X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12666
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

mgr Rafał Urban
nauczyciel matematyki
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. A. G. Bema w Lipsku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2008r
Data zakończenia stażu: 31 maja 2011r.
Opiekun stażu : mgr Janina Bania


Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wielu jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.


§ 7 ust.1 pkt 1
uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
W ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 1 podjąłem następujące działania:

I. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Janiną Banią. We wrześniu 2008r powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Po analizie właściwych aktów prawnych opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

II. Poznanie zasad funkcjonowania i organizowania zadań szkoły.
Realizacje zadań związanych z awansem zawodowym rozpocząłem od wszechstronnego zapoznania się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnąłem po najważniejsze dokumenty obowiązujące w szkole, tj.:
- Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lipsku,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyki,
- Program Pracy Szkoły.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lipsku stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa. Dokument ten stał się dla mnie niezwykle pomocny podczas rozwiązywania sytuacji spornych, z jakimi spotkałem się podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy integracyjnej.

III. Aktywne i systematyczne uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
1.W okresie stażu aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2.W latach 2008-2011 uczestniczyłem w spotkaniach i pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz pełniłem funkcję przewodniczącego tego zespołu. W ramach pracy zespołu przygotowałem i wygłosiłem referat pt. „Metody aktywizujące na lekcjach matematyki”. Ponadto przygotowałem wraz z p. T. Paradowską-Kaca prezentację multimedialną pt. „Zestawienie wyników nauczania w klasach IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, pierwszy semestr roku szkolnego 2010/2011”.
Spotkania nauczycieli należących do zespołu były znakomitą okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższania jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
3.W roku szkolnym 2009/2010 pracowałem w zespole ewaluacyjnym, którego zadaniem było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru „W Szkole analizuje się wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.”
4.W latach 2008-2011 czynnie uczestniczyłem w spotkaniach i pracach Komisji ds. wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. Bema w Lisku. W ramach pracy w w/w komisji dokonałem aktualizacji regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli PSP w Lipsku.
5.W okresie trwania stażu pracowałem w komisji ds. pomocy materialnej uczniom.
6.W grudniu 2009r wraz z panią Małgorzatą Łatą i panią Moniką Maciejewską współtworzyłem ofertę realizacji programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy „Chcemy być zdrowi i szczęśliwi w bezpiecznym świecie”.
7. Brałem udział w mierzeniu jakości pracy szkoły oraz wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

IV. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy.
W roku szkolnym 2008/2009 pełniłem obowiązki wychowawcy klasy integracyjnej. W związku z powyższym cały czas podejmowałem szereg kroków mających na celu integrację specyficznego zespołu klasowego, jakim niewątpliwie byli uczniowie klasy integracyjnej. W tym celu organizowałem wycieczki klasowe oraz współorganizowałem wycieczki międzyklasowe:
- wycieczka Kielce – Tokarnia dla uczniów klasy integracyjnej VIC - 03. IV. 2009,
- wycieczka dwudniowa do Krynicy Zdrój dla uczniów klas VIA, VIC i VID (współorganizacja wycieczki z panią I. Ptak oraz panią A. Stępnik) – 28-29.V.2009r.
- wycieczka do Radomia dla uczniów klasy VIC (współorganizacja wycieczki z panią K. Majewską ) – nagroda za zajęcie I miejsca w wewnątrzszkolnym konkursie „Jestem przyjacielem zwierząt” – 16.VI.2009r.;
- wycieczka rowerowa z klasą VIC podczas VIII Integracyjnego rajdu „Z Kawalerami Orderu Uśmiechu na szlaku” – Huta 2010 – 22.V.2010r
Dzięki wszystkim przedsięwzięciom tego typu realizowanym w klasie mogłem lepiej poznać swoich uczniów oraz relacje koleżeńskie panujące w obrębie klasy. Spostrzeżenia te mogłem wykorzystywać na lekcjach podczas przydzielania uczniom odpowiednich zadań.
Świetnym sposobem na integrację uczniów okazało się angażowanie i uczestniczenie klasy w wielu konkursach wewnątrzszkolnych oraz przeglądach twórczości niepełnosprawnych , w których uczniowie odnosili wiele sukcesów.
Budowaniu odpowiednich relacji w klasie pomagało również organizowanie imprez klasowych, takich jak: spotkania opłatkowe, andrzejki, itp.
Jako wychowawca klasy kierowałem pracą zespołu koleżeńskiego mającego na celu pomoc uczniom niepełnosprawnym. Zawsze starałem się uświadamiać wychowankom, że stanowią zespół i powinni być za siebie odpowiedzialni, powinni zawsze sobie pomagać.
Wszystkie moje poczynania ukierunkowane były na dobrą współpracę z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym celem wyszukania najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich wychowanków. Dróg wyjścia oraz sposobów na poprawę różnych trudnych sytuacji szukałem podczas rozmów indywidualnych z uczniami, jak również na lekcjach wychowawczych. Jako wychowawca utrzymywałem stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz dydaktyczne. Moja współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze. Byłem z nimi w stałym kontakcie i zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie.
Moim wielkim sukcesem w tej sferze pracy było uzyskanie przez moich wychowanków najlepszego wyniku spośród klas szóstych z tego rocznika na sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej. Jako kolejny sukces mogę uznać bardzo dobre relacje większości uczniów z tej klasy z uczniami niepełnosprawnymi , którzy uczęszczali do klasy.

V. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
1.Zorganizowałem wycieczki oraz pełniłem opiekę podczas wycieczek szkolnych:
•Opieka nad uczniami klas VIB i VIC podczas dwudniowej wycieczki do Łodzi- 08 – 09. VI. 2010r.
•Współorganizacja wycieczki do Radomia dla klas VC i VIA jako nagrody za zajęcie I i II miejsca w II edycji wewnątrzszkolnego konkursu „Jestem przyjacielem zwierząt”
2. W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2010/2011 zostałem wybrany w demokratycznych wyborach na opiekuna sekcji technicznej Samorządu Uczniowskiego, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 zostałem opiekunem sekcji porządkowej. Każdorazowo na początku roku szkolnego wraz z członkami poszczególnych sekcji planujemy zadania do zrealizowana w danym roku szkolnym. Dzięki dyskusjom z uczniami podczas zebrań sekcji i wysuwanym przez nich sugestiom staram się tak ułożyć plan pracy, aby realizacja zaplanowanych zadań była dla uczniów przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
Uczniowie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne, dlatego wraz z uczniami sekcji porządkowej zorganizowałem akcję „Góra grosza”- pod patronatem towarzystwa „Nasz Dom”. W roku szkolnym 2009/2010 wraz z panią E. Szymanowicz i panią M. Maciejewską zorganizowałem II edycję wewnątrzszkolnego konkursu „Jestem przyjacielem zwierząt”, którego głównym celem było uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz zbiórka karmy, ręczników, kocy, zabawek oraz innych rzeczy potrzebnych zwierzętom przebywającym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomiu.
Ponadto w styczniu 2010 r. oraz 2011 r. brałem czynny udział w pracach sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W ramach realizacji planu pracy sekcji technicznej wraz z uczniami należącymi do sekcji dbałem o sprzęt nagłaśniający oraz o oprawę muzyczną podczas wszystkich dyskotek zorganizowanych w szkole.
3. W ramach realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły brałem czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. W okresie stażu byłem współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych:
•Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – z p. E. Szymanowicz i p. T. Paradowską - Kaca
•Program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego 2008/2009r – wraz z p. E. Szymanowicz, A. Stępnik oraz I. Ptak

VI. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.
1.W roku szkolnym 2008/2009 byłem członkiem, natomiast w latach 2009/2010 oraz 2010/2011 pełniłem funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego podczas sprawdzianu klas szóstych.
2.Corocznie pracuję w komisji międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”, a w latach 2008/2009 oraz 2010/2011 byłem szkolnym koordynatorem w/w konkursu.
3. W latach 2008-2001 pracowałem w komisji podczas szkolnego etapu konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

VII. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizacja konkursów wewnątrzszkolnych.
Pisząc plan rozwoju zawodowego, założyłem sobie, że zorganizuję wewnątrzszkolne konkursy matematyczne. Realizując te zadania w latach 2008/2009 oraz 2010/2011, opracowałem regulamin, a następnie przeprowadziłem wewnątrzszkolny konkurs matematyczny „Mistrz Łamigłówki Matematycznej”. Jest to konkurs dziesięciotygodniowy przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Konkurs ten zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej edycji cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.
Celem organizacji konkursów matematycznych w szkole jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się matematyką, wzbudzenia u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Swoich podopiecznych przygotowywałem podczas zajęć koła matematycznego. Widząc potrzebę dodatkowej pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, w roku szkolnym 2009/2010 zorganizowałem dodatkową lekcję koła matematycznego, na która uczęszczało czterech uczniów z ówczesnej klasy VB


