X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12833
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

- Poznanie procedury awansu zawodowego oraz analiza dokumentacji szkoły.
W miesiącach lipiec – wrzesień 2008 roku zapoznałem się i przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego a w szczególności podstawy prawne do opracowania planu rozwoju zawodowego takie jak:
1) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
(Ustawa z dnia 18 lutego 2000 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela)
Szczególnie rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli.
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. z uwzględnionymi zmianami z dnia 1 grudnia 2007r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Przez cały okres trwania stażu analizowałem dokumentację szkoły:
- Statut I LO im Stefana Żeromskiego w Kielcach
- Plan rozwoju I LO im Stefana Żeromskiego w Kielcach
- Plan wychowawczy rozwoju I LO im Stefana Żeromskiego w Kielcach
- Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania
Dodatkowo brałem udział w pracach ewaluacyjnych nad Statutem Szkoły oraz wraz z zespołem przedmiotowym co roku w pracach na rzecz ewaluacji PSO z fizyki i Technologii Informacyjnej i Fizyki.

- Wspomaganie ucznia szczególnie zdolnego i mającego trudności w nauce.
Podczas stażu pracowałem z uczniami szczególnie zdolnymi jak i uczniami wymagającymi trudności w nauce zarówno z I LO jak i z terenu miejsca zamieszkania.
Uczniowie szczególnie uzdolnieni to:
Mateusz Sadowski – twórca nowej strony internetowej szkoły. Konsultacje z dziedziny HTML i PHP. Strona powstawała w latach 2008-2009 i była sukcesywnie poprawiana i zmieniana celem poprawienia jej czytelności i przejrzystości oraz dostępności materiałów na niej zawartych.
Michał Tuśnio – Konsultacje z dziedziny programowania w języku Turbo Pascal C++ Delhi oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. Pracę z Michałem zacząłem już w klasie pierwszej ze względu na jego duże zainteresowanie moim przedmiotem oraz olbrzymią wiedzę z dziedziny języków programowania oraz algorytmiki
W latach 2008/2011 prowadziłem dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów słabszych (zgodnie z dziennikiem zajęć dodatkowych).
W latach 2008/2011 w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowinach w Punkcie Środowiskowo – Konsultacyjnym w Nowinach podlegającym GOPS prowadziłem dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów słabszych zamieszkałych na terenie gminy Sitkówka – Nowiny z klas 1-3 gimnazjum oraz 1-3 liceum jak również z matematyki dla uczniów klas 4-6 ze Szkół Podstawowych i klas 1-3 Gimnazjum w Nowinach. W roku 2010 w miesiącach kwiecień maj oraz listopad grudzień prowadziłem cykliczne zajęcia dla dzieci ze Szkół na terenie gminy Sitkówka Nowiny. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz w miesiącach listopad – grudzień poprawienie wyników w nauce i uzyskanie lepszych ocen semestralnych w wyżej wymienionych szkołach.
Przeprowadziłem również w Punkcie Środowiskowo – Konsultacyjnym w Nowinach warsztaty naukowe dla młodzieży pod nazwą „Astronomia – moja pasja”. Warsztaty adresowane były do dzieci i młodzieży gimnazjalnej i licealnej, będącej mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny, chcących poznać wiedzę o astronomii i otaczającym nas świecie. Warsztaty zakończyły się konkursem wiedzy z zakresu astronomii.

- Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
W roku szkolnym 2009/2010 stosowałem następujące metody aktywizujące:
Metoda projektów.
Metoda ta polega na wykonaniu przez uczniów projektu, czyli zadania. Jest ono realizowane przez uczniów samodzielnie, ale jest przygotowane i koordynowane przez nauczyciela. To on określa merytoryczne ramy projektu, a uczniowie sami wybierają sobie temat projektu. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom ucznia i wiązać działalność praktyczna z umysłową, rozwijać samodzielność, uczyć zbierania danych, korzystania ze źródeł, prezentowania wyników. Projekty wykonywane były najczęściej grupowo w dłuższym czasie. Oceniając projekt bierzemy pod uwagę:
wybór tematu,
korzystanie z różnych źródeł informacji,
integrowanie wiedzy z różnych dziedzin,
rozplanowanie pracy między członków grupy,
prezentację projektu,
samoocenę pracy uczestników.

Drzewo decyzyjne

Drzewo decyzyjne jest techniką racjonalizującą podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Może również służyć analizie i pełnemu zrozumieniu motywów, którymi kierowano się przy podejmowaniu ważkich decyzji w przeszłości. Drzewo decyzyjne stosowane w klasie pomaga przybliżyć uczniom niejednoznaczne prawa fizyki takie jak np. dualizm korpuskularno – falowy bądź zasada nieoznaczoności, umożliwia podsumowanie wiadomości uczniów w atrakcyjnej formie i ocenę wiedzy uczniów. Posługując się tą metodą uczestnicy szczegółowo analizują wszystkie możliwe warianty przebiegu pewnego procesu i sposobu jego traktowania. W czasie zajęć uczestnicy wypełniają planszę sporządzoną według następującego schematu:
PROBLEM
Wariant I
zalety wady
Wariant II
zalety wady
Wariant III
zalety wady

Dyskusja panelowa
Dyskusję panelową prowadzą wybrani uczniowie, skupieni w grupie dyskusyjnej. Metoda ta przygotowuje uczniów do wyrażania własnych opinii i prezentowania własnego stanowiska na forum publicznym.
Sposób realizacji:
1. Nauczyciel przedstawia problem do rozstrzygnięcia np.: „Czym są czarne dziury”?
2. Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie tworzą grupę dyskusyjną. Każdy wyraża swoje zdanie i swój sposób opisu czarnej dziury i procesów jakie w niej zachodzą. Reszta klasy przysłuchuje się dyskusji, pełniąc rolę forum.
3. Uczniowie w trakcie dyskusji analizują wszystkie wyrażone opinie. Forum ustosunkowuje się do proponowanych rozwiązań problemu.
4. Nauczyciel podsumowuje dyskusję, a następnie ocenia pracę uczniów.

