X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12725
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Anna Kaźmierczak

nauczyciel mianowany
ubiegający się o awans
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Wstęp

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym od 01.09.2006 r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie. Mój staż pracy wynosi 13 lat. Zajmuję stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jestem wychowawcą klasy I.
Posiadając wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w art.9, ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2008 roku, a zakończyłam 31.05.2011 r. Trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2008 roku. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami w 2007 r. , założeniach Statutu Szkoły i Planu Pracy Szkoły, a także specyfice i potrzebach szkoły, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593)


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

1.Przypomnienie procedury awansu zawodowego, złożenie wniosku i przygotowanie planu rozwoju.
•Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami w 2007 r.).
•Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły dnia 26.09.2008 r.

2.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez DODN i PODN oraz w WDN ; wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

W okresie odbywania stażu uczestniczyłam w następujących kursach i szkoleniach:
•„Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania” (2008 r., Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie),
•„Opracowanie autorskiego programu nauczania” (2009 r., DODN),
•„Gry i zabawy redukujące złość i agresję wśród dzieci” (2009 r., Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie),
•„Procedura ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego” (2010r., DCDN),
•„Neurofizjologiczna metoda EEG – Biofeedback w kompleksowej terapii dzieci z trudnościami szkolnymi” (2010 r., Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie),
•„Gry i zabawy na koncentrację uwagi” (2010 r. , WCDN),
•„Kaligrafia w kl. I – III szkoły podstawowej” (2010 r. , WCDN),
•„Pierwsza pomoc przedmedyczna (2010 r. , ADVISOR),
•„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2010 r., Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie).

3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

Systematycznie korzystałam z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej (Filia w Strzelinie). Przestudiowałam następujące pozycje:
•Brett Doris (2002). „Bajki, które leczą”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
•Clifford H. Edwards (2006). „Dyscyplina i kierowanie klasą”. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
•Gordon Thomas (2004). „Wychowanie bez porażek w szkole”. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
•Gordon W. Green (1997). „Jak pomagać dziecku w nauce?”. Warszawa: Świat Książki.
•Nolting Hans-Peter (2003). „Jak zachować porządek w klasie”, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
•Nowik Jerzy (2011). „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Opole: Wydawnictwo Nowik Sp. j.
•Molicka Maria. „Bajki terapeutyczne”. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

4.Współtworzenie programów i dokumentów szkoły.

Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego.
Pracowałam nad tworzeniem dokumentów, planów pracy i programów szkoły:
•Na początku każdego roku opracowywałam plan wychowawczy swojej klasy, skorelowany z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.
Opracowałam Plan współpracy z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców. Sporządziłam kartotekę scenariuszy do zajęć z rodzicami, którą udostępniłam zespołowi edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego.
•Sporządziłam Plan badania osiągnięć edukacyjnych na r. szk. 2010/2011.
•Opracowałam Plan pracy Zespołu „Promocja Zdrowia”, w którym od bieżącego roku szkolnego jestem koordynatorem.
•W roku szkolnym 2009/2010 napisałam Program pracy z uczniem zdolnym.
•Jestem również twórcą Programu Adaptacyjnego dla kl. I „Już jestem uczniem”, który wdrożyłam na początku r. szk. 2010/2011.
•Na podstawie wskazań opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzałam arkusze dostosowania wymagań.
•Tworzyłam plany pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I – III.

5.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Byłam współorganizatorką szkolnych konkursów w klasach I-III:
•Konkursu plastycznego – „Dbam o swoje środowisko” (X 2008),
•Konkursu plastycznego – „Mój ulubiony bohater książkowy” (03.11.2009),
•Konkursu plastycznego – „Świat poezji dziecięcej”(15.10.2010),
•Szkolnego konkursu recytatorskiego – „ Świat poezji dziecięcej” (eliminacje do konkursu gminnego – IV 2011).
Samodzielnie zorganizowałam:
•Gminny konkurs ortograficzny: „Zostań mistrzem ortografii” (17.03.2010),
•Szkolny konkurs pt.: „Dobre obyczaje przy stole” (30.03.2010),
•Szkolny konkurs plastyczny: „Z higieną za pan brat” (24.04.2009).
•Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu „Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami” w ramach projektu: „5 porcji warzyw, owoców lub soku” zainicjowanego przez Stowarzyszenie KUPS. Za sukces można uznać to, że zmotywowałam 100% uczniów Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w konkursie, za co zostaliśmy nagrodzeni – szkoła otrzymała DVD, a uczniowie zdrowe soki oraz drobne upominki.

