X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12778
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY: Katarzyna Wieradzka
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻYSTY: Beata Celuch - Kwiecień
MIEJSCE PRACY: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY: Jerzy Banaszek
CZAS TRWANIA STAŻU: od 01.09.2010 roku do 31.05.2011roku.

Z dniem 01.09.2010 roku rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy.
Zgodnie z procedurą osiągania awansu i przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez pana dyrektora SOSzW w Bystrzycy.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem Ośrodka.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż ( § 6 ust. 2 pkt. 1)

Na początku stażu zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, określiłyśmy zasady współpracy oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Spotkania odbywały się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Pierwszym krokiem jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania było zapoznanie się dokumentacją.
We wrześniu 2010 roku poznałam podstawowe akty prawne dotyczące pracy i funkcjonowania placówki. Były to Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku oraz Kart Nauczyciela.
Zapoznałam się także z dokumentami obowiązującymi w Ośrodku:
Statut Ośrodka
WSO - Szkoła podstawowa
WSO - Gimnazjum
WSO - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Program Wychowawczy Ośrodka
Program Profilaktyczny
Program Terapeutyczno - Wychowawczy trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Rozpoczynając staż zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności i obowiązków nauczyciela. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć, indywidualne arkusze, teczki dokumentujące pracę uczniów). Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
W zrozumieniu wymagań stawianym nauczycielom bardzo pomogło mi szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące nowelizacji prawa oświatowego prowadzone przez pana dyrektora.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów z posiedzeń, co pozwoliło mi na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.
Poznanie powyższej dokumentacji ułatwiło mi zrozumienie praw i przepisów rządzących wewnętrznym funkcjonowaniem szkoły. Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów Ośrodka jak: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
Jestem członkiem komisji zajmującej się nowelizacją statutu Ośrodka. Działanie w tej komisji wpisuje się w zakres moich czynności dodatkowych.

Byłam także członkiem komisji egzaminacyjnej na zakończenie gimnazjum, co dało mi możliwość poznania zasad, przebiegu i uzupełniania stosownej dokumentacji w przypadku tego rodzaju egzaminu.
Brałam również udział w szkoleniu BHP, na którym poznałam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).

W celu właściwego zaplanowania indywidualnej pracy z dziećmi na początku roku szkolnego przeprowadziłam wstępną diagnozę rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Na jej podstawie opracowałam indywidualne arkusze zajęć kompensacyjno - wyrównawczych oraz plany terapii, które stały się bazą do pracy przez cały rok szkolny.
W okresie stażu przeprowadziłam 12 zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i 1 przez dyrektora szkoły. Dokonałam 13 obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
W trakcie roku szkolnego 2010/2011 uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w szkoleniowej radzie dotyczącej nowelizacji prawa oświatowego.
W celu podnoszenia swoich kwalifikacji brałam udział w szkoleniach i kursach:
szkolenie BHP
konferencja otwierająca projekt ,,Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"
warsztaty teatralne ,,Integracja grupy poprzez działania teatralne"
szkolenie ,, Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym"
rozpoczęłam szkolenie ,,EFS dla oświaty"
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Podczas odbywania stażu studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną. Starałam się pogłębić moją wiedzę na temat dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, korzystając z fachowej literatury. Szczególnie cenne były dla mnie te pozycje książkowe, z których czerpałam pomysły do pracy z dziećmi i przygotowywania pomocy dydaktycznych.
Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i motorycznego wychowanków.
Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe, tj. Word i Point do przygotowywania konspektów zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych i opracowania całej mojej dokumentacji (teczki stażysty). Podczas pracy z dziećmi wykorzystywałam edukacyjne programy komputerowe w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć.
Opracowałam zestaw scenariuszy zajęć kompensacyjno - wyrównawczych wraz z pomocami w załączniku, które przekazałam na użytek biblioteki szkolnej.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. W tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
W trakcie trwania stażu wspólnie z innymi nauczycielami zorganizowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości związane z życiem szkoły:
impreza integracyjna Święto Pieczonego Ziemniaka
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Andrzejki integracyjne klas terapeutycznych
jasełka bożonarodzeniowe i uroczysta kolacja
spotkanie z okazji świąt wielkanocnych
Miałam także okazję reprezentować placówkę na zewnątrz podczas VI powiatowego przeglądu jasełek w Krzczonowie.
Kilkakrotnie sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek i zorganizowałam wyjazd oraz wstęp wolny dla uczniów klasy VI t do małego ZOO w Turce.

Okazją do nabycia praktycznych umiejętności był udział w zebraniach zespołów klasowych, na których wspólnie z innymi nauczycielami ocenialiśmy zachowanie i frekwencję oraz omawialiśmy problemy z wychowankami i poszukiwaliśmy najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3).

Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów,
ich problemów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem.
Zdaję sobie sprawę jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielami i wychowawcami na temat dzieci, które miały uczęszczać na zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze. Ważne były dla mnie także wnioski wynikające z obserwacji działań i zachowań podczas różnych form aktywności dzieci.
Poprzez ciągły kontakt z uczniami, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam ich potrzeby, troski, problemy oraz zainteresowania. Współorganizowałam szereg imprez i wyjazdów, dzięki którym miałam sposobność jeszcze lepiej poznać dzieci.
Konsultowałam bieżące trudności z wychowawcami dziecka oraz w razie potrzeby z psychologiem. Cennych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie dostarczali mi także inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt 4).

Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie . Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez innych nauczycieli miałam okazję poznać innowacyjne metody prazy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym ( Metoda Tomatisa - p. Beata Celuch-Kwiecień oraz EEG Biofeedback - p. Longin Siczek).
W realizacji tego zadania bardzo cenna dla mnie była współpraca i wskazówki opiekuna stażu p. Beaty Celuch-Kwiecień.

Podsumowanie
W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją mocną stroną jest zaangażowanie w życie szkoły, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność skupienia uwagi i motywowania dzieci do pracy podczas zajęć.
Jednak największą satysfakcją jest dla mnie fakt, że udało mi się nawiązać pozytywny kontakt z wychowankami naszego Ośrodka, którzy ze względu na specyfikę tej placówki wymagają indywidualnego podejścia, dużej cierpliwości, wsparcia i zrozumienia. Uważam, że udało mi się choć trochę zrozumieć ich świat, trudności i obawy.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania doprowadziłam do końca.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy zgodnie z potrzebami Ośrodka i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne, a także pozyskiwać osoby chętne wspomóc nasz Ośrodek.
Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. Myślę, że działania podjęte przez mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.