- Studiowanie literatury fachowej
Studiowałem literaturę fachową , przede wszystkim czasopismo i portal „Moja fizyka”, które są mi pomocne od początku mojej pracy w szkole. Wykorzystywałem ciekawe rozwiązania i pomysły na lekcje , zapoznawałam się z opiniami innych nauczycieli oraz doradcy metodycznego pani Haliny Synowiec - Bilnickiej na tematy związane z nauczaniem , ocenianiem , zmianami programowymi. Przez okres stażu brałem czynny udział w życiu portali internetowych o tematyce pedagogicznej takich jak
oswiata.org.pl
portaloswiatowy.pl
literka.pl
profesor.pl
szkolnictwo.pl

-Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
W związku z reformą wkraczającą do liceów w 2012 roku i zmianą podstawy programowej z fizyki oraz wprowadzeniem do liceów nowego przedmiotu „Przyroda” rozpocząłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku „Przyroda w liceum”. Ponadto brałem również udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach np:
Założenia nowej podstawy programowej w zakresie informatyki ( ŚCDN grudzień 2008)
Edukacja przyszłości – e-learningowy kurs dla nauczycieli fizyki (Zamkor 2009 )
W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – przygotowanie dokumentacji, przygotowanie do egzaminu. (kwiecień 2009)
Pierwsza pomoc przedmedyczna (Fraktal kurs w wymiarze 12 godzin – grudzień 2009- ŚCDN)
Wykonywanie doświadczeń fizycznych z nowej podstawy programowej (ŚCDN październik 2010)
Wybieram e-fizykę – program blended learningowy (łączący formy e-learningu z klasycznym nauczaniem) podnoszącym kluczowe kompetencje uczniów liceum w zakresie fizyki. (Zamkor 2010)
Kurs więcej wiem lepiej uczę:
W ramach projektu realizowane są szkolenia z następujących dziedzin:
Jak efektywnie uczyć(metody szybkiego uczenia, koncentracji uwagi, rozwój pamięci, selektywne zapamiętywani, zwiększenie szybkości czytania)
Zaawansowane funkcje MS Office
Power Point jako skuteczne narzędzie przekazu
MS Producer – zwiększenie przyswajania, dzięki nowym technikom prezentacji
Tablica interaktywna – tech XXI wieku jako przyjaciel nauczyciela i ucznia
E-lerning – zdalna praca z uczniem, drogą do zwiększenia efektywności nauczania
Samodzielny projekt końcowy
Wymiar całości kursu to 64 godziny zegarowe (marzec - czerwiec 2010)
Kurs „Pomiar dydaktyczny w nauczaniu” (SODMiDN 2008).
Podczas zajęć realizowałam następującą tematykę :
- Pomiar dydaktyczny - diagnoza edukacyjna .
- Cele operacyjne i ich formułowanie . Czynności konstruktora testu.
- Rodzaje i typy zadań otwartych i zamkniętych .
- Układanie różnych typów zadań .Zalety i wady zadań otwartych i zamkniętych.
- Plan testu jednostopniowego.
- Kartoteka i układanie testu .
Kurs języka angielskiego ( luty 2011- czerwiec 2012 - 3 stopnie początkujący 150h, średniozaawansowany 160h i zaawansowany 180h– Kapitał ludzki)

Poprzez systematyczny i aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego poszerzyłem wiedzę i umiejętności z zakresu aktualnych kierunków w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej; wpłynęło to na poprawę jakości mojej pracy
zdobyłem informację o zmianach prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz wskazówki i materiały potrzebne podczas dokumentowaniu przebiegu stażu; umożliwiło mi to weryfikację wiedzy o procedurach awansu oraz lepsze planowanie dalszych działań
poszerzyłem wiedzę na temat zmian dotyczących podstawy programowej
z fizyki z astronomią, technologii informacyjnej i informatyki oraz wpływu tych zmian na maturę w 2009, 2010 i 2011 roku, co na pewno wpłynęło na poprawę efektywności mojej pracy.
wzbogaciłem warsztat pracy o nowe ciekawsze rozwiązania metodyczne.

- Udział i praca w zespołach mierzenia jakości pracy szkoły.

Każdego roku szkolnego dokonywałem ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania z fizyki oraz informatyki . Zawiera on podstawy prawne systemu oceniania , formy kontroli wiedzy uczniów , sposoby oceniania aktywności , zasady poprawiania ocen oraz klasyfikowania śródrocznego końcoworocznego. Od 1 września 2009 roku pełnię funkcję przewodniczące go zespołu przedmiotowego co w znacznym stopniu pomaga mi pracować z zespołami nauczycieli fizyki i informatyki nad nowelizacją PSO oraz wdrażaniem nowych form kontroli wyników uczniów. Wdrożenie PSO ułatwiło mi zwłaszcza klasyfikowanie na koniec semestru i na koniec roku szkolnego. Uczniowie zainteresowani uzyskaniem wyższej oceny mają dokładnie określone wymagania , a stosowane kryteria są obiektywne wobec wszystkich uczniów.
Praca nad doskonaleniem PSO nie została zakończona. Wprowadzenie dziennika elektronicznego wymusza kolejne modyfikacje. Na następny rok szkolny przygotowałem propozycje zmian , które przedyskutujemy w ramach zespołu przedmiotowego. Podobnie wkraczająca do liceów reforma oświaty nakazuje znowelizować PSO z fizyki w jej świetle.

Co roku w klasach pierwszych przeprowadzałem sprawdziany diagnozujące sprawdzające wiedzę uczniów z różnych szkół i dające możliwość porównania wiedzy zdobytej przez tych uczniów. W znacznym stopniu ułatwia to planowanie pracy w danej klasie , a tym samym podnosi jakość kształcenia. Od 2009 roku w porozumieniu z panem Markiem Pałczyńskim przeprowadzałem w klasach ankietę dotyczącą pracy szkoły, sposobu ocenianie uczniów przez nauczycieli, oraz systemu oceniania i sposobu informowania uczniów o otrzymanej ocenie.

- Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę
W latach 2008 2010 podczas Targów Edukacyjnych pełniłem dyżur przy na stoisku I LO. Naszym zadaniem było przedstawienie oferty edukacyjnej I LO i szczegółowych o niej informacji , udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania zainteresowanych . Wszystkie te działania miały na celu budowanie korzystnego wizerunku szkoły. Opracowywałem materiały promocyjne dla szkoły przedstawiające pozytywne aspekty nauki w I LO oraz możliwości rozwoju zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
W czasie mojego stażu sprawowałam opiekę nad pocztem sztandarowym I LO. Oprócz uroczystości , które odbyły się w szkole (tj. przekazywanie sztandaru młodszym rocznikom , ślubowanie klas pierwszych ), młodzież pod moją opieką reprezentowała liceum podczas uroczystości upamiętniających wydarzenia Katyńskie, obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, uroczystości upamiętniające ofiary tragedii Smoleńskiej.

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, Końcowa ewaluacja

W maju 2011 napisałem sprawozdanie z dokonanej realizacji planu rozwoju zawodowego oraz skompletowałem teczkę zgodnie z wymaganiami ustawy.

Uzyskane efekty:
- dokładniejsze zapoznanie się z obowiązującymi przepisami
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej
- poszerzenie zakresu stosowanych metod aktywizujących
- bieżące śledzenie literatury oraz materiałów zawartych na portalach dla nauczycieli i wdrażanie nowych form i metod do swojej pracy
- zdobywanie nowych umiejętności merytorycznych, dydaktycznych i innych jak np. kurs pierwszej pomocy który wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole.
- zdobywanie informacji na temat ewaluacji klas o profilach humanistycznych analiza i dostosowanie materiału nauczania do potrzeb każdej klasy
- godne reprezentowanie przez uczniów naszej szkoły w trakcie uroczystości państwowych i kościelnych


§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
Podczas pracy korzystałem z filmów i animacji dostępnych w Internecie przedstawiających wybrane zjawiska fizyczne bądź programów do przeprowadzania symulacji działania algorytmów z dziedziny informatyki. Najczęściej stosowane materiały pochodzą z :
youtube.com
panoramix.ift.uni.wroc.pl/~maq/pl/
home.agh.edu.pl/~kakol/programy_pl.htm
fizyka.zamkor.pl/ filmy dydaktyczne
www.pomoceszkolne.pl
Są to tylko przykłady ponieważ zasoby sieci Internet są tak ogromne że ograniczają je jedynie możliwości wyszukiwarek internetowych oraz systemu pozycjonowania stron internetowych. Bez względu na ograniczenia sprzętowe zawsze istnieje możliwość wyszukania materiałów pomocnych w danej lekcji.
Oprócz klasycznych filmów , prezentacji czy grafik wykorzystywanych przeze mnie w pracy korzystałem możliwości przeprowadzenia testu sprawdzającego za pomocą komputera z dostępem do Internetu. Wcześniej korzystałem w swojej pracy z systemu STM testy bądź podobnych programów czy też tworzyłem własne narzędzia do tworzenia testów. Obecnie sieć Internet daje możliwość tworzenia testu on-line. Jest to wygodniejsza metoda ze względu na fakt iż nie musimy instalować oprogramowania na każdym komputerze. Każdy zdający tuż po zakończeniu testu zna swój wynik a egzaminator dostaje oceny gotowe do wstawienia do dziennika. Wadą tego typu testów jest fakt że portale oferujące takie są darmowe czasowo bądź zawierają reklamy. Najczęściej używane przeze mnie strony do generowania sprawdzianów:
- http://www.examgeneral.com
- http://www.e-ankieta.org
- http://www.classmarker.com

- Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Komputer wykorzystuję do sporządzania i gromadzenia stosownej dokumentacji: planów pracy, rozkładów materiału, sprawozdań, scenariuszy zajęć.
Wszystkie pisemne informacje dotyczące postępów w nauce, frekwencji, zachowania uczniów, opinie które przekazywałem rodzicom również opracowałem przy użyciu komputera. Każdy dokument szkolny (karta wycieczki, PSO, statut, rozkład materiału itp.) przygotowywany jest w wersji elektronicznej.
Pracę z komputerem traktuję jako naturalny sposób pozyskiwania niezbędnych i aktualnych informacji oraz jako narzędzie ułatwiające organizację procesu dydaktycznego. Dzięki dostępności do Internetu na bieżąco śledzę ustawy i rozporządzenia dotyczące systemu oświaty. Zapoznaję się też z działaniami organizacyjnymi władz nadrzędnych.
W latach 2008- 2009 pracowałem z arkuszem kalkulacyjnym „Dziennik Edukator”. Arkusz był elektroniczną wersją dziennika papierowego wzbogaconą o automatyczne liczenie frekwencji średnich dla ocen uzyskanych przez uczniów z danego przedmiotu (również średnia klasy) oraz średnich uzyskanych przez ucznia ze wszystkich przedmiotów. Ponadto arkusz zawierał oczywiście wszystkie inne informacje zawarte w tradycyjnym dzienniku lekcyjnym począwszy od listy uczniów, wiadomości teleadresowych uczniów po zestawienia średnie semestralne potrzebne do klasyfikacji uczniów.
Ponadto korzystałem z arkusza kalkulacyjnego autorstwa pana Marka Pałczyńskiego mającego na celu przygotowanie pełnego zestawienia do klasyfikacji ucznia. Za zgodą autora wielokrotnie modyfikowałem zawartość komórek arkusza dostosowując go zarówno do swoich potrzeb jak i potrzeb innych nauczycieli naszego liceum.

Systemem Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce wydawnictwa LIBRUS wdrożony w I LO od 1 09 2009 roku umożliwia pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz stały kontakt z rodzicami uczniów. Dzięki wzmożonej kontroli uczniów łatwiej jest motywować ucznia do uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć.
Dzięki systemowi LIBRUS nauczyciel ma bezpośredni dostęp do danych statystycznych klasy takich jak frekwencja czy materiał zrealizowany podczas zajęć dydaktycznych. System LIBRUS poprawia jakość pracy szkoły poprzez wiele czynników. Najważniejsze z nich moim zdaniem to:
- możliwość szybkiego wychwycenia cyklicznych i selektywnych nieobecności uczniów na zajęciach przedmiotowych i szybsza reakcja na takie zachowanie.
- możliwość szybszego i rzetelniejszego zanalizowania postępów w nauce ucznia i porównania jego wyników na tle klasy bądź też na tle innych klas
- szybsza wymiana informacji o osiągnięciach i frekwencji pomiędzy nauczycielem i rodzicem (również samym uczniem)
- szybsze, bezbłędne i kompleksowe zestawienia semestralne i końcoworoczne
Oraz wiele innych. Myślę, że wprowadzenie systemu Librus do I LO przyczyniło się znacznie do poprawy jakości pracy szkoły.

