych: wykonywałam dekoracje, uczestniczyłam w przebiegu prób, przygotowywaniu wychowanków do występów, dbałam o prawidłowy przebieg tych uroczystości.
Były to imprezy związane ze statutową działalnością Przedszkola, takie jak:
> W 2008 r. wigilia z rodzicami odbyła się pod hasłem muzyki góralskiej. Po koncercie razem z rodzicami i dziećmi obchodziliśmy uroczystość w naszej sali. Dekoracja wykonana była przez dzieci i ściśle związana z tematyką świąteczną.
> W grudniu 2009 roku zorganizowałam zajęcie dla dzieci i rodziców pod hasłem „ Wykonuję z rodzicami bombki świąteczne i samodzielnie przystrajam nimi choinkę w naszej sali”. Po przystrojeniu choinki wspólnie z rodzicami i dziećmi obchodziliśmy uroczystość wigilii.
> Inne uroczystości obchodzone corocznie, to Święto Babci i Dziadka. W Roku szkolnym 2008/2009 uroczystość ta odbyła się w auli Zespołu Szkół przy ul. Promienistej. W styczniu 2010 roku babcie i dziadkowie mogli uczestniczyć w uroczystości zorganizowanej na terenie Domu Kultury „Arsus”. W następnym roku 2011, również ta wielka uroczystość zorganizowana była w „Arsusie” pod hasłem: „Przybyli ułani pod okienko”. Na scenie przedszkolaki przebrane w stroje ułańskie przeniosły widzów w VIII wiek.
Co roku mamy okazję do Świętowania Dnia Rodziny. W tym czasie współtworzę wraz z gronem pedagogicznym dekorację ogródka. Przygotowuję dzieci do występów na scenie.
W ciągu tych trzech lat trwania mojego awansu zawodowego miałam przyjemność żegnać przedszkolaki odchodzące do szkoły, podczas uroczystości „Pożegnania dzieci 5-letnich”. Z łezką w oku dzieci żegnały przedszkole, tańcząc poloneza, odbierając dyplomy w togach.
> Z innych uroczystości : w lutym 2011 roku pomagałam w zorganizowaniu „Dnia Kota”. Przygotowywałam dzieci do tej imprezy. Pod moim kierunkiem dzieci z mojej grupy ułożyły wiersz o kocie. Wykonałam dekorację sali gimnastycznej.
> W październiku 2008, 2009 i 2010 roku w związku z przybyciem do mojej grupy nowych adeptów „Akademii Pana Kleksa” odbyła się impreza „Pasowania na Przedszkolaka”. Na tę uroczystość przygotowałam program artystyczny w wykonaniu dzieci 3,4-letnich.
> W październiku 2009 i 2010 roku wraz z moimi wychowankami przygotowaliśmy uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były wiersze, piosenki, tańce oraz upominki dla całego grona pedagogicznego oraz pań i pana z pomocy technicznej.
W ramach prac wynikających z par.7 ust. 1, pkt 2 – samodzielnego lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych:
> Brałam udział w różnorodnych formach kształcenia i dokształcania nauczycieli: warsztatach prowadzonych przez metodyków, szkoleniach konferencjach, radach szkoleniowych prowadzonych na terenie naszego przedszkola, sama prowadziłam rady szkoleniowe. Samodzielnie studiowałam literaturę przedmiotu, śledziłam najnowsze artykuły z czasopism pedagogicznych i Internetu.
Wymienię tylko takie, które moim zdaniem były dla mnie inspiracją do nowych twórczych działań: „Aktywne Metody Pracy z Dzieckiem – muzyka, taniec, plastyka, teatr”. Celem warsztatów było ukazanie możliwości oddziaływań muzyki, plastyki, sztuki i tańca na sferę emocjonalną i ruchową dziecka. Powyższe założenia zrealizowałam na zajęciu otwartym z okazji „Dnia Matki” (26.05.2010). Zabawa w aktorów, a na zakończenie „masażyki” wywarły na „Mamach” ogromne wrażenie i wzruszenie.
„Muzykoterapia dla podopiecznych”- szkolenie z psychologiem M. Wójcicką, szkolenie to było dla mnie inspiracją, aby do swoich zajęć wplatać jak najwięcej muzyki i ruchu. Dziecko, dzięki tej metodzie potrafi się otworzyć, samorealizować i wydłużać swój czas koncentracji w zabawach aktywizujących.
„Przyjaciele Zippiego”- to szkolenie uświadomiło mi jak ważne są uczucia i emocje wieku przedszkolnego, jak sobie musi z nimi wychowanek radzić. Jak rozmawiać z dzieckiem na temat zmiany i straty. Były to dla mnie inspirujące zajęcia, ponieważ dzieci otwierały się i mówiły o swoich uczuciach, i emocjach, o trudnych sytuacjach życiowych.
„Mandala w edukacji przedszkolnej”- dzięki tej metodzie pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu diagnozowania stanów emocjonalnych dzieci.
„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cz. I i II”- dzięki temu szkoleniu potrafiłam prowadzić zajęcia w taki sposób, aby zrozumiały trudne pojęcia matematyczne. Wiem, że rozwój dziecka rządzi się pewnymi prawami i trzeba znać te prawa, podążać za dzieckiem i wciąż znajdować się „ w strefie najbliższego rozwoju dziecka”, aby móc tworzyć podstawę do nowych rzeczy.
„Metoda Dobrego Startu” ten kurs pozwolił mi wprowadzić nową metodę do swojego warsztatu pracy z dziećmi. Uważam, że dzięki tej metodzie wychowankowie szybciej nauczą się liter w szkole. Zauważyłam też, że większość przedszkolaków poprawia swoje zdolności grafomotoryczne dzięki stosowaniu tej metody w ćwiczeniach.
„Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania”- warsztat ten już nie pierwszy, prowadzony był przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską i E. Zielińską. „Dziecięca matematyka”- wprowadza dzieci w świat skupienia umysłu, koncentracji uwagi i logicznego myślenia. Niektóre dzieci, dzięki tym doświadczeniom, wyciszyły się i potrafiły efektywniej pracować na zajęciach.

