X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12769
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty - katechety

Imię i nazwisko: Agnieszka Zadroga
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Agata Słapińska
Nauczany przedmiot: religia
Czas trwania stażu: od 1 września 2010r do 31 maja 2011r.


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, rozpoczęłam 1 września 2010 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1).
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie. Wspólnie z opiekunem stażu, panią mgr Agatą Słapińską uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady oraz normy współpracy. Umówiłam się z opiekunką stażu na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jej obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły oraz złożyłem wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się z planem pracy szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Dokładnie przeanalizowałam program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik pozalekcyjny, oraz dziennik zajęć indywidualnych. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć, dyżurów oraz zasady współpracy Dyrektora z pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową Jezus działa i zbawia (Wydaw. WAM). Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Tworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami młodzieży z poszczególnych klas oraz tworzyłam gazetki tematyczne.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołach nauczycielskich poszczególnych klas, a także w Otwartych Środach. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza jej murami. Brałam również udział w diecezjalnych i parafialnych konferencjach szkoleniowych.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

- 22.11.2010r. – szkolenie: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- 22.03.2011r. – szkolenie: Zespół do spraw specjalistycznych potrzeb edukacyjnych uczniów-nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Pozaszkolne formy doskonalenia:
- 20.11.2010r. – warsztaty: Dorastanie do miłości
- 05.02.2011r – warsztaty: Realizacja procesu edukacji w oparciu o diagnozę poradni psychologiczno – pedagogicznej
Diecezjalne i parafialne konferencje szkoleniowe:
- 09.10.2010r. – konferencja: Prezentacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) – przedstawienie przebiegu i założeń
- 18.11.2010r. – konferencja: W szkole reklamy
- 24-26.01.2011r. – rekolekcje: Panie pomnóż nam wiarę i naucz nas modlić się
- 14.05.2011r. – Seminarium: Katecheza i wychowanie w XXI wieku
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla młodzieży jak i dla mnie.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałem dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

•www.publikacje.edux.pl
•www.awans.net
•www.natan.pl
•www.opoka.org.pl
•www.katolik.pl
•www.mateusz.pl
•www.wiara.pl

Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje.

W czasie zajęć pozalekcyjnych przygotowywałam także uczniów do konkursów:

- Konkurs wiedzy ogólnej o Janie Pawle II dla klas pierwszych
- „Anioł ubogich” – życie i dzieło bł. M. Teresy z Kalkuty
- Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

Współorganizowałam spotkania poza lekcyjne w szkole i w parafii w celu przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Pomagałam w przygotowaniu uroczystości i
imprez szkolnych i parafialnych:
- „Adopcja Serca” – pomoc dzieciom z Kamerunu
- Kwesta Bożonarodzeniowy Dar Serca
- Bożonarodzeniowa Loteria Fantowa
- Jasełka
- Bożonarodzeniowa zbiórka żywności, skarbonki z jałmużną wielkopostną
- Uroczystość peregrynacji bł. Karoliny Kózkówny
- VI rocznica śmierci Jana Pawła II
- Rekolekcje szkolne
- Kwesta dla ofiar trzęsienia ziemi w Japonii
- Aukcja Palm Wielkanocnych
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia Dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3).

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny młodzieży, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z pedagogiem szkolnym na temat dojrzałości młodzieży, którą miałem uczyć. Poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących młodzieży (np. udzielanie porad na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnianie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt. 4).

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną lekcję przeprowadziłam w obecności Pana Dyrektora oraz Proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Obecnie, w celu podniesienia kwalifikacji, rozpoczęłam kurs z zakresu Oligofrenopedagogiki. Podczas stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły: byłam opiekunem młodzieży podczas organizowanych przez szkołę dyskotek, jak również podczas wyjazdu do Rzymu i Świętej Wody. Brałam również udział w Maratonie Czytelniczym organizowanym w szkole. Opiekowałam się młodzieżą podczas przemarszu w ramach Podlaskich Dni Rodziny oraz podczas wyjść do KOKIS-u na Programy Profilaktyczne.
Będę się starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.