X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Rok szkolny 2010/2011

Nauczyciel: Beata Bralewska

Przedmiot: Język angielski

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.

Opiekun stażu: mgr Barbara Samociuk

Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) IX, X 2010r.
- projekt planu rozwoju zawodowego
- znajomość aktów prawnych
2. Przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły - poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły (§6 ust.1 pkt 1 lit.a); analiza następujących dokumentów:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
(§6 ust.1 pkt 1 lit.b)
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy (§6 ust.1 pkt 1 lit.c) IX 2010 r. - znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- znajomość dokumentów
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- znajomość przestrzeganie przepisów BHP
- prowadzenie dziennika lekcyjnego

3.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowa z opiekunem dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu
IX 2010 r.
- podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu określającego zasady oraz harmonogram współpracy
Doskonalenie zawodowe

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności - autorefleksja, analiza możliwości rozwoju IX 2010 r. - autorefleksja
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Rozp. MENiS z dnia
1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 2) - obserwowanie lekcji w ustalonych wcześniej terminach
- omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu (§6 ust.1 pkt 2; §6 ust. 2 pkt 4 ) okres stażu - scenariusze obserwowanych lekcji
- zapis wniosków uwag sformułowanych przez prowadzącego zajęcia
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły;
omawianie przeprowadzonych zajęć (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.1 pkt 3;
§6 ust.2 pkt 2) - opracowanie konspektów lekcji;
- konsultacja i analiza (§6 ust.2 pkt 4) okres stażu - konspekty lekcji
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy; znajomość metod pracy pedagogicznej; podnoszenie kwalifikacji - udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty)
-udział w szkoleniu na członka komisji przeprowadzającej egzamin maturalny
- uczestnictwo w komisjach przeprowadzających egzamin maturalny
- ukończenie 2 roku uzupełniających studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku filologia angielska okres stażu - zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
- opracowanie scenariuszy zajęć okres stażu - scenariusze zajęć
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem metod aktywizujących - prowadzenie zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem pracowni komputerowej
okres stażu
- opracowanie scenariuszy zajęć
7. Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów - przygotowanie i przeprowadzenie konkursów
- prowadzenie kółka języka angielskiego
- prowadzenie zajęć w ramach projektu językowego współfinansowanego przez Unię Europejską okres stażu
8. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów - przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach pierwszych na początku roku szkolnego
- badanie wyników nauczania ( w klasach pierwszych powtórzenie testu diagnozującego na koniec roku szkolnego)
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
IX 2010r.
okres stażu - wdrażanie wniosków do pracy
9. Pomoc uczniom mającym problemy z nauka oraz wspieranie uczniów zdolnych
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas pierwszych
- tworzenie możliwości dalszego rozwoju dla uczniów zdolnych (konkursy przedmiotowe, kółko języka angielskiego) Okres stażu - poprawa wyników w nauce u uczniów słabych
10 Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów, ich problemów.
Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.,
§6 ust.2 pkt 3) - przeprowadzanie rozmów z rodzicami i nauczycielami
- uczestniczenie w imprezach środowiskowych
- studiowanie literatury
- realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych okres stażu - efektywna współpraca z uczniami i rodzicami

11. Realizacja zadań wychowawcy klasowego
- wspomaganie rozwoju ucznia
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów (uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych, wyjazdy na wycieczki klasowe, wigilia klasowa, itp.)
- udzielanie pomocy wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej
okres stażu - efektywna współpraca z uczniami i rodzicami

12 Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji
- przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego
okres stażu - scenariusze zajęć
- arkusze hospitacji lekcji
13 Przygotowanie projektu sprawozdania - dokonanie autoanalizy
- sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego . VI 2011 r - projekt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.