- Opracowanie prezentacji Power point na lekcjach fizyki
Podczas procesu dydaktycznego regularnie korzystam z prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point. Prezentacje pozwalają mi wizualnie przedstawić złożoność procesów fizycznych oraz ich szczegółowy przebieg. Dzięki prezentacjom uczniowie dokładniej poznają przebieg danego procesu bądź zjawiska. Mają możliwość porównania ze sobą dwóch podobnych procesów, dostrzegają różnice pomiędzy nimi. Dzięki prezentacjom kompletne przedstawienie zachodzącego procesu jest pełniejsze i rzetelniejsze a czas zyskany przy pomocy prezentacji pozwala mi na szersze i bardziej szczegółowe omówienie danego zjawiska bądź procesu. Lekcja wspomagana prezentacjami multimedialnymi może być rozplanowana co do minuty co z kolei pozwala nauczycielowi pełniej wykorzystać czas poświęcony na omawianie kilku zjawisk na jednej jednostce lekcyjnej. Najczęściej wykorzystywane przeze mnie prezentacje dotyczyły zjawisk złożonych. Najczęściej zawierały one animacje pokazujące np. działanie maszyn prostych, silnika Carnota, lub chociażby ruchu jednostajnego bądź jednostajnie zmiennego. Oprócz animacji cenną zaletą prezentacji multimedialnych jest możliwość przedstawienia krok po kroku danego procesu z określonym czasem wyświetlania slajdu (lub ze slajdami zmienianymi po kliknięciu ) który to czas mogę wykorzystać na komentarz do obejrzanego fragmentu.

- Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy

Jednym z najczęściej odwiedzanych przeze mnie portali są www.literka.pl , www.profesor.pl Od roku 2003 regularnie wymieniam doświadczenia z nauczycielami z całego kraju Zamieszczając na portalach scenariusze lekcji, plany pracy, rozkłady materiału i inne przydatne materiały które mogą wpłynąć na poprawę naszej pracy. Również wiele pytań o sposoby przeprowadzenia danego tematu lekcji czy wytłumaczenia skomplikowanego zjawiska. Do publikacji materiałów stworzono wiele portali i stron internetowych. Między innymi http://www.edux.pl Portal ten jest sporym zasobem informacji ze wszystkich dziedzin nauki oraz szybkim sposobem do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, jednak moim zdaniem ma zasadniczą wadę. Został pozbawiony możliwości dyskusji nad opublikowanymi materiałami oceny przez innych nauczycieli oraz zaproponowania zmian czy korekt w danym tekście w oparciu o wiedzę i doświadczenie innych nauczycieli.
Uważam, że wiedza zdobyta w ten sposób jest bardzo cenna ponieważ pozwala spojrzeć na dane zagadnienie z kilku punktów widzenia i rozpatrywać każdy problem na wiele sposobów. Podobnie ze sposobem tłumaczenia zagadnień. Każdy z nauczycieli ma swój sposób na tłumaczenie zjawisk bądź sposobu rozwiązania sytuacji problemowej. Każda konsultacja w sprawie danego scenariusza lekcji pozwala nauczycielowi poznać sposoby przekazywania wiedzy uczniom, sformułować wnioski własne i wykorzystać je w swojej pracy.

Uzyskane efekty:
- poszerzenie własnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystywania techniki komputerowej
- wykorzystywanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji szkolnej i własnej
- poprawa jakości opracowanych materiałów dydaktycznych
- wzbogacenie warsztatu o ciekawe pomoce dydaktyczne
- korelacja fizyki z informatyką
- sprawne komunikowanie się z rodzicami uczniów i samymi uczniami
- sprawne komunikowanie się z innymi nauczycielami.


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.

- Zajęcia otwarte
W czasie trwania stażu wielokrotnie przeprowadzałem zajęcia otwarte. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z I LO pan Jarosław Gruca, pani Joanna Drogosz jak również doradca metodyczny pani Halina Synowiec – Bilnicka oraz dyrektor I LO pan Waldemar Pukalski w ramach hospitacji.
Tematy zajęć:
a) Zasada zachowania pędu.
b) Praca, moc, energia
c) Ruch jednostajny po okręgu.
d) Ruch ciał w polu grawitacyjnym
e) Ruch harmoniczny w wybranych układach drgających
f) Widmo fal elektromagnetycznych
g) Prawo rozpadu promieniotwórczego
h) Odległości w astronomii
g) Diagram Hertzsprunga-Russella

W przygotowaniu zajęć otwartych korzystałem głównie z pomocy doradcy metodycznego jak również nauczycieli fizyki pana Jarosława Grucy oraz pani Joanny Drogosz.

- Kształtowanie umiejętności i przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
Przez okres roku szkolnego 2009/2010 współpracowałem z nauczycielami fizyki i informatyki w I LO min panem Jarosławem Grucą panią Joanną Drogosz i metodykiem panią Halina Synowiec – Bilnicką w zakresie opracowywania scenariuszy lekcji fizyki i technologii informacyjnej oraz przygotowania narzędzi pomiaru dydaktycznego w postaci testów sprawdzających z zakresu fizyki i informatyki. Współpraca nasza oparta była o działania w przedmiotowym zespole nauczycieli fizyki którego jestem przewodniczącym. W ramach spotkań dzieliliśmy się wiedzą ze szkoleń, z własnych doświadczeń po przeprowadzeniu danych tematów lekcji. Omawialiśmy również sposoby oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego czego skutkiem są coroczne testy kompetencji dla uczniów liceum. Testy te pozwalają mi na lepsze określenie, które partie materiału sprawiają uczniom więcej problemu i pozwalają dostosować program nauczania w taki sposób by te partie materiału zostały zrealizowane w sposób pozwalający uczniom na ich pełne opanowanie.
W okresie stażu pomagałem również doradcy metodycznemu w organizacji szkoleń dla nauczycieli szkół z terenu miasta i województwa, które odbywały się na terenie I LO.

