X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12466
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Miejsce rozpoczęcia stażu:
Data rozpoczęcia stażu:
Planowana data zakończenia stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
• Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

Zadania związane z organizacją stażu

1.
Zadanie: Poznanie procedur osiągania awansu zawodowego.
Formy realizacji: Poznania przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14.11.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1580). Karta Nauczyciela. Utworzenie planu rozwoju zawodowego.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r.
Sposób dokumentowania: Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

2.
Zadanie: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r.
Sposób dokumentowania: Omówienie zasad współpracy