X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12820
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust2 pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela-uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA/DZIAŁANIA PODJĘTE DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia pracy własnej i podwyższenia jakości pracy szkoły. Podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły poprzez:
· aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (kursy, konferencje, rady szkoleniowe )
· wprowadzanie nowatorskich metod pracy
· wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
· samodzielne studiowanie literatury pedagogiczni-psychologicznej, wymiana doświadczeń w poszukiwaniu rozwiązań
okres stażu
· zaświadczenia· opracowane dokumenty
· zaświadczenia o ukończonych kursach· harmonogram szkoleń
· materiały warsztatowe
Pedagogizacja nauczycieli z zakresu tematyki dotyczącej trudności wychowawczych i dydaktycznych
· rozmowy kierowane z opiekunami
· prezentacja metod pracy z dziećmi z dysleksją okres stażu
· dzienniczek spotkań
· referaty
Obserwowanie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli szkoły, omówienie ich przebiegu i wyciągnięcie wniosków z obserwacji okres stażu
· Dziennik lektur,
· recenzje książek,
· zdjęcia
· sprawozdania.

§8 ust.2 pkt2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
· Korzystanie z materiałów informacyjnych i edukacyjnych, pozyskiwanie informacji i materiałów do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
· Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu wybranych programów komputerowych
· Komputerowe opracowanie dokumentacji zawodowej
· Śledzenie aktualności na portalach internetowych okres stażu
· Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową
Wykorzystanie środków medialnych w pracy pedagogicznej
· Śledzenie aktualności na portalach internetowych Opanowanie praktycznych umiejętności zastosowania komputera ( programów ) oraz sprzętu medialnego
· Przygotowanie spotkania z rodzicami z wykorzystaniem technik multimedialnych, programów Power Point
· Zamieszczanie uwag o bieżącej pracy uczniów na stronie Wirtualnej Wywiadówki
. okres stażu
· Scenariusze i materiały
· Zaświadczenie dyrektora szkoły


§8 ust.2 pkt3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
· Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
· Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów doskonalących.
· Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.· Przygotowywanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych. okres stażu
· harmonogram spotkań
· referaty i inne materiały zaprezentowane w ramach spotkań samokształcenio-wych
· protokoły rad
Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych ,prowadzenie zajęć otwartych w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego
· Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli i opiekunów.
· Konsultacja z nauczycielami, wnioski do dalszej pracy okres stażu
· scenariusze zajęć
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów.
· Obserwacja zajęć, sporządzenie notatek
· Pomoc w przygotowaniu lekcji przez nauczycieli stażystów okres stażu
· wnioski z obserwacji
· scenariusze zajęć

§8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programów i planów pracy rewalidacyjno-wychowawczej:
· indywidualnych programów rewalidacji· planów korekcyjno-kompensacyjnych
· opracowanie programów rewalidacji zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami indywidualnymi uczniów· prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z opracowanymi programami wrzesień2008coroczne uaktualnianie
· indywidualne programy rewalidacji
· plany rewalidacyjno-wychowawcze
Dostosowanie programu GWO dla klas IV-VI do potrzeb uczniów z dysleksją
· przygotowanie zestawu ćwiczeń, określenie celów i spodziewanych efektów
· konsultacja zestawu ćwiczeń z pedagogiem i psychologiem PPP w Gdyni rok szkolny 2008/2009
· zeszyt ćwiczeń· opinia pedagoga (psychologa)
Udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI
· zgłoszenie do programu uczniów z dysleksją rozwojową oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu
· wdrożenie i koordynacja programu w szkole wrzesień 2008r
· zaświadczenie organizatorów programu
4. Udział i wdrożenie Programu Edukacyjno- Terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”.
zgłoszenie do udziału w badaniu pilotażowym zeszytu wydawnictwa Operon;Ř udział w badaniu pilotażowym z wykorzystaniem ćwiczeń na zespole wyrównawczo-kompensacyjnym;Ř złożenie ankiety z wynikami pracy;
uczestnictwo w szkoleniu „Dysleksja nie może być wymówką”;Ř kontynuacja udziału w programie. cały okres stażu deklaracja przystąpienia do badania, potwierdzenie udziału


§8 ust.2 pkt 4b Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Przygotowanie do pełnienia funkcji egzaminatora części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
· Ukończenie szkolenia dla egzaminatorów części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego W okresie stażu
· Zaświadczenia o ukończeniu kursów
Pełnienie funkcji egzaminatora.
· Sprawdzanie testów kompetencji z zakresu przedmiotów humanistycznych. W okresie stażu
· Zaświadczenia o pełnieniu funkcji egzaminatora)


§8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem
· spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu zależnie od potrzeb
· zaświadczenia
· rejestr zgłaszanych problemów
Współpraca z nauczycielami innych placówek
· pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły okres
stażu
· potwierdzenia· sprawozdania
Współpraca z samorządem uczniowskim
· pomoc w organizowaniu uroczystości
· pomoc w przygotowaniu upominków na różne okoliczności według kalendarza imprez
· potwierdzenie współpracy


§8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy z dziećmi z zaburzeniami czytania i pisania Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod oddziaływań terapeutycznych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski. okres stażu
· opracowane dokumenty
Umiejętne rozwiązywanie problemów edukacyjnychi wychowawczych
· wdrażanie nowatorskich metod pracy służących terapii dziecka
· wprowadzenie gier i zabaw terapeutycznych jako elementów terapii dziecka
· opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod terapeutycznych pracy dydaktycznej okres stażu
· scenariusze zajęć


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.