X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12879
Przesłano:

Projekt oceny opiekuna stażu

miejscowość, data

Projekt
oceny dorobku zawodowego za okres stażu
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Pani ...............................


Podstawa prawna: art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami


1. Imiona i nazwisko nauczyciela:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Nazwa szkoły:
4. Zajmowane stanowisko:
5. Wykształcenie:
6. Staż pracy pedagogicznej:
7. Forma nawiązania stosunku pracy:
8. Proponowana ocena dorobku zawodowego:
9. Data dokonania oceny dorobku:
10. Opiekun stażu:

Uzasadnienie

Pani ....... odbywała staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy w okresie od ... roku do ... roku. Rozpoczynając staż opracowała własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły, który uwzględniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Podczas odbywania stażu realizowała zadania umieszczone w planie rozwoju zawodowego, gromadząc równocześnie stosowną dokumentację. Jako nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zwracała szczególną uwagę na zadania ujęte w § 7 ust. 1 pkt 1 -3 oraz ust. 2 pkt 1 – 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Analiza spełnienia wymagań
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 1 pkt 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

Stażystka brała czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczyła w pracach zespołu analizującego wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, była członkiem Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na poziomie gimnazjum, wielokrotnie pełniła funkcję Przewodniczącej/Członka Komisji Egzaminacyjnej podczas Egzaminu Gimnazjalnego i Sprawdzianu, była członkiem jury w czasie konkursów organizowanych na terenie szkoły i gminy.

§ 7 ust. 1 pkt 2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

Stażystka brała udział w licznych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztatach (np.:);
- kursach (np.:);
- konferencjach metodycznych (np.:);
- radach szkoleniowych (np.:);
ulepszając i rozwijając swój warsztat pracy.

§ 7 ust. 1 pkt 3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Pani ... poznała podstawy prawne i procedury awansu zawodowego. Szczególnie bliskie stały jej się:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami.
Na bieżąco śledziła również inne przepisy regulujące pracę w oświacie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

Przez cały okres trwania stażu prowadziła lekcje koleżeńskie. Obserwowała również lekcje innych nauczycieli wzbogacając i doskonaląc swój warsztat pracy. Chętnie dzieliła się uwagami, potrafiła dostrzec mocne i słabe strony własne i swoich kolegów.
Uczestniczyła w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli jako słuchacz i jako współprowadząca.
Rozwijała własny warsztat pracy uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu języka polskiego, teatrologii i komunikacji.
Dokonywała ewaluacji podejmowanych działań, co przełożyło się na wprowadzenie zmian w Przedmiotowym Systemie Oceniania, rozkładach materiału.
Była członkiem zespołu, który analizował wyniki sprawdzianów po klasie szóstej. Owocem ich pracy były raporty sporządzane na koniec każdego roku szkolnego, które zawierały analizę osiągniętych wyników, wnioski i Plan Naprawczy na kolejny rok szkolny.

§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Stażystka systematycznie wzbogacała swoją wiedzę o podopiecznych wykorzystując w tym celu dialog z uczniami i ich rodzicami / prawnymi opiekunami oraz obserwując ich zachowanie w różnych sytuacjach na terenie szkoły i poza nią. Zdobyte informacje umożliwiły jej dokonanie właściwej oceny ich predyspozycji, zainteresowań, zaowocowały także nawiązaniem współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Zgodnie z aktualnymi przepisami, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku (z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu o dostarczone opinie, orzeczenia i własne obserwacje, dostosowała przedmiotowe wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb uczniów. W czasie prowadzonych zajęć często sięgała po metody aktywizujące, gry edukacyjne, czy pomoce multimedialne, by pobudzić uczniów do działania.
Prowadziła zajęcia dodatkowe przygotowujące szóstoklasistów do sprawdzianu, Ortograffiti dla uczniów wykazujących cechy dysgrafii i dysortografii, a w ramach projektu „Gimnazjum równych szans” zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla osób mających trudności w nauce, warsztaty pisarskie i warsztaty teatralne.
Rozwijała zainteresowania uczniów zdolnych przygotowując ich do konkursów humanistycznych, recytatorskich, ortograficznych i teatralnych na szczeblu szkolnym, gminnym i rejonowym z wieloma sukcesami.
Współorganizowała liczne wycieczki dla dzieci i młodzieży. Zorganizowała spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci – Ewą Stadmuller.
Jako wychowawca dołożyła wszelkich starań, by jej klasa poznała sylwetkę patrona i wcielała w życie jego filozofię. Organizowała z uczniami Andrzejki, Mikołajki i Wigilię troszcząc się o zachowanie zwyczajów i tradycji regionu ... .
W ramach pracy w bibliotece zainicjowała uroczystość „Pasowania na czytelnika” uczniów klasy pierwszej. Organizowała kiermasze taniej książki i spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

W pracy na co dzień wykorzystywała komputer do przygotowywania pomocy dydaktycznych, opracowania dokumentacji szkolnej i tej związanej z awansem zawodowym. Umiejętnie korzystała z tzw. „dobrodziejstw” Internetu wykorzystując jego zasoby informacyjne, dokonując zakupu pomocy dydaktycznych i książek, czy chociażby dokonując rezerwacji na spektakle teatralne, noclegi itp.
W bieżącym roku szkolnym jako koordynator wzięła udział w II edycji wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny „Małopolska – moje miejsce na Ziemi”, nadzorowany przez nią projekt dotarł do finału.
Aby doskonalić swoje umiejętności ukończyła kurs w zakresie technologii informacyjnej prowadzony częściowo metodą stacjonarną, a częściowo poprzez platformę e – learningową.

§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Stażystka poprzez pracę samokształceniową, lekturę czasopism i książek z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki nabyła umiejętności kierowania zespołem uczniowskim, radzenia sobie w nietypowych szkolnych sytuacjach. Potrafi motywować uczniów do pracy nad sobą, pokazując im ich mocne strony, w każdym dostrzegając indywidualność i ukryte talenty. Jest świetnym mediatorem w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic.

§ 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Analiza przepisów z zakresu podstaw i procedur awansu zawodowego umożliwiła opracowanie niezbędnej do odbycia stażu dokumentacji. Stażystka na bieżąco analizowała zmiany w dokumentach regulujących pracę szkoły (Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Nadzoru Pedagogicznego) i stosowała je w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.


Podsumowanie

Pani ... wykazała się skutecznością w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Obserwowane przeze mnie lekcje, przeprowadzone rozmowy i analiza zgromadzonych dokumentów dowodzą rozwoju jej kompetencji w zawodzie nauczyciela. Stwierdzam, że podejmowała ona działania umożliwiające uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego

Wobec powyższego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

opiekun stażu
Edyta Banaś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.