X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12912
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacęgo się o awans na nauczyciela kontraktowego

Pani xxxxxxxxxxxx ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu, od 1 września xxx do 31 maja xxxxx, realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora Zespołu Szkół w xxxx, Planie rozwoju zawodowego.
W okresie odbywanego stażu nauczycielka poznawała organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół wxxxx, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po dokonaniu analizy w/w dokumentacji sporządziła notatki.
Pracowała w zespole nauczycieli opracowującym Plan pracy szkoły w sferze opiekuńczej.
Aby móc prowadzić systematyczną pracę wychowawczą wspólnie z panią xxxxx opracowała Plan pracy wychowawczej w przedszkolu.
Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Z obserwowanych zajęć stażystka sporządzała notatki, formułowała własne wnioski, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami z opiekunem stażu.
Prowadziła zajęcia dydaktyczne w przedszkolu w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu. Zajęcia przygotowane przez stażystkę były dobrze przemyślane i zaplanowane. Charakteryzowały się różnorodnością form i metod, które angażowały do pracy wszystkie dzieci. Zajęcia uatrakcyjniały właściwie dobrane środki dydaktyczne, które w większości wykonywane były samodzielnie przez nauczycielkę. Potrafiła również wykorzystać na swoich zajęciach przedmioty codziennego użytku, które były wspaniałymi i interesującymi pomocami dydaktycznymi.
Po przeprowadzonych zajęciach nauczycielka omawiała je z opiekunem stażu, dokonując trafnej samooceny. Bez zarzutu przyjmowała uwagi i spostrzeżenia opiekuna stażu, wyciągała słuszne wnioski do dalszej pracy.
Pani xxxxxxxxxxx prowadziła również zajęcia otwarte dla rodziców w obecności dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
Nauczycielka ma dobry kontakt ze swoimi podopiecznymi, we właściwy sposób motywuje ich do pracy. Dba również o przestrzeganie ustalonych zasad zachowania dzieci, zachęca je do utrzymywania porządku w miejscu pracy.
Pani xxxxxxxxxxx doskonaliła swoje umiejętności i wiadomości z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki, studiując fachową literaturę. Zdobyte wiadomości wykorzystała przygotowując scenariusze zajęć, opracowując zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny oraz ćwiczeń przygotowujących do nauki pisania. Powyższe ćwiczenia nauczycielka stosowała na zajęciach dydaktycznych oraz w ciągu dnia.
Poprzez udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, w tym szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, wzbogacała swój warsztat pracy, podnosiła swoje kompetencje pedagogiczne, doskonaliła umiejętności interpersonalne. Dzięki temu przyczyniła się do podnoszenia jakości pracy szkoły, uatrakcyjniania prowadzonych zajęć oraz spotkań z rodzicami.
Bardzo ważna była dla pani xxxxxxxxxx troska o harmonijny rozwój wychowanków, dlatego aktywnie współpracowała z osobami wspierającymi rozwój dzieci. Była inicjatorką badań logopedycznych, które zostały dzięki niej przeprowadzone w przedszkolu. Współpracowała z pedagogiem szkolnym, konsultując się w sprawach wychowawczych.
Dla stażystki ważne było również zdrowie dzieci, dlatego współpracowała z pielęgniarką szkolną.
Starała się poznać środowisko rodzinne swoich podopiecznych. Prowadziła na bieżąco rozmowy indywidualne z rodzicami, informując ich o swoich spostrzeżeniach, wspólnie poszukując sposobów rozwiązania zaistniałych problemów wychowawczych. Razem z panią xxxxxxx i panią xxxxxx prowadziła Kącik dla rodziców, w którym eksponowane były rady i wskazówki oraz informacje o rozwoju psychomotorycznym dzieci w wieku przedszkolnym. W kąciku zamieszczane były również informacje o bieżących sprawach przedszkolnych.
Pani xxxxxxxx aktywizowała rodziców do pracy na rzecz przedszkola i szkoły. Zapraszała ich również do brania udziału w imprezach i uroczystościach, z czego rodzice chętnie korzystali. Urodziny dzieci obchodzone w przedszkolu były wspaniałą okazją do swobodnych rozmów, obserwacji dzieci oraz integracji grupy i rodziców.
Nauczycielka systematycznie realizowała zadania związane z pracą dydaktyczno – wychowawczą i profilaktyczną przedszkola i szkoły. Zorganizowała wiele spotkań i imprez, w tym z udziałem rodziców i dziadków, podczas których dzieci miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Wychowankowie stażystki brali także udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Wielkim doświadczeniem zawodowym dla młodej nauczycielki, jaką jest pani xxxxxxxx, była praca z dziećmi odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w ramach zastępstwa za chorą nauczycielkę. Stażystka sprostała stawianym jej wymaganiom i sumiennie wykonywała obowiązki nauczycielki grupy młodszej i starszej.
Pani xxxxxxxx jest osobą otwartą na współpracę z innymi nauczycielami. Podejmowała różne działania wynikające z bieżących potrzeb przedszkola oraz szkoły, a których nie ujęła w swoim planie rozwoju zawodowego.
Prezentowała swoje umiejętności zdobywane na szkoleniach, np. wykonując elementy dekoracyjne sali gimnastycznej na szkolną uroczystość z okazji Dnia Matki.
Założone w Planie rozwoju zawodowego działania na okres stażu pani xxxxxxxxx realizowała zgodnie z obowiązującymi oraz przyjętymi terminami. Systematycznie gromadziła dokumentację potwierdzającą podejmowane zadania.
Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie rozwoju zawodowego oraz po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę za okres stażu na nauczyciela kontraktowego dla pani xxxxxxxxx.


Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.