X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12810
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko: Katarzyna Józefowska
Miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie o kierunku filologia romańska, specjalności: nauczycielska i językoznawcza;
- certyfikat CAE o zaawansowanej znajomości języka angielskiego;
- certyfikat ukończenia kursu pedagogiczno-metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego.

Czas trwania stażu: 1 IX 2010 r. – 31 V 2011 r.

Informacje o stażu

Data rozpoczęcia: 1 września 2010 r.
Data zakończenia: 31 maja 2011 r.
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Katan
Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r Nr 214 poz. 1580)

Działając zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 214 poz.1580) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2010/2011.
Pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w ZSTiO nr 4 w Chorzowie rozpoczęłam 01.09.2009 roku, natomiast staż pod opieką pani Aleksandry Katan w dniu 01.09.2010r. Staż zgodnie z przepisami trwał 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05.2011 roku.
W pierwszym miesiącu stażu zawarłam kontrakt z opiekunem stażu ustalający zasady naszej współpracy. Po dokonaniu analizy przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, oraz po szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Oddziału ZNP w Chorzowie, z pomocą opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
Poniżej przedstawiam szczegółowy opis działań, jakie podjęłam, opierając się na poszczególnych punktach paragrafu 6 w/w rozporządzenia oraz zgodnie z moim planem rozwoju zawodowego.

§ 6 ust.2 pkt.1.
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego
- zapoznałam się z informacjami i publikacjami na ten temat w Internecie
- wzięłam udział w szkoleniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzowie pt. „Przygotowanie planu rozwoju awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego”, dn.09.09.2010r.
- sporządziłam plan rozwoju zawodowego i przedstawiłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
IX 2010
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- obserwowałam życie szkoły oraz brałam w nim czynny udział poprzez realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych mimo braku nominalnego wychowawstwa klasy ( udzielanie rad uczniom, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem )
- brałam udział w Radach Pedagogicznych
- prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu i nauczycielami
cały okres stażu
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu
- dn. 17 IX zawarłam pisemny kontrakt z opiekunem stażu; odbywałam konsultacje dotyczące realizacji stażu
IX 2010
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- w celu dostosowania swoich działań do potrzeb ZSTiO nr 4 zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
1. Statut Szkoły,
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania,
3. Program wychowawczy szkoły,
4. Program profilaktyczny szkoły,
5. Plan pracy na rok 2010/2011, plan lekcyjny oraz kalendarz imprez szkolnych,
6. Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych, 7. Kryteria oceny pracy nauczycieli, 8. Podstawa
programowa. Lektury te pomogły mi zrozumieć zasady funkcjonowania szkoły oraz poznać reguły, według których działa środowisko nauczycieli. Poznałam także kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz moje własne prawa i obowiązki. Na podstawie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz porad nauczycieli opracowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Wymagania te przedstawiłam uczniom na zajęciach.
IX –X 2010
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
- zapoznałam się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej jak: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen, księga protokołów
- starałam się prawidłowo i sumiennie prowadzić dokumentację szkolną ( wpisy do dzienników lekcyjnych oraz z pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z języka angielskiego i z koła języka francuskiego)
okres stażu
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
- dn.1 X wzięłam udział w obowiązkowym szkoleniu BHP, co pozwoliło mi zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w szkole. Pomogło mi to poznać zagrożenia wynikające z pracy w zawodzie nauczyciela oraz skłoniło mnie do przemyślenia różnych działań, jakie powinnam podjąć w razie ewentualnego niebezpieczeństwa.
- stosowałam w praktyce zasady BHP podczas codziennej realizacji zajęć w szkole
okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadziłam na bieżąco dokumentację, zaświadczenia, potwierdzenia, konspekty lekcji, arkusze obserwacji i hospitacji zajęć (w załączeniu)
okres stażu
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
i przedłożenie go dyrektorowi szkoły
- przygotowałam i niniejszym przedstawiam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego
V 2011


