X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12700
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Magdalena Przypłata
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Pełnatyczach
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku filologia angielska (specjalizacja nauczycielska).

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011
3. Opiekun stażu: Maria Materlak

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. wrzesień 2010 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem. wrzesień 2010 Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Zespołu. Analiza Statutu Zespołu, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. wrzesień 2010-maj 2011 Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. cały okres stażu Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. maj 2011 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. wrzesień 2010 Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. wrzesień 2010 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp.. cały okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenie.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim. cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2010, maj 2011 oraz cały okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. wrzesień 2010 Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy z wychowawcami klas. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. cały okres stażu Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich. cały okres stażu Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail.
Przygotowanie uczniów do apelu (śpiewanie angielskich piosenek). cały okres stażu Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. wrzesień 2010 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. raz w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena maj 2010 Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


....................................... ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.