X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12549
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Klimczak
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Adamska
Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Małgorzata Krupińska
Miejsce pracy: Przedszkole nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim
Czas trwania stażu: od 1 września 2010r. do 31 maja 2011 r.


Z dniem 1 września 2010r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, Dz. U. nr 260, poz. 2593 ( zmiany Dz. U. z 2007r., nr 214,poz. 1580) . Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.1112 ze zmianami).
Sprawozdanie uwzględnia jego realizację i spełnienia wymagania zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku - § 6 ust. 2:
*znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
*umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
*znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,
*umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.

Jestem wychowawcą grupy „Skrzaty” , w której znajdują się dzieci 6 letnie. Grupa liczy 11 chłopców i 14 dziewczynek . Moim opiekunem stażu jest mgr Ewa Adamska nauczyciel dyplomowany z ogromnym zasobem wiedzy i dużym doświadczeniem. Uważam , że praca w tej grupie dzieci i praca z takim opiekunem bardzo ułatwiła mi zdobywanie doświadczenia w pracy. Wspólnie przyglądamy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwujemy postępy w rysowaniu, korzystaniu z nożyczek, pisaniu pierwszych liter, przeliczaniu, czytaniu prostych wyrazów.
Współpraca z opiekunem układa się bez zarzutów, opiekun mojego stażu w każdej chwili służy mi radą i pomocą.
Bardzo pomaga mi wspólna praca z opiekunem, czuję się pewnie, podpatruję oryginalne pomysły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przede wszystkim pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań jakie są wymagane ode mnie zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań:


§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
4.Poznanie Nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
5.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania na terenie przedszkola.
6.Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
7.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu.
9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Na początku swojego stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa światowego
Karta Nauczyciela z dnia 26 .01. 1982r. z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
Rozporządzenie MEN z dnia 14. 11. 2007 r.

Efekt działania :
Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury awansu zawodowego stały się one dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas realizacji planu rozwoju zawodowego.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam :
Statut Przedszkola
Roczny Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo - Opiekuńczej
Program Wychowawczy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Pracy
Regulamin Wycieczek i Spacerów
Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

Rozpoczynając staż jako nauczyciel i wychowawca grupy dzieci najstarszych, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela Opracowałam plany pracy zgodne z nową podstawą programową, treściami dopuszczonych do użytku przez dyrektora programów i z planem pracy przedszkola.
Zapoznałam się ze sposobem tworzenia zapisu w dzienniku zajęć. Starałam się systematycznie uzupełniać dziennik.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami)
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w placówce i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP.
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, co pozwoli mi w przyszłości wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Nie miałam okazji w mijającym roku szkolnym protokołować Rady Pedagogicznej.

Efekty działań:
Zapoznanie w wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.
Dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować i realizować założone cele.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu, a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniliśmy harmonogram spotkań , w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych jak i prowadzonych.

Efekty działań :
Współpraca z opiekunem przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia i wzbogacenia mojego warsztatu pracy, poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi.

4. Poznanie Nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Dogłębnie przeanalizowałam Nową podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na podstawie nowej podstawy zostały opracowane arkusze obserwacji dziecka i Arkusze badania dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich.

Efekty działań :
W swojej pracy z dziećmi wdrożyłam nową podstawę programową. Przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej wg nowych standardów.

5.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania na terenie przedszkola.

Brałam udział w szkoleniu BHP oraz zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Efekty działań :
Realizacja tego zadania pomogła mi uświadomić potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia.
Wiem, jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci i dorosłych.

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej.
Co miesiąc pisałam miesięczne plany pracy. Dokonywałam wpisów do dziennika.
Nie opracowałam arkusza obserwacji dziecka, ponieważ korzystałam z gotowego zamieszczonego w naszym programie edukacyjnym „Nasze przedszkole”, programie edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej.

Efekty działań:
Potrafię zredagować miesięczne rozkłady treści programowych dla starszaków,
potrafię wpisywać poprawnie zapisy do dziennika,
wiem, jak pisać protokół z zebrania z rodzicami,
prawidłowo przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich
opracowałam ankietę ewaluacyjną dla rodziców.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania, świadectwa. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy.

Efekt działania:
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
teczka nauczyciela stażysty.

8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu.
Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Efekt działania:
Napisanie sprawozdanie.

