X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12840
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Sylwia Łozińska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Pełnione funkcje:
pedagog szkolny, wychowawca internatu.
Posiadane kwalifikacje:
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Czas trwania stażu:
od 1 września 2009 r. do 31 maja 2011 r.
Nauczyciel kontraktowy


Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 r. W trakcie jego trwania podejmowałam działania określone w planie rozwoju zawodowego, którego opracowanie poprzedziłam analizą potrzeb szkoły oraz procedur awansu zawodowego. W okresie stażu starałam się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego cele. Zadana określone w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.) tj.:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
realizowałam z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły.
Działania podejmowane przeze mnie w tym okresie służyły podniesieniu jakości pracy szkoły, udoskonaliły mój warsztat pracy, pogłębiły moją wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zapoznałam się z przepisami prawa regulującymi to zagadnienie tj. Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.). Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Po wyznaczeniu opiekuna stażu oraz zawarciu kontraktu określającego zasady współpracy na bieżąco omawiałam efekty podejmowanych działań oraz uzyskiwałam pomoc w realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego, prawa wewnątrzszkolnego, obowiązujące regulaminy oraz uchwały organu prowadzącego. Śledzę również strony internetowe Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz inne, na których umieszczane są aktualne przepisy oraz interpretacje prawne pozwalające na stałą aktualizację mojej wiedzy.

1. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.

Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Opracowałam scenariusze zajęć. Spotkanie były szczegółowo omawiane z naciskiem na słabe i mocne strony zajęć. Zawsze zwracałam i zwracam szczególną uwagę na poprawność językową, kulturę i takt wypowiedzi. Dbam o bezpieczeństwo młodzieży w trakcie zajęć. Bardzo ważnym elementem doskonalenia warsztatu pracy były obserwacje zajęć prowadzonych zarówno przez opiekuna stażu jak i innych nauczycieli. Uczestniczyłam w lekcjach w trakcie których zwracałam uwagę na:
- organizację lekcji w tym racjonalne gospodarowanie czasem,
- rodzaje stosowanych środków dydaktycznych oraz formy pracy z uczniem,
- przestrzeganie zasad ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
- indywidualizację procesu nauczania,
- nawiązywanie z uczniami właściwych relacji,
- budowanie atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy.
Korzystając z opinii, rad i wskazówek doświadczonych Koleżanek i Kolegów wprowadzam zaobserwowane i skuteczne metody pracy do swojej działalności tym samym doskonaląc warsztat pracy.

2. Brałam udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dbając o jakość mojej pracy a w konsekwencji również jakość pracy szkoły podnoszę kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach:

Nazwa kursu Czas trwania Organizator
Praca z dzieckiem wykazujących trudności wychowawcze 30 godz. Zachodniopomorska Akademia Nauczyciela w Szczecinie
Nowoczesne technologie w szkole 8 godz. Wolters Kluwer Szczecin
Przedsiębiorczy nauczyciel - przedsiębiorczy uczeń 70 godz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
eTwinning 8 godz. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Szczecin
Dziecko i świat za pan brat - warsztaty edukacyjne cz. 1 8 godz. Ośrodek Rozwoju Edukacji Szczecin
Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda porozumienia bez przemocy M. B. Rosenberga i metoda konstruktywnej konfrontacji 10 godz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin
Dziecko i świat za pan brat - wykłady nt ADHD cz. 2 8 godz. Ośrodek Rozwoju Edukacji Szczecin
Wykorzystanie socjologicznych badań jakościowych w marketingu 16 godz. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 8 godz. SALOMON Centrum Szkoleniowo - Doradcze w Chojnie
Dziecko i świat za pan brat - warsztaty na temat ADHD cz. 3 8 godz. Ośrodek Rozwoju Edukacji Szczecin
Badania socjologiczne w reklamie i jej skuteczność 16 godz. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Są to szkolenia już zakończone. Mając świadomość jak ważne jest stałe aktualizowanie wiedzy na bieżąco korzystam z zasobów Internetu wyszukując szkolenia, w których udział zwiększy mój potencjał, pozwoli uatrakcyjnić prowadzone zajęcia tym samym wpływając na jakość mojej pracy i pracy szkoły. I tak jestem w trakcie e-lerningowego kursu „Profesor XXI wieku. Diagnostyka edukacyjna”. Pozytywne ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem. 3 czerwca 2011 r. rozpoczynam udział w Projekcie „Profesjonalny project manager w branży IT” jest to 80 godz. kurs składający się z 5 modułów zakończony egzaminem pozwalającym uzyskać ceniony na rynku pracy międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Kurs zakończy się 7 sierpnia 2011 r. 4 i 5 czerwca 2011 r. biorę udział w kolejnej edycji szkoleń zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu „Public relations
w ujęciu socjologicznym”.
Dbając o najwyższą jakość mojej pracy ukończyłam również Studia Podyplomowe:

1. Organizacja i zarządzanie w oświacie – Collegium Balticum Szczecin 18.06.2007 r.
2. Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową – Uniwersytet Szczeciński 05.04.2008 r.

Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych m.in.:

- prowadzenie i wypełnianie dziennika elektronicznego, szkolenie prowadzone przez
przedstawiciela firmy Librus,
- procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego, szkolenie prowadzone przez panią
dyrektor,
- procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, szkolenie
prowadzone przez panią dyrektor,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, szkolenie prowadzone przez panią dyrektor,
- zjawisko przemocy w szkole – relacje przemocy uczeń – uczeń oraz uczeń – nauczyciel,
szkolenie prowadzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie,
- motywowanie ucznia, szkolenie prowadzone przez pracownika Zachodniopomorskiego
Centrum Edukacyjnego w Szczecinie,
- przestępstwa z nienawiści, szkolenie prowadzone przez Policjantki z Komendy Głównej
Policji w Szczecinie.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poszerzył moją wiedzę pedagogiczną, ukierunkował moje działania i zamierzenia pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły, potrzeb uczniów oraz rodziców.

3. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów zadaniowych oraz podejmowałam
dodatkowe działania.

Brałam udział w pracach komisji w trakcie matur oraz egzaminów zawodowych jako członek zespołu nadzorującego oraz przewodnicząca komisji. W roku szkolnym 2009/2010 opracowałam wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z roku szkolnego 2008/2009 oraz przygotowałam prezentację, która została przedstawiona członkom rady pedagogicznej. W roku szkolnym 2009/2010 przygotowałam i przeprowadziłam próbny egzamin zawodowy dla klas technikum zawodowego, którego wyniki zostały przedstawione radzie pedagogicznej w formie prezentacji. Przewodniczący zespołów przedmiotowych na ich podstawie opracowali wnioski do dalszej pracy.
Biorę udział w programie Comenius Regio „Różnice motorem zmian”. W ramach projektu przygotowywałam wizyty partnerów projektu w Polsce. Brałam udział w wyjeździe do Sherborne. Wnioski z wizyty oraz przykłady dobrych praktyk zostały zaprezentowane radzie pedagogicznej w formie prezentacji. Przygotowywałam również prezentacje nt.„System Oświaty w Polsce”, „Powiat Gryfiński i jego rola jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych”, „Fundusze Unijne dla rozwoju szkoły i Powiatu Gryfińskiego” oraz „Egzaminy zewnętrzne w polskim systemie edukacji”. Prezentacje zostały przedstawione w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podczas wizyt partnerów. Przygotowałam również informację dotyczącą całego projektu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Obecnie pracuję nad prezentacją podsumowującą dwuletni projekt oraz broszurą dokumentującą realizację projektu. Materiały w niej zawarte zostaną udostępnione lokalnym władzom samorządowym, rodzicom, lokalnym ośrodkom szkolenia nauczycieli i innym zainteresowanym.
Biorę również udział w projekcie WODA –AQUA – VIZ – EVERYWHERE ‘WAVE’. W ramach tego projektu przygotowywałam wizytę partnera z Węgier, wykonywałam zadania związane z promocją szkoły, oprowadzałam gościa przedstawiając najciekawsze zakątki Chojny. Brałam udział w spotkaniach, warsztatach oraz podsumowaniu wizyty. Brałam również udział w spotkaniu członków zespołu przed wyjazdem grupy młodzieży na Węgry. Zgromadziłam dokumenty oraz wyrobiłam dla wszystkich członków wyjazdu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Aktywnie uczestniczę w działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka życia” propagując ideę Honorowego Krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia. Za aktywny udział w akcjach na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, wkład pracy oraz zaangażowanie otrzymałam podziękowania od dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Przy współudziale pedagogów szkolnych zorganizowałam „Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej firmy „SALOMON” Centrum – Szkoleniowo – Doradcze Anety Kurczewskiej-Cieślak w Chojnie udało się całe przedsięwzięcie przeprowadzić za darmo. Od dwóch lat biorę również udział
w organizowaniu Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego.
W tym roku był to konkurs poświęcony encyklice Jana Pawła II Veritatis splendor (blask prawdy). Brałam również udział, jako członek komisji, w konkursie „Mój region moja mała ojczyzna”.

4. Organizowałam i dbałam o swój warsztat pracy.

W trakcie prowadzonych zajęć staram się posługiwać takimi metodami pracy aby zwiększyć ich atrakcyjność oraz zachęcić młodzież do aktywnego udziału. Zgromadzone scenariusze zajęć bardzo mi w tym pomagają. Nawiązałam współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i bezpłatnie otrzymałam pakiet książek:

1. Autoewaluacja w szkole.
2. Praca w Polsce – dobry start. Podręcznik dla doradcy.
3. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego.
4. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe.
5. ABC doradcy zawodowego.
6. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii.
7. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych.

Korzystając ze strony internetowej biblioteki cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra w miarę potrzeb mogę ściągnąć książki i poradniki w wersji elektronicznej.
Udział w kursie „Przedsiębiorczy nauczyciel – przedsiębiorczy uczeń” zaowocował materiałami zgromadzonymi w trakcie kursu takimi jak e-book poświęcony przedsiębiorczości, notes, pendrive 4 GB, materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zawierające gotowe zestawy do prowadzenia ćwiczeń, propozycje scenariuszy zajęć oraz prezentacje multimedialne na temat:

1. Warsztat interpersonalny nauczyciela.
2. Zasady funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.
3. Możliwości pozyskiwania kapitału i jego inwestowania.
4. Możliwości pozyskiwania kapitału i jego inwestowania.
5. Zakładanie i prowadzenie firmy.
6. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych.
7. Majątek przedsiębiorstwa - analiza kosztów i przychodów.

Uzyskana wiedza pozwoliła mi pewniej poruszać w zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością. W ramach projektu otrzymałam również trzy książki, które mogę wykorzystywać w trakcie zajęć z młodzieżą.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawałam sytuację rodzinną i środowiskową wychowanków.

By poznać moich wychowanków z każdym z nich przeprowadzam szczegółową rozmowę poświęconą sytuacji rodzinnej. W trakcie spotkań z rodzicami mam okazję nawiązywania osobistych kontaktów z opiekunami moich wychowanków. W sytuacjach trudnych lub problemowych mogę liczyć na wsparcie ze strony opiekuna stażu, pedagogów szkolnych oraz psychologa. Na bieżąco kontaktuję się z wychowawcami klas informując
o zachowaniu i postawach ich uczniów związanych z życiem internackim. W trakcie spotkań z rodzicami w internacie, najczęściej w czasie zebrań z rodzicami, omawiam zachowanie oraz stosunek do obowiązków powierzonej mej opiece uczniów. W przypadku uczniów uczestników kursów dokształcania zawodowego w sprawie zachowania kontaktuję się z opiekunem kursu, kierownikiem szkolenia praktycznego, w sytuacjach tego wymagających z rodzicem lub szkołą macierzystą do której uczęszcza kursant.
W trakcie spotkań z młodzieżą poruszam tematy dotyczące m.in.:
- profilaktyki uzależnień,
- sposobów radzenia sobie ze stresem,
- rozładowywania agresji,
- zachowań asertywnych,
- pokojowego rozwiązywania konfliktów,
- kultury osobistej oraz kultury słowa,
- idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia,
- regularnych badań oraz profilaktyki prozdrowotnej,
- bezpieczeństwa w czasie ferii, wakacji oraz w trakcie zajęć,
- zagrożeń współczesnego świata,
- grypy AH1N1.
W czasie zajęć z młodzieżą staram się kultywować tradycje świąteczne, patriotyczne, okolicznościowe. Zwracam szczególną uwagę na stosowane zachowanie oraz ubiór podkreślający powagę oraz uroczystość święta.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy istotną rolę. Internet stanowi źródło informacji, z którego często korzystam zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci. Korzystam ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł. W Internecie wyszukuję informacji dotyczących kursów, szkoleń, studiów podyplomowych które mogą pomóc mi jeszcze lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą. Zdobytymi informacjami dzielę się z innymi nauczycielami zachęcając jednocześnie do korzystania z przedstawianych ofert. Wśród młodzieży propaguję i zachęcam do udziału w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego czy Kuratora Oświaty.
Znajomość obsługi komputera, Internetu, popularnych programów komputerowych jest dziś nieodzowną częścią naszej pracy i naszego życia zawodowego. Wszystkie scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, testy, ankiety, sprawozdania, arkusze samooceny, komunikacja z nauczycielami, uczniami, rodzicami itd. odbywa się dziś z wykorzystaniem technologii informacyjnej. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie na stronie www.publikacje.edux.pl plan rozwoju zawodowego. Umieszczę tam również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Część szkoleń w których miałam przyjemność uczestniczyć odbywała się drogą e-lerningową z wykorzystaniem platformy Moodle.
Strony z których często korzystam:

http://www.publikacje.edux.pl
http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl
http://www.ekoportal.gov.pl
http://www.npseo.pl
http://moodle.koweziu.edu.pl
http://www.pfo.net.pl
http://krwiodawcy.org/abc-ratowania-zycia
http://www.ore.edu.pl
http://www.efs.pl/szkolenia
http://www.poznajswiat.ecorys.pl/index.php/materiay-do-pobrania
http://isp.org.pl/publikacje
http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pl.htm
http://www.rcl.gov.pl
http://www.sjp.pl
http://www.edukacja.psp.wlkp.pl
http://www.moodleszkolne.ore.edu.pl
http://www.zcdn.edu.pl
http://www.nbportal.pl
http://www.wzp.pl
http://www.irszczecin.pl
http://scholaris.pl
http://www.eid.edu.pl
http://www.eid.edu.pl
http://oskko.edu.pl/forum

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycielka zadań

Uczestnictwo w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego przynosi mi korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy. Niemal każdego dnia napotykam na problemy przy rozwiązywaniu których niezbędna jest wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii czy metodyki. Począwszy od pomocy w negocjacji, mediacji, pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze złością, gniewem i agresją, zachowaniami aroganckimi, postawą strachu, braku aktywności i motywacji do nauki czy wyalienowania. W sytuacjach kryzysowych prosiłam o pomoc i wsparcie pedagogów, psychologa, wychowawcę klasy.
Stałe podnoszenie kompetencji wychowawczych jest nieodłącznym elementem mojej pracy. Wiedzę zdobytą na szkoleniach wdrażam w życie, korzystam ze zgromadzonych i przekazanych mi scenariuszy zajęć. Dzielę się również zgromadzonymi materiałami z innymi nauczycielami. Korzystam również z materiałów oraz doświadczeń opiekuna stażu oraz bardziej doświadczonych Koleżanek i Kolegów.


Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Rozpoczęcie każdego działania prawnego należy rozpocząć od dokładnej i dogłębnej analizy przepisów prawa oświatowego. Zawsze należy korzystać z aktualnych przepisów prawnych zachowując stosowną ostrożność przy korzystaniu z zasobów Internetu. Mam przyjemność pochwalić się rzetelną wiedzą w tym zakresie co jest spowodowane między innymi moimi zainteresowaniami z zakresu prawa oraz możliwościami stworzonymi mi przez dyrektora szkoły. Moje umiejętności w tym zakresie są doceniane zarówno w organie prowadzącym jak i sprawującym nadzór pedagogiczny. Na co dzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem z tej dziedziny zarówno z innymi nauczycielami jak i pracownikami szkoły. Zgromadziłam i przeczytałam najważniejsze akty prawne dotyczące prawa oświatowego. Przeanalizowałam zapisy Statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Profilaktycznego, Szkolnego Programu Wychowawczego, Regulaminu Szkolnego i inne. Przeanalizowałam zapisy Ustawy o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wiem gdzie szukać podstawy prawnej lub rzetelnej interpretacji odpowiedniego aktu prawnego. Widzę tę wykorzystuję w miarę potrzeb.

Podsumowanie:

W okresie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy wychowawcy. Zauważyłem, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. W okresie stażu dbałam o to aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły. Znacznie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia zajęć.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku, wychowywanie młodzieży a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowoczesne metody i formy pracy.
Wierzę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam nadal doskonalić warsztat pracy
oraz podnosić kwalifikacje

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.