X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12883
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Monika Mierzwa 03.06.2011
stażysta

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Okres stażu:
01.09. 2010r. – 31.05.2011r.

Mgr Moniki Mierzwa – nauczyciel wychowania fizycznego

Opiekun stażu
Mgr Małgorzata Jop

Okres stażu związany z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wyniósł dziewięć miesięcy. Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości, choć nie ukrywam, że pewne czynności zostały przesunięte w czasie. Struktura mojego sprawozdania oparta jest o plan rozwoju zawodowego.
Pierwszą część sprawozdania poświęciłam na krótkie opisanie przebiegu mojej kariery zawodowej.
Obecnie jestem nauczycielką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu. Prowadzę gimnastykę korekcyjną dla nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jak również prowadzę rehabilitację indywidualną dla pięciorga dzieci z różnymi dysfunkcjami ruchowymi.
W roku 2006 uzyskałam tytuł licencjata z pedagogiki o specjalności edukacja zdrowotna z rehabilitacją w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W roku 2009 ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra rehabilitacji ruchowej. Rok później uzyskałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.
Podczas całej mojej pracy zawodowej starałam się doskonalić, uzupełniać, poszerzać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczycielskiego. W okresie odbywania stażu czyli od 01.09.2010r. – 31.05.2011r. do moich obowiązków należało:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły; sposób prowadzenia dokumentacji, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli 2 razy w miesiącu.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły 1 raz w miesiącu.
4. Konsultacje z opiekunem stażu omawianie realizacji planu rozwoju zawodowego, analiza gromadzonej dokumentacji, omawianie.
5. Uczestnictwo w pracy rady pedagogicznej, w spotkaniach zespołu samokształceniowego w radach szkoleniowych oraz wybranych formach doskonalenia zawodowego.
6. Prowadzenie dokumentacji podejmowanych zadań.
W dalszej części niniejszego sprawozdania przedstawię zadania realizowane w okresie odbywania stażu tj. od 01.09.2010r. – 31.05.2011r. w kolejności wyznaczonej przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


§6, ust.2, pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W roku szkolnym 2010/2011 podjęłam decyzję ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na początku września wraz z opiekunem stażu wnikliwie przestudiowałam Rozporządzenie MEN i dostępną na ten temat literaturę poświęconą stopniom awansu zawodowego nauczycieli. Następnie przystąpiłam do konstruowania planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Następnie podpisałam z opiekunem stażu kontrakt, w którym określiliśmy swoje zadania i ustaliliśmy zasady współpracy.
Zgodnie z planem rozwoju zawodowego w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli, zapoznałam się z procedurami awansu, zadaniami opiekuna stażu i stażysty, przeanalizowałam obowiązujące akty prawne. Poznałam organizację zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż. Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dokumentacji: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga protokołów, księga zastępstw zarządzeń. Poznałam również sposób wyliczania godzin ponadwymiarowych, obyczaje i święta szkoły. Przyswoiłam sobie również przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Na spotkaniach z opiekunem stażu zapoznałam się z obowiązującymi w naszej szkole dokumentami: program profilaktyczny, program wychowawczy, statut, wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy, prawa i obowiązki ucznia.
Podczas stażu dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego gromadząc dokumenty i zaświadczenia, notatki oraz konspekty.
Po zakończeniu stażu dokonałam jego podsumowania i opracowałam sprawozdanie z jego realizacji.
§6, ust. 1, pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W czasie odbywania stażu uzupełniałam i poszerzałam swoją wiedzę przez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Było to:
• Szkolenie zorganizowane przez grupę edukacyjno - szkoleniową „Sokrates”, dotyczyło Ewaluacji wewnętrznej i koncepcji pracy placówki.
• Warsztaty organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Abakus” p.t. „Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych”.
• Szkolenie z Muzykoterapii organizowane przez wydawnictwo Nowa Era
• Kurs Acu Taping stopnia pierwszego opracowany przez Dong Bang Acu Prime, TCM Poland.
• Kurs doskonalący z „Korekcji wad postawy – zajęcia praktyczne dla nauczycieli” organizowany przez RODN „WOM” w Katowicach.
Ponadto systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach Zespołu Samokształceniowego, gdzie w miesiącu marcu prowadziłam referat i pokaz ćwiczeń p.t. „Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa z użyciem taśm Thera – Band”.
Główne założenia wyżej wymienionych warsztatów zostały wykorzystane podczas pisania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla uczniów objętych indywidualną rehabilitacją. Natomiast kurs Acu taping przydaje się w korekcji wad najczęściej płaskich stóp i koślawych kolan. Jeśli chodzi o kurs doskonalący z wad postawy jest on wykorzystywany w codziennej gimnastyce korekcyjnej.
Sprawowałam opiekę nad klasą 2b podczas rekolekcji wielkopostnych. Podczas ferii w szkole organizowałam zajęcia sportowe z tenisa stołowego oraz na siłowni. Byłam opiekunem uczniów podczas imprez sportowych na terenie szkoły oraz podczas pracy wolontarystycznej III Turnieju piłki nożnej o Mistrzostwo Sosnowca klas I – III SP pod hasłem „Od najmłodszych lat z piłka nożną za pan brat”. Pomagałam w dekoracji Hali Żeromskiego na paraolimpiadę sportową.
Brałam czynny udział w organizowaniu programu profilaktycznego „Trzymaj formę”. Byłam współorganizatorem Turniej sportowego „Szybciej, wyżej, dalej”, „Mikołajek”, „Turnieju integracyjnego”, olimpiady lekkoatletycznej klas I-III w dzień sportu oraz europejskiego tygodnia sportowego – organizacja gier i zabaw.
Z artykułu 42 prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z tenisa stołowego dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.