Byłam pomysłodawczynią:
•Szkolnego konkursu : „Przepis sałatkowy” (15.10.2010)
• Ekologicznego konkursu pt. „Cuda z odpadów”, który odbył się zgodnie z planem pracy Zespołu „Promocja zdrowia”, dnia 22.04.2011 r.

6. Współorganizowanie lub organizowanie uroczystości szkolnych i rożnego rodzaju imprez.

•W okresie stażu współorganizowałam:
- Festyny szkolne (pozyskiwałam sponsorów, prowadziłam loterię fantową),
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Sportu,
- Sprzątanie Świata,
- Zabawę karnawałową ,
- Świąteczne kiermasze.

•Samodzielnie przygotowałam lub zorganizowałam:
- Pasowanie na ucznia w kl. I (08.10.2010),
- Przedstawienie pt. „Hu, hu, ha, nasza zima zła” w ramach szkolnego projektu pt. „Pory roku” (05.12.2008),
- Jasełka (w r. szk. 2009/2010), które wystawione zostały w szkole przed świętami Bożego Narodzenia , a 19.01.2010 r. w Domu Opieki Społecznej w Oławie,
- Przedstawienie z okazji Dnia Służby Zdrowia pt.
„ Z higieną za pan brat” (24.09.2009),
- Przedstawienie z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: „Oporność na antybiotyki i ich globalne rozprzestrzenianie się”, połączone z przeglądem piosenki o zdrowiu (15.04.2011)

•Byłam koordynatorem akcji:
- Sprzątanie świata (17.09.2010)
- Rzuć palenie razem z nami (24.11.2010)

W okresie stażu organizowałam wycieczki szkolne (krajoznawcze i edukacyjne oraz wyjazdy do kin i teatrów). Pełniłam rolę opiekuna i niejednokrotnie kierownika wycieczki, przygotowując odpowiednią dokumentację, a po wycieczce szczegółowe sprawozdania.

Odbyte wycieczki:
•Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu na zajęcia edukacyjne pt. „Małpy Starego i Nowego Świata” (20.10.2008),
•Wyjazd do Narodowego Teatru Edukacji
im. A. Mickiewicza we Wrocławiu na przedstawienie pt. „Brzechwolandia” (11.12.2008),
•Wycieczka krajoznawcza w Błędne Skały (04.06.2009),
•Wyjazd do Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu na spektakl pt. „Pewien mały dzień” (19.01.2010),
•Wycieczka do Ząbkowic Śląskich i Złotego Stoku (09.06.2010),
•Wyjazd do kina we Wrocławiu na bajkę pt. „Jaś i Małgosia” (18.10.2010),
•Wycieczka do Strzelina na baśń muzyczną:
„W tajemniczej Krainie Krasnali” (15.03.2011),
•Wycieczka do Jawora (07.04.2011) na:
- lekcję muzealną pt. „Święta Wielkiej Nocy” w Muzeum Regionalnym w Jaworze,
- zajęcia edukacyjne w MultiCentrum, w ramach projektu: „Dolnośląska szkoła liderem zmian w polskim systemie edukacji”.

8. Prowadzenie koła przedmiotowego oraz wyrównawczego.

Prowadziłam następujące zajęcia pozalekcyjne:
•Kółko matematyczne dla klasy: II i III (w latach: 2008/2009, 2009/2010),
•Zajęcia wyrównawcze dla klas: I-III (przez cały okres stażu),
•Zajęcia artystyczne dla kl. I (r. szk. 2010/2011),
•Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
(r. szk. 2010/2011 – II sem.), w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

9. Współpraca z rodzicami

•Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, którzy pomagali mi przy tworzeniu planu wychowawczego klasy, plan wspólnych imprez i uroczystości szkolnych oraz planu wycieczek.
•W ramach spotkań z rodzicami organizowałam pedagogizację rodziców. Poruszaliśmy następujące zagadnienia: „Dziecko z trudnościami w nauce – jak można mu pomóc”, „Agresja w szkole”, Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne?”, „Praca domowa ucznia jako ważny element w procesie kształcenia i wychowania”.
•Przygotowywałam ankiety dla rodziców: Czy znam swoje dziecko?, „Czy mam skłonność do wchodzenia w błędne koło agresji?” Rodzice mieli szansę wypowiedzieć się nt. własnych zachowań i ich wpływu na rozwój dziecka.
•Dzięki dobrym relacjom z rodzicami uczniowie uzyskiwali wysoką frekwencję (co roku kilkoro uczniów otrzymywało dyplomy za 100% frekwencji) oraz sukcesy w nauce (na miarę swoich możliwości).
•Rodzice chętnie angażowali się w prace na rzecz klasy, a także byli inicjatorami ufundowania DVD.


