X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12352
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Spis treści:

Część I
Wstęp

Część II
Sposób realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

1) § 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia
2) § 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia
3) § 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia
4) § 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia
5) § 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia

Część III
Podsumowanie

Część I – WSTĘP

Pracę zawodową rozpoczęłam w 2001 roku w szkole Podstawowej w Łopusznie, kolejny rok pracowałam z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 35 w Kielcach a od 1 września 2003 jestem pracownikiem Zespołu Szkół Mechaniczno – Ekonomicznych i Gimnazjum Nr 24, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego.
Posiadam wymagane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz do ubiegania się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. W 2002 roku zdałam egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Ubezpieczeń (obecnie Wyższa Szkoła Umiejętności) z zakresu nauczania języka angielskiego, uzyskując tytuł licencjata. W marcu 2005 roku ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Akademii Świętokrzyskiej, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka angielskiego. W październiku 2005 roku podjęłam uzupełniające studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, które kontynuuję do chwili obecnej.
Akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego otrzymałam 27 czerwca 2003 roku. Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego zawartymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, we wrześniu 2003 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu w celu uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Złożyłam do dyrektora szkoły pana mgr Kazimierza Stępnia wniosek o zgodę na rozpoczęcie stażu. Napisałam także Plan Rozwoju i wraz z zatwierdzeniem rozpoczęłam jego realizację.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawiera szczegółowy opis form realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - § 7 ust. 2). Do sprawozdania z realizacji planu dołączam materiały w postaci drukowanej, potwierdzające realizację wymagań wynikających z rozporządzenia, czyli:
1) § 9ust.1, pkt.1 rozp. – dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów:
o dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych,
o dyplomy ukończenia wyższych studiów magisterskich,
o akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
2) § 9ust.1, pkt.2 rozp. – zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
3) § 9 ust.1, pkt.3 rozp. – zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
4) § 9 ust.1, pkt.3 rozp. – sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
5) § 9 ust.1, pkt.4 rozp. – ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
6) § 7 ust.2, pkt.1 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
7) § 7 ust.2, pkt.2 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
8) § 7 ust.1, pkt.1 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
9) § 7 ust.2, pkt.3 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
10) § 7 ust.2, pkt.4 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem zrealizowanych zadań,
11) § 7 ust.2, pkt.5 rozp. – opis działań wraz z dokumentacją potwierdzającą umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.
Zdając sobie sprawę z tego, iż przed nauczycielem ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego stoi wiele zadań, starałam się przez cały okres stażu sprostać tym wymaganiom poprzez podejmowanie szeregu działań doskonalących zarówno mą działalność dydaktyczną, jak i wychowawczą. Analizując wykonane cele oraz dokonując podsumowania przygotowałam niniejsze sprawozdanie.

Część II – Sposób realizacji rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Działania organizacyjne

W czerwcu 2003 r., po rozmowie kwalifikacyjnej i uzyskaniu akceptacji komisji otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Po rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku).
Kolejnym krokiem było zapoznanie się z dokumentacją szkolną: Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej i Statutem ZSME i Gimnazjum w Kielcach , Programem Wychowawczym, Szkolnym Systemem Oceniania i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Oceny z zachowania uczniów oraz Szkolnym Programem Wychowawczym. Starannie zapoznałam się z podstawą programową dla gimnazjum w zakresie nauczania języka angielskiego. Następnie dokonałam analizy moich dotychczasowych dokonań i napisałam plan rozwoju zawodowego na okres trwania stażu, tj. od 1 września 2003 r. do 31 maja 2006r., uwzględniający potrzeby uczniów, rodziców, a także Plan Pracy Szkoły, który przedstawiłam dyrektorowi szkoły, w której pracuję.

§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia:
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1) Współpraca z opiekunem stażu
i opracowanie planu rozwoju zawodowego