- Przygotowanie konferencji szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej oraz współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
W okresie stażu na bieżąco dzieliłem się swoją wiedzą z gronem pedagogicznym
I LO. Pomoc moja polegała w głównej mierze na opracowywaniu dokumentów elektronicznych np. plany rozwoju zawodowego, scenariusze lekcji, rozkłady materiałów bądź pomoc w opracowaniu materiałów pomocnych przy organizacji szkolnych etapów olimpiad przedmiotowych. Pomoc moja miała również formę dostosowania sprzętu w pracowniach do wymogów konkretnego kursu, szkolenia czy konkursu organizowanego na terenie szkoły. Nauczyciele oprócz pomocy doraźnej otrzymywali wskazówki oraz wytyczne które w przyszłości pozwoliłyby im samodzielnie przeprowadzać wyżej wymienione czynności. Ponadto po wprowadzeniu dziennika elektronicznego do szkoły służyłem nauczycielom pomocą związaną z zapoznaniem się z dziennikiem elektronicznym, wdrożeniem dziennika do pracy nauczycieli oraz przygotowaniu materiałów klasyfikacyjnych po każdym semestrze jak również w przygotowaniu zestawień potrzebnych do spotkań z rodzicami. Nauczyciele chętnie korzystali z pomocy ze względu na rozbudowaną strukturę dziennika elektronicznego. Z każdym rokiem widać było, że nauczyciele znają coraz lepiej dziennik elektroniczny i w pełni wykorzystują jego możliwości w swojej pracy.
Ważnym etapem rozwoju osobowego i zawodowego jest doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły. Jedną z form wymiany doświadczeń była aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli fizyki. Zaprezentowanie innym nauczycielom warsztatu i metod własnej pracy, możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem służą wypracowaniu coraz doskonalszych metod pracy w szkole. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów polegała głównie na pomocy w znalezieniu materiałów do lekcji z innych przedmiotów. Głównie filmów, prezentacji, animacji. Podobnie jak na swoich lekcjach również na lekcjach innych nauczycieli pojawiały się dodatkowe materiały wspomagające ich proces dydaktyczny.

Uzyskane efekty:
- poszerzenie własnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie dydaktyki fizyki i technologii informacyjnej
- opracowanie indywidualnych materiałów dla nauczycieli I LO pozwalających na szybsze i bezbłędne opracowanie danych semestralnych i końcoworocznych
- ewaluacja i dostosowanie PSO z fizyki i TI do potrzeb szkoły
- poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności nauczycieli pracujących w
I LO
- sprawne posługiwanie się nauczycieli I LO dziennikiem elektronicznym
- zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez nauczycieli
- rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe formy i korelacja ich przedmiotu z technologią informacyjną


§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowałem program wychowawczy dla klasy matematyczno – informatycznej, której byłem wychowawcą. Program był zgodny z celami ogólnymi szkoły i z założeniami Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego I LO.
Nadrzędne cele programu to: wszechstronny rozwój osobowości ucznia, troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa
i czyny, kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie
i społeczeństwie, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie samodzielności, kreatywności
i wrażliwości wychowanków.
Treści, które realizowałem to m.in.:
- Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z jej programem wychowawczym, regulaminem, tradycjami.
- Integracja zespołu klasowego.
- Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi.
- Kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych.
- Kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby.
- Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.
- Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia w szkolnictwie wyższym lub w wyborze zawodu.
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
- Budowanie właściwych relacji międzyludzkich.
-Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, gotowość do działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
- Przygotowanie do dojrzałego prezentowania własnego systemu wartości (wierności sobie) przy jednoczesnym poszanowaniu praw drugiego człowieka, zasad tolerancji i demokracji
Praca wychowawcy jest zadaniem niełatwym. Uczniowie oczekują od nauczyciela-wychowawcy nie tylko przekazywania im wiedzy merytorycznej, ale również pomocy
w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swego miejsca w klasie, w szkole i w życiu. Liczą na wsparcie wychowawcy i zrozumienie ich potrzeb. Rodzice z kolei zakładają, że szkoła, a w szczególności wychowawca będzie ich wspierać w wychowaniu dziecka. Zatem szkolny proces wychowawczy, powinien być właściwie zaplanowany- oczywiście po rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań wychowanków i ich rodziców. Program wychowawczy, który przygotowałem w dużym stopniu ułatwił mi realizację tego zadania
i pomógł efektywnie wykorzystać możliwości szkoły i moich wychowanków.

Ponadto opracowałem program do nauki fizyki w klasach o profilu humanistycznym i prawniczym (zakres podstawowy). Program jest zgodny z podstawą programową. Tworząc program korzystałem z doświadczeń programów na których pracowałem do tej pory. Programy te to:
1) Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak MAC S.A., Kielce 2002 Nr dopuszczenia: DKOS-4015-102\02
2) Fizyka i astronomia Tom I, Marcin Kozielski, wyd. PWN Numer DKOS-5002-2/04
Ucząc wiele lat według wyżej wymienionych programów zauważyłem potrzeby zmian i dostosowanie programu do potrzeb moich uczniów. Jedną z ważniejszych potrzeb był brak działu elektryczność i magnetyzm. Obecnie wiedza z tego zakresu jest w życiu każdego człowieka można powiedzieć fundamentalna gdyż nie potrafię sobie wyobrazić człowieka nie znającego zasad praw i reguł dotyczących postępowania z prądem elektrycznym. Zauważyłem również, że młodzież jest bardzo zainteresowana astronomią a w szczególności budową gwiazd strukturą galaktyk oraz przemianami towarzyszącymi gwieździe w całym jej życiu. Procesy zachodzące w gwiazdach połączyłem również z fizyką jądrową gdzie uczniowie poznają w sposób szczegółowy procesy zachodzące przy wytwarzaniu energii jądrowej. Wzbogaciłem program o większą ilość godzin z działu praca moc energia, swobodne spadanie ciał. Każdy z działów przeszedł wielokrotnie modyfikację ze względu na przydatność dla uczniów zarówno podczas ewentualnego zdawania przez nich matury z fizyki jak również ze względu na poziom wiedzy w poszczególnych klasach oraz zainteresowania uczniów.
W latach 2009- 2011 realizowałem wszystkie działy opracowanego programu modyfikując i udoskonalając program tak aby w jak największym stopniu został on opanowany przez uczniów klas humanistycznych. Podczas pracy nad tworzeniem programu korzystałem z pomocy oraz rad bardziej doświadczonych nauczycieli z naszej szkoły. Program został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego do realizacji w I LO.

