X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12765
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Młyńczak
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres odbywania stażu: 01. 09. 2010 – 31. 05. 2011

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu, na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego oraz angielskiego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami;
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003, Nr 118, poz. 1112) z późniejszymi zmianami;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami);
4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Torzymiu;
5. System oceniania wewnątrzszkolnego;

W trakcie odbywania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

1. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (Załącznik nr 1). Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań (Załącznik nr 2), który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

2. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Następnie zredagowałam plan rozwoju zawodowego (Załącznik nr 3), który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.


3. Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
4. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- Dziennik lekcyjny;
- Księga Protokołów Rady Pedagogicznej;
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na tej podstawie organizowałam własną pracę.
6. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP pracowników (Załącznik nr 4), poznałam zasady i przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2)

1. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania języka niemieckiego dla klasy VI oraz języka angielskiego dla klas I- V w oparciu o minimum programowe, rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane i obowiązujące w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.

2. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych (załączone w scenariuszach). W pracy bardzo przydatne okazały się m. in.: zasoby Internetu, poznana literatura z zakresu metodyki nauczania języków obcych, samodzielnie przygotowane sprawdziany i dodatkowe ćwiczenia dla uczniów, karty pracy, flashcards .
Utworzyłam własny warsztat pracy: kącik oraz tablice, na których uczniowie prezentują swoje prace, dekorowałam salę zajęć wykorzystując plakaty tematyczne oraz mapy, które pozyskałam dzięki współpracy z wydawnictwem Oxford University Press (Załącznik nr 5).

3. Jako obserwator uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji.
Przeprowadziłam również zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności której się odbywały (Załącznik nr 6).

W tym zakresie dużo skorzystałam z pomocy opiekuna stażu. Opiekun był dla mnie swoistym wzorcem, wsparciem w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, w każdej sytuacji mogłam liczyć na jego życzliwą pomoc, radę i wskazówki. Opiekun dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Jego uwagi utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach oraz dały mi podstawę do krytycznej analizy własnych dokonań.

4. Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu zestawu metod nauczania zwłaszcza o metody aktywizujące. Na lekcjach wprowadzałam element gier i zabaw.

5. Miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w kursach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Załącznik nr 7).
- Aspekty prawne w awansie zawodowym nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
- Efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
- ABC nauczyciela języka angielskiego rozpoczynającego pracę w szkole.
6. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu zawodowego w Internecie (Załącznik nr 8).
- Wystąpienia na zebraniach zespołu humanistycznego.

7. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Na bieżąco wykorzystywałam Internet, jak i technologię komputerową w pracy pedagogicznej, przede wszystkim w celu przygotowywania konspektów lekcji, pomocy naukowych, opracowywania testów, sprawdzianów, materiałów do lekcji oraz doskonalenia swojej wiedzy (Załącznik nr 9).

8. We własnym zakresie starałam się pogłębiać swoje umiejętności pedagogiczne i podnosić jakość pracy. W tym celu studiowałam literaturę z zakresu takich dziedzin, jak: pedagogika, psychologia, metodyka, co pomogło mi wzbogacić wiedzę na temat różnych zjawisk, z jakimi spotyka się niejeden nauczyciel w swojej codziennej pracy (Załącznik nr 10).

9. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
- Koło języka angielskiego dla uczniów klasy czwartej w oparciu o opracowany przez siebie program koła językowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo (Załącznik nr 11).
- Koło języka niemieckiego dla klasy piątej w oparciu o opracowany przez siebie program koła językowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo (Załącznik nr 12).
W czasie tych zajęć współpracowałam z uczniami uzdolnionymi m. in. w celu przygotowania ich do różnego rodzaju konkursów językowych:
- Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „OLIMPUS’’ z języka niemieckiego oraz angielskiego – sesja zimowa.
- Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „OLIMPUS” z języka niemieckiego oraz angielskiego – sesja wiosenna.
- „Test Oxford Plus” z języka niemieckiego oraz angielskiego (Załącznik nr 13).
Uczniowie przygotowują również występ artystyczny w języku angielskim oraz niemieckim dla kolegów i koleżanek uczących się w Kolkwitz.
Wnioski, które wyciągnęłam:
- Nauczyciel na bieżąco czuwa nad realizacją zadań i osiągnięć edukacyjnych uczniów.
- Nauczyciel przygotowuje scenariusze lekcji, które pomagają w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć.
- Nauczyciel potrafi dokonać samooceny oraz krytycznej refleksji nad uzyskiwanymi efektami pracy, co jest bardzo ważne przy ocenie skuteczności własnych działań i daje podstawy do wprowadzania zmian, modyfikacji metod czy form pracy w taki sposób, by były one bardziej efektywne.
- Zaobserwowałam, że młodzież nie uczy się tylko w czasie lekcji w szkole, ale również podczas zabawy, spotkań z młodzieżą z innych szkół, państw, gzie mogą przybliżyć sobie obyczaje, kulturę czy historię danego kraju.


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)

1. Kolejnym zadaniem stażu było pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki wychowania. W ramach tego zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, analizowałam sposób gromadzenia informacji o uczniu, brałam udział w spotkaniach dotyczących realizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam uczniom w pokonywaniu pewnych trudności (nieśmiałość, lęk).

2. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu, ocenach oraz trudnościach w nauce uczniów.

3. W celu zmotywowania uczniów do nauki języków obcych przeprowadziłam lekcje, które były poświęcone wszelkim dostępnym formom samodzielnej a zarazem efektywnej nauki języków (Załącznik nr 14).

4. Na lekcjach języka niemieckiego oraz angielskiego uczniowie uczyli się zasad tolerancji wobec innych ludzi – w tym również obcokrajowców. Podczas prowadzonych rozmów uczniowie dzielili się spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych, np. sposobu obchodzenia świąt, kultury osobistej, sposobu spędzania wolnego czasu.

5. Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam wiele wewnątrzszkolnych projektów (Załącznik nr16):

- Dzień Edukacji Narodowej
- Święto Niepodległości
- Bal karnawałowy
- „Góra grosza”

W maju z okazji dni otwartych odbyło się przedstawienie w języku angielskim „At the ZOO” . Pomogłam w organizacji pobytu gości z Niemiec. Wraz z koleżanką Anną Pecuch zorganizowałam wycieczkę szkolną do Berlina.
Organizowanie imprez szkolnych pozwoliło mi:
- dobrze poznać oczekiwania i możliwości uczniów,
- kształtować umiejętności planowania i organizowania swojego warsztatu pracy,
- rozwijać umiejętność współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
- propagować wśród uczniów i rodziców zachowania prospołeczne, właściwe wiekowi dzieci i ich możliwości,
- rozwijać zainteresowania językowe uczniów.


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust.2 pkt 4)

1. Przez cały okres stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwując zajęcia poszerzałam swoją wiedzę o nowe rozwiązania i metody pracy z uczniami. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady oceniania oraz udzielania uczniom informacji zwrotnej na temat czynionych przez nich postępów oraz rozwoju.

2. Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna stażu oraz przedstawiciela Dyrekcji szkoły. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów jednostki lekcyjnej oraz przebiegiem zajęć. Analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna, jak i rozmowy pohospitacyjne wpłynęły na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Pozwoliły mi udoskonalić warsztat pracy, m. in. poprzez modyfikację sposobu prowadzenia i organizacji lekcji do umiejętności oraz zainteresowań uczniów.
Stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania.


Autorefleksja
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnej opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

.......................................
Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.