Na początku zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego analizując odpowiednie przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, broszura Awans Zawodowy Nauczyciela, strony internetowe dotyczące awansu np.: www.men.waw.pl, www.edukseek.pl/nauczyciel/awans, www.codn.ed.pl).
We wrześniu 2003 roku, pan dyrektor szkoły mgr Kazimierz Stępień przydzielił mi opiekuna stażu w osobie pani mgr Heleny Trojak (nauczyciela jęz. angielskiego), z którą omówiłam zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć i podpisałam kontrakt.
W kontrakcie obie strony zobowiązały się obserwować wzajemnie prowadzone zajęcia lekcyjne, prowadzić dla siebie nawzajem lekcje oraz omawiać lekcje zarówno opiekuna jak i stażysty. Obie strony umowy przyjęły jako obowiązującą formę kontraktu spotkania dyskusyjne, wymianę opinii, doświadczeń i uwag. Ponadto opiekun stażu zobowiązał się:
a) przeprowadzać lekcje, w których mogłam uczestniczyć jako obserwator,
b) obserwować i omawiać lekcje prowadzone przeze mnie,
c) pomagać w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych,
d) napisać projekt oceny mojego stażu.
Kontrakt zawarty pomiędzy mną – nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu zobowiązywał mnie do:
a) zapoznania się z dokumentacją dotyczącą stażu i sprecyzowania obszarów, w których będę się doskonalić,
b) przygotowania się do pełnienia różnych funkcji w szkole,
c) obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu,
d) prowadzenia lekcji w obecności opiekuna,
e) słuchania rad i wskazówek opiekuna dotyczących prowadzenia lekcji,
f) zwracania się do opiekuna ze swoimi problemami,
g) uczestniczenia w doskonaleniu wewnątrzszkolnym,
h) napisania sprawozdania z przebiegu stażu.
Po podpisaniu kontraktu opracowałam wraz z opiekunem harmonogram naszych spotkań, który w kolejnych latach stażu był systematycznie uzupełniany. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z opiekunką mgr Heleną Trojak. Prowadziłam zajęcia lekcyjne z języka angielskiego w obecności opiekuna według wcześniej przygotowanych scenariuszy lekcji oraz obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna. Każde zajęcia były omawiane na bieżąco, pod kątem osiągniętych celów, doboru metod nauczania i ich efektywności.
Obserwowanie moich zajęć przez osobę o większym doświadczeniu zawodowym oraz stażu pracy dawały mi możliwość obiektywnej oceny mojej pracy. Obserwując lekcje prowadzone przez mojego opiekuna sporządzałam notatki na temat własnych spostrzeżeń.
W trudnych sytuacjach wychowawczych, bądź problemach organizacyjnych konsultowałam się z moim opiekunem mogąc liczyć na jego pomoc i wiedzę dydaktyczną wypływającą z większego doświadczenia i dłuższego stażu pracy.
Uwagi pohospitacyjne pomogły mi określić zarówno słabe jak i mocne strony mojej działalności dydaktyczno – wychowawczej.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły-wymaganie &4 ust.2 pkt 3. Wdrażałam na swoich lekcjach wewnątrzszkolny system oceniania i system wychowawczy. Brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Cały czas gromadziłam dokumenty, świadectwa, scenariusze, konspekty, certyfikaty, które potwierdzały moje działania.
Aktywnie uczestniczyłam w następujących pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań:
o uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
o oceniałam uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
o byłam członkiem komisji i opiekunem konkursów z języka angielskiego,
o byłam współorganizatorką przygotowania i przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji do Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w Zespole Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
o byłam członkiem szkolnego zespołu egzaminacyjnego w Gimnazjum nr 24 w czasie Egzaminów dla klas gimnazjalnych w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
o byłam członkiem zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach,
o byłam członkiem i przewodniczącą szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminów maturalnych pisemnych w 2006,
o byłam przewodniczącą szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminów maturalnych ustnych w 2006,
o realizowałam treści ścieżek edukacyjnych.
o prowadziłam kółka języka angielskiego dla uczniów słabych i zdolnych.

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.

2) Samodzielne studiowanie literatury fachowej,
korzystanie z czasopism anglojęzycznych

Często sięgam do lektury czasopism anglojęzycznych oraz stron internetowych poświęconych językowi angielskiemu. Wzbogacają one moje zajęcia szkolne oraz podsuwają pomysły wykorzystania różnych form i metod pracy. Są one również źródłem wiedzy przy przygotowywaniu zajęć poświęconych krajom anglojęzycznym.
Natomiast czasopisma ‘The Teacher’ oraz „World of English”- miesięczniki edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego to nieocenione źródła wiedzy o najnowszych osiągnięciach i trendach w nauczaniu języka angielskiego. Zawierają one również ciekawe materiały oraz teksty piosenek, które także wykorzystuję w czasie lekcji.

3) Udział w kursach i szkoleniach

Na bieżąco uczestniczyłam w kursach i warsztatach metodycznych w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy.

o 27.02.2004 r. – „Learning English is child’s play with YIPPEE! ZOOM: Learning through play” - warsztaty metodyczne zorganizowanie przez MM Publications w Kielcach dla nauczycieli szkół podstawowych, pokazujących jak uczyć przez zabawę.

o 27.02.2004 r. – „Say Yes: Developing the Speaking Skill” – konferencja zorganizowana przez MM Publications w Kielcach dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Spotkanie dotyczyło rozwijania umiejętności mówienia.

o 27.02.2004 r. – „CHANNEL: Effective techniques for teaching teenagers and young adults” - seminarium zorganizowane przez MM Publications w Kielcach dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie poświęcone było efektywnym technikom, jakie może wykorzystywać nauczyciel by zmotywować swoich uczniów.

o 02.03.2004 r. – „Ready, steady, imagine!(in a Lower Primary English Classroom)”- w konferencji, zorganizowanej przez Macmillan Polska, dla nauczycieli klas 1-3 omówione zostały m.in.: wyobraźnia jako podstawowe narzędzie przyswajania wiedzy, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Zainteresowanie ucznia zadaniami pozajęzykowymi oraz zabawa poprzez edukację i edukacja poprzez zabawę.

o 02.03.2004 r. – „Up their English and rise (with them) to the upper primary challenge” – w tych warsztatach, również poprowadzonych przez Macmillan Polska, poruszone zostały m.in. tematy: uczeń jako wymagający odbiorca, tworzenie materiałów, które kreują, zaspokajają i podtrzymują ciekawość, kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się oraz promowanie pracy w parach i grupach.