> Uczestniczyłam w ogólnopolskim ekologicznym programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
> Uczestniczyłam w zajęciach otwartych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Najwyżej cenione przeze mnie to zajęcia otwarte u pani Ewy Zielińskiej.
> Przygotowywałam materiały do szkoleniowych rad pedagogicznych na temat kreatywnego nauczyciela przedszkola. Wygłosiłam referat i przeprowadziłam „burzę mózgów”, czy kreatywny, to kompetentny nauczyciel?
> Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez przygotowanie pomocy dydaktycznych, plakatów, tworzyłam dekoracje okolicznościowe oraz gromadziłam materiały dydaktyczne niezbędne do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych. Tworzyłam teczki tematyczne do poszczególnych treści programowych. Wykonałam albumy największych miast Polski.
> Wykorzystałam komputer do tworzenia plików przyrodniczych i wykorzystania ich na zajęciach z edukacji ekologicznej.
W ramach prac wynikających z par.7 ust. 1, pkt 3 dotyczącego poznawania przepisów dotyczących systemu oświaty:
> Przestudiowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: KN, ustawę o systemie oświaty.

> Zapoznałam się z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.11.2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
> Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet ).
> Zapoznałam się z nową reformą programową dotyczącą wychowania przedszkolnego.

W ramach zadań wynikających z par.7, ust. 2, pkt 1 dot. umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

> Współpracowałam z opiekunem stażu. Zapoznałyśmy się z procedurą przebiegu stażu, systemem awansu oraz zakresem obowiązków obu stron ze względu na funkcję. Ustaliłyśmy zasady wzajemnej współpracy i pomocy w prawidłowym przebiegu stażu.
> Wymieniałyśmy informacje na temat ciekawych pozycji książkowych, artykułów czy też referatów dotyczących literatury przedmiotu.
> Na bieżąco dokumentowałam realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadziłam dokumenty – zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć, zdjęcia.
> Obserwowałam zajęcia u opiekuna stażu.
> Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
> Określiłam słabe i mocne strony swojej działalności pedagogicznej i omówiłam je z opiekunem stażu.
> W procesie dydaktycznym stosowałam aktywne metody nauczania: twórcze, czynne, burzę mózgów. Taniec, muzyka, plastyka, teatr to były przewodnie hasła w mojej pracy z dziećmi w przeciągu całego stażu.
> Opracowałam i wykonałam pomoce dydaktyczne w formie papierowej, również na komputerze.
> Prowadziłam dokumentację przedszkolną: plany miesięczne, dziennik zajęć, plan roczny (współtworzyłam), karty obserwacji dzieci, plan współpracy z rodzicami, indywidualny – wspomagający program pracy, diagnozy, plany pracy wyrównawczej.

W ramach prac wynikających z par.7 ust. 2, pkt 2 dot. umiejętności uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

> Współorganizowałam wycieczki: do teatrów (Baj, Capitol, Lalka); Kołacinka; Racibory; Interaktywnego Muzeum F. Chopina.
> Organizowałam wycieczki: na Lotnisko cywilne i wojskowe, do Filharmonii Narodowej, Straży Pożarnej.
