X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12873
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela Publicznego Przedszkola w Tarnówce
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko : Izabella Sijka
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Tarnówce
Opiekun stażu : mgr Maria Wedman
Okres stażu: od 1 września 2010r do 31 maja 2011r


Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem podsumowania moich przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracownikiem Publicznego Przedszkola w Tarnówce jestem od kilku lat , pracowałam na stanowisku , woźnej , intendenta, jednak swój staż nauczycielski rozpoczęłam od 1 września 2010r.

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt .1 staż nauczycielski rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami , które regulują zasady przyznawania stopnia awansu zawodowego.
Na podstawie przeanalizowanych dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r , własne zainteresowania o także potrzeby placówki. Napisany plan przedłożyłam do zatwierdzenia pani dyrektor mgr. Grażynie Dubiec.
W dalszej kolejności podjęłam współpracę z opiekunem stażu mgr. Marią Wedman. W tym celu zawarłam kontrakt uwzględniający zakres obowiązków zarówno mój , jak i opiekuna stażu , zasady komunikowana się , co umożliwiło obustronną owocną współpracę. Współpraca układała się bardzo dobrze , jako młody nauczyciel mogłam liczyć na pomoc dotyczącą różnych sfer życia zawodowego.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt.1 Znajomość organizacji , zadań i zasad funkcjonowania przedszkola .
Pierwszym etapem stażu było zapoznanie się z funkcjonowaniem przedszkola, statutem , regulaminami obowiązującymi w placówce oraz analizą podstawy programowej wychowania przedszkolnego w celu lepszego zorganizowania pracy. Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela jak również Ustawę o systemie oświaty.
Dzięki tym dokumentom zapoznałam się ze sposobem działalności przedszkola oraz mechanizmami regulującymi jego funkcjonowanie.
Dalszym krokiem było zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji ( dziennik zajęć , miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej , dokumentowanie obserwacji , arkusza gotowości szkolnej , pisanie protokołów , prowadzenie kart kontaktów z rodzicami, jak również opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych).
Brałam udział w opracowaniu wspólnie z nauczycielkami poszczególnych grup planu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego na rok szkolny 2010 /2011.
W pierwszym miesiącu stażu przeszłam także szkolenie w zakresie poznania zasad dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy , przeprowadzone przez panią dyrektor mgr Grażynę Dubiec. Zapoznałam się z regulaminem wycieczek , instrukcją udzielania I pomocy , procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
W późniejszym czasie tj: w marcu 2011r uczestniczyłam w okresowym szkoleniu
w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prowadzonym przez partnera
BHP- PPOŻ - panią Katarzynę Urban.
Jako nauczyciel stażysta brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zarówno w macierzystej placówce i innym przedszkolu . Podczas rad pedagogicznych brałam czynny udział w opracowywaniu „ Koncepcji pracy przedszkola” , „Programu Profilaktyczno – Wychowawczego” , „ Aneksu do Statutu Przedszkola „ - w związku z rozporządzeniem o udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci w placówce.
Uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami organizowanymi przez opiekuna stażu w grupie 3-4 latków , a także w organizowanych zebraniach przez Radę Rodziców.

Umiejętność prowadzenia i omawiania zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt.2
Zajęcia przeprowadzone przeze mnie były zgodne z napisanym comiesięcznym planem dydaktyczno – wychowawczym w oparciu o realizowany program wychowania przedszkolnego , który jest zgodny z podstawą programową. Przygotowując się do zajęć korzystałam z przewodnika metodycznego dla nauczyciela dołączonego do realizowanego programu.
Do zajęć wielokrotnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz materiały na tablicę informacji dla rodziców z wykorzystaniem komputera i internetu.
Wspólnie z dziećmi tworzyłam kąciki zainteresowań w sali mając na uwadze możliwości i zainteresowania dzieci. Zorganizowałam także kącik przyrodniczy w sali – zmiana szaty w zależności od panującej pory roku , zorganizowałam także kącik prac plastycznych. W pracy z dziećmi wykorzystywałam także swoje pomysły jak również zdobytą wiedzę na kursach i szkoleniach. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu , ponadto zajęcia moje obserwowała pani dyrektor przedszkola mgr Grażyna Dubiec. Prowadzone przeze mnie zajęcia zawierały cele operacyjne ogólne jak również szczegółowe . Podczas zajęć starałam się stosować różnego rodzaju metody aktywizujące. Raz w miesiącu brałam udział w zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna panią mgr Marię Wedman. Zajęcia te zawsze były omawiane i analizowane a otrzymane rady , wskazówki i wysunięte wnioski wpływały na eliminowanie błędów a tym samym na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki tym obserwacjom poznałam nowe metody i formy prowadzenia zajęć oraz sposoby dostosowywania ich do możliwości i zainteresowań dzieci.
Dzięki możliwości skorzystania z obiektu sportowego – Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Tarnówce wspólnie z nauczycielkami zorganizowaliśmy zajęcia koleżeńskie z aktywności ruchowo – zdrowotnej. Poprzez taką formę zajęcia nabyłam nowych doświadczeń oraz miałam okazję podzielić się własnymi doświadczeniami z nauczycielkami. Zabawy z dziećmi dały niesamowitą radość , pozytywną energię , że śmiało mogę przyznać , iż takie zajęcia chciałabym powtórzyć.
W ramach opracowanego wspólnie z nauczycielkami poszczególnych grup harmonogramu uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2010 / 2011. Wspólnie z nauczycielkami przygotowywałam i organizowałam następujące uroczystości.
„ Pasowanie na starszaka „
„ Andrzejki”
„ Wspólna wigilia”
„Jasełka”
„Bal karnawałowy”
„Dzień Babci i Dziadka”
‘”Dzień Matki”
Wspólnie z nauczycielkami poszczególnych grup przygotowywałam dzieci do wewnątrz przedszkolnych , a także ogólnopolskich :
„ Moja marzanna” – wykonanie marzanny
„ Kartka wielkanocna”
„ Kraina Drobisiów” – organizowany przez Drbimex sp.z.o.o - Szczecin
„Bezpieczna droga do domu” – Vision – Polska Sp. z. o. o. z siedzibą w Ropnicy Górnej.
Poznawanie środowiska wychowanków i ich problemów , współpraca z rodzicami i środowiskiem.
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt.3 oraz założeniem planu rozwoju organizowałam zebrania z rodzicami. , prowadziłam rozmowy z rodzicami wynikające z inicjatywy rodziców jak również mojej.
Pierwsze zebranie z rodzicami odbyło się na początku roku szkolnego 2010 /2011 na którym zostały omówione sprawy organizacyjne dotyczące pracy przedszkola i grupy 5-6 latków , którą prowadziłam. Jako wychowawca tej grupy poinformowałam rodziców o zatwierdzonym przez radę pedagogiczną programie wychowania przedszkolnego „ Nasze Przedszkole” , który będzie realizowany w danym roku szkolnym. Zapoznałam ich także z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kartami pracy dzieci na dany rok szkolny „ Bawię się i uczę”- dzieci 6 letnie , „ Szkoła pięciolatka „ dzieci 5 – letnie wydawnictwo MAC EDUKACJA. Wyjaśniłam zagadnienia dotyczące „ Gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole - rodzice zapoznali się z „Arkuszem badania gotowość szkolnej”.
Drugie zebranie z rodzicami zorganizowałam po I semestrze , było to zebranie zorganizowane celem podsumowania wyników i osiągnięć dzieci w Diagnozie gotowości szkolnej dziecka. Omówione zostały sprawy bieżące dotyczące trudności wychowawczych , dydaktycznych dzieci. Zostały przedstawione wyniki z przeprowadzonych arkuszy diagnostycznych dotyczących treści z opracowanego Planu dydaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2010 /2011 ( arkusz diagnostyczny z aktywności matematycznej , a także arkusz diagnostyczny dotyczący zachowania się dzieci w grupie). Kolejne zebranie odbyło się na początku maja celem było rozdanie rodzicom „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( wyjaśnienie mocnych i słabych stron dzieci) , omówione zostały także sprawy bieżące i wspólne ustalenie z rodzicami terminu zajęć otwartych.
W ramach współpracy z nauczycielkami poszczególnych grup, rodzicami, Radą Rodziców oraz społecznością gminy organizowaliśmy zbiórkę makulatury , nakrętek plastikowych oraz zużytych baterii.
W dowód wdzięczności za okazane serce wybraliśmy się z gronem pedagogicznym oraz wychowankami na wycieczkę do Krajenki do Zakładu Mebli Tapicerskich „ Christianopol” . Celem wycieczki było osobiste podziękowanie grona pedagogicznego i dzieci właścicielowi tego zakładu za przekazanie makulatury na rzecz naszej placówki. Dzieci zostały zapoznane z organizacją stanowisk pracy i sposobem powstawania mebli , łóżek i materacy. Kolejnym etapem współpracy
z rodzicami było zorganizowanie zajęci otwartych z rodzicami , którego tematem była „ Majowa łąka” – celem zajęcia była integracja rodziców z dziećmi , rodziców z rodzicami , a także ukazanie rodzicowi zarówno mocnych i słabych stron dziecka nad którymi należy popracować. Podsumowaniem zajęć otwartych było wykonanie przez rodziców i ich dzieci pracy plastycznej metodą collage na powyższy temat.
W wielu sytuacjach prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami zarówno z inicjatywy mojej ale przede wszystkim z inicjatywy rodziców. Rozmowy te dotyczyły zarówno spraw bieżących jak również problemów dydaktyczno – wychowawczych dziecka z jakimi borykali się rodzice ale także jak. W wielu przypadkach przy dobrej współpracy z rodzicami udało się pokonać problemy. W niektórych przypadkach decydowaliśmy wspólnie o skierowaniu takiego dziecka na konsultację ze specjalistą do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu.
Podsumowując współpracę zarówno z rodzicami , Radą Rodziców i pozostałymi nauczycielkami , personelem placówki mogę śmiało uznać za owocną , pełną ciepła i przyjaznej atmosfery.

Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki
Zgodnie z § 6 ust.2 pkt.4 w celu poszerzenia swojej wiedzy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Kurs doskonalący :

Zabawy muzyczno – taneczne „ - CDN Piła 01.02.2011r

Warsztaty metodyczne:
„ Przedszkole na miarę wyobraźni dziecka XXI wieku. Fantazja w aktywności intelektualnej przedszkolaków” ( Wydawnictwo . Nowa Era – Piła 21.03.2011r) – warsztaty prowadziła Dorota Dziamska.
„ Matematyka na wesoło – zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym” - ODM – Poznań - 16 . 10 2010r
Rady pedagogiczne szkoleniowe – warsztaty metodyczne :
„ Kształtowanie postaw postaw społecznych poprzez poznawanie zawodów , poznawanie popularnych zawodów - wykorzystanie środków dydaktycznych”
( Szkolna Oficyna Wydawnicza „ EUROTEST „ - Tarnówka 20.12.2010r) prowadzący Eugieniusz Szczyglewski.
„ Mandala – zabawa dla każdego” - prowadzona przez panią mgr Anitę Kępińską z CDN Piła.
„ Zdrowie i higiena przedszkolaka” ( Szkolna Oficyna Wydawnicza „ EUROTEST „ - Tarnówka 30.01. 2011r) prowadzący Eugieniusz Szczyglewski.
Szkolenia
„ Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu” - ( wyd. podr. MAC EDUKACJA – Poznań 01. 12.2010r – zajęcia prowadzone przez Annę Stalmach - Tkacz
„Skarby Juki w całej Polsce i kulturze Europejskiej” - r( wyd. podr. Juka – Piła 16.03.2011r) – przeprowadzone przez Krzysztofa Bieleckiego.
„ Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym” ( wyd.
podr. MAC EDUKACJA – Piła 04.04.2011r) – zajęcia prowadzone przez Wiesławę Żabę – Żabińską.
„ Bezpieczeństwo i higiena pracy” – szkolenie w formie seminarium (partner BHP- PPOŻ – Złotów 11.03.2011r).

W ramach doskonalenia multimedialnego techniki pracy dokonałam publikacji w internecie mojego sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego, scenariusza zajęć otwartych i scenariusza uroczystości z okazji „ Dnia Matki”.
Ponadto pogłębiłam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej , czasopism „ Wychowanie w Przedszkolu” . Czytałam wiele ciekawych referatów napisanych przez inne nauczycielki oraz specjalistów. Korzystałam z programu „ Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”.
„ Wychowanie bez porażek” – T. Gordon.
„ Leworęczność u dzieci” – M. Bogdanowicz
„ Ćwiczenia grafomotoryczne cz.1i 2 – Hanna Tymichora.
Referaty : „ Pomoc dziecku leworęcznemu w przygotowaniu się do podjęcia nauki w szkole”
„ Metody pracy z sześciolatkiem”
„ Wykrywanie i korekcja zaburzeń rozwojowych jako czynnik zapobiegający trudnościom szkolnym”
Na bieżąco śledziłam propozycję zadań , scenariuszy zajęć , a także nowości wydawnictw edukacyjnych na stronach internetu.
www.wsip.com.pl
www. publikacje.edux.pl
www.men.gor.pl
W ramach działań podejmowanych z własnej inicjatywy w miesiącu styczniu 2011r brałam czynny udział w WOŚP w oddziale w Tarnówce. Udzielałam się
w organizacji zabawy dochodowej organizowanej przez Radę Rodziców na rzecz przedszkola - pomoc przy zbieraniu fantów , sprzedaży biletów , przy organizacji dnia dziecka oraz wycieczki na zakończenie roku szkolnego , która odbędzie się w miesiącu czerwcu do „ Familii Parku” w Bydgoszczy.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe jakie zdobyłam w tym okresie pozwoliły mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W okresie stażu , starałam się , aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Dzięki stażowi wzbogaciłam się o nowe doświadczenie a przychylność wychowanków i sympatia grona pedagogicznego , personelu przedszkola umocniła moją pozycję. Wiem , że mogę na nie zawsze liczyć , wesprze mnie w działaniu i pomoże w sytuacjach dla mnie jeszcze nie znanych.
Te dziewięć miesięcy stażu było dla mnie dużym sprawdzianem swojej wiedzy i umiejętności w połączeniu wiedzy i praktyki.
Myślę , że dzięki mojej pracy i zaangażowaniu w pracę przedszko9la zyskałam sympatię wychowanków i ich rodziców. Ten okres utwierdził mnie w przekonaniu , że mam głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą , aby z dnia na dzień stawać się coraz lepszym i bogatszym w doświadczenia i wiedzę nauczycielem.
Stwierdzić mogę również , że praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję , uczy , bawi i kształtuje cechy mojej osobowości. Wiem , że robię to co lubię i w moich poczynaniach oddaję całą siebie. Nawet wówczas kiedy napotykam na problem nie poddaję się tylko z podniesionym czołem stawiam wyzwanie.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy poprzez różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego.

Data i podpis nauczyciela stażysty:

.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.