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Efekty działań:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2.Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu.
3.Uczestnictwo w doskonaleniach zawodowych nauczycieli (wewnątrzszkolnych oraz samodoskonaleniu).
4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
5.Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania.
6.Wymiana doświadczeń.
7.Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i imprezach wewnątrzszkolnych i międzyprzedszkolnych.
8.Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych.

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Pracując z grupą dzieci 6 – letnich uczestniczyłam w prowadzonych działaniach edukacyjnych organizowanych przez opiekuna stażu.
Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć, notatki z obserwacji i rozmów przed i pohospitacyjnych

Efekty działań:
Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój dziecka, które wzbogaciły także mój warsztat pracy i sprawiły większe zainteresowanie u dzieci,
zajęcia te stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy,
uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i metodyczną,
nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu.
Opracowałam konspekty i scenariusze zajęć, zabaw i innych działań edukacyjnych oraz zabaw i działań popołudniowych w ramach pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi pracy wspomagającej lub rozwijającej zainteresowania wychowanków w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor przedszkola.
W marcu przeprowadziłam zajęcie otwarte dla rodziców, którego celem było umożliwienie obserwacji ich dziecka w trakcie zajęć i zabaw oraz stworzenie możliwości do zobaczenia występujących relacji między dziećmi w grupie.
Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy konspekty i scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności, a także eliminacji popełnianych przeze mnie błędów.

Zajęcia przeprowadzone przeze mnie w obecności nauczyciela hospitującego:
28.09.2010r.- Warzywa w jesiennym ogrodzie.
26.10.2010r.- Poznajemy pracę listonosza.
3.11.2010r.- Deszczowe zabawy.
09.12.2010r.- Wszyscy przygotowują się do zimy - na podstawie opowiadania „O gościach, co nie przyszli na ucztę”.
11.01. 2011r. -Kocham babcię i dziadka.
22.03.2011r. - W krainie figur geometrycznych.(zajęcia otwarte dla rodziców)
29.03.2011r.- Utrwalenie figur geometrycznych na podstawie wiersza B. Formy “Figury”.
27.04.2011r. - Deszczowa pogoda.
11.05.2011r. - „Warszawa – stolica Polski” –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.

Efekty działań:
Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć,
konspekt zawsze omawiałam kilka dni przez prowadzeniem zajęć uwzględniając jego zalecenia i rady,
potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabaw,
wiem, jak zachowują się dzieci w obecności rodziców,
rodzice byli zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zajęciu otwartym i byli zainteresowani dalsza taką współpracą.

3. Uczestnictwo w doskonaleniach zawodowych nauczycieli (wewnątrzszkolnych oraz samodoskonaleniu).
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym odnoszącym się do następujących tematów:
„Wdrażanie dzieci do czynności samoobsługowych”,
„Współpraca z rodzicami”

Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam nie tylko w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, ale również w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział w następujących warsztatach i kursach:

Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną:

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci,
które rozpoczęły naukę w szkole, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
E. Gruszczyk – Kolczyńska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i
zapamiętywania
B. Wilgocka – Okoń , Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.
Kozłowska Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym.
M. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
K.Herda , Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole.

Efekty działań:
Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych,
moje zajęcia są ciekawsze zarówno dla dzieci, jak i dla mnie,
skutecznie i ciekawie wychowuję i uczę,
usprawniam pracę dydaktyczno – wychowawczą,
diagnozuję przyczyny niepowodzeń.

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W trakcie stażu starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Projektowałam i wykonywałam technika komputerową: zaproszenia, dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, opinie, ankiety, konspekty i scenariusze zajęć, kart obserwacji i inne.
Korzystałam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint oraz Exel.
W Internecie zamieściłam swój Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z jego realizacji oraz przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej . W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych, tj. www.literka.pl , www.nauczycielprzedszkola.pl , www. blizejprzedszkola.pl , www.interklasa.pl , www.ksiazkiedukacyjne.pl , www.men.gov.pl, www.cmpp.edu.pl, www.wodn.piotrkowtryb.pl, www.przedszkolak.pl
Efekty działań:
Umiejętność posługiwania się komputerem:
ułatwia mi moją pracę,
wzbogaca warsztat pracy,
pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki,
pomaga mi zainteresować nim dzieci,
pozwoliła mi promować moje przedszkole w szerszym środowisku.

5. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
Pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod wychowania poprzez studiowanie czasopism „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, czy „Wychowanie w Przedszkolu”, a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.: „Psychologia Kłamstwa” T. Witkowskiego (Moderator 2006) , „Wychowywać człowieka mądrego” K. Szewczyk (PWN, W-wa 1998) czy „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego” M. Przetacznik – Gierowskiej, G. Makiełło - Jarży
( WSiP, W-wa 1985). Czytałam również wiele artykułów zamieszczonych na stronach internetowych przez wybitne osobowości z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Efekt działania:
Pogłębienie własnej wiedzy wpłynęło na:
podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi (m.in. wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagam im częściej wykorzystać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji i poczucia przestrzeni i estetyki),
tworzę ciekawe scenariusze i programy imprez przedszkolnych,
dobrą współpracę z rodzicami.

6.Wymiana doświadczeń.
Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego płynące podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą, serdeczną atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.
Swoją wiedzę i umiejętności dzieliłam z nauczycielkami poprzez:
przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych

Efekt działania:
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

7.Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i imprezach wewnątrzszkolnych i międzyprzedszkolnych.

W ciągu całego roku szkolnego zorganizowałam uroczystości przedszkolne tj.:
Dzień Chłopca- 30.09.2010
Zbiórka darów dla tomaszowskiego schroniska – 04.10.2010
Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2010
Pasowanie na starszaka - 23 .10.2010
Konkurs plastyczny na temat straży – podopieczne Julia Kafar, Julia Mazurek zajęły III miejsce.
Andrzejkowe wróżby- 30.11.2010
Spotkanie z Mikołajem- 06.12.2010
Kiermasz bożonarodzeniowy – 13.12.2010
Przedstawienie jasełkowe-21.12.2010
Dzień Babci i Dziadka- 15.01.2011
Topienie Marzanny-21.03.2011
Spacer do lasu w poszukiwaniu „zajączka”- 31.03.2011
Wyjazd do miasteczka ruchu drogowego do Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Maz.
VIII międzyprzedszkolny konkurs recytatorski – 19.05.2011 – zajęcie II miejsca przez podopieczną Zuzię Podgórską
Wyjazd do Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Maz.
Dzień Matki- 26.05.2011

Brałam udział w spotkaniach edukacyjnych ze strażakami. Przygotowywałam dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki oświatowe, np
Konkurs plastyczny organizowany przez Straż Pożarną w Tomaszowie Mazowieckim
Konkurs na pisankę wielkanocną
Konkurs recytatorski w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim

Przygotowywałam także nasze dzieci do udziału w olimpiadzie ekologicznej organizowanej przez nasze przedszkole

Efekty działań:
Dzieci miały możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności w środowisku przedszkolnym i lokalnym,
dzieci poznały inne placówki oświatowe oraz instytucje wspomagające z terenu gminy i powiatu,
podniósł się poziom sprawności werbalnej dzieci,
podniósł się poziom wiedzy dzieci o otaczającym je świecie,
przedszkole zostało zaprezentowane w szerszym środowisku,
dzieci nauczyły się koncentrowania na pozytywnych walorach życia,
stałam się odpowiedzialna za poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich przygotowanie.

8.Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych.
Wykonywałam prace związane z moimi zadaniami dodatkowymi:
współredagowanie gazetki przedszkolnej,
dekorowanie sali, korytarza przedszkolnego,
sprzątanie pomieszczenia z pomocami dydaktycznymi,
wykonywanie gazetki informacyjnej dla rodziców,
wychodzenie z grupą na wycieczki do miejsc zgodnie z założeniami planów miesięcznych (sklep, poczta, biblioteka).

Efekty działań:
Nasza sala jest kolorowa i estetyczna,
rodzice czytają informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń dla grupy,
dzieci chętnie chodzą na spacery i wycieczki.

§6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniowskiego, ich problemów oraz współpracy ze środowiskiem uczniowskim.

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku.
2.Gromadzenie informacji o środowiskach z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowania uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych.
3.Prowadzenie współpracy z rodzicami.
4.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb podopiecznych.

