X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12712
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż we wrześniu 2010 roku zapoznałam się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) – z późniejszymi zmianami.
Na ich podstawie opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły, jako zgodny z planem rozwoju szkoły. Jednocześnie przez cały okres odbywania stażu śledziłem zmiany zachodzące w procedurach awansu zawodowego, korzystając ze stron internetowych MEN:
www.men.gov.pl
www.oswiata.org.pl
www.kuratorium.szczecin.pl
www.eduinfo.pl.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Na początku września 2010r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu: panią X. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania stażu było określenie jasnych i możliwych do realizacji zasad współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie. Zamieściliśmy w nim obowiązki zarówno opiekuna stażu, jak i obowiązki stażysty, a także zasady naszej współpracy. Następnie opracowałyśmy harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Spotkania odbywały się raz w miesiącu.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
W celu poznania zasad funkcjonowania i organizacji szkoły zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w Zespole Szkół takimi jak:
Statut
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Profilaktyki Szkolnej
Program Wychowawczy
Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem. Poznałam cele i zasady oceniania, wymagania edukacyjne, co z pewnością ułatwiło mi pracę.

Statut Szkoły jest dokumentem opartym na Ustawie o Systemie Oświaty i znajdują się w nim informacje o podstawowych zasadach funkcjonowania szkoły.
Obowiązkiem każdego nauczyciela, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest napisanie wymagań edukacyjnych do nauczanego przedmiotu. Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowałam wymagania edukacyjne z biologii.
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
We wrześniu 2010 r. ukończyłam szkolenie dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Analiza przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
Uczestniczę w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach Rady. Jestem członkiem Zespołu Przedmiotów matematyczno- przyrodniczych .
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu systematycznie i na bieżąco prowadziłam własną dokumentację wynikającą z planu rozwoju zawodowego (zaświadczenia, materiały, scenariusze zajęć, arkusze hospitacji, pomoce dydaktyczne itp.). Uczestniczyłam w szkoleniach, sporządzałam notatki, wyciągałam wnioski. Zgromadzone materiały wykorzystałam do tworzenia własnego warsztatu pracy.
Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na początku czerwcu 2011 roku po ponownej analizie planu rozwoju zawodowego szczegółowo opisałam realizację zadań za okres 01.09.2010 – 31.05.2011. Dowodem realizacji tego zadania jest niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Wstępna ocena własnych umiejętności.
Rozpoczynając pracę w szkole przeanalizowałam swoje kwalifikacje, umiejętności i postanowiłam odbyć staż na nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W ramach tego zadania umieściłam swój plan rozwoju zawodowego w Internecie na dwóch portalach internetowych.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej.
W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny LIBRUS. Jest to narzędzie bardzo użyteczne i pomocne w pracy pedagogicznej każdego nauczyciela. Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy nauczyciela bardzo, dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją, koniecznością wykorzystania w pracy najświeższych informacji, przygotowywaniem materiałów dydaktycznych. W czasie trwanie stażu został przeze mnie zgromadzony duży zbiór materiałów multimedialnych.
Plan rozwoju zawodowego umieściłam na dwóch portalach internetowych
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym
W ramach poszerzania wiedzy i umiejętności pedagogiczno- wychowawczych uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1.,,System zarządzania jakością według normy ISO
2. ,,Szybkie czytanie ze zrozumieniem
3. ,,Nietoperz – demon czy anioł”
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
W czasie stażu przygotowywałam pomoce dydaktyczne i wykorzystywałam je na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy i ułatwienia uczniom procesu uczenia się, by urozmaicić zajęcia oraz zachęcić uczniów do pracy. Pomoce te miały wszelakie formy i rodzaje. Najczęściej przygotowywane przeze mnie materiały to: testy, sprawdziany, foliogramy, karty pracy ucznia, zestawy ćwiczeń, prezentacje multimedialne itp.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
W ciągu okresu odbywania stażu miałam możliwość pełnienia dodatkowych funkcji w szkole.
Były to:
Konsultacje dla uczniów słabszych prowadzone raz w tygodniu Konsultacje miały formę indywidualnych lub grupowych spotkań z uczniami, którzy mieli trudności z opanowaniem materiału bądź chcieli poprawić ocenę z danej partii materiału.
Uczestniczenie jako członek komisji na egzaminie maturalnym z matematyki dnia 5.05.2011r
Opieka nad uczniami podczas integracji klas I dnia.4.09.2010r. oraz podczas wyjścia do kina dnia 14.10.2010r
Opieka nad uczniami z klasy 2b TTI podczas uczestnictwa uczniów w warsztatach ,,Szanse młodzieży na rynku edukacyjno – zawodowym”
Udział w dniach otwartych szkoły
Udział podczas przekazywania paczek do świetlicy środowiskowej w ramach programu ,,Iskierka Radości” dnia 21.12.2010r.
Przeprowadzenie olimpiady ekologicznej
Dekoracja sali biologicznej

STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Jako nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, które następnie wspólnie omawialiśmy.
Jednocześnie opiekun stażu obserwował moje lekcje. Każdą lekcję analizowałyśmy i wyciągałam wnioski w celu dalszego rozwijania moich umiejętności.
Podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na:
- rodzaje środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji,
- metody pracy z uczniami,
- wykorzystanie czasu zajęć,
- tempo lekcji i zaangażowanie uczniów.
Z każdych obserwowanych zajęć wyciągałam odpowiednie wnioski, które wzbogaciły moje dotychczasowe doświadczenie i poszerzały mój warsztat pracy. Obserwacje te pomogły mi w lepszej organizacji własnych zajęć.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

W ciągu trwania stażu raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.. Do każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji przygotowałam konspekt lekcji .Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki tej formie współpracy odniosłam wiele korzyści. Udzielone rady pozostaną wskazówką do dalszej pracy.

Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
W trakcie trwania stażu samodzielnie opracowałam scenariusze lekcji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w podstawie programowej z biologii. Dokumentowałam arkusze z odbytych hospitacji. Ponadto wykonałam pomoce dydaktyczne na prowadzone przez mnie zajęcia. Samodzielnie przygotowałam również wszystkie materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany, zadania powtórzeniowe. Opracowałam test diagnostyczny dla klas I i II oraz dokonałam jego szczegółowej analizy. Sprawdzałam próbne matury z biologii.

IV. STREFA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
W czasie stażu nie pełniłam funkcji wychowawcy klasy jednak uważam, że współpraca z innymi wychowawcami pomoże mi w przyszłej pracy.
Dodatkowo współpracowałam z innymi wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami, rozmowy z rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
W dniach, w których odbywały się zebrania z rodzicami byłem do dyspozycji rodziców.
Podczas odbywania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, który pomógł mi rozwiązywać zaistniałe sytuacje problemowe.
Poznałam zadania nauczycieli ujęte w programie wychowawczym szkoły oraz działania służące realizacji programu wychowawczego szkoły.
Zapoznałam się ze wskazówkami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach wydanych uczniom przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, które uwzględniłam w pracy z uczniami,
Pełniłam rolę opiekuna klasy:
II TE podczas integracji klas pierwszych dnia 4.09.2010r
I TB podczas wyjścia do kina dnia 14.10.2010r.
II TB podczas uczestnictwa uczniów w warsztatach ,,Szanse młodzieży na rynku edukacyjno – zawodowym”.
Uczestniczyłam podczas przekazywania paczek świątecznych do świetlicy środowiskowej dnia 21.12.2010r

Określenie dalszej drogi rozwoju.
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, po to, by być dobrym nauczycielem. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz lepsze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.