§ 7 ust.1 pkt 2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
W ramach realizacji tego punktu rozporządzenia podjąłem następujące działania:
1.Systematycznie uczestniczyłem w wewnątrzszkolnym doskonaleniu poprzez udział w następujących szkoleniach rady pedagogicznej:
•Nowa podstawa programowa – pani dyrektor B. Kopcińska, 20 marca 2009 r.,
•Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum – p. T. Gałek, 08 czerwca 2009 r.,
•Ewaluacja wewnętrzna w szkole – p. T. Gałek, 22 lutego 2010 r.,
•Wycieczki szkolne metodą aktywizującą – planowanie i dokumentowanie – p. E. Kosterna, 10 maja 2010 r.,
•Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników oświaty samorządowej – 9 kwietnia 2010 r.,
•Jak wdrażać, realizować i dokumentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły – p. dyrektor B. Kopcińska – 28 sierpnia 2010 r.
2. Aby doskonalić swój warsztat pracy, brałem udział w rożnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych, które pozwoliły mi na zastosowanie w praktyce wielu nowoczesnych metod i rozwiązań związanych z nauczaniem matematyki oraz ze sferą dydaktyczno-wychowawczą:
•„Nauczyciel XXI wieku” – konferencja 4 godz., MSCDN wydział Radom, 13 lutego 2009r.,
•„Geometria nietrudna i nienudna” – szkolenie 2 godz., Wydawnictwo Nowa Era, 6 marca 2009r.,
•„Relacje w rodzinie z problemem alkoholowym” – szkolenie 6 godz., Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 10 grudnia 2009r.,
•„TOC w Edukacji małego dziecka” – seminarium 3 godz., MSCDN wydział Radom, 17 marca 2010r.,
•„Ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki oświatowej w kontekście nowego nadzoru pedagogicznego” – szkolenie 15 godz., MSCDN wydział Radom, 26 kwietnia – 24 maja 2010r.,
•„Mroczna strona sieci – jak chronić dzieci i młodzież przed cyberprzemocą?” – konferencja 5 godz., MSCDN wydział Radom, 5 listopada 2010r.,
•„Umiejętności podstawowe polskich trzecioklasistów w świetle badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej” – konferencja 5 godz., MSCDN wydział Radom 19 stycznia 2011r.,
•„Podstawy pakietu MS Office 2007 ” – szkolenie 8 godz., MSCDN wydział Radom, 16 marca - 14 kwietnia 2011 r.,
•„Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji” – szkolenie , 01 marca - 01 kwietnia 2011r., MC Partner Consulting BHP Marcin Capik,

§ 7 ust.1 pkt 3
poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
W ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 3 podjąłem następujące działania:
1.Na bieżąco analizowałem ustawy sejmu dotyczące oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karata Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
•Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.),
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 235, poz. 1543),
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz. U. Nr 83, poz. 562)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposoby klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz. U.Nr 228, poz. 1491)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).
2.Aktualizowałem na bieżąco swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego poprzez systematyczne odwiedzanie strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której zapoznawałem się z projektami oraz ustawami i rozporządzeniami. Korzystałem również z różnych portali internetowych związanych z prawem oświatowym.
3.W październiku 2010 roku podjąłem dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą.


§ 7 ust.2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
pkt 1. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
W trakcie stażu:
1.doskonaliłem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych,
2.przygotowywałem konspekty lekcji,
3.samodzielnie opracowywałem różne pomoce dydaktyczne, takie jak: plansze, gry dydaktyczne.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłem lekcje matematyki i zajęcia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałem, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałem zajęcia prowadzone przez panią Janinę Banię. Były to lekcje języka polskiego, zajęcia pozalekcyjne: przygotowanie uczniów klas szóstych do sprawdzianu końcowego, praca z uczniem zdolnym na zajęciach Koła polonistycznego, zajęcia wyrównawcze, praca Klubu Filmowego. Cenne są dla mnie spostrzeżenia dotyczące organizacji czasu pracy, wykorzystania pomocy dydaktycznych, w tym programów multimedialnych, sposoby motywowania i oceniania uczniów.
Na początku września 2008r. dokonałem autorefleksji, która pozwoliła mi uświadomić sobie moje mocne i słabe strony jako nauczyciela i wychowawcy. Krytyczny rys pomógł mi w zaplanowaniu zadań planu rozwoju zawodowego zgodnie z moimi możliwościami. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji. Przeprowadziłem szereg anonimowych ankiet wśród uczniów, by dowiedzieć się o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i wychowawca. Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawa mi dużo satysfakcji,
- w pracy nauczyciela najważniejszy jest kontakt z uczniem,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania,
- mam dobry kontakt z uczniami,
- potrafię współpracować z rodzicami,
- powinienem stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W maju 2011r. przeprowadziłem otwartą lekcję matematyki w klasie VC. Po przeanalizowaniu ankiet ewaluacyjnych, które wypełniali nauczyciele obserwujący tę lekcję, okazało się, że została ona bardzo dobrze oceniona zarówno pod względem przygotowania merytorycznego, aktywności uczniów jak i atmosfery panującej na lekcji. Natomiast z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że lekcja ta podobała się uczniom, atmosfera na lekcji była przyjazna, a nowe wiadomości zostały wprowadzone w sposób zrozumiały dla uczniów.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłem własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałem w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia, które omówiłem w ramach realizacji § 7 ust.1 pkt 2. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, które ukończyłem, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
W roku szkolnym 2008/2009 byłem wychowawcą oraz uczyłem matematyki w klasie integracyjnej – VIC. Wówczas wraz z nauczycielem wspomagającym - opracowałem „Program nauczania matematyki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”.

