X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12570
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy nauczyciela stażysty

Poznań, dnia 30.05.2011rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

mgr Marta Natalia Mielczarek

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Jest to suma realizacji założonych w planie rozwoju zadań i celów.
Z dniem 01.09.2010r. podejmując pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 8, Szkole Podstawowej nr 69- Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu przy ulicy Jarochowskiego 62.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań skompletowałam według poszczególnych wymagań:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
(§ 6 ust. 2 pkt. 1)

W wyniku nawiązania współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Magdaleną Świetlikowską zaznajomiłam się z procedurą awansu zawodowego, a konkretniej z wymaganiami jakie stawia ona nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego. Omówiony został przebieg stażu, harmonogram konsultacji oraz normy i zasady współpracy, co zakończyło się spisaniem kontraktu dla każdej ze stron. Z pomocą opiekuna stażu zgodnie z procedurą awansu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który otrzymał pozytywną opinię pani dyrektor szkoły pani mgr Ewy Baranowskiej.
W obszarze poszerzenia wiedzy analizowałam dokumenty dotyczące procedury awansu zawodowego tj. przepisy prawa dotyczące wyżej wymienionego awansu: Karta Nauczyciela (rozdział 3a), Ustawa o systemie oświaty, najnowsze rozporządzenia MENiS (umieszczone na stronie internetowej). Czerpałam również informację z portali edukacyjnych takich jak: literka.pl, portaloswiatowy.pl, awans.net, publikacje.edu.pl, awans-zawodowy.org, awans.oswiata.org, profesor.pl.
Z początkiem września zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 69 wraz z Wewnętrznym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, oraz Programem Profilaktyki Zdrowotnej. Pozwoliło mi to poznać działalność szkoły oraz jej funkcjonowanie. Zebrania Rady Pedagogicznej, na które systematycznie uczęszczałam umożliwiły poznanie pracy organów szkoły.
Poprzez szkolenie BHP, które odbyłam w dniu 1 września 2010 roku poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Szkolenie to zapewniło mi zachowane bezpieczeństwa w mojej codziennej pracy.
Wspólnie z opiekunem stażu panią mgr Magdaleną Świetlikowską omówiłam szczegółowo zadania Rocznego Planu Pracy Świetlicy Szkolnej, które zostały opracowane w oparciu o Plan Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej. Zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy oraz zasadami prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę świetlicy (dzienniki zajęć, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, konspekty zajęć i imprez świetlicowych, zasady zgłaszania prac dzieci na konkursy międzyszkolne)

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 6 ust. 2 pkt. 2)

Pracując na stanowisku wychowawca świetlicy korzystałam z bogatej literatury. Czerpałam z niej wiedzę na temat realizacji zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych oraz urozmaicania czasu wolnego. Godne polecenia pozycje według mnie to np.:
- „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy.”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
- „Grupa bawi się i pracuje” J. Rojewska
- „Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci” Grzegorz Kasdepke
- „Warsztat pracy pedagoga” Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński
- „Bajki z sensem. Chodźmy się bawić” Mariola Malkiewicz
- „Rysowane wierszyki” Ewa Małgorzata Skorek
- „Gry i zabawy interakcyjne” Klaus W.Vopel
- „Bajki rymowane w biblioterapii” A.Łaba

