X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

1. Imię i nazwisko: Jolanta Matusiak
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
3. Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy- do 31.05.2011
4. Opiekun stażu: mgr Anna Zegarska

CELE STAŻU:

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dziennik Ustaw nr 260. poz. 2593 z 8 grudnia 2004), na podstawie art. 9g, ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) :

***

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
§ 6. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1)znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
OSOBY WSPIERAJĄCE

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. - Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. - Napisanie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2010 poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego Dyrektor Opiekun stażu

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. - Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2010 sformułowanie planu rozwoju zawodowego zawarcie kontraktu z opiekunem stażu Opiekun stażu

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. okres stażu teczka stażysty Opiekun stażu

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2011 sprawozdanie z realizacji stażu Opiekun stażu

5. Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu:- statut szkoły / przedszkola,- program rozwoju szkoły / przedszkola,- programy wychowawcze,- dokumenty związane z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi,- dziennik zajęć,- plan WDN, - rozkłady zajęć,- karta nauczyciela, kodeks pracy,- regulamin przedszkola,- ramowy harmonogram dnia,- dyżury przedszkola,- programy funkcjonowania w przedszkolu,- podstawa programowa,- uchwały Rady Pedagogicznej,- zarządzenie dyrektora. - Analiza dokumentacji.- Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.- Działanie zgodnie z zasadami funkcjonowania i organizacją placówki. okres stażu wpisy w dziennikachksera notatki Dyrektor, Opiekun stażu

6. Zapoznanie się z przepisami BHP w przedszkolu. - Poznanie obowiązujących aktów prawnych.- Udział w szkoleniu. wrzesień 2010 oświadczenie o znajomości przepisów Opiekun stażu


***

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) ... 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 6. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ... 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 3)... 4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


***

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. - Opracowanie zakresu i tematu zajęć. okres stażu: koniec każdego miesiąca scenariusze zajęć i ich potwierdzenie przez opiekuna stażu Opiekun stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. - Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. okres stażu wg ustalonych terminów wnioski z obserwacji i hospitacji zajęć, notatki, scenariusze Opiekun stażu

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. - Opracowanie scenariusza zajęć. – Konsultacja. – Analiza. okres stażu wg ustalonych terminów konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość DyrektorOpiekun stażu

4. Podnoszenie własnych kwalifikacji. - Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym: o wewnątrz przedszkola, o poza przedszkolem,o samokształceniu.- Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez CKN.- Udział w radach pedagogicznych. okres stażu zaświadczenia ukończenia kursulista obecności na radach pedagogicznychpotwierdzenie udziału przez opiekuna stażu DyrektorOpiekun stażu

5. Aktywny udział w radach samokształceniowych. - Opracowanie i przedstawienie zagadnień: „ Wychowanie seksualne dziecka w wieku przedszkolnym – postulaty pedagogiczne” oraz „ Dziecko zdolne - nie zawsze szczęśliwe”. okres stażu sprawozdania z przebiegu rady Opiekun stażu

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.- Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, np.: ilustracje, karty pracy, kolorowanki. - Publikacje (artykuły, scenariusze) na stronach internetowych. październik 2010okres stażu teczka stażystypłyta CD z zapisem elektronicznymstrony internetowe Dyrektor, Opiekun stażu

7. Zapoznanie z literaturą pedagogiczno- psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł. - Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”.- Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.- Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism oraz zaprezentowanie jednego artykułu. okres stażu marzec 2011 notatki dziennik lektur sprawozdanie Opiekun stażu

8. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. - Wykonywanie dekoracji na korytarzu w przedszkolu.- Dekoracja i opieka nad salą przedszkolną.- Realizacja zadań wg kalendarza imprez w Zespole Szkolno – Przedszkolnym okres stażu notatkipomoce dydaktycznezdjęcia DyrektorOpiekun stażu
9. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć:o kart pracy, o ilustracji,o napisów ,o emblematów.- Opracowywanie własnych opowiadań, zagadek, wierszy. okres stażu grudzień 2010 teczka stażysty Opiekun stażu


***
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
§ 6. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) ... 2) ... 3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów 4) ...

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. - Spotkania z rodzicami.- Rozmowy indywidualne.- Współpraca z Poradnią. Psychologiczno-Pedagogiczną.- Wywiady, ankiety. okres stażu kwestionariusze wywiadu kwestionariusze ankietynotatki własneopinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinie nauczyciela Opiekun stażu

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowanków. - Rozmowa, wywiad.- Lektura pedagogiczna i psychologiczna.- Kontakty z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.- Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. okres stażu charakterystyka grupy w przygotowanej przez siebie formieprezentacja literatury Opiekun stażu

3. Praca z bajką terapeutyczną- bliższe rozpoznanie dziecięcych lęków, kształtowanie zachowań społeczno- moralnych. - Bajka terapeutyczna „Misiulek w przedszkolu”.- Bajka terapeutyczna „Bajka o dwóch ołówkach”. - Bajka terapeutyczna „Szczeniaczek Dino”. wrzesień 2010grudzień 2010marzec 2011 scenariusze zajęć notatki płyty CD teksty bajek prace plastyczne
4. Realizacja programu wychowawczego. - Utworzenie kalendarza urodzin.- Realizowanie kalendarza poprzez uhonorowanie solenizanta w dzień jego urodzin. wrzesień 2010 Teczka stażysty:- zdjęcia- notatki Opiekun stażu

5. Diagnozowanie wychowanków pod kątem zachowań, problemów wychowawczych. - Prowadzenie zeszytu obserwacji i diagnozy. okres stażu zeszyt obserwacji i diagnozy Opiekun stażu

6. Współpraca ze środowiskiem. - Według ustalonego planu:o wycieczki, spacery,o spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, okres stażu sprawozdania zdjęcia

7. Nawiązanie współpracy z rodzicami. - Według ustalonego planu:o zajęcia otwarte dla rodziców,o czytanie bajek przez rodziców. okres stażu protokoły udziału rodziców w czytaniu dzieciom bajek zdjęciascenariusze zajęć Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.