X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12839
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Liceum xxxxxxxxxxxxx

Paulina Karpierz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Okres stażu:
xxxxxxxxxxxxxxxx

Opiekun stażu:
mgr xxxxxxxx

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. IX, X 2010r. - znajomość aktów prawnych,
- stworzenie planu rozwoju.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem. - rozmowa z opiekunem, dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu. IX 2010r.
- podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu:
• określającego zasady współpracy,
• zawierającego harmonogram współpracy.
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 1). - poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
(§6 ust.1 pkt 1 lit.a); analiza następujących dokumentów:
STATUT LICEUM, SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW, KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI LICEUM;
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
(§6 ust.1 pkt 1 lit.b),
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
(§6 ust.1 pkt 1 lit.c). IX, X 2010r.
- znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
- znajomość dokumentów,
- znajomość i przestrzeganie przepisów BHP,
- prowadzenie dziennika lekcyjnego.
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (Rozp. MENiS z dnia
1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 2). - hospitowanie lekcji w terminach zgodnych z zapisem w harmonogramie współpracy,
- omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym
(§6 ust.2 pkt 4). Okres stażu - scenariusze hospitowanych lekcji,
-zapis wniosków i uwag sformułowanych przez prowadzącego zajęcia,
- analiza porównawcza sposobów przeprowadzania lekcji.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
Omawianie przeprowadzonych zajęć (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 3;
§6 ust.2 pkt 2). - opracowanie scenariuszy zajęć,
- omawianie lekcji
z obserwatorem
(§6 ust.2 pkt 4). Okres
stażu - scenariusze lekcji,
- zapis wniosków sformułowanych przez obserwatora zajęć.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.1 pkt 4). - udział w WDN,
- praca w zespole przedmiotowym. Okres stażu - konsultacje z liderem WDN,
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju.


Doskonalenie zawodowe

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności. - autorefleksja, analiza możliwości rozwoju. Okres stażu - wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej. - udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu,
- praca w zespole przedmiotowym,
Okres
stażu - zaświadczenia,
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
3. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozp. MENiS z dnia
1 grudnia 2004r.,
§6 ust.2 pkt 3).
- przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami,
- udział w Rajdzie Szkolnym i wycieczkach,
- uczestniczenie w imprezach środowiskowych,
- studiowanie literatury,
- opracowanie tematyki spotkań z rodzicami,
Okres stażu - efektywna współpraca z uczniami i rodzicami.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym,
- opracowanie scenariuszy zajęć. Okres stażu - scenariusze zajęć,
- udział w zebraniach zespołu przedmiotowego.
5. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów. - gromadzenie informacji. Okres stażu - wdrożenie wniosków do pracy.
6. Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. - prowadzenie spotkań (koła zainteresowań) dla uczniów o zróżnicowanej tematyce dotyczącej: filmu, spektakli teatralnych, świata współczesnych mediów, współczesnego reportażu, edytorstwa, zajęć o charakterze wyrównawczym, zajęć poświęconych twórczości uczniów,
- organizowanie wyjazdów do kin, teatrów i muzeów – warsztaty filmowe, teatralne. Okres stażu - prowadzenie dokumentacji.
7. Praca w zespole ewaluacyjnym
- gromadzenie opinii nauczycieli, uczniów - ankiety
Okres stażu - sporządzanie, wraz z pozostałymi członkami zespołu, projektów zapisów.

8. Udział w przedsięwzięciach określonych w KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI LICEUM. - udział w zorganizowaniu Rajdu Szkolnego, olimpiady z Historii Sztuki,
- sprawowanie opieki w trakcie zabaw i imprez szkolnych.

Okres stażu
9. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji,
- przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego. Okres stażu - scenariusze lekcji,
- arkusze hospitacji lekcji.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania. - dokonanie autoanalizy,
- sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego. IV 2011r. - projekt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.