> Organizowałam wyjścia do parku, na grób nieznanego żołnierza ( Park Kombatanta- Włochy).
> Współpracowałam z dzielnicową biblioteką w ramach akcji „Spotkania z bajką”.
> Systematycznie współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzieci przygotowywały program i upominki na Dzień Babci i Dziadka, a pensjonariusze ośrodka rewanżowali się spotkaniami typu: „Międzypokoleniowe łamanie głowy”, „Na straganie”. W trakcie tych spotkań panowała niezwykle przyjazna atmosfera.
> Uczestniczyłam w konkursie piosenki religijnej „Sacro song” w kategorii zespoły, dzieci zajęły I miejsce.
> Uczestniczyłam w imprezie sportowej pod hasłem „Spartakiada”, dzieci zajęły III miejsce.
> Uczestniczyłam w konkursie „Przedszkolada” występy w kategorii : zespoły: wokalne, teatralne oraz piosenka.
> Brałam udział w akcji „Bezpieczny Przedszkolak”, dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i dostały w nagrodę rowerki. Ta nagroda zmotywowała do stworzenia bezpiecznej trasy rowerowej na terenie naszego ogródka.
> Brałam udział w konkursach ekologicznych: w kategorii: „Zabawka ekologiczna” podopieczny został nagrodzony dyplomem ; „ Moda ekologiczna” podopieczna została nagrodzona dyplomem i pucharem dla przedszkola.
> Brałam udział w konkursie plastycznym „Święto Pluszowego Misia” dziewczynka w nagrodę otrzymała wielkiego pluszowego misia.
> Brałam udział w konkursie plastycznym „Warszawska Przyroda Zimą”, wychowanka otrzymała dyplom za samodzielne wykonanie pracy.
> Brałam udział w konkursach wielkanocnych: „Wielkanocna serwetka”, „Wielkanocna Palma”, „Kartka Wielkanocna”.
> Brałam udział w konkursie bożonarodzeniowym: „Kartka dla ubogich”.
> Brałam udział w konkursie kulinarnym „Dzieci gotują”.
> Brałam udział w konkursie piosenki przedszkolnej organizowanej przez klub Przyszłość oraz niepubliczne przedszkole Iskierka.
> Brałam udział w konkursie piosenki o zdrowiu. Udział w tym konkursie był dobrym tematem do rozmów na temat zdrowia i częstego odwiedzania gabinetu stomatologicznego.
> Współpracuję z przedszkolem „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
> Uczestniczę w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wciągnęłam do tej akcji rodziców. Dzieci z niecierpliwością czekają na swoich rodziców, bo mogą razem z nimi wybierać bajki do czytania i przynosić je do przedszkola.
> Uczestniczę w akcji „ Rodzice w przedszkolu”, w spotkaniach uczestniczy jedna grupa przedszkolna, albo więcej . Spotkania w grupie są bardzo ważne dla dzieci, których , rodzice opowiadają o swojej pracy np. zawodowej. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci jak i dla mnie było zaproszenie mamy ze swoim synkiem noworodkiem. Mama opowiadała i pokazywała przedszkolakom jak opiekuje się malutkim człowieczkiem, co jest potrzebne takiemu maluszkowi oraz jak dba o jego bezpieczeństwo.
> Współpracowałam z rodzicami dzieci: organizowałam zebrania, dni otwarte z rodzicami, w ramach pedagogizacji prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców, organizowałam zebrania tematyczne z panią psycholog i logopedą. Przez cały okres stażu byłam otwarta na potrzeby, sugestie i pytania rodziców.