Cele programu to:
1. Uświadomienie uczniowi istnienie praw obowiązujących w mikro i makroświecie; ta świadomość ma budzić refleksję filozoficzno-przyrodniczą, wdrażać do logicznego myślenia.

2. Umożliwienie dostrzegania natury i struktury fizyki i astronomii, poznawanie rozwoju fizyki i jej związku z innymi naukami przyrodniczymi, zrozumienie roli fizyki w procesie przemian historyczno-społecznych, nabieranie szacunku dla nauki i jej twórców.

3. Przygotowanie ucznia do rozumnego odbioru i oceny informacji, a także odważnego uczestniczenia w dyskusji i formułowania opinii. Ułatwianie nabywania umiejętności prezentowania wyników własnej pracy, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się technologią informacyjną.

4. Wskazywanie znaczenia odkryć w naukach przyrodniczych dla rozwoju cywilizacji. Kształtowanie świadomości powiązania fizyki z techniką, medycyną, ekologią.

5. Kształtowanie świadomości szkodliwości dla zdrowia człowieka ubocznych skutków rozwoju techniki, np. promieniowania, hałasu. Wyzwalanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska. Przeciwdziałanie wykorzystywania osiągnięć przez ludzi nie-odpowiedzialnych, szukających doraźnych zysków bez wnikania w przyszłe następstwa swoich działań.

6. Rozwijanie postawy opartej na wrażliwości, dociekliwości, wytrwałości, systematyczności, tj. cechach, które są niezbędne nie tylko w pracy i badaniach, ale także w życiu.

7. Pogłębianie świadomości użyteczności fizyki i piękna tego przedmiotu, co ułatwi uczniowi wybór kierunku dalszego kształcenia w szkole wyższej i może mieć pozytywny wpływ na przyszłe sukcesy zawodowe i życiowe.


Program ten jest dedykowany specjalnie dla klas o profilach humanistycznym i prawniczym gdzie realizowany jest materiał z zakresu podstawowego Podstawy Programowej. Jego celem jest pokazanie fizyki nie jako nauki opartej na matematyce lecz jako nauki opisującej nasze codzienne życie. Fizyki która nawet osobie o zainteresowaniach wyłącznie humanistycznych
potrafi wyjaśnić większość zjawisk, procesów oraz działań z którymi młody człowiek będzie się potykał w swoim dorosłym życiu.

Uzyskane efekty:
- lepsze przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym
- pełne zrozumienie materiału
- korelacja działów poprzez odnoszenie zawartości działu do działu go poprzedzającego
- zwiększenie posiadanej przez uczniów wiedzy z zakresu fizyki
- dobór treści do potrzeb związanych z poziomem wiedzy klasy
- indywidualne podejście do zainteresowań każdego ucznia


§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły założyłem, iż w okresie stażu ukończę kurs egzaminatorów OKE w Kielcach bądź Łodzi oraz będę pełnił funkcję egzaminatora zgodnie z wymaganiami procedury awansu. Złożyłem stosowne formularze wniosków z odpowiednimi załącznikami do OKE Kielce i OKE Łódź oraz zostałem wpisany na listę nauczycieli chcących zrobić taki kurs i uzyskać uprawnienia. Niestety do chwili obecnej nie zostałem powiadomiony o organizacji takiego kursu dla nauczycieli fizyki. Wielokrotnie telefonicznie i mailowo upewniałem się w OKE iż taki kurs nie został do tej pory zorganizowany. Przyczyną była zbyt mała liczba chętnych. W OKE w Łodzi nie potrafiono mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kiedy taki kurs zostanie zorganizowany i proszono o cierpliwość zapewniając, że jeśli tylko taki kurs zostanie zorganizowany na pewno będę o nim powiadomiony.


§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności zadań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

- Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Przez cały okres stażu systematycznie poszerzałem swoją wiedzę merytoryczną oraz metodyczną. Z zakresu szkoleń metodycznych najwięcej do mojego rozwoju wniósł kurs:
Wybieram e-fizykę – program blended learningowy (łączący formy e-learningu z klasycznym nauczaniem) podnoszącym kluczowe kompetencje uczniów liceum w zakresie fizyki.
Poznałem dodatkowe sposoby wykorzystania komputera do nauki fizyki. Oprócz zwykłych prezentacji czy filmów kurs ten włączał do nauczania fizyki technologię informacyjną w postaci aktywnych platform edukacyjnych. Ich zaletą jest to że można pracować na plikach graficznych modyfikując je przedstawiając wycinki interesujące nas ze względu na temat lekcji oraz łączyć ze sobą elementy wielu plików w jedną całość ukazując złożoność procesów fizycznych.

Kurs więcej wiem lepiej uczę:
W ramach projektu realizowane są szkolenia z następujących dziedzin:
Jak efektywnie uczyć(metody szybkiego uczenia, koncentracji uwagi, rozwój pamięci, selektywne zapamiętywani, zwiększenie szybkości czytania)
Zaawansowane funkcje MS Office
Power Point jako skuteczne narzędzie przekazu
MS Producer – zwiększenie przyswajania, dzięki nowym technikom prezentacji
Tablica interaktywna – tech XXI wieku jako przyjaciel nauczyciela i ucznia
E-lerning – zdalna praca z uczniem, drogą do zwiększenia efektywności nauczania
Kurs który pozwolił mi znacznie rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii informacyjnej w działach które są w największym stopniu wdrażane na lekcjach TI i informatyki min. MS Office. Moją szczególną uwagę zwróciła część kursu dotycząca efektywnego uczenia. Oprócz technik koncentracji uwagi rozwoju pamięci i selektywnego zapamiętania zwróciłem uwagę na sposoby podkreślania iż dany fragment lekcji jest szczególnie ważny i wart zapamiętania i nauczenia. Również MS Producer jako narzędzie okazał się kolejną aplikacją niedocenianą przeze mnie w mojej pracy. Microsoft Producer for PowerPoint jest bezpłatną aplikacją rozszerzającą możliwości popularnego programu do tworzenia prezentacji z pakietu Office. Umożliwia stworzenie profesjonalnie wyglądających prezentacji multimedialnych na bazie tradycyjnych slajdów wykonanych za pomocą programu PowerPoint 2002(XP)/2003/2007/2010. Slajdy te mogą być wzbogacane o dźwięk (np. głos lektora), video (np. widok lektora), a także dodatkowe obrazy. Całość może być dowolnie synchronizowana, a pierwotne slajdy w razie potrzeby także dodatkowo edytowane z poziomu samego programu. Powstałą prezentację można na koniec zapisać w celu późniejszego nagrania na płytę CD lub opublikować jako witrynę internetową.