§ 6 ust.2 pkt.2
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- uzgodniłam plan hospitacji z opiekunem stażu (harmonogram w załączeniu )
- uczestniczyłam raz w miesiącu w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
Po każdej lekcji omawiałam ją z opiekunem stażu. Podczas swoich obserwacji zwracałam szczególną uwagę na:
1. Wykorzystanie czasu na lekcji
2. Środki dydaktyczne stosowane na lekcji
3. Utrzymanie dyscypliny na lekcji
4. Zasady stosowania WSO na lekcji
5. Indywidualizację zajęć dla uczniów zdolnych i słabszych
6. Rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami
7. Rodzaje środków dydaktycznych
Hospitacje zajęć u opiekuna stażu pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym, a także były szansą uświadomienia sobie pewnych błędów, a w efekcie nie powielania ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej. Przyczyniło się także do doskonalenia mojego warsztatu pracy, podsunęło wiele pomysłów, które mogłam wykorzystać w prowadzeniu własnych zajęć oraz pomogło rozwiązać wiele problemów w pracy z uczniami.
IX 2010
okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
- opracowywałam konspekty zajęć oraz konsultowałam i analizowałam je z opiekunem stażu
- notowałam wnioski formułowane przez obserwatora zajęć oraz swoje własne
- w ciągu dziewięciu miesięcy przeprowadziłam dziewięć lekcji otwartych: osiem poddanych obserwacji opiekuna stażu i jedną hospitowaną przez panią dyrektor. Lekcje te przeprowadziłam w oparciu o przygotowane wcześniej konspekty zajęć. Po każdej lekcji następowała jej ocena i omówienie. Dzięki lekcjom hospitowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego. Osoby obserwujące zwracały mi uwagę na pewne niedociągnięcia typowe dla początkującego nauczyciela oraz udzieliły mi wiele rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do refleksji oraz szukania nowych rozwiązań. Pomogło mi to w doskonaleniu siebie jako nauczyciela.
okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
- autorefleksje dokonywane zwłaszcza po hospitacji lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu ( wnioski mające na celu udoskonalenie własnego warsztatu nauczycielskiego)
- dokumentowanie efektów własnej pracy ( konspekty w załączeniu)
okres stażu
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
- brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1) Szkolenie „WOM” w Katowicach pt. „Motywowanie uczniów do nauki języka obcego”, dn. 29.09.2010r. 2) Konferencja zorganizowana przez „WOM” pt. „Zmiany w egzaminach zewnętrznych: maturalnym i gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego wprowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od roku szkolnego 2011-2012”, dn.21.10.2010r. w Świętochłowicach 3) Warsztaty metodyczne w zakresie: „Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka obcego” zorganizowane przez ‘WOM” w Katowicach dn. 16.11.2010r. 4) Wykład metodyczny pt. ”Nowe rozwiązania na nową maturę – rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych na lekcjach języka angielskiego” zorganizowany przez wydawnictwo Oxford University Press w Katowicach dn. 20.01.2011r. 5) Konferencja metodyczna Wydawnictwa Macmillan w Katowicach dn. 03.03.2011r., złożona z warsztatu rozwoju osobistego pani Beaty Kupiec pt. „Co nasi uczniowie chcieliby nam powiedzieć? O (nie)skutecznej komunikacji w klasie i poza nią” oraz z seminarium dr Grzegorza Śpiewaka pt. „Sources and resources – an effective approach to the new oral matura preparation”. 6) Konferencja zorganizowana przez “WOM” pt. “Zmiany w egzaminach zewnętrznych od roku szk.2011-2012 a nowości wydawnicze na rynku”, która odbyła się w Świętochłowicach,dn.31.03.2011r. 7) Warsztaty pt. „Motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego” zorganizowane przez „WOM” w Katowicach dn. 07.04.2011r.
Załączam zaświadczenia potwierdzające mój udział w w/w formach doskonalenia zawodowego.
Wymienione wyżej konferencje, szkolenia i warsztaty uważam za bardzo cenne zarówno pod względem treści merytorycznych jak i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę,a w szczególności zdobyć informacje o zmianach mających nastąpić w egzaminach zewnętrznych od przyszłego roku szkolnego. Uczestnictwo w wielu warsztatach n/t motywowania sprawiło też, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.
- wiedzę zdobywaną na szkoleniach uzupełniałam poprzez lekturę czasopism i książek o tematyce związanej z nauczaniem dostępnych w bibliotece pedagogicznej oraz w Internecie ( załącznik Literatura)
okres stażu
5. Pomoc uczniom w nauce
- dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów zgodnie z własną obserwacją postępów i zachowań ucznia, np. przeniosłam kilku uczniów między grupami o różnym zaawansowaniu, proponowałam uczniom zdolniejszym wykonywanie dodatkowych zadań będących dla nich odpowiednim wyzwaniem
- prowadziłam raz w tygodniu w piątki zajęcia dodatkowe z języka angielskiego z uczniami mającymi trudności w nauce
- w związku z posiadanymi kwalifikacjami do nauczania języka francuskiego od października prowadziłam dla chętnych uczniów naszej szkoły raz w tygodniu (w poniedziałki lub/i środy) koło języka francuskiego, na którym mieli okazję zapoznać się z podstawami tego języka oraz z kulturą Francji, ze szczególnym uwzględnieniem piosenki francuskiej
okres stażu
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania
- śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych, m.in. :
•www.pwn.com.pl
•www.profesor.pl •www.literka.pl
•www.awans.net •www.oxford.pl - wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, testów i pomocy lekcyjnychokres stażu