o 02.03.2004 r. – „Renaissance students, ecclectic teachers, new matura seccess” – kurs skierowany był do nauczycieli szkół średnich. Przedmiotem warsztatu były m.in.: różnorodne techniki przygotowania uczniów do Nowej Matury, wymagania jakie egzamin maturalny stawia przed uczniem i nauczycielem, sposoby przedstawiania i powtarzania materiału oraz kształcenie intuicji językowej.

o O5.03.2004 r. – szkolenie rady pedagogicznej na temat „Interwencja w sytuacjach kryzysowych ‘Projekt’” zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zostało poświęcone trudnej młodzieży i problemom, jakie oni sprawiają.

o 29.08.2004 r. – „Dni Longmana” – udział w konsultacji metodycznej przeprowadzonej przez pana Pawła Przepiórę (wyd. Longman). Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego oraz zaprezentowane nowoczesne materiały dydaktyczne.

o 11.09.2004 r. – „Wstęp do pracy z Europejskim Portfolio Językowym” (organizator Oxford University Press) – szkolenie dotyczące nowego dokumentu w nauczaniu języków obcych. Portfolio jest doskonałym sposobem poinformowania nowego nauczyciela o tym, do jakiego poziomu zaawansowania językowego doszedł uczeń. Znajduje zastosowanie w przypadku zmiany szkoły, klasy lub grupy językowej, umożliwiając kontynuację pracy.

o 11.09.2004 r. – „Zabawa według planu czyli jak powinna wyglądać lekcja języka angielskiego w szkole podstawowej” (organizator Oxford University Press) – warsztaty dotyczyły wprowadzenia elementów zabawy na lekcjach języka angielskiego, co pozwoli motywować uczniów do nauki tego języka.

o 13.09.2004 r. - Use it or Lose it! oraz Perfect Matura Packag; organizator Longman – konferencja skierowana była do nauczycieli szkół średnich. Omówione zostały zagadnienia związane z maturą z języka angielskiego. Przedstawiono skuteczne metody pracy z maturzystami oraz materiały przydatne podczas samodzielnej pracy uczniów.

o 02/03.2005 r. – kurs na egzaminatora maturalnego z języka angielskiego zakończony wpisem do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Nr egzaminatora: 533103205.

o 29.08.2005 r. – „Kulturoznawstwo na lekcjach języka angielskiego” konferencja metodyczna zorganizowana przez Oxford University Press na temat wprowadzenia zagadnień kulturowych na lekcjach języka angielskiego. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie książki „Adventures”, którą używam na lekcjach w gimnazjum.

o 03.09.2005 r . – „Preparing for exams? Preparing for life?” konferencja metodyczna poprowadzona przez pana Piotra Steinbricha (Pearson Longman Ltd) poświęcona przygotowaniu uczniów do egzaminów.

o 03.09.2005 r . – „Boost your teaching, with Energy” – konferencja metodyczna poprowadzona przez pana Piotra Steinbricha (Pearson Longman Ltd) na temat wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach języka angielskiego jako sposobu na urozmaicenie lekcji i zmotywowanie uczniów do nauki.

o 22.09.2005 r. – udział w konsultacji metodycznej przeprowadzonej przez panią Magdalenę Pilch. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego oraz zaprezentowane nowoczesne materiały dydaktyczne.

o 27.09.2005 r. – Wykład poświęcony Nowej Maturze z języka angielskiego „Nowa Matura – Trzy kroki do sukcesu na egzaminie ustnym”, wygłoszony przez dr Andrzeja Kurtykę, autora książki Matura Companion. Egzamin ustny.

o 08.03.2006 r. - „Turning Mirrors into Windows” (organizator Express Publishing Press ) – na szkoleniu przedstawiono model eksperymentalnego nauczania języka angielskiego. We wstępie przedstawiono teoretyczne podstawy psychologiczne jako podłoże do przeprowadzenia bardziej skomplikowanych zajęć. Metody i techniki nauczania eksperymentalnego realizowano poprzez angażowanie uczniów w zadania, ćwiczenia wymagające znajomości zastosowania komunikatywnego języka angielskiego, wykonywanie projektów , badań oraz zastosowanie dramy w nabywaniu wiedzy.

o 07.04.2006 r. – „Motywowanie do nauki języka angielskiego w gimnazjach”, warsztaty zorganizowane przez Oxford University Press w bardzo ciekawy sposób pokazały jak pracować z uczniem w gimnazjum i jak go skutecznie zmotywować.

o 07.04.2006 r. – „Uczenie sprawności pisania i czytania na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej” (organizator Oxford University Press) – warsztaty adresowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiono różnorodne metody pracy z uczniami, które umożliwiają efektywne nauczanie dwóch sprawności – szczególnie ważnych przy zdawaniu egzaminu maturalnego