Literatura przedmiotu stała się dla mnie inspiracją. Czerpałam z niej pomysły, które wykorzystywałam w pracy w świetlicy.
W ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela w I semestrze prowadziłam zajęcia taneczne. Dzieci bardzo chętnie brały w nich udział. Zajęcia te wywoływały dużo uśmiechu i radości. Podopieczni byli zrelaksowani i odprężeni. Należy podkreślić również wartość tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego przez uczestników. Jest to bardzo wartościowe, gdyż w obecnych czasach empirycy zauważają problem otyłości dzieci i młodzieży.
W semestrze II prowadziłam zajęcia komputerowe. Tematyka ich związana była z tygodniowym tematem pracy świetlicy. Starałam się przekazać swoją wiedzę na temat obsługi komputera oraz programów takich jak Paint i pakietu Office. Podczas zajęć zwracałam szczególną uwagę na zagrożenia jakie płyną z Internetu. Przestrzegałam, iż nigdy nie mamy pewności kto siedzi po drugiej stronie komputera. Chciałam aby dzieci czuły się bezpiecznie.
Patrząc z jak dużym zaangażowaniem i chęcią dzieci włączają się w proponowane im prace plastyczne chętnie angażowałam się w ich organizację. Starałam się wykorzystywać oryginalne i ciekawe pomysły, których źródłem były dla mnie zwłaszcza doświadczenia zdobyte podczas odbytych praktyk. Pomocą służyły mi również doświadczone koleżanki z pracy. Wiele pomysłów czerpałam także z dostępnych w świetlicy czasopism, takich jak „Mały artysta” oraz „Window colour”, a także stron internetowych polecanych m.in. na stronie bloga naszej świetlicy tj. miastodzieci.pl itp.
Wspólnie z nauczycielkami organizowałam świetlicowe konkursy plastyczne o różnorodnej tematyce:
 „Jesienią noszę czarodziejskie kalosze”
 „Maski karnawałowe”
 „Wigilijny obrus”
 „Wiosenne kwiaty”
Wraz z wychowawczyniami angażowałam dzieci do udziału w międzyszkolnych konkursach plastycznych takich jak:
 „Piłkarze Lecha i ich autobus”
 „Człowiek. Ziemia. Kosmos”
 „Palma wielkanocna”
Uczennica Weronika Mikołajczyk z klasy II c, wykonała pod moim kierunkiem pracę plastyczną- bombkę z orgiami. Konkurs, pt. „Ozdoby świąteczne w orgiami” zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu. Praca zajęła 1 miejsce. W pracę tę była również zaangażowana pani mgr Donata Jurga-Grzesikiewicz, której rady i wskazówki były nieocenione.
W świetlicy chętnie spędzałam z dziećmi czas podczas zabaw i gier, kontrolując ich przebieg oraz dbając o bezpieczeństwo. Służyłam pomocą w trakcie odrabiania zadań domowych, zwracając szczególna uwagę na uczniów z trudnościami w nauce.
Wygląd miejsca pracy jest dla mnie niezmiernie ważny dlatego dbałam o jego estetyczny i atrakcyjny wygląd gdyż wiem, że dzieci lubią przebywać w przyjaznym im środowisku. Uczestniczyłam również w odnawianiu stołówki szkolnej na potrzeby świetlicy i wspólnie z innymi nauczycielami oraz panią dyrektor ozdabiałam kolumny. Poprzez tę pracę nawiązałam bliższe relacje z innymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole.
Brałam udział w organizacji kiermaszów świetlicowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, wykonując na ich potrzeby prace plastyczne o różnym charakterze.
Przygotowałam i przeprowadziłam uroczystość „Bajkowego pasowania na Świetlika” w klasie 1b. Scenariusz został opracowany w całości według mego autorskiego pomysłu. W zajęciach brali udział m.in. pani dyrektor mgr Ewa Baranowska, pani kierownik świetlicy a zarazem mój opiekun stażu mgr Magdalena Świetlikowska, nauczyciele ze świetlicy, wychowawca klasy 1b oraz zadowolone dzieci. Wszyscy doskonale się bawili, gdyż udało mi się włączyć ich do wspólnego działania.
W trakcie roku szkolnego brałam udział w realizacji Programu dla klas I-III szkoły podstawowej „Owoce w szkole”, którego celem było kształtowanie u uczniów zdrowych nawyków z zakresu żywienia oraz w realizacji programu „Szklanka mleka”, które popularyzuje picie świeżego mleka wśród dzieci.
Uczestniczyłam w warsztatach plastycznych z quilingu zorganizowanych w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza przy os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu przez doradcę metodycznego do spraw świetlic.
Brałam udział w radzie szkoleniowej, pt. „Używanie środków psychoaktywnych” prowadzonych przez psycholog mgr Annę Pisułę.
Uczestniczyłam również w 10-godzinnym szkoleniu w zakresie metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka (bajka, wizualizacja, metafora), zorganizowanym dnia
16 października 2010 roku przez Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Szkolenie prowadzone było przez psycholog mgr Barbarę Lorenc.
Miałam również możliwość poszerzenia własnego warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Mogłam zobaczyć jak prowadzą oni zajęcia, jak nawiązują kontakt zarówno z grupą, a zarazem potrafią indywidualnie spojrzeć na dziecko. Uczyłam się jak rozwiązywać konflikty powstające w klasie szkolnej, a tym samym w świetlicy.
Podczas odbywania praktyk studenckich nigdy nie miałam możliwości samodzielnie prowadzić zajęcia, które byłyby ocenione fachowym okiem. W czasie stażu zajęcia moje hospitowane były zarówno przez panią dyrektor jak i opiekuna stażu. Wspólna rozmowa po przeprowadzonych zajęciach dała mi możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość oraz spojrzenie czasami z zupełnie innej perspektywy na tą samą sytuację. Otrzymywałam cenne wskazówki na problemy, których wcześniej nie zauważyłam.
Cennymi bardzo wskazówkami podczas odbywania stażu były również spostrzeżenia moich koleżanek ze świetlicy, które na co dzień obserwowały moją pracę.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju awansu zawodowego, scenariusza uroczystości „Bajkowego pasowania na Świetlika” oraz niniejszego sprawozdania).

(§ 6 ust.2 pkt.3)
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

W czasie trwania stażu próbowałam nawiązywać kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy. Współpraca ta polegała na wymianie informacji dotyczących przede wszystkim funkcjonowania dzieci podczas sprawowania przeze mnie nad nimi opieki. Był to motor napędowy, aby z należytą dokładnością obserwować ich działania i zachowania oraz dobry pretekst, aby współpracować z innymi nauczycielami, a w szczególności z pedagogiem szkolnym- panią mgr Moniką Lecińską.
Obserwacja dzieci, wnikliwa analiza i rozmowy z wychowawcami niejednokrotnie potwierdzały wysunięte przeze mnie tezy na temat indywidualnej roli dziecka, jego funkcjonowania w grupie jak również jego środowiska rodzinnego.
Z dnia na dzień budowałam sobie rzeczywisty obraz ucznia. Jest to uważam niezbędne przy interpretacji zachowań dziecka. Brak tej wiedzy spowodowałby poważne trudności w nawiązaniu autentycznych i bliższych relacji z podopiecznymi.


Sprawozdanie przedstawia moją pracę w świetlicy. Opisałam działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego wychowawcy.
Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich, wywołać zadowolenie na ich twarzach. Dzięki temu uwierzyłam, że sposób mojego postępowania jest słuszny i przynosi pożądane efekty.
Praca w świetlicy szkolnej jest nieprzewidywalna. Duża grupa dzieci oraz kilka form aktywności prowadzonych jednocześnie zmuszały do wzmożonej koncentracji. Szeroko pojęta odpowiedzialność za innych stała się dla mnie priorytetem.
Dzięki pracy w szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, co zawdzięczam współpracy z opiekunem mojego stażu oraz wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami.
Praktycznie wszystkie założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu chciałabym kontynuować.
Po zakończeniu stażu chciałabym móc dalej spełniać się w roli nauczyciela i jeszcze bardziej doskonalić swój warsztat pracy.

mgr Marta Natalia Mielczarek

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.