pkt 2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
W roku szkolnym 2008/2009 zostało mi powierzone stanowisko wychowawcy klasy integracyjnej - VIC. Jako nauczyciel wychowawca poznawałem sytuację rodzinną swoich uczniów: zapoznawałem się z dokumentacją moich wychowanków, przeprowadzałem wywiady na temat środowiska rodzinnego uczniów, stale monitorowałem potrzeby i rozwój wychowanków. Organizowałem i prowadziłem zebrania rodziców, indywidualnie spotykałem się i rozmawiałem z rodzicami dzieci mających problemy z nauką. Omawiałem problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów z innymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałem rozmowy indywidualne z uczniami.
Wspólnie z klasą planowałem i organizowałem zajęcia wychowawcze, zmierzające do integracji zespołu klasowego: Dzień Chłopaka, mikołajki, wigilia klasowa, wycieczki klasowe oraz wspólnie z nauczycielami wspomagającymi przygotowywałem uczniów do Przeglądów Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych, w których uczniowie bardzo często zajmowali czołowe miejsca. Ponadto motywowałem uczniów do brania udziału w wewnątrzszkolnych , gminnych, parafialnych konkursach artystycznych. Podczas zajęć i spotkań przygotowujących uczniów do wyżej wymienionych konkursów zacieśniła się wieź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Na lekcjach wychowawczych realizowałem tematy, które związane były z nałogami, agresją, tolerancją, propagowałem zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego.
Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałem się z opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce, w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałem się dostosować do zaleceń w nich umieszczonych. W roku szkolnym 2008/2009 prowadziłem również zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie z klasy VB.

pkt 3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej.
Jako nauczyciel matematyki posługiwałem się komputerem i Internetem, na co dzień. Bardzo często posługiwałam się komputerem podczas:
• przygotowywania potrzebnych dokumentów np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, sprawdzianów, kart pracy, tworzenie raportów na posiedzenia rady pedagogicznej, świadectw itd.
• przygotowywanie gazetki ściennej, przygotowałem ekspozycje na temat:
- „Krzyżówki matematyczne”
- „Rebusy matematyczne”
- „Mistrz Łamigłówki Matematycznej”- tablica związana z przeprowadzanym dziesięciotygodniowym wewnątrzszkolnym konkursem matematycznym.
-„Sylwetki wielkich matematyków”
• korzystając z Internetu porozumiewałem się z innymi nauczycielami, usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji.
• na bieżąco śledziłam informacje zawarte na stronach:
- CKE, OKE,
- Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej
• zamieściłem na stronie www.edukacja.edux.pl publikacje dotyczące pracy zawodowej: plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• swobodny dostęp do Internetu pozwala mi na bieżąco śledzić zmiany w prawie oświatowym
• korzystałam ze stron:
- www.edukacja.edux.pl
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl,
- www.literka.pl,
- www.eduinfo.pl,
- www.oswiata.org.pl,
- www.profesor.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.scholaris.pl,
- www..mojamatematyka.blox.pl
- www.gwo.pl
- www.kangur-mat.pl
- www.cauchy.pl.

pkt 4. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłem poprzez czytanie literatury fachowej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłem, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Pomagałem uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałem od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałem.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajduję zawsze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic - dziecko - nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci. Rodzice chętnie włączają się do dyskusji, a niejednokrotnie niektórzy z nich dziękują mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z uczniami.
Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi.
Realizowałem na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych.

pkt 5. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.


Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane przez dyrektora szkoły, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku w roku szkolnym 2009/2010. Po zakończeniu stażu zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.