X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Mika
Zespół Szkół w Starzynie
Okres stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W Zespole Szkół w Starzynie pracuję 10 lat. Obecnie uczę historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum a także wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Należę do grona tych nauczycieli, którzy lubią swoją pracę i wykonują ją z pasją i zaangażowaniem. Nigdy nie zapominam o fakcie, że będąc nauczycielką przede wszystkim pracuję z drugim człowiekiem: uczniem, rodzicami i innymi nauczycielami. W moim przekonaniu tylko właściwe relacje z innymi oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji dają podstawy do osiągania wysokich wyników w sferze dydaktycznej. Każdy nauczyciel jest także wychowawcą. Musi sobie radzić z wieloma problemami w codziennym kontakcie z młodzieżą. Problemy rozwiązuje podczas rozmów indywidualnych z uczniem, rodzicem, nauczycielami a w szczególności z pedagogiem szkolnym, psychologiem i dyrektorem.

Motywem do rozpoczęcia stażu warunkującego ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego była chęć doskonalenia mojego warsztatu pracy, zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych, dokonywania ewaluacji własnych działań.
Zdobycie przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego ma na celu podniesienie jakości pracy mojej i szkoły. W tym m.in.:
- poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie moich uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych, organizowanie konkursów i imprez szkolnych związanych z regionalizmem, przedsiębiorczością, europejskością;
- reprezentowanie szkoły i osiągnięć uczniów w szkole i regionie;
- promowanie szkoły poprzez organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi; organizowanie festynów o tematyce europejskiej, regionalnej;
- podnoszenie wiedzy uczniów klas I-III gim z zakresu profilaktyki uzależnień, podstaw przedsiębiorczości, samorządności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, świadomego życia rodzinnego oraz społecznego;

1.Moje kwalifikacje:

- Ukończenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, studia wyższe magisterskie na wydziale filologiczno- historycznym, kierunek- historia. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania historii – 2000 r.
- Ukończenie kursu kwalifikacyjnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gdzie uzyskałam kwalifikacje do nauczania przedmiotu- wychowanie do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 2002 r.
- Ukończenie szkolenia – Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie; jestem uprawniona do prowadzenia Programu w gimnazjum

2.Formy doskonalenia:

Ukończone kursy, szkolenia lub warsztaty
Ilość godzin
Organizator
Data ukończenia

Kurs: Wprowadzanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Kurs: Wychowywać ucząc.
Kurs: Internet źródłem informacji.
Szkolenie: Pomorze – przeszłość i teraźniejszość.
Szkolenie: Czytanie obrazów kultury.
Kurs: Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Szkolenie: Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie.
Szkolenie: Gimnazjalne Forum Ekonomiczne.
Szkolenie BHP w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Warsztat: Odkrywamy Unię Europejską.
Konferencja: Jak gospodarujemy przestrzenią województwa pomorskiego.
Szkolenie: Integracja międzyprzedmiotowa – ścieżki edukacyjne.
Szkolenie: Sztuka prezentacji.
Szkolenie: Konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kurs pierwszej pomocy.
Konferencja: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole.
Kurs: Pomiar dydaktyczny.
Szkolenie: Komputer dla ucznia.

CEN w Gdańsku
Niepubliczna Placówka Edukacji Nauczycieli PEN
CEN w Gdańsku
Wydawnictwo Juka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Ośrodek usług pedagogicznych i socjalnych ZNP w Gdańsku
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK- MED. W Pucku
WSiP w Gdańsku
CEN w Gdańsku
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Polski Czerwony Krzyż
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ośrodek Rozwoju Edukacji- EDUKATOR
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DC EDUKACJA w Gdańsk
1999 r.
2001r. ...

3. Moje doświadczenie:

10 lat pracy pedagogicznej- dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej na stanowisku nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie od 01.09.1998 r. w Zespole Szkół w Starzynie oraz wychowawcy klas V – VI w Szkole Podstawowej w latach 2000 – 2002 i w Gimnazjum w latach 2002 – 2005.

4. Moje zasoby wiadomości i umiejętności:
a) wiedza merytoryczna i metodyczna z zakresu nauczanego przedmiotu – wychowanie do życia w rodzinie – na poziomie szkoły podstawowej i historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie na poziomie gimnazjum;
b) znajomość i umiejętność wykorzystania na lekcjach nowatorskich metod pracy;
c) umiejętności dydaktyczne, metodyczne, wychowawcze, interpersonalne, wykorzystywane w działaniach edukacyjnych;
d) szeroka wiedza pedagogiczna i psychologiczna;
e) znajomość literatury przedmiotowej z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, pedagogicznej i psychologicznej;
f) znajomość prawa oświatowego dotyczącego zatrudnienia i przebiegu pracy oraz regulujących pracę szkoły;
g) doświadczenie organizacyjne ( imprezy szkolne i środowiskowe – festyny, bale sylwestrowe, zabawy karnawałowe dla dorosłych i uczniów, biwaki, wycieczki turystyczno – krajoznawcze ).

5. Mój dorobek, moje sukcesy:

a) stopień zawodowy – nauczyciel mianowany ( Akt nadania stopnia awansu zawodowego z dn.31.08.2004 NR UG/Ośw./ SAZ/08/04 );
b) nagroda dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej :

1. 14.10.2002 r.
2. 14.10.2007 r.

c) organizowanie zbiórki zużytych baterii od 2008 r.;
d) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy od 2000 – 2005 r.;
e) organizowanie zbiórki pieniędzy dla dzieci z Domu Dziecka w Wilnie od 2008 r.;
f) udział uczniów w konkursach regionalnych, historycznych, ekonomicznych, europejskich;
g) przygotowanie i przeprowadzenie imprez klasowych i szkolnych m.in.
- ślubowanie klas pierwszych
- zabawy andrzejkowe
- zabawy karnawałowe dla najmłodszych
- kampania wyborcza SU, debaty przedwyborcze
- wybory SU
- akcje charytatywne np.: Góra grosza, zbiórka żywności na święta dla potrzebujących
- Dzień Dziecka
- dyskoteki dla młodzieży
-konkurs: Najsympatyczniejszy uczeń i nauczyciel szkoły
h) organizowanie wycieczek, biwaków, wyjazdów do kina, na basen, integracyjnych spotkań wigilijnych dla uczniów Zespołu Szkół w Starzynie
i) działania zespołowe – pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotów humanistycznych – podzespołu historia i wiedza o społeczeństwie 2004 r.
j) przygotowanie Programu ścieżki edukacyjnej – Edukacja europejska dla kl.I-III gimnazjum
k) pełnienie funkcji opiekuna SU w roku szkolnym 2000/2001
l) pełnienie funkcji członka Rady Szkoły w latach 2002 – 2005
m) bardzo dobra współpraca z rodzicami ( wywiadówki, rozmowy indywidualne, imprezy środowiskowe )
n/)praca społeczna : współudział w organizacji imprez środowiskowych m.in .zabaw karnawałowych, bali sylwestrowych, festynów organizowanych przez Radę Szkoły przy Zespole Szkół w Starzynie ( Festyn Europejski, Festyn Mikołajkowy, Festyn Regionalny )

6. Priorytety moich działań pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych :
a) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie uczniów Zespołu Szkół w Starzynie,
b) zadawanie uczniom dodatkowych prac mających za zadanie rozwijanie ich zdolności i poszerzanie wiedzy z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
c) przygotowanie uczniów Zespołu Szkół w Starzynie do konkursów wiedzy historycznej, regionalnej, europejskiej, ekonomicznej,
d) zainteresowanie uczniów historią i bogactwem własnego regionu,
e) wdrożenie uczniów Zespołu Szkół w Starzynie do samorządności, przedsiębiorczości, pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim i nieformalnym Klubie Przedsiębiorczości,
f) organizowanie konkursów dla uczniów klas I-III gim z zakresu wiedzy ekonomicznej,
g) eliminowanie czynników ryzyka zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, oraz wzmacnianie czynników chroniących w celu wspierania ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiąganie dojrzałości fizycznej, psychicznej i społecznej,
h) dostrzeganie każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron i osiągnięć,
i) kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, biwakach, wycieczkach,


ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU, UMOŻLIWIAJĄCE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OKREŚLONYCH W §8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Kierunki rozwoju
Zadania i przewidywane efekty
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentacji

1.
Uzyskiwanie
pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ustęp 2 pkt 1
Opracowanie programów edukacyjnych i wychowawczych mających na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
1.Opracowanie i wdrożenie projektu obchodów Dnia Patrona Szkoły.

2. Opracowanie i wdrożenie projektu obchodów Dnia Unii Europejskiej.

3.Opracowanie i wdrożenie programu konkursu szkolnego dla klas I-III gimnazjum z zakresu ekonomii.

4.Współudział w tworzeniu i realizacji programu zagospodarowania terenu wokół szkoły.

5.Opracuję i wykorzystam na zajeciach edukacyjnych własne narzędzia w postaci testów, kart pracy pomiaru dydaktycznego na lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie w celu weryfikowania zakresu wiadomości dzieci.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: (Konferencja: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole, Kurs: Pomiar dydaktyczny, Szkolenie: Komputer dla ucznia.

Luty 2009-2011 Maj 2009-2011 Kwiecień 2009-2011 Cały staż Cały staż 2008
Projekt
Projekt
Program
Sprawozdania
Testy, karty pracy
Świadectwa, zaświadczenia


2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ustęp 2 pkt 2

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

1.Opracuję i zrealizuję scenariusze lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.

2.Przeprowadzę lekcje przy użyciu komputerowych programów edukacyjnych do historii i wiedzy o społeczeństwie.

3.Dzięki technologii komputerowej stworzę narzędzia diagnostyczne i ewaluacji oraz materiały pomocne podczas lekcji: karty pracy ucznia, sprawdziany, ankiety ewaluacji i samooceny ucznia.

4.Opracuję i opublikuję w Internecie na szkolnej stronie internetowej www.starzyno.webpark.pl programy imprez edukacyjnych: Dzień Patrona, Dzień UE.

5.Opublikuję w Internecie na stronie www.literka.pl plan rozwoju zawodowego.

6.Opracuję zdjęcia wykonane techniką cyfrową podczas imprez szkolnych- Dzień Patrona, Dzień UE, zajęć edukacyjnych- Klubu Przedsiębiorczości w celu promowania

osiągnięć uczniów poprzez organizowanie wystawy na korytarzu szkolnym.

7.Będę doskonalić swoje umiejętności obsługi komputera poprzez opracowywanie dokumentacji wymaganej na stopień nauczyciel dyplomowanego oraz podczas przygotowywania prezentacji multimedialnych na lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie.

Czas trwania stażu Cały staż Cały staż Luty 2010, 2011 Maj 2010, 2011 2009 2009/2011 Cały staż

Scenariusze lekcji, prace uczniów
Scenariusze lekcji
Opracowane narzędzia
Programy imprez
Wydruk z Internetu
Zdjęcia z wystawy, wydruki z szkolnej strony internetowej
Dokumentacja stażu, prezentacje multimedialne

3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ustęp 2 pkt 3

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

1.Opracuję i udostępnię innym nauczycielom mojej szkoły: scenariusze lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie, testy, karty pracy, materiały dydaktyczne z historii i wiedzy o społeczeństwie.

2.Przeprowadzę lekcje otwarte historii i wiedzy o społeczeństwie dla nauczycieli (w miarę potrzeb) w celu podzielenia się własnymi umiejętnościami i wiedzą na temat metod aktywizujących.

3.Pracując w zespole przedmiotowym przedmiotów humanistycznych- historia i wos, będę dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniami, zdobytymi podczas pracy i podczas różnych form doskonalenia zawodowego.(„ Prawa dziecka, człowieka” – szkolenie na temat projektów edukacyjnych)
-Opracuję i przeprowadzę szkolenie dla członków zespołu wychowawczego klas III gim. Dotyczące problemów związanych z bezrobociem, sytuacją na rynku pracy, przyszłością naszych absolwentów – mądrym wyborem ich dalszego kształcenia.

4.Utworzę własną biblioteczkę przedmiotowo-metodyczną w której zgromadzę literaturę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii w celu poszerzenia własnej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce.

5.Przygotuję regulaminy konkursów: ekonomicznych, europejskich i o Patronie Szkoły organizowanych przez Zespół Szkół w Starzynie.

Cały staż Cały staż Cały staż Cały staż Rok szkolny 2008/2009; 2009/2010;
2010/2011

Scenariusze, karty, testy
Scenariusze lekcji, karty obserwacji zajęć, arkusze ewaluacyjne
Sprawozdania pracy zespołu, programy nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie
Materiały szkoleniowe
Bibliografia
Opracowane regulaminy, wydruki ze szkolnej strony


4.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ustęp 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

1.Opracuję i zrealizuję program Klubu Przedsiębiorczości dla gimnazjum.

2.Opracuję i przeprowadzę pedagogizację rodziców, w zakresie – wychowania do życia w rodzinie.

3.Opracuję wspólnie z drugim opiekunem, uczniami i zrealizuję program pracy Samorządu Uczniowskiego.

4.Opracuję i zrealizuję programy nauczania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wrzesień 2009 Wrzesień 2009-2011 Wrzesień-październik 2010 Cały staż

Program pracy Klubu
Program szkolenia rodziców, sprawozdanie
Program pracy SU, sprawozdanie z pracy SU
Programy nauczania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną


5.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ustęp 2 pkt 4c

Opracowanie i wdrożenie działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Opracuję i wdrożę program z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla uczniów klas III gim.

2.Będę organizować lub współorganizować imprezy środowiskowe w ramach współpracy z Radą Szkoły i Radą Rodziców Zespołu Szkół w Starzynie( festyn rodzinny, festyn mikołajkowy, WOŚP, Dzień Patrona, Dzień UE, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata)

3.Zorganizuję i przeprowadzę z Klubem Przedsiębiorczości wśród uczniów Zespołu Szkół w Starzynie zbiórkę zużytych baterii do recyklingu, współpracując z firmą REBA

4.Będę brała udział w pracach zespołu nadzorującego i sprawdzającego egzaminy gimnazjalne.

5.Będę współorganizowała z Samorządem Uczniowskim zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla uczniów kl.0-III, IV-VI szkoły podstawowej i kl.I-III gimnazjum.
2008/2009 Cały staż Rok szkolny 2008/2009
2009/2010;2010/2011
Cały staż
Rok szkolny 2010/2011
Zapisy w dzienniku szkolnym ,gazetka na korytarzu szkolnym
Sprawozdania
Sprawozdania, nagrody dla szkoły
Sprawozdania
Sprawozdania, wydruki ze szkolnej strony internetowej, zdjęcia


6.
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ustęp 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, szkoły.


1.Będę organizowała lub współorganizowała imprezy szkolne dla młodzieży: Dzień Patrona, Dzień UE, Sprzątanie Świata, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, akcje charytatywne- zbiórka pieniędzy dla Domu Dziecka w Wilnie.

2.Będę angażowała młodzież z Klubu Przedsiębiorczości do udziału w różnorakich akcjach np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata, akcje charytatywne.

3.Będę współpracowała z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

4.Zorganizuję i przeprowadzę wraz z Klubem Przedsiębiorczości, zbiórkę pieniędzy dla polskich dzieci przebywających w Domu Dziecka w Wilnie.

5.Przygotuję i przeprowadzę w klasach I, II, III gimnazjum zajęcia o tematyce: Mniejszości narodowe- wg projektu Polskiej Akcji Humanitarnej.

6.Wezmę udział w spotkaniu młodzieży kl.III gim z p E.Sową w ramach programu „Zanim wybierzesz ”

7.Wezmę udział w warsztatach dla klas I Gim. Prowadzonych przez p.E. Sowę.

8.Przygotuję i przeprowadzę w klasach V – VI SP i I- III Gim. zajęcia o tematyce: Prawa Dziecka wg projektu PAH.

9.Zorganizuję przygotowanie ulotek i plakatów na temat Praw Dziecka na festyn rodzinny

Cały staż Cały staż Cały staż Październik 2008 Listopad 2009, 2010
Grudzień 2008 Wrzesień 2008 Czerwiec 2009 Maj 2009 Maj 2009

Sprawozdania
Sprawozdania
Zaświadczenia
Sprawozdania
Wpisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdanie, ulotki
Sprawozdanie, ankieta podsumowująca zajęcia
sprawozdanie
wpisy w dziennikach lekcyjnych
wydruki ze strony internetowej, sprawozdanie


7.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ustęp 2 pkt 5


Rozpoznanie i rozwiązanie problemu

1.Dokonanie analizy dwóch przypadków z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
- ZAGROŻENIA I NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE INTERNETU,
- PROBLEM Z NARKOTYKAMI

Okres stażu
Analiza przypadku, wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.