§6, ust. 1, pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

W czasie odbywania stażu starałam się poznać sytuację rodzinną, materialna oraz zdrowotną naszych uczniów. Przeprowadzałam rozmowy z higienistką szkolną na temat stanu zdrowia i higieny uczniów oraz skierowań na gimnastykę korekcyjną dodatkowo zapoznałam się z kartami zdrowia uczniów z którymi prowadziłam rehabilitację co pomogło mi w zaplanowaniu IPETów oraz w planowaniu zajęć rehabilitacyjnych.
W miarę konieczności odbywałam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów na temat profilaktyki szkoły pleców oraz dawałam wskazówki na co należy zwracać uwagę w domu. Gdy pojawiały się jakieś problemy wychowawcze starałam się je rozwiązywać prowadząc rozmowy z uczniem jak i jego wychowawcą. Były to jednak sytuacje, które nie wymagały interwencji dyrektora szkoły czy rodzica.
Mobilizowałam uczniów do aktywności ruchowej poprzez dawanie przykładów chorób cywilizacyjnych oraz przykładów skutków braku uprawiania sportu. Podczas zawodów sportowych mogłam zaobserwować słabe i mocne strony uczniów, reakcje na różne bodźce fizyczne i psychiczne związane z okresem dojrzewania.


§6, ust. 1, pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

W okresie trwania stażu hospitowałam w sumie 25 lekcji z: wychowania fizycznego, integracji sensomotorycznej, komunikacji alternatywnej, gimnastyki korekcyjnej oraz nauczania zintegrowanego prowadzonych przez m.in. przez nauczycieli uczących w/w przedmiotów oraz opiekuna stażu mgr Małgorzatę Jop.
Obserwowane zajęcia pozwoliły mi lepiej poznać aktywne metody nauczania i modyfikować własne konspekty zajęć. Zobaczyłam z innej perspektywy możliwości ucznia zdolnego, przeciętnego i mającego trudności w uczeniu się oraz ucznia integracyjnego oraz sposoby pracy z tymi uczniami w tym samym czasie. Wyniosłam znaczne korzyści z faktu uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez opiekuna, a jego wskazówki oraz rzeczowe argumenty pomogły mi lepiej zaplanować i zorganizować własne lekcje i doskonalić własny warsztat pracy.
Przez cały okres stażu raz w miesiącu prowadziłam zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu a w ciągu roku jedną godzinę w obecności dyrektora szkoły.


Wszystkie zadania założone przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane, w czym pomogła mi w znacznym stopniu Pani mgr Małgorzata Jop opiekun stażu, za co składam Jej serdeczne podziękowania.
Okres stażu wykorzystałam bardzo dobrze, gdyż był to czas niezwykle mnie mobilizujący do podejmowania różnego typu działań w zakresie rozwijania i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Mocniej zaangażowałam się w życie szkoły i współdziałanie ze wszystkimi jej pracownikami na rzecz podnoszenia jakości i zwiększania wydajności pracy.
Mam nadzieję, że realizowane w okresie stażu działania przyniosły korzyści zarówno uczniom, jak i szkole.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Myślę, że w przyszłości nie zabraknie mi energii i wytrwałości do podejmowania dalszych wyzwań związanych z pracą w szkole. . Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych z zakresu „Terapii neurorozwojowej”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.