Uczestnictwo w wyżej wymienionych formach doskonalenia okazało się bardzo pomocne w pracy z uczniami, pozwoliło mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną oraz na podwyższenie jakości pracy na lekcjach języka angielskiego i lekcjach wychowawczych. Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w skonstruowaniu scenariuszy do ciekawych lekcji. Konferencje metodyczne różnych wydawnictw pomogły w wyborze podręcznika, tak aby był on dostosowany do różnych profili nauczania w mojej szkole. Udając się na warsztaty kilku wydawnictw mogłam dokładnie obejrzeć prezentowane podręczniki i miałam skalę porównawczą konieczną do dokonania wyboru odpowiedniego podręcznika. Jednocześnie, miałam możliwość zapoznania się z wieloma pozycjami, które wykorzystuje na lekcjach jako materiały dodatkowe.
Bardzo interesuje mnie tez temat nowej matury. Ogromną pomocą były dla mnie konferencje dotyczące struktury nowej matury. Były dla mnie wytyczną jak efektywnie przygotować uczniów do nowej formy egzaminu maturalnego. Oprócz cennych wskazówek, w trakcie warsztatów mogłam zaopatrzyć się w materiały przygotowujące uczniów do matury.
Niezwykle pomocny okazał się kurs na egzaminatora maturalnego z języka angielskiego. Podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych byłam przewodniczącą komisji, brałam również udział w sprawdzaniu prac maturalnych z języka angielskiego (14-15, 21-22 maja 2005, 13-14, 20-21 maja 2006).

Ř Szkolenia w ramach WDN-u oraz Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:

o Erozja etyczna społeczeństwa, jej skutki w środowisku i sposoby jej przeciwdziałania (30.10.2003),
o Współczesny wzór osobowy i jego rola w wychowaniu młodego pokolenia (18.02.2004),
o Jakie owoce w nauczaniu i wychowaniu przynosi respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości? (31.03.2004),
o Zagrożenia szkoły i sposoby zapobiegania im (26.05.2004),
o Jak zapewnić ład, porządek i dyscyplinę w klasie? (27.10.2004),
o Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu zewnętrznego w celu podniesienia jakości pracy szkoły (01.12.2004),
o Co wiemy o sobie po 15 latach wolności? (17.12.2004),
o Jak pracować z uczniem zdolnym? (30.03.2005),
o Jak uczyć dobrze i sprawnie przygotowywać do egzaminów (28.10.05),
o Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole (4.01.2006), na której brałam udział w dyskusji,
o Ochrona głosu u nauczyciela (24.05.2006).

Rady szkoleniowe w ramach WDN wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy z młodzieżą na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej, a zwłaszcza w zakresie budowania współczesnego wzoru osobowego i jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. Poznałam skuteczne metody przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Uzyskałam dodatkowe wskazówki dotyczące pracy z uczniem zdolnym. Otrzymałam cenne rady jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych. Uważam, iż udział w radach szkoleniowych w ramach WDN korzystnie wpłynął na moją pracę dydaktyczną i wychowawczą na lekcjach języka angielskiego.
Rozwijałam systematycznie wiedzę na temat prawa oświatowego i reformy oświaty, śledziłam zmiany zachodzące w tym obszarze poprzez studiowanie internetowej strony MENiS oraz strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (http://www.oke.lodz.pl). Systematycznie przeglądałam internetowe strony edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli: www.eduseek.pl; www.profesor.pl oraz stronę internetową Kuratorium Oświaty w Kielcach: http://kuratorium.kielce.pl/.
Wspólnie z koleżankami anglistkami przeprowadziłyśmy analizę oferty podręczników do nauki języka angielskiego w szkole średniej i gimnazjum, dokonałyśmy wyboru wyżej wymienionych, jak również programów nauczania, zatwierdzonych w szkolnym zestawie programów nauczania. Wraz z zespołem przedmiotowym opracowałam wewnątrzszkolny system oceniania z języka angielskiego dla gimnazjum i technikum z podziałem na wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: sprawność czytania, słuchania, mówienia i pisania. Co roku przygotowywałam rozkłady materiału dla klas technikum i gimnazjum z uwzględnieniem ścieżek przedmiotowych, dokonywałam także aktualizacji treści nauczania, wyszukiwałam dodatkowych, przydatnych na zajęciach, materiałów na stronach internetowych dla nauczycieli np.: http://www.longman.pl, http://www.idea.info.pl, http://www.cambridge.org, http://www.macmillan.pl/, http://www.oup.com/elt/local/pl/ i innych.
Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu - był to istotny element doskonalenia własnego warsztatu pracy. Każda lekcja została szczegółowo analizowana pod kątem zastosowanych metod, doboru ćwiczeń dostosowanych do poziomu klasy. Spojrzenie na sposób prowadzenia lekcji przez opiekuna stażu i wspólna wymiana doświadczeń znacznie poszerzyła moje horyzonty metodyczne i dydaktyczne, czego owocem było późniejsze zastosowanie na lekcjach ciekawych metod aktywizujących. Odbyły się następujące lekcje:
Ř Maj 2005: North street: See you later! – making arrangements.
Ř Wrzesień 2005: Writing a formal letter.
Ř Listopad 2005: Game over – the world of computers.
Ř Grudzień 2005: Happy holidays – English and American holidays.
Ř Luty 2006: Expressing contrast: however, although, but & on the other hand.
Ř Marzec 2006: The price of fame – teenage millionaires.
Ř Kwiecień 2006: Body art – a discussion.
Ř Maj 2006: The power of advertising: than, like, as...as...
Zajęcia przeprowadzone przez moją opiekunkę stażu były ciekawe i zawsze starannie przygotowane. Gramatyka tłumaczona była w sposób bardzo ciekawy, co pomagało uczniom ją zrozumieć. Zaobserwowałam też różnorodność form pracy na lekcji, zastosowanie metod aktywizujących np. „burzy mózgów”. Pytania i polecenia ,które nauczyciel kierował do uczniów były jasno sformułowane i przemyślne- dzięki czemu praca na lekcji przebiegała sprawnie.
Prowadziłam lekcje otwarte w obecności opiekuna stażu, na których wykorzystywałam metody aktywizujące i realizowałam ścieżki edukacyjne:
Ř Grudzień 2003 Christmas time in Great Britain.
Ř Kwiecień 2004 Permission: can, could, be allowed to – what’s the difference?
Ř Październik 2004 Graphology – writing and personality.
Ř Listopad 2004 You have the right to fight!
Ř Marzec 2005 Porównanie czasów Past Simple & Past Continuous.
Ř Maj 2005 Rock and roll and Elvis Presley – a song.
Ř Wrzesień 2005 Society’s rules: then and now.
Ř Styczeń 2006 Profile of a British teenager.
Ř Marzec 2006 Charity leaflets – listening.
Ř Maj 2006 Appearances – describing clothes.