Kurs języka angielskiego ( luty 2011- czerwiec 2012 - 3 stopnie – Kapitał ludzki)
Trzystopniowy kurs języka angielskiego pozwoli mi znacznie częściej sięgać do literatury anglojęzycznej. Jak wiadomo znaczna część zasobów sieci Internet jest właśnie w tym języku. Znajomość języka pozwoli mi zweryfikować poprawność merytoryczną nagrań bądź innych materiałów które zamierzam przedstawić uczniom. Również w informatyce język angielski ma olbrzymie znaczenie. Informatyka jest obecnie najbardziej rozwijającą się dziedziną nauki. Języki programowania, skrypty, czy programy użytkowe z racji iż nie są przeznaczone dla bardzo szerokich rzesz odbiorców (jak np. gry komputerowe które są tłumaczone na wszystkie języki świata) są wydawane prawie wyłącznie w języku angielskim. Do tej pory znałem język angielski jedynie w zakresie podstawowym. Kurs ten pozwoli mi poznać nowe czasy formy (szczególnie języka kolokwialnego którym posługuje się większość informatyków w sieci) i czasy co znacznie ułatwi mi zdobywanie wiedzy i materiałów dla moich uczniów.

- Organizowanie wycieczek szkolnych.
W marcu 2009 opracowałem plan oraz pełną dokumentację 3 dniowej wycieczki do Zakopanego i okolic oraz byłem jej kierownikiem. Wycieczka której byłem kierownikiem doszła do skutku w dniach 28-30 kwietnia 2009 roku. W planie wycieczki znalazły się:
- Zwiedzanie doliny Kościeliskiej
- Wejście na Morskie Oko
- Zwiedzanie zabytków Zakopanego
- Wjazd na Gubałówkę

W lutym 2010 opracowałem plan 4 dniowej wycieczki dla klasy 3G na trasie Toruń – Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork. Opracowana została cała dokumentacja wycieczki. Wycieczka nie odbyła się z powodu rezygnacji zbyt dużej liczby uczestników co wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztów rozłożonych na pozostałych uczestników.

Ponadto brałem aktywny udział w wycieczce – pielgrzymce maturzystów I LO do sanktuarium w Łagiewnikach w marcu 2010 roku oraz w wycieczce klasy 1 B do Sejmu i Senatu RP w Warszawie w maju 2010.

W marcu 2011 brałem czynny udział jako opiekun w Białej Szkole w Wierchomli. Był to tygodniowy wyjazd mający na celu doskonalenie techniki jazdy na nartach i snowboardzie. Oprócz pomocy w nauce jazdy na nartach dla osób początkujących przygotowałem materiały teoretyczne w postaci filmów i prezentacji. Materiały te dotyczyły bezpieczeństwa na stoku, doskonalenia techniki jazdy, doboru sprzętu do umiejętności i warunków panujących na stoku. Materiały te zostały podzielone na partie i oglądane na stołówce w miejscu zakwaterowania. Komentarz do przygotowanych materiałów prowadził pan Marek Kołodziejczyk z zakresu doboru sprzętu i bezpieczeństwa oraz pan Tomasz Szczypiór z zakresu doboru sprzętu oraz doskonalenia techniki jazdy.

- Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
W roku szkolnym 2009/2010 przygotowywałem uczennice kl. 1 B Aleksandrę Siudę do udziału w konkursie fizycznym „Lwiątko” oraz prowadziłem zajęcia dodatkowe z Michałem Tuśnio mające na celu jego przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań znacznie poza program nauczania w klasie o profilu matematyczno – informatycznym. Ponadto w roku 2008 i 2009 odbywałem cykl spotkań mających na celu przygotowanie uczniów mojej klasy do udziału w Olimpiadzie wiedzy technicznej. Uczniowie biorący udział to Michał Tuśnio, Karol Michalczyk, Mateusz Sadowski, Michał Jończyk, Robert Kozioł, Marcin Niedolaz, Mateusz Ziętal. Uczniowie Mateusz Sadowski i Mateusz Ziętal wzięli udział w drugim etapie olimpiady.

-Współpraca z rodzicami
Na bieżąco przeprowadzałem spotkania z rodzicami. Spotkania miały nie tylko charakter informacyjny w kwestii frekwencji i zachowania uczniów klasy 3G której byłem wychowawcom ale również miały na celu zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów.
Szczególne przypadki to ... – niska frekwencja i bardzo słabe wyniki w nauce, ... - niska frekwencja i bardzo słabe wyniki w nauce, ... – kłopoty wychowawcze oraz słabe wyniki w nauce, ... – słabe wyniki w nauce, niska frekwencja, oraz nieśmiałość i zamkniętość w sobie, ... – niska frekwencja spowodowana pracą obojga rodziców poza miejscem zamieszkania i opieką nad młodszym rodzeństwem.

Bieżący kontakt z Radą Rodziców a w szczególności panem Sławomirem Michalczykiem szczególnie zaangażowanym w pracę Rady Rodziców oraz pracę komitetu studniówkowego.