§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

•Korzystając z komputera przygotowywałam pomoce dydaktyczne dla uczniów, testy, sprawdziany, dyplomy, scenariusze, karty pracy (pracując z programem Microsoft Office Word 2007).
•Opracowywałam wyniki sprawdzianów przy użyciu programu Microsoft Excel.
•Przygotowałam prezentację multimedialną na radę szkoleniową na temat pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, skupiając się na dysleksji i dyskalkulii (korzystałam z programu Power Point).
•Współpracowałam wirtualnie z Wydawnictwem Operon, któremu przekazywałam wyniki z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.
•Jestem odpowiedzialna za aktualizowanie szkolnej strony internetowej (działu dotyczącego „Promocji Zdrowia”) – opisuję przeprowadzone akcje, wklejam zdjęcia.
•Wypisując świadectwa szkolne korzystałam z programu komputerowego LIBRUS.
•Wykorzystywałam Internet w celu pogłębienia wiedzy związanej z awansem zawodowym lub z dziedziny dydaktyki, pedagogiki i psychologii, zaglądałam na fora edukacyjne.
•Przy pomocy poczty elektronicznej komunikowałam się z innymi nauczycielami, a także dyrektorem szkoły, przesyłając większość opracowywanej dokumentacji.
•Swoich uczniów zapoznawałam z elementarnymi podstawami obsługi komputera, z korzystaniem z Internetu i poczty elektronicznej. Wyczulałam na zagrożenia i skutki nadmiernego korzystania z komputera oraz Internetu.
•Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji stażu na stronie internetowej: edux.pl. Otrzymałam odpowiednie zaświadczenie potwierdzające publikację.
•Z rodzicami wychowanków komunikowałam się poprzez rozmowy telefoniczne, listy, systematyczne wpisy do dzienniczków na temat zachowania uczniów i ich postępów w nauce.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

•Dzieliłam się z innymi nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach i szkoleniach. Udostępniałam materiały i notatki ze szkoleń.
•W ramach WDN prowadziłam radę szkoleniową nt. pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, przedstawiając prezentację multimedialną pt. „Dysleksja i dyskalkulia” (III 2011).
•W roku szkolnym 2009/2010 byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Prowadziłam zajęcia otwarte według sporządzonego wcześniej harmonogramu, a także hospitowałam i omawiałam zajęcia prowadzone przez stażystę.
•Gromadziłam i udostępniałam koleżankom z zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawczego własne materiały przydatne w pracy nauczyciela, m.in. dotyczące współpracy z rodzicami i ich pedagogizacji.
•Prezentowałam na radach pedagogicznych analizy wyników nauczania klasy, którą uczę, omawiałam sprawy wychowawcze, przedstawiałam plany i programy pracy prowadzonych zajęć.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