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku.
Jak poznać dziecko? Pierwszą informację o dziecku uzyskałam z Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola. Tam zapisane są podstawowe informacje i dane o dziecku i jego rodzinie. Drugim dokumentem, który pozwala poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania to Arkusz Obserwacji Dziecka w przedszkolu. Tu przez ciągłą bądź wyrywkową obserwację zbierałam i zapisywałam określone zachowania podopiecznych. Jeszcze innym sposobem gromadzenia informacji był Arkusz Badania Gotowości Szkolnej. Dzięki niemu poznałam poziom rozwoju różnych umiejętności i wiedzy po I i II półroczu. Mogłam określić poziom gotowości w poszczególnych sferach rozwojowych. Najlepszym sposobem gromadzenia informacji są wywiady i ankiety skierowane do rodziców oraz indywidualne rozmowy z nimi o wzlotach i upadkach ich pociech.

Efekt działania:
Prowadzę różnorodną i bogatą dokumentację dotyczącą informacji o dzieciach,
informacje o dzieciach ułatwiają mi pracę,
zdobyte od rodziców informacje wykorzystuję efektywnie w codziennej pracy,
potrafię pomóc dzieciom z problemami,
prowadzę zajęcia indywidualne dziećmi z defektami edukacyjnymi,
rozwijam zainteresowania dzieci uzdolnionych,
pomagam rodzicom dzieci z problemami w uzyskaniu przez nich fachowej pomocy.

2. Gromadzenie informacji o środowiskach z którego pochodzą dzieci i ich zainteresowania uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych.
Informacje dotyczące moich wychowanków zgromadzone przeze mnie z różnych źródeł są omawiane w zespole wychowawczym oraz z dyrektorem przedszkola. Jeżeli sytuacja tego wymaga, szczególne problemy omawiane są na Radzie Pedagogicznej. Żadne informacje nie wydostają się poza krąg osób zainteresowań. Jeśli sytuacja tego wymaga (np. przebadanie dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wówczas prosimy o wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów dziecka

Efekt działania:
Dzięki uzyskanym informacjom potrafię prawidłowo zadziałać w sytuacjach problemowych.

3. Prowadzenie współpracy z rodzicami.
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych (pomoc przy dekorowaniu sal, stroje, ciasta). Chętnie pomagali także na co dzień przynosząc kartki, kartony, itp. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas różnorodnych spotkań i rozmów indywidualnych. Na pierwszym zebraniu zapoznałam rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego . Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych. Rodzice wzięli udział w następujących uroczystościach: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zajęcie otwarte dla rodziców, Dzień Mamy i Taty. Swoja postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy.
Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenia.

Efekty działań:
Rodzice poszerzyli swoja wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
organizowane uroczystości wpłynęły na promocję przedszkola w środowisku.

4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb podopiecznych
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.

Efekty działań:
Potrafię zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
znam potrzeby podopiecznych, przyczyny ich negatywnych zachowań
dostrzegam potrzeby i zdolności dzieci
pracuję indywidualnie z dziećmi zdolnymi, jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia

§ 6 ust.2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
3.Ocena własnych umiejętności. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Z pomocą opiekuna stażu zapoznałam się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusz do przeprowadzenia rozmów przed i pohospitacyjnych zawierał m.in.: własne oczekiwania, realizację celów, zachowania dzieci, samopoczucie, uwzględnienie tego co się nie udało zrealizować, dokonywanie samooceny.
Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dokumentowane przez luźne notatki, które zawierały: temat, cele ogólne i operacyjne, metody i formy pracy oraz przebieg zajęcia. Po zakończeniu zajęć opiekun omawiał swoje zajęcie, co udało mu się zrealizować, a czego nie, jakie popełnił błędy i jak je naprawić.

Efekty działań:
Wiem, w jaki sposób omawiać i oceniać własne zajęcia i zabawy prowadzone z dziećmi.

2.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Przygotowałam z opiekunem stażu harmonogram dotyczący hospitacji odbywanych przez cały rok szkolny.

Efekty działań:
Harmonogram spotkań pozwolił mi na staranne przygotowanie się do zajęć.

3. Ocena własnych umiejętności. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom
placówki. W przedszkolu poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków.
Moją słabą stroną, nad którą będę się starała pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania się w dekorowanie sali, w której pracuję.

Uważam, że znacznie poprawiłam jakość pracy z dziećmi.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na lepszą, jak również wydajniejszą pracę w latach następnych.

Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Myślę również o większej aktywności w życiu przedszkola, w którą mogłabym zaangażować siebie, pracowników i chętne do wszystkiego dzieci.

Efekt działania:
Autorefleksja oraz analiza słabych i mocnych stron mojej działalności wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.