X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12699
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Justyna R
Nazwa placówki: Zespół Szkolno Przedszkolny Samorządowe Przedszkole
Adres szkoły:
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2011 r.
Opiekun stażu: mgr Teresa

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki(§ 6 ust. 2 pkt 1)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela- Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi - opiekun stażu, - bibliotekarka,- dyrektor, - nauczyciele Wrzesień 2010 - Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w prawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991( z późniejszymi zmianami)- Opracowanie i zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego
2. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowy i konsultacje związane z utworzeniem poprawnego Planu Rozwoju Zawodowego oraz dotyczące sposobu realizacji stażu - opiekun stażu Okres stażu - Zawarcie kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami - Obserwacja,- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej- Organizacja zajęć własnych - nauczyciel odpowiedzialny za tygodniowy rozkład zajęć, - dyrektor, - opiekun stażu Okres stażu - Organizacja zajęć własnych,- Zapisy w dzienniku zajęć - Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
4. Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. - Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji : dziennik lekcyjny, dokumentacja wychowawcy, protokolant Rady Pedagogicznej - opiekun stażu, - dyrektor, - bibliotekarka Wrzesień, Październik 2010 - Wpisy w dziennikach- Karty obserwacji- Dokumentacja przebiegu nauczania
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki - Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola: Statut Przedszkola, Plany pracy, Program dydaktyczno-wychowawczy - opiekun stażu,- dyrektor Okres stażu - Notatki własne
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz przepisami przeciw pożarowymi. - Udział w szkoleniu BHP- Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, - Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć - dyrektor, - opiekun stażu Okres stażu - Zaświadczenie o odbyciu szkolenia,- Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji, - Zaświadczeń, potwierdzeń,- scenariuszy lekcji. - Opiekun stażu Okres stażu - Teczka stażysty
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. - Opiekun stażu Maj 2011 r. - Sprawozdanie z realizacji stażu
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. - Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2011 r. - Wniosek, - Dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposóbzapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, (§ 6 ust. 2 pkt 2)
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania - Analiza podstawy programowej. - Opiekun stażu,- nauczyciele nauczania początkowego Wrzesień 2010 r. - Notatki własne
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i placówki- Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczo-psychologicznej. - dyrektor, - opiekun stażu Cały rok - Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów- Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych- Notatki własne.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela - Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć - opiekun stażu, - dyrektor, - nauczyciele różnych przedmiotów Raz w miesiącu - Notatki własne
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja - opiekun stażu,- dyrektor Raz w miesiącu - Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Działanie autorefleksyjne, - Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i ewaluacji - Opiekun stażu Na bieżąco - Ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia, niezbędnej do podniesienia kwalifikacji

Znajomość środowiska uczniów, ich problemóworaz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)
1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci - Analiza informacji o środowisku wychowanków-karty przyjęć- Spotkania z rodzicami - Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi Okres stażu - Notatki własne
2. Poznanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości w poszczególnych sferach rozwoju. Diagnoza - Prowadzenie kart obserwacji Okres stażu - Arkusze obserwacji,- Notatki własne
3. Współpraca z rodzicami w ramach zadań wynikających z programu wychowawczego przedszkola - Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach dla rodziców- Uczestniczenie w zebraniach ogólno przedszkolnych i prowadzenie zebrań dla grupy- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów indywidualnych z rodzicami- Udział i zaangażowanie rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na przedszkolaka, opłatek wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, zakończenie roku- Współudział w organizowaniu wycieczek- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki Okres stażu - Scenariusze uroczystości- Notatki własne
4. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych - Własne poszukiwania- Rozmowa w zespole wychowawczym - Opiekun stażu grudzień styczeń - Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów - Czytanie literatury pedagogicznej, - Rozmowy w zespole wychowawczym - Opiekun stażu, - bibliotekarka,- nauczyciele Na bieżąco - Spis przeczytanych książek i uwagi do ich treści, - Notatki własne

Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)
1. Wstępna samoocena - Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, - Wnioski - opiekun stażu Na bieżąco - Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco - Portale internetowe,- Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena - nauczyciele Na bieżąco - Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Analiza i samoocena swoich zachowań - Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych - opiekun stażu, - nauczyciele Na bieżąco - Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
5. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej - Zapisy planów w formie elektronicznej- Poszukiwanie ciekawych scenariuszy zajęc, uroczystości pomysłów na stronach www- Wykonywanie dyplomów i zaproszeń z wykorzystaniem komputera i Internetu- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu Na bieżąco - Plany pracy- Scenariusze lekcji, uroczystości- Dyplomy, - Zaproszenia- Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach
Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki
1. Zadania związane z planem rocznym przedszkola - Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych tj.: Pasowanie na przedszkolaka, opłatek wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców, Dzień Matki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, zakończenie roku- Tworzenie tematycznych i okolicznościowych gazetek- Udział w organizowaniu kącików: zabaw, przyrodniczego Okres stażu - Notatki własne- Scenariusze uroczystości- Zdjęcia
2. Wzbogacanie form współpracy z rodzicami - Zapraszanie rodziców, bliskich dzieciom osób na organizowane w przedszkolu uroczystości- Organizowanie zajęć otwartych- Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu i pracy przedszkola- Stosowanie niestandardowych metod współpracy Okres stażu
3. Rozwój i doskonalenie własnego warsztatu pracy - Udział w zorganizowanej formie doskonalenia zawodowego tj. kursach, warsztatach- Udział w WDN i Radach Szkoleniowych Okres stażu - Zaświadczenia uczestnictwa- Notatki własne
4. Samokształcenie - czytanie literatury z dziedziny pedagogiki i psychologii Okres stażu - Bibliografia- Notatki własne


Plan może ulec zmianie w trakcie roku przedszkolnego.

........................................
(podpis stażysty)

Zatwierdzam do realizacji
Nowe Ręczaje .............................2010 r.
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz.1580) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Opracowała: Justyna Rogacka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.