Każda moja lekcja została dokładnie omówiona z moim opiekunem stażu pod względem dydaktycznym i merytorycznym. Za każdym razem dostawałam cenne rady, które mogłam potem wykorzystywać na kolejnych lekcjach. Lekcje omawiane były z uwzględnieniem wykorzystania czasu lekcji, rodzaju wykorzystanych środków dydaktycznych i wykorzystania metod aktywizujących oraz sposobu oceniania pracy uczniów na lekcji.

4) Samodzielnie opracowane sprawdziany

Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego było zagadnieniem wielu warsztatów, w których uczestniczyłam. Cenne rady, jakie wyniosłam z tych szkoleń, a także rady udzielone przez mojego opiekuna stażu, ułatwiają mi konstruowanie własnych testów i sprawdzianów.
Z racji tego, że reforma oświaty niosła za sobą ciągłe zmiany mój sposób prowadzenia lekcji oraz sprawdzania wiedzy uczniów również ewaluował. Od momentu, gdy podczas egzaminu maturalnego uczniowie obowiązkowo muszą zdawać język obcy, większość z nich decyduje się za zdawanie języka angielskiego. Podział egzaminu maturalnego na część ustną i pisemną (słuchanie, czytanie, pisanie) zmusił mnie do wprowadzenia do moich sprawdzianów, w większości gramatycznych i sprawdzających znajomość struktur leksykalnych, części sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego oraz czytanego. Integralną częścią moich sprawdzianów stało się również pisemne zadanie maturalne, gdzie uczniowie muszą wykazać się umiejętnością zastosowania poznanego w danym rozdziale słownictwa w konkretnej sytuacji językowej. Odpytywanie ustne także zawiera elementy zadań maturalnych, czyli opisywanie ilustracji, przekazywanie i udzielanie informacji, a także negocjowanie.

5) Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych
z języka angielskiego

Od momentu uzyskania kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego, pracowałam w komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów ustnych, jako przewodnicząca. Każde moje uczestnictwo w takiej komisji daje mi obraz poziomu wiedzy uczniów i pozwala na wprowadzenie konstruktywnych zmian w dalszej mojej pracy. Mam również możliwość porównania wiedzy i umiejętności uczniów z innych szkół. Przysłuchując się wypowiedziom zdających, koncentruję się na popełnianych przez nich błędach i dzięki temu wiem na co powinnam zwrócić większą uwagę przygotowując następnych uczniów do egzaminu maturalnego.
14 i 15 maja oraz 21 i 22 maja 2005, a także 13 i 14, 20 i 21 maja 2006 sprawdzałam pisemne prace maturalne z języka angielskiego. Były to zarówno krótkie, jak i dłuższe formy użytkowe na poziomie podstawowym. Zmagałam się także z pracami pisemnymi na poziomie rozszerzonym. Myślę, że mam teraz pełniejszy obraz tego jak uczniowie radzą sobie z pisemną częścią egzaminu maturalnego. Świadomość najczęściej popełnianych przez tegorocznych maturzystów błędów pomoże mi w planowaniu pracy z uczniami roku szkolnego 2006/2007 i lepszym przygotowaniu ich do egzaminu.
Co roku jestem też powoływana jako członek zespołu nadzorującego część pisemną egzaminów gimnazjalnych a także, od ostatniego roku, do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6) Konsultacje z nauczycielami z innych szkół

Na bieżąco wymieniam spostrzeżenia dotyczące nauczania języka angielskiego, stosowanych metod, podręczników i innych kwestii związanych z wykonywanym zawodem z nauczycielami innych szkół w Kielcach. Utrzymuję też stały kontakt z absolwentami Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, którzy są praktykującymi nauczycielami języka angielskiego oraz z nauczycielami poznanymi w trakcie uzupełniających studiów magisterskich. Rozmowy takie dają mi możliwość wymiany spostrzeżeń na temat podręczników oraz zastosowania materiałów dodatkowych, a także form wzbudzania motywacji uczniów.

7) Ukończenie uzupełniających studiów magisterskich
na wydziale pedagogiki
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (marzec 2005)

Ukończenie studiów magisterskich dało mi możliwość bardziej dostępnego przekazywania wiedzy oraz wyjaśniania zawiłości gramatycznych, z którymi uczniowie mieli problemy. Podczas 2,5 letniego toku studiów nie tylko pogłębiałam swoją znajomość języka angielskiego ale również poznałam wiele zagadnień, które przybliżyły mi tajniki mojego zawodu. Mam poczucie, że po zakończeniu studiów wzrosły moje kompetencje, umiejętności i wiedza, które mogę wykorzystać podczas zajęć szkolnych.

8) Rozpoczęcie uzupełniających studiów magisterskich
z zakresu filologii angielskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych w Katowicach (październik 2005)

Ukończenie uzupełniających studiów magisterskich na wydziale pedagogiki dało mi wiele możliwości, chcąc jednak rozwijać się dalej i nadal pogłębiać swoją wiedzę rozpoczęłam uzupełniające studia magisterskie na typowym dla mojego kierunku studiów: na filologii angielskiej. Na podjętym kierunku studiów rozwijam swoje umiejętności nie tylko językowe, ale również poszerzam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i przede wszystkim z metodyki nauczania języka angielskiego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia:

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1) Konkursy przedmiotowe oraz imprezy szkolne

o 15.12.2003 r. – wraz z innymi nauczycielkami zorganizowałam eliminacje do Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego.

o 12.10.2005 r. – zorganizowałam szkolne eliminacje konkursu językowego. Z uczniami, którzy zakwalifikowali się do pierwszego etapu przeprowadzałam dodatkowe zajęcia, poszerzając ich wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

o 12.01.2006 r. – byłam opiekunem konkursu języka angielskiego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej. Patronat naukowy objął Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

o 07.03.2006 r. – Eliminacje szkolne konkursu na temat wiedzy o krajach anglosaskich. Spośród uczestników 5 osób zakwalifikowało się do etapu międzyszkolnego.

o 09.06.2006 r. – Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu dla klas I, II, III Gimnazjum oraz dla Technikum. Konkurs był ważnym uwięczeniem roku szkolnego 2005\2006. Uczniowie którzy brali udział w konkursie pisali dyktando a następnie rozwiązywali test gramatyczno- leksykalny. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, najlepsi nagrody ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press.

2) Zajęcia dodatkowe dla uczniów słabszych

W latach 2003 – 2006 organizowałam dodatkowe zajęcia dla uczniów słabszych, aby mieli oni dodatkową możliwość nadrobienia powstałych zaległości, utrwalenia wiadomości oraz szansę rozwijania zdolności. Część uczniów systematycznie uczęszczała na zajęcia. Ci, którzy byli zainteresowani przedmiotem zawsze bardzo chętnie uczestniczyli w dodatkowych lekcjach. Uważam, że organizowane przeze mnie zajęcia rozwijały i poszerzały umiejętności uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, wzbogacają zarazem naszą szkołę w oferty dla uczniów na organizację wolnego czasu.

3) Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych

W roku szkolnym 2003/2004 oraz 2004/2005 prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Spotkania odbywały się raz w tygodniu i były przeznaczone dla osób interesujących się językiem angielskim, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych oraz chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach języka angielskiego. Zajęcia były głównie przeznaczone dla uczniów zdolnych. Raz w miesiącu zajęcia odbywały się w szkole językowej Pan Pol, przy ul. Słowackiego 1, gdzie uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z native speaker’em. Mogli w ten sposób nie tylko dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat Anglii, ale również podnieść swoje umiejętności językowe i przełamać barierę językową.
Podczas tych zajęć miałam więcej czasu na testowanie nowych, mniej konwencjonalnych rozwiązań, gdzie szkolny dzwonek nie ogranicza i nie przeszkadza.
Główne zadania realizowane na kółku to:
o rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
o poznawanie kultury, tradycji i zwyczajów państw anglojęzycznych,
o dostrzeganie podobieństw i różnic miedzy własną kulturą a kulturą społeczeństw krajów anglojęzycznych.
o poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa.

4) Dodatkowe materiały dla uczniów zdolnych

Przygotowywałam dodatkowe materiały dla uczniów zdolnych, dla których materiał omawiany na lekcjach nie był wystarczający. Uczniowie robili dodatkowe ćwiczenia na zajęciach lekcyjnych, bądź odrabiali je w ramach dodatkowej pracy domowej.

5) Materiały dla biblioteki szkolnej

W ubiegłym roku szkolnym przekazałam z prywatnych zbiorów do biblioteki kilka gazet angielskich, m.in. The Daily Mail, The Guardian i The Sunday Telegraph, tak aby każdy uczeń miał do nich dostęp i mógł w ten sposób sprawdzić swoją znajomość języka obcego.

6) Problemy współczesnego świata
(np. zanieczyszczenie środowiska, przestępczość,
niezdrowy tryb życia itp.)
często stanowią treść lekcji języka angielskiego

Treści, które zawarłam w rozkładach materiałów dla uczonych przeze mnie klas bardzo często dotyczą problemów współczesnego świata. Uczniowie często mieli okazję używać języka angielskiego do dyskusji o roli rodziny, zdrowym odżywianiu, ochronie środowiska, tolerancji w stosunku do innych narodów i kultur. Tematy te zawarte są także w podręczniku, uczniowie starają się dyskutować na temat przeczytanego tekstu lub wysłuchanego nagrania.

7) Promocja szkoły

Każdego roku aktywnie uczestniczę w promocji szkoły oraz pracach związanych z naborem do technikum ZSME w Kielcach.
Odwiedzałam szkoły w województwie świętokrzyskim i zachęcałam uczniów do odwiedzania szkoły i zapoznania się z ciekawą ofertą dla absolwentów gimnazjów.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia:

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1) Komputer jako pomoc w przygotowaniu
dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych

Posługiwanie się komputerem i wiedza informatyczna bardzo ułatwiły mi pracę nauczyciela. Dzięki poznaniu niektórych programów mogłam szybko przygotować materiały potrzebne na lekcję, napisać test, sprawdzian czy scenariusz lekcji oraz przygotować dokumentację szkolną. Komputer okazał się niezbędny. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows, a przede wszystkim edytora tekstu pomogła mi również w napisaniu pracy magisterskiej. Często korzystałam również z programu MS Excel przy opracowywaniu wyników matury próbnej, testów diagnozujących oraz sprawdzających.

2) Zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu
oraz nauki za pomocą nowych technologii

Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i technologii komputerowej. Podczas lekcji prezentowałam im strony internetowe wydawnictw takich jak Longman, Oxford, Express Publishing, Macmillan czy Cambridge, gdzie umieszczone są ciekawe ćwiczenia, krzyżówki, quizy oraz testy. Mogą oni za pomocą tych stron rozwiązywać ćwiczenia z języka angielskiego „online”, a po wykonaniu ćwiczenia mogą sprawdzić wynik oraz zobaczyć poprawną odpowiedź. Większość informacji zamieszczonych w Internecie jest publikowana w języku angielskim. Uczniowie korzystający z nich mają okazję do zastosowania w praktyce tego, czego nauczyli się podczas lekcji.
Ponadto, uważam za szczególnie przydatne w nauce języka oglądanie filmów anglojęzycznych w wersji oryginalnej. Zachęcam moich uczniów do ćwiczenia umiejętności rozumienia tekstu słuchanego właśnie w ten sposób.
Wykorzystanie brytyjskich lub amerykańskich stron Internetowych przybliża uczniom kulturę krajów anglojęzycznych oraz obchodzone tam święta. W ten sposób Internet staje się nieocenionym źródłem informacji. Jednocześnie, jest to także źródło pomysłów jak uatrakcyjnić lekcje angielskiego. Z Internetu pobierałam np. teksty piosenek anglojęzycznych, z którymi później pracowałam z uczniami. Wykorzystywałam też ćwiczenia gramatyczne opublikowane przez doświadczonych nauczycieli z różnych krajów. Co więcej, Internet ułatwił mi bardzo napisanie pracy magisterskiej, gdyż zamiast tracić czas szukając potrzebnych informacji w bibliotece, mogłam sprawdzić pewne rzeczy właśnie w Internecie. Założenie skrzynki pocztowej umożliwiło mi kontaktowanie się z osobami lub organizacjami posiadającymi potrzebne mi dane również poprzez e - maile. Odbieram pocztę od wydawnictw, które bardzo często przesyłają informacje o konferencjach metodycznych, ofertach na nowy rok szkolny, ciekawych materiałach itp. Internet wykorzystuję również jako środek komunikacji z innymi nauczycielami. W swojej pracy pedagogicznej korzystam z wielu stron internetowych, m.in.:

www.ang.pl
www.azk.pl
www.liceum.pl
www.literka.pl
http://www.yahoo.com
www.wom.kielce.pl
www.szkoły.edu.pl
www.interklasa.pl
www.szkola.net
www.eduseek.interklasa.pl/przedmioty/jezykobcy/angielski
www.men.waw.pl
www.jezykangielski.pl
http://www.better-english.com/exerciselist.html
http://www.wsip.com.pl
www.iatefl.org.pl
http://www.macmillan.pl
www.lyrics.com
www.angielski.co.uk
www.world-english.org
www.oup.com/elt
www.format.macmillan.pl
www.angielski.edu.pl
http://www.egis.com.pl
http://www.longman.com.pl
http://www.insideout.net/e-lessons
http://angielski-online.pl
http://www.angielski.ling.pl

3) Gromadzenie przepisów dotyczących systemu oświaty

Wykorzystałam również mój komputer i internet aby zebrać i zachować w dostępnym miejscu przepisy dotyczące systemu oświaty. Dzięki temu mogę łatwo dotrzeć do potrzebnego mi przepisu odnajdując go w zgromadzonym w moim komputerze katalogu ustaw i rozporządzeń.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia:

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1) Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły

Nie jestem jeszcze wychowawczynią, ale jako nauczyciel jestem zobowiązana do realizacji Programu Wychowawczego Szkoły. Program ten realizuję przez:
o Przygotowanie do życia społecznego wychowanków - moja rodzina, mój region, moje państwo.

Lekcje były okazją lepszego poznania uczniów oraz nawiązania z nimi kontaktu. Zawsze starałam się traktować ich indywidualnie. Staram się mieć pewien wpływ na pozytywny rozwój młodzieży szkolnej. Dlatego też omawialiśmy problemy współczesnej młodzieży i zastanawialiśmy się nad ich źródłem. Dyskutowaliśmy też o formach spędzania wolnego czasu.

o Współpraca z rodzicami. Wzajemne wspieranie się w kształtowaniu kreatywnego ucznia.

Spotkania z rodzicami (głównie podczas Dni Otwartych Szkoły) umożliwiły mi poznanie sytuacji rodzinnej moich wychowanków. Tym samym, mogę łatwiej dotrzeć do ucznia, zrozumieć motywy jego postępowania i wspólnie z nim oraz rodzicem zaradzić konkretnym problemom

.
o Zajęcia pozalekcyjne. Kształtowanie osobowości wychowanków. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Organizowałam zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, część uczniów bardzo chętnie w nich uczestniczyła.

o konsultacje z innymi nauczycielami

Wymieniałam się z innymi nauczycielami informacjami o postępach w nauce poszczególnych uczniów jak również o ich zachowaniu.

o współpraca z pedagogiem szkolnym

W trakcie mojej pracy w Zespole często konsultowałam się z panem pedagogiem Sławomirem Kukiełą w sprawie niektórych moich uczniów. Pan pedagog udzielił mi szeregu cennych wskazówek jak rozwiązać dany problem, utrzymać dobre relacje z klasą i jednocześnie nie utracić respektu uczniów.

2) Źródła wiedzy psychologiczno – pedagogicznej
oraz dydaktycznej: lektury psychologiczno – pedagogiczne
i dydaktyczne i ich zastosowanie w pracy

W ciągu całego okresu stażu poznałam wiele interesujących pozycji książkowych i czasopism oświatowych. Starałam się w ten sposób poszerzyć swoje wiadomości związane z pedagogiką, psychologią, dydaktyką i prawem oświatowym. Wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki poszerzałam też podczas studiowania na Akademii Świętokrzyskiej, a następnie na studiach magisterskich w Katowicach. W pracy zawodowej korzystałam z następujących pozycji książkowych:
· Brudnik, E. Ja mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących.
· Faber, A.,Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
· Harmer, J. The practice of English Language Teaching.
· Janowski,A. Uczeń w teatrze życia szkolnego.
· Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych.
Czasopisma:
· The Teacher
· English Teaching Forum
· Języki obce w szkole

§ 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia:

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadanie to zrealizowałam poprzez:

o Zapoznanie się ze Statutem Szkoły (bazowanym na Ustawach o Systemie Oświaty)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, którą nabyłam przez okres stażu ułatwia mi moją pracę zawodową. Zadania, które musi wykonać nauczyciel w swoim warsztacie pracy, takie jak plany przedmiotowe, wychowawcze potrafię skonstruować i wdrożyć w swojej pracy.
o Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. Nr 56, poz.357 z 1997 r. z pz. zm.) – Karta Nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a mówiącego o awansie zawodowym nauczycieli.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pz. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, ze zmianami z dnia 29 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 825)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
Znajomość powyższych ustaw i rozporządzeń była dla mnie wytyczną w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, a następnie w napisaniu sprawozdania z realizacji tego planu.
Z Karty Nauczyciela dowiedziałam się jakie posiadam prawa jako nauczyciel i dzięki temu otrzymywałam dofinansowanie do studiów uzupełniających.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem efektów podjętych działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako opiekuna.

Część III - Podsumowanie

W swojej pracy pedagogicznej na bieżąco posługuję się powyższymi programami i regulaminami. W pracy wychowawczej realizuję program wychowawczy, program profilaktyki oraz regulamin nagradzania i karania uczniów. Stosuję się do programu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikacji i promocji. Znam kompetencje rady pedagogicznej i stosuję się do regulaminu działalności rady. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego brałam udział w komisji rekrutacyjnej, co pozwoliło mi dokładniej poznać regulamin rekrutacji uczniów.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Staram się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania.
Osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskane wsparcie ze strony dyrekcji i współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam większej swobody i pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i stanowisk w gronie współpracowników.
Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata. Praca z młodzieżą i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyżej poprzeczkę.
Analizując sposób realizacji planu rozwoju zawodowego, a zwłaszcza uzyskane efekty stwierdzam, że jestem zadowolona z przebiegu stażu. Sumiennie wykonywałam swoje obowiązki, angażowałam się w szereg działań ogólnoszkolnych i edukacyjnych, poszerzałam swoje wiadomości na studiach oraz doskonaliłam swój warsztat pracy na licznych kursach i szkoleniach. Odbycie stażu pozwoliło mi zdobyć pełniejszy obraz siebie jako nauczyciela. W tym okresie wiele się nauczyłam o sobie i moich uczniach. Mam teraz lepszą znajomość ich potrzeb i lepiej mogę na nie zareagować.
Mam poczucie, że dokonałam wiele jeśli chodzi o rozwój osobisty i zawodowy, lecz stoją przede mną nowe zadania związane z dalszym doskonaleniem mojego warsztatu pracy, doskonaleniem zawodowym oraz pracą w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej. W dalszym ciągu mojej pracy w szkole zamierzam stale poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz metodyki nauczania języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.