W ramach realizacji zadań wynikających z par. 7 ust. 2, pkt 3 dot. Uczestnictwa w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły:

> Brałam czynny udział w realizacji priorytetów edukacyjno – wychowawczych zawartych w planie rocznym w przeciągu całego okresu stażu.
> Brałam czynny udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
> Byłam współorganizatorką konkursu organizowanego przez nasze przedszkole: „ Brzechwa- dzieciom”. Przygotowywałam plan konkursu, dekorację, prace plastyczne. Projektowałam dyplomy na ten konkurs.
> Brałam udział w występach w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach prac wynikających z par.7 ust. 2, pkt 4 dot. umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej:

> Współtworzyłam Stronę Internetową Przedszkola.
> Tworzyłam prezentację multimedialną „6-latek w szkole” (2011 r.).
> Współtworzyłam prezentację multimedialną dla przedszkola (kwiecień-maj 2009 r.).
> Opracowywałam i umieszczałam informacje na Stronę Internetową naszego przedszkola.
> Nagrywałam płyty CD ( z plikami muzycznymi, filmowymi lub plikami zdjęciowymi ).
> Znam portale Internetowe, zawsze potrafię się w tym środowisku odnaleźć i z nich skorzystać. Znam podstawowe systemy i dużo programów użytkowych, z których często korzystam.
> Pomoce dydaktyczne gromadzę w prywatnych katalogach, następnie przenoszę do komputera przedszkolnego znajdującego się w bibliotece, aby koleżanki mogły też korzystać.
> Opublikowałam na portalach w Internecie scenariusze swoich zajęć.

W ramach prac zw. z par. 7, ust. 2, pkt 5 dot. wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela:

> Zapoznałam się z częścią najnowszej literatury dotyczącej problemów dydaktyki, pedagogiki i psychologii.
> Uczestniczyłam w szkoleniach (posiadam notatki).
> Systematycznie studiowałam artkuły z pism pedagogicznych.

W ramach prac zw. z par. 7, ust. 2, pkt 6 dot. znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami:

> W swojej pracy korzystam z Regulaminu Pracy.
> Znam zasady wynagrodzenia nauczycieli.
> Potrafię interpretować prawo oświatowe.
> Korzystam z informacji zawartych w Karcie Nauczyciela.
> Znam swoje prawa i obowiązki.

W ramach prac zw. z par. 7, ust. 2, pkt 6 dot. innych osiągnięć:

> Pisałam i umieszczałam teksty na Stronie Internetowej.
> Przygotowałam, wspólnie z koleżanką, prezentację naszego przedszkola dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.
> Współpracowałam, redagowałam pismo do sponsora na sprzęt komputerowy i drukarki dla naszego przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.