•Poznałam procedurę tworzenia programów autorskich uczestnicząc w szkoleniu: „Opracowanie autorskiego programu nauczania” (2009 r., DODN).
•Opracowałam i wdrożyłam program autorski kółka ortograficznego: „Ortografia trudna, ale nie nudna”. Dokonałam ewaluacji programu po przeprowadzeniu gminnego konkursu ortograficznego: „Zostań mistrzem ortografii”.
•W roku szkolnym 2009/2010 napisałam Program pracy z uczniem zdolnym.
•Jestem również twórcą Programu Adaptacyjnego dla kl. I „Już jestem uczniem”, który wdrożyłam na początku r. szk. 2010/2011.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Podejmowałam różne działania, które przyczyniły się do poszerzenia oferty programowej szkoły, a w konsekwencji do efektywniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
•Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
- społecznie (kółko matematyczne w kl. II – r. szk. 2008/2009),
- w ramach godzin dodatkowych z art.42 KN (kółko ortograficzne - 2009/2010, zajęcia wyrównawcze: 2009/2010, 2010/2011),
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
(r. szk. 2010/2011 – II sem.), w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
•Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego zgonie z aktualnymi potrzebami szkoły (zostałam oddelegowana przez dyrektora szkoły na szkolenie: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, a następnie zobligowana do przeprowadzenia rady szkoleniowej).
•Jestem szkolnym koordynatorem projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Kontaktuję się z koordynatorem gminnym, sporządzam potrzebną dokumentację.
Wspólnie z zespołem prowadzącym zajęcia w ramach projektu, opracowałam harmonogram zajęć i listę pomocy dydaktycznych.
•Od roku szkolnego 2010/2011 jestem szkolnym koordynatorem Zespołu „Promocja zdrowia”. Byłam odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za przeprowadzenie następujących akcji i działań:
- Sprzątanie świata,
- Propagowanie zdrowego odżywiania się (przygotowanie i degustacja sałatek owocowo-warzywnych, konkurs na najciekawszy sałatkowy przepis),
- Koordynowanie akcją antynikotynową: „Rzuć palenie razem z nami” w ramach, których odbyły się: pogadanki na lekcjach wychowawczych, rozdawanie emblematów . „Nie palę”, przedstawienie: „Sąd nad papierosem”, prezentacja multimedialna zachęcająca do walki z nałogiem, ekspozycja plakatów antynikotynowych , rozmowy z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie – panią A. Ziółkowską, prezentacja gazetek na temat szkodliwości palenia,
- Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat: „Jak radzić sobie z grypą”,
- Przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego
- Przystąpienie do projektu „Adopcja na odległość”,
- Pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
- Dnia Ziemi połączonego z konkursem: „Cuda z
odpadów”,
- Przygotowanie akademii z okazji Światowego Dnia
Dnia Zdrowia pod hasłem:„Oporność na antybiotyki i ich globalne rozprzestrzenianie się” połączonej z
przeglądem piosenki o zdrowiu,
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w programie „Trzymaj formę” (festyn sportowy z okazji Dnia Mamy , Dzień Sportu).

•Angażowałam się w różne akcje charytatywne: zbiórka nakrętek, żywności, odzieży. Byłam inicjatorką przystąpienia do projektu: „Adopcja na odległość”.
•Poszukiwałam sponsorów na nagrody dla dzieci, fanty na loterię.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

