X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12469
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia1982r., z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004r.),
Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000r. nr 19, poz. 239)

Nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zielonce

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2008
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2011
Nauczany przedmiot: plastyka, kształcenie zintegrowane, zajęcia ogólnorozwojowe usprawniające zaburzone funkcje poznawcze.
Kwalifikacje:
mgr sztuki (2004r.)
studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niesprawnością intelektualną (2007r.)
studia podyplomowe w zakresie przygotowania do kształcenia zintegrowanego (2008r.).

Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciel mianowany.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Doskonalenie i rozwój własnych umiejętności, w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej
1.Analiza następujących dokumentów :
Statut Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia Ministra dot. awansu zaw. Nauczyciela.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Cały okres stażu
wg harmonogramu
wg harmonogramu
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Potwierdzenia opiekuna stażu. Podpisany harmonogram
2.
Zorganizowanie konkursu przedmiotowego.
Przeprowadzenie konkursu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
3.
Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców
Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
4.
Opieka nad izbą regionalną.
Pomoc w renowacji eksponatów. Poszerzanie ekspozycji i zaangażowanie uczniów w podejmowane działania.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu i dyrektora szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
Zapoznanie się z orzeczeniem i opiniami PPP. Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców). Konsultacja z innymi nauczycielami. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniami.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2.
Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów chętnych. Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych. Prowadzenie drużyny harcerskiej.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
3.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, wspólne wyjazdy i wyjścia). Zorganizowanie wyjazdu na plener malarski.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.


§ 7 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Sporządzanie testów i sprawdzianów przy pomocy komputera.
Na bieżąco
Testy i sprawdziany na komputerze.
2.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomoce). Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, itp.). Dokumentowanie przebiegu stażu. Przeprowadzenie lekcji plastyki na stanowiskach komputerowych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu. Załączniki wykonane technika komputerową (dyplomy, karty pracy).
Plany wynikowe. Przedmiotowy system oceniania. Zaświadczenia i inne materiały.
3.
Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera.
Udział w kursach, warsztatach dotyczących obsługi komputera.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły.
4.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Konsultacje z nauczycielami informatyki. Wykorzystanie zasobów internetowych w samokształceniu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie od nauczyciela informatyki.
5.
Publikacje w Internecie oraz w prasie.
Umieszczenie w Internecie oraz w prasie publikacji dotyczących pracy zawodowej.
W miarę potrzeb.
CD-ROM
Strona WWW. Zaświadczenie z portalu internetowego.
Kopie artykułów z prasy.


§ 7 ust.2 pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
Identyfikacja problemu. Prognoza.
Propozycje rozwiązań.
Wdrożenie wybranych koncepcji.
Cały okres stażu.
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia i kursach kwalifikacyjnych. Studiowanie literatury fachowej.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia. Spis przeczytanych pozycji literatury.
3.
Opracowanie i przekazanie do biblioteki oraz nauczycielom referatów z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Opracowanie referatów o treści wychowawczo-dydaktycznej (metodycznej).
Przekazanie ich nauczycielom i bibliotece szkolnej.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie z biblioteki.
4.
Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce.
Kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych.
Cyklicznie w okresie stażu.
Potwierdzenia od rodziców.


§ 7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów. Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
Na bieżąco
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Zaświadczenia opiekuna stażu.
2.
Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego.
Śledzenie stron internetowych MEN i innych portali informacyjnych i edukacyjnych.
Na bieżąco.
Zaświadczenia opiekuna stażu.

Opracowała:
Ewa Marut

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.