X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: lic. Agnieszka Jucewicz
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku
Stanowisko: wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
Czas trwania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2011
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza publikacji w prasie i internecie
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji - Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego - wrzesień
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
• Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem
Dowody realizacji - Rozmowy, opracowanie zasad współpracy - wrzesień
3. Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć prowadzonych i obserwowanych
• Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Dowody realizacji - Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu - wrzesień
4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów, konspektów, scenariuszy i notatek
Dowody realizacji - Wspomniane dokumenty – na bieżąco
5. Przygotowanie projektu sprawozdania
• Opis realizacji niniejszego planu
Dowody realizacji - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju - czerwiec
6. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
• Udział w Radach Pedagogicznych
Dowody realizacji - Lista obecności na Radach Pedagogicznych – na bieżąco
7. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
• Analiza dokumentacji:Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela
• Opracowanie planu pracy świetlicy socjoterapeutycznej
Dowody realizacji - Plan pracy świetlicy socjoterapeutycznej – wrzesień/październik

8. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
• Obserwacja, udział spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowy z innymi nauczycielami
Dowody realizacji - Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej - wrzesień
9. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
• Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Dowody realizacji - Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu – wrzesień/październik
10. Określenie roli wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej
• Bezpośrednia rozmowa
Dowody realizacji - Uwagi w autorefleksji – w trakcie stażu
11. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
• Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dowody realizacji - Wnioski z obserwacji i hospitacji – raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
• Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza,
Dowody realizacji - Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji – raz w miesiącu
13. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Dowody realizacji - Autorefleksja, autoanaliza – w trakcie stażu
14. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych, kursy i szkolenia
Dowody realizacji - Analiza zebranych informacji – w trakcie stażu
15. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
• Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach
Dowody realizacji - Ewentualne dyplomy z konkursów – w trakcie stażu
16. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
• Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dowody realizacji - Potwierdzenie opiekuna stażu – w trakcie stażu
17. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Publikacja w internecie planu rozwoju, Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Dowody realizacji - Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym – w trakcie stażu
18. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
• Charakterystyka grupy w przygotowanej przez siebie formie
Dowody realizacji - Charakterystyka grupy – w trakcie stażu
19. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
• Lektura publikacji
Dowody realizacji - Analiza lektury – w trakcie stażu
20. Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
• Rozmowa z pedagogiem szkolnym
Dowody realizacji - Notatka z przeprowadzonej rozmowy – w trakcie stażu
21. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
• Zebranie informacji o placówkach wspomagających proces wychowawczy
Dowody realizacji - Spis niezbędnych adresów i telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy – w trakcie stażu
22. Analiza i samoocena swojej pracy
• Analiza notatek i rozmów pohospitacyjnych
Dowody realizacji - Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy – w trakcie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.