6 ust.2 pkt.3
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Ze środowiskiem większości uczniów, których uczyłam podczas stażu zdążyłam zapoznać się już w ubiegłym roku szkolnym. Często odbywało się to poprzez rozmowy z samymi uczniami, konsultację z pedagogiem i psychologiem, rozmowę z wychowawcami uczniów. Starałam się dostosować wymagania edukacyjne i wychowawcze do potrzeb i możliwości ucznia. Zachęcałam do udziału w konkursach, zajęciach wyrównawczych, odrabianiu dodatkowych prac domowych, stawianiu pytań w sytuacjach problemowych.
Na zaproszenie uczniów dwóch klas, w których uczę ( 1LOa i 2LOa ) wzięłam udział w zorganizowanej przez nich wigilii klasowej.
Uczestniczyłam także jako jeden z opiekunów klasy 2LOa w wycieczce do Krakowa, która odbyła się w dniu 15 września 2010 roku.


§ 6 ust.2 pkt.4
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Po każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji obserwowanych przez opiekuna lub hospitowanych przez panią dyrektor lub też lekcji opiekuna stażu obserwowanych przeze mnie, odbywały się spotkania mające na celu omówienia danej lekcji.
Poruszałyśmy przede wszystkim kwestie zamierzonych i osiągniętych celów, utrzymania dyscypliny, wykorzystania czasu na lekcji, metod i środków dydaktycznych. Potrafiłam podać elementy lekcji, które przyniosły zamierzony rezultat i te, które nie do końca się powiodły. Po każdej z przeprowadzonych i hospitowanych lekcji dokonywałam autorefleksji, a wnioski zapisywałam w odpowiednim arkuszu. Pozwoliło mi to uniknąć błędów w prowadzeniu tej samej lekcji w równorzędnej klasie.
Sumiennie analizowałam wyniki testów i sprawdzianów, starałam się ustalić przyczyny powstawania niepowodzeń szkolnych, szukając sposobów ich eliminowania, zarówno w odniesieniu do specyficznego zespołu klasowego, jak i w indywidualnej sytuacji danego ucznia.


PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca odpowiadała wymaganiom i potrzebom szkoły, w której uczę.
W ZSTiO nr 4 w Chorzowie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Ufam, że działania, jakie podejmuję w codziennej pracy z uczniem są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w sprawy młodych ludzi, którym staram się nie tylko przekazywać wiedzę, ale również pokazywać ważne w życiu wartości. Moim atutem może być również ustawiczne dokształcanie się merytoryczne i metodyczne, wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez czerpanie z wiedzy i umiejętności kolegów i koleżanek nauczycieli uczących w naszej szkole.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest radzenie sobie z utrzymaniem dyscypliny w klasie podczas zajęć z niektórymi zespołami klasowymi. Mam tu na myśli głównie klasy złożone z osób o niskiej motywacji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, co znacznie utrudnia wzbudzenie u nich zainteresowania nauką języka obcego. Zgodnie bowiem ze stereotypami, z jakimi wychodzą ze swych środowisk, znajomość języków jest czymś zbędnym. Motywowanie do pracy tego typu uczniów - trudnych i opornych - stawiam sobie zatem za cel na dalszej drodze mojego rozwoju zawodowego. Przebieg stażu utrwalił we mnie również głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności prowadzenia lekcji, wyważenia poszczególnych jej faz oraz systematycznego oceniania pracy uczniów. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosą pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby prowadzone przeze mnie zajęcia stawały się z roku na rok coraz bardziej efektywne i atrakcyjne dla uczniów. Zamierzam w tym celu nadal korzystać z literatury przedmiotu, z Internetu, a także z doświadczenia starszych stażem i doświadczeniem nauczycieli. Będę się również starała w miarę możliwości wykorzystywać w pracy z uczniem technologię komputerową i informacyjną, gdyż w świecie rozwijającej się w zawrotnym tempie techniki nauczyciel musi być na bieżąco z tym, co niesie zmieniająca się rzeczywistość.
Jako osoba chętnie podejmująca nowe wyzwania rozważam możliwość podjęcia studiów podyplomowych, zwłaszcza takich, które podniosłyby efektywność mojej pracy dla szkoły.
.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.