•Współpracowałam z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oławie w celu zdiagnozowania umiejętności i wiadomości uczniów mającymi trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze. Na podstawie otrzymywanych opinii sporządzałam arkusze dostosowania wymagań.
•Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, omawiając z nią trudności wychowawcze i postępy w nauce moich wychowanków.
•Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dokonywałam analizy sytuacji rodzinnej uczniów, wystosowywałam prośbę o dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej.
•Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz z biblioteką gminną w Domaniowie. Dzieci brały udział w lekcjach bibliotecznych, pasowaniu na czytelnika i konkursach organizowanych przez bibliotekę.
•Nawiązałam współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Domaniowie. Przygotowałam apel z okazji Dnia Służby Zdrowia, na który zaprosiłam pracowników pobliskiego
ośrodka oraz rodziców pracujących w służbie zdrowia.
•Współpracowałam z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oławie. W ramach akcji: „Rzuć palenie razem z nami” oraz z okazji Światowego Dnia Zdrowia , zaprosiłam do szkoły pracowników PSSE, którzy przyglądali się naszym poczynaniom, przeprowadzali pogadanki. Pod koniec maja b.r. sporządziłam sprawozdanie z realizacji programu „Trzymaj Formę” i przesłałam je do PSSE. Przed organizacją niektórych akcji, kontaktowałam się z Sanepidem w celu otrzymania potrzebnych materiałów, ulotek lub plakatów.
•Zaprosiłam do szkoły przedstawicieli Ruchu ”MAITRI” z Wrocławia (09.02.2011), którzy zajmują się Adopcją Serca (Adopcją na odległość). Nasza szkoła zobowiązała się do zaadoptowania dziecka z Afryki.
•Swoje umiejętności nauczycielskie i powołanie wykorzystuję angażując się w działania na rzecz środowiska lokalnego. Współpracuję z Radą Sołecką wsi Pławna. W maju 2010 r. przygotowałam z dziećmi tutejszej miejscowości przedstawienie z okazji Dnia Mamy. Sołtys Pławnej niejednokrotnie prosił mnie o pomoc w przygotowaniu festynów z okazji Dnia Dziecka, a także o prowadzenie loterii fantowej na festynie.
•W okresie trwania stażu, w celu zapewnienia uczniom pełnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze oraz właściwego zagospodarowania czasu wolnego od nauki, organizowałam wycieczki turystyczno-krajoznawcze i edukacyjne oraz wyjazdy do kina i teatru.
•W ramach współpracy międzyszkolnej byłam członkiem komisji podczas Ogólnopolskiego Sprawdzianu dla szóstoklasistów w ZS im, A. Mickiewicza w Wierzbnie (2009 r.)
•Współpracowałam z wydawnictwem czasopism ortograficznych („Bunio”, „Ortofanek”, „Franek”). Kilkakrotnie zapraszano nas do Oławy na Powiatowe Konkursy Ortograficzne.
•Współpracowałam z Uniwersytetem Wrocławskim, z którym podpisałam umowę o przyjęcie na praktykę studentki II roku Wydziału Pedagogiki – Kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna (w IV 2011r.) Opracowałam opinię oceniającą przydatność studenta do pracy pedagogicznej. Dzieliłam się wiedzą na temat pracy nauczycielskiej, organizowałam lekcje pokazowe, hospitowałam i omawiałam lekcje prowadzone przez studentkę.
•Współpracowałam z wydawcami Gazety Powiatową – „Wiadomości Oławskie”. Sporządziłam artykuł pt. „Szkoła promująca zdrowia” na temat przeprowadzonej akcji z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który ukazał się wraz ze zdjęciami mojego autorstwa w nr 18(938) - 05.05.2011r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę na rzecz szkoły (w latach: 2008, 2009).
2.Moi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach osiągając sukcesy:
•Michał K. – został laureatem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” (2008) i zajął III miejsce
•Jakub D. zajął II miejsce, a Magdalena Bednarz III w VII Oławskim Spotkaniu Sympatyków „Ortofanka” i „Franka” (2009)
•Jakub D. zajął I miejsce, Magdalena B. – II, Daria M. – III w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Zostań Mistrzem Ortografii” (2010).
•Adrian G. został wyróżniony w powiatowym konkursie plastycznym: „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” (2011 r.) organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
•Wyróżnienie naszej szkoły w konkursie „Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami” w ramach projektu: „5 porcji warzyw, owoców lub soku” zainicjowanego przez Stowarzyszenie KUPS. Za sukces można uznać to, że zmotywowałam 100% uczniów Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w konkursie, którego celem była poprawa żywieniowych przyzwyczajeń Polaków, za co zostaliśmy nagrodzeni. Szkoła otrzymała DVD, a uczniowie drobne upominki i soki.
•Andrzej L. i Dawid M. zostali wyróżnieni w konkursie na bożonarodzeniowy stroik zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Oławie
(I 2011 r.).
3.Otrzymałam podziękowanie za bezinteresowną pomoc od Sołtysa Wsi Pławna
(2010 r.).

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonała opisu i analizy dwóch przypadków: problemu edukacyjnego i problemu wychowawczego.

Podsumowanie:

Niniejsze sprawozdanie jest próbą podsumowania mojej niespełna trzyletniej pracy i obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego. Jest ono tylko opisem działań, natomiast nie jest w stanie oddać wszystkich problemów, które stawały przede mną. Wiele zaplanowanych zadań wymagało poświęcenia i ogromnej ilości czasu. Niektórych nie udało mi się przewidzieć planując swój staż, a z innych musiałam zrezygnować. Czasem przesunął się termin planowanych przeze mnie działań – nie z mojej winy, lecz z zaistniałych okoliczności. Planując, a potem realizując zadania, starałam się zawsze zwracać uwagę na efekty, jakie przyniosą różnym podmiotom. Staż wzbogacił mnie o nowe doświadczenia, jakie będę wykorzystywała w swojej dalszej pracy. Zmusił do autorefleksji i ewaluacji własnych poczynań. Zakończenie stażu nie oznacza końca mojego rozwoju. Mam zamiar nadal się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, bowiem: „... nauczyciel – chcąc dawać innym – musi sam wiele posiadać, chcąc kształcić innych – musi być sam gruntownie wykształcony, chcąc czynić innych lepszymi – musi sam być dobry”.(J.W.Dawid).


Domaniów: 01.06.2011 r. Anna Kaźmierczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.