Uzyskane efekty:
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu fizyki i TI i zastosowanie ich na własnych lekcjach
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego
- sprawna organizacja imprez dla młodzieży podczas których młodzież ma okazję zdobywać wiedzę praktyczną z wielu dziedzin
- rozwijanie zainteresowań uczniów poza materiał obowiązkowy. Udział w olimpiadach na szczeblu okręgowym
- zainteresowanie słabego ucznia moim przedmiotem i jego udział w konkursie fizycznym Lwiątko
- lepsze zrozumienie problemów i potrzeb uczniów poprzez kontakt z rodzicami i ich środowiskiem oraz dobrą współpracę z rodzicami


§ 8 ust2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

- Współpraca z Komitetem Olimpiady Przedmiotowej

Na przestrzeni stażu współpracowałem z Komitetem Olimpiady Fizycznej, Informatycznej, oraz Wiedzy Technicznej. Współpraca moja polegała na organizacji etapów szkolnych olimpiad oraz pomocy dla uczniów którzy pierwszy prace zaliczane do pierwszego etapu olimpiady wysyłali do Komitetu Olimpiady drogą elektroniczną. Na swoich zajęciach często sięgałem do zadań z poprzednich edycji Olimpiad, głównie w klasie G której byłem wychowawcą ze względu na jej profil (mat – fiz info). Na zajęciach dodatkowych z uczniami klasy G również analizowałem zadania z lat poprzednich Olimpiady i rozważałem optymalizację tych rozwiązań zgodnie z wymogami Olimpiady.
W roku 2008 i 2009 pomagałem uczniom z mojej klasy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Uczniowie biorący udział to Michał Tuśnio, Karol Michalczyk, Mateusz Sadowski, Michał Jończyk, Robert Kozioł, Marcin Niedolaz, Mateusz Ziętal. Uczniowie Mateusz Sadowski i Mateusz Ziętal wzięli udział w drugim etapie olimpiady.
Ponadto często korzystałem z prostszych zadań z Olimpiady Fizycznej w klasach o innych profilach niż fizyczny. Zadania te pozwoliły mi pokazać uczniom, jak ciekawym przedmiotem jest fizyka, pozwoliły mi również na przedstawienie sposobu myślenia stricte fizycznego podczas opisu zjawisk fizycznych. Uczniowie klas o profilach humanistycznych opierają swoją naukę o wyuczenie pewnych schematów i algorytmów w rozwiązywaniu zadań. Zadania z olimpiad pozwoliły mi pokazać im, iż w przypadku fizyki do każdego zadania należy podejść indywidualnie i przeanalizować je wielokrotnie przed rozpoczęciem rozwiązywania ze względu na fakt iż niewielka zmiana treści zadania diametralnie potrafi zmienić jego sens i sposób rozwiązania. Sposób ten stosuję od kilku lat w pracy z młodzieżą z klas humanistycznych. Zauważyłem znaczną zmianę w sposobie myślenia uczniów podczas rozwiązywania zadań lub testów.

- Współpraca z różnymi instytucjami przy podejmowaniu działań w okresie doradztwa zawodowego
Wraz z grupą uczniów brałem udział w wyjeździe na Uniwersytet Warszawski gdzie w instytucie fizyki, w dziale technologii laserowych uczniowie brali udział w warsztatach z zakresu obróbki laserowej materiałów i zastosowaniu technologii laserowej w przemyśle. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali instytut, rozmawiali ze studentami i zapoznawali się z programem studiów.
W roku 2010 odbyłem z klasą wyjazd do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński podczas dni otwartych. Podczas wyjazdu uczniowie zapoznawali się z ofertą edukacyjną UJ na poszczególnych wydziałach oraz wzięli udział w cyklu wykładów, prezentacji i pokazów przygotowanych przez studentów tej uczelni.
W latach 2009 i 2010 brałem udział z uczniami mojej klasy w zajęciach programu Feniks na UJK w Kielcach. Projekt ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania fizyką

- Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia oraz podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie
W 2008 roku brałem pomagałem zorganizować w I LO kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkoły połączony z pogadanką. Tematyka kursu była pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady resuscytacji, oraz sposoby zachowań w razie wypadku. Ponadto młodzież miała możliwość ćwiczenia resuscytacji pod okiem doświadczonych instruktorów.
W latach 2007-2010 uczestniczyłem w cyklu spotkań z psychologiem organizowanym przez pedagoga szkolnego panią Izabelę Złonkiewicz. Spotkania te miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego, zapobieganie patologiom oraz podnoszenie bezpieczeństwa uczniów. Wraz z klasą brałem również udział w spotkaniu z policją które również miało na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Oprócz tego wraz z klasą brałem udział w szkoleniu i pokazach grupy ratownictwa medycznego „Fraktal” które zostało zorganizowane na terenie naszej szkoły.
Dodatkowo w okresie stażu współpracowałem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując pomoc w nauce dla dzieci z rodzin patologicznych lub ubogich a także dla uczniów którzy z innych względów nie radzą sobie z nauką. Zajęcia odbywały się w świetlicy środowiskowej w Nowinach. W roku 2010 zorganizowałem cykl spotkań przygotowujący uczniów do egzaminów końcowych po klasie szóstej oraz do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie chętnie korzystali z darmowej pomocy, zwłaszcza uczniowie z rodzin ubogich których nie było stać na dodatkowe korepetycje. Podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2008/09 zorganizowałem warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przybliżenie uczniom nauki jaką jest astronomia. Tematyka spotkań to budowa gwiazd i wszechświata, klasyfikacja obiektów astronomicznych, określanie położenia obiektów na niebie a także sposoby obserwacji obiektów astronomicznych.. Po zakończeniu warsztatów w porozumieniu z GOPS zorganizowałem mały konkurs wiedzy o astronomii z symbolicznymi nagrodami dla uczestników. Konkurs obejmował zagadnienia poruszane na warsztatach.

Uzyskane efekty:
- aktywny udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych
- większe zainteresowanie uczniów słabszych przedmiotem poprzez wykorzystywanie materiałów z poprzednich lat olimpiad przedmiotowych
- większe zainteresowanie uczniów przedmiotem, wspólne wyjazdy na uczelnie w Krakowie i Warszawie
- poznanie przez uczniów zasad ratowania życia w ramach kursu pierwszej pomocy
- poznanie i zrozumienie uczniów z rodzin patologicznych, wielodzietnych i ubogich poprzez kontakt z nimi i pomoc w nauce oraz przygotowaniu do egzaminu
- zainteresowanie młodszych dzieci astronomią poprzez wykłady połączone z warsztatami oraz obserwacja obiektów astronomicznych i udział dzieci w konkursie wiedzy o astronomii.


§ 8 ust2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły

..............
..............
..............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.