X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12736
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Ewelina Przygoda
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aurelia Szczurek
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2010 roku
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu na stanowisku nauczyciela matematyki. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust. 2 pkt. 1).

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności
z treścią Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią Aurelią Szczurek. Ustaliłyśmy jasne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.
3. Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego
i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. Zapoznałam się z:
− zasadami tworzenia tygodniowego planu zajęć,
− z organizacją zajęć w szkole,
− z zasadami przyznawania zastępstw,
− ze sposobem rozliczania się z godzin ponadwymiarowych.
Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poznałam zasady współpracy dyrektora z pracownikami placówki.
5. Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
− statut szkoły,
− wewnątrzszkolny system oceniania,
− program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
− podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego cyklu nauczania,
− szkolny zestaw podręczników.

6. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki.
7. Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
8. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi uczestnicząc w szkoleniu BHP. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
9. Udokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego, gromadząc zaświadczenia, potwierdzenia, konspekty oraz arkusze obserwacji lekcji.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust. 2 pkt. 2)

1. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizującymi program „Matematyka wokół nas” w klasach 4-5 szkoły podstawowej.
2. Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z matematyki oraz sporządziłam rozkłady materiałów nauczania.
3. Na podstawie analizy WSO opracowałam przedmiotowy system oceniania
z wymaganiami na poszczególne oceny, z którymi zapoznałam uczniów.
4. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach Klasyfikacyjnych, Radach Plenarnych. Ponadto, w celu doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego opracowywałam testy i prace klasowe.
5. Uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli, zarówno w szkole jak i poza nią.

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia to:
− Szkolenie dla nauczycieli pt: Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń. Technologie informacyjne i internet w nauczaniu przedmiotowym (17 wrzesień 2010 r.),

− Szkolenie pt. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (29 październik 2010 r.),

− Szkolenie pt. Dziecko z problemem przemocy w rodzinie – co robić?(4 listopad 2010r.),

− Szkolenie dotyczące ewaluacji wewnętrznej (2 grudzień 2010r.),
− Szkolenie pt: Bezpieczna szkoła (14 marzec 2011r.),
− Szkolenie pt: Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych (5 maj 2011r.).
− Uczestniczyłam w szkoleniach poświęconych sprawdzianowi kompetencji po klasie VI. Analizowałam próbne sprawdziany klas VI oraz podawałam wnioski do dalszej pracy. Zapoznałam się z procedurami egzaminacyjnymi i uczestniczyła w próbnym sprawdzianie.

Zewnętrzne formy doskonalenia to:
− Udział w warsztatach dla nauczycieli matematyki pt. Jak efektywnie
i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum? zorganizowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (21 październik 2010r.),

− Udział w warsztatach dla nauczycieli matematyki pt. Lekcje, które się pamięta, zorganizowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (1 marzec 2011r.),

− Udział w warsztatach dla nauczycieli matematyki pt. Liczby naturalne. Oś liczbowa – przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi, zorganizowanych przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne (13 kwiecień 2011r.),

Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę.
6. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informacyjnej przez cały okres stażu korzystałam z komputera, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne, prace klasowe, kartkówki, konspekty.
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.awans.net;
- www.men.gov.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
- www.publikacje.edux.pl;
- www.gwo.pl;
- www.wsip.pl;
- www.math.edu.pl;
- www.pierwiastek.pl
- www.matematyka.pl;
Zamieściłam również na stronie internetowej (www.publikacje.edux.pl) następujące dokumenty: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, konspekty.
7. Współpracowałam przy przeprowadzeniu Małej Olimpiady z matematyki dla klasy IV i V oraz przy organizacji II- etapowego szkolnego konkursu dla klas IV „Pitagoras”. Brałam udział w pracach komisji Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas IV i dla klas V, I etapu Wojewódzkiego Konkursu z matematyki. Opracowała propozycje zadań na miejskie konkursy matematyczne dla klas IV i V .
8. Zapoznałam się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.
9. Przez cały rok prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klas 4-5. Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to: pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach oraz analizowanie
i kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów związanych
z matematyką.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3)

1. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, oraz wspólnie z moim opiekunem stażu opracowałam Plan Wychowawczy dla klasy V d.
2. Pogłębiałam wiedzę i umiejętność w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, czytając literaturę fachową m.in.:
- Barbara L. McCombus, James E. Pope „Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki”.
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Starałam się poznać sytuację uczniów rozmawiając z samymi uczniami, z ich rodzicami na zebraniach, oraz wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Zapoznawałam się z opiniami moich uczniów z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Szczególną uwagę zwróciłam na dzieci romskie z klasy V a, starałam się zachęcać ich do pracy na lekcji, do większej aktywności, oraz do prawidłowej korelacji z pozostałymi uczniami z klasy.
4. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.: Akadami zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Weterana, apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości oraz byłam współorganizatorem apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2010/11.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt.4)

1. Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu i zwracałam szczególną uwagę na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia
z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację
z uczniami. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
2. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i raz przez dyrektora szkoły. Dzięki lekcjom obserwowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Na prowadzonych przeze mnie lekcjach starałam się dobierać różne ciekawe środki dydaktyczne, aby uatrakcyjnić lekcję, przeprowadziłam lekcje z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego. Do serca brałam sobie informacje zwrotną opiekuna stażu, Pani mgr Aureli Szczurek która zwracała uwagę na pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzieliła mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do refleksji oraz szukania nowych rozwiązań. Dzięki tym obserwacjom dokonałam następującej autorefleksji: praca nauczyciela nie jest łatwa, wymaga poświęcenia oraz cierpliwości, przynosi również wiele satysfakcji.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy oraz określenia mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy początkującego nauczyciela. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze, jak
i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Prowadząc zajęcia przekonywałam się, że dokładne opracowanie tematu lekcji, przygotowanie ciekawych pomocy i zastosowanie metod aktywnych bardzo skutecznie wspomaga uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz angażuje ich w pracę na zajęciach. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Dzięki dużej pomocy opiekuna stażu Pani mgr Aureli Szczurek mogłam realizować moje zadania w celu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Posiadając niewielki staż pracy w zawodzie nauczyciela zdaję sobie sprawę z pewnych niedociągnięć, niemniej jednak staram się bardzo sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań
i obowiązków. Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania oraz zaangażowanie w pracę z nimi.
W przyszłości będę się starała bardziej motywować uczniów zdolniejszych do brania udziału w konkursach matematycznych, dalej doskonalić swój warsztat pracy.


Mielec, 1.06.2011r. Stażystka - Ewelina Przygoda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.