X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12884
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
mgr Monika Mierzwa

Nazwa szkoły: Zespół szkół ogólnokształcących nr 5
w Sosnowcu

Adres szkoły: ul. Bohaterów Monte Casino 46
41-219 Sosnowiec
Stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Jop

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposób jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż, §6, ust.2, pkt. 1

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki ,uwagi

1 Głównym celem jest poznanie procedury awansu zawodowego Analiza prawa oświatowego, dotyczących procedury awansu zawodowego, aktów prawnych dotyczących oświaty (ustawa, rozporządzenia) IX – X 2010 Plan rozwoju zawodowego

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu
Spotkania robocze
Rozmowy IX 2010
Co najmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb
Cały rok
Kontrakt
Notatki własne

3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji, statusu, programu rozwoju szkoły, kryteriów oceniania, przepisów BHP, dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy IX - X 2010
Wypełnianie dokumentów szkoły (dzienniki lekcyjne, elektroniczne, protokoły, notatki

4 Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Współpraca z rodzicami, wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Na bieżąco
Nowelizacja kryteriów oceniania, notatki

5 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena Na bieżąco

6 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń programów, scenariuszy zajęć, konspektów itp. Cały rok Konspekty, notatki

7 Określenie dalszej drogi rozwoju
Wnioski do dalszej pracy, plany rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu VI 2011


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż, §6, ust. 1, pkt.2

1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach itp. Na bieżąco Notatki własne

2 Wstępna ocena własnych umiejętności Określanie formuły oceny, autorefleksja pracy IX – XI 2010 Określenie rzeczywistej długości stażu, adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości

3 Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i ewaluacji Na bieżąco

4 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej z zakresu gimnastyki korekcyjnej Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły Na bieżąco Literatura, pomoce dydaktyczne


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów §6, ust. 1, pkt.3

1 Zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły i określenie zadań nauczyciela Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych, wycieczek
oraz zawodów sportowych Na bieżąco

2 Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Rozmowy na temat sytuacji rodzinnej podopiecznych Na bieżąco Wywiad z pedagogiem i psychologiem szkolnym, higienistką szkolna, wychowawcami oraz nauczycielami prowadzącymi

3 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kontakt z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych itp. Na bieżąco Współpraca z wychowawcami klas

4 Obserwacja i analiza możliwości ucznia Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (karty obserwacji klasy, wnioski, opinie z poradni, orzeczenia, rozmowy z wychowawcami) Na bieżąco Sporządzenie bieżącej dokumentacji medycznej poszczególnych uczniów


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć §6, ust. 1, pkt.4

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli) Hospitacje według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie ich wyników Co najmniej 2 razy w miesiącu Wnioski z obserwacji i hospitacji, notatki własne

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie scenariuszy zajęć, konspektów z gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji, konsultacja, analiza, ewaluacja Co najmniej 2 razy w miesiącu Konspekty przedstawiane opiekunowi, porady, sugestie

3 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej Prowadzenie dziennika, udział w sesjach metodycznych, dyskusjach. Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych Na bieżąco Notatki własne

4 Praca z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych Opracowanie indywidualnego programu rehabilitacyjnego Październik 2010 korekta programu na bieżąco Program pracy z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych

5 Przygotowanie projektu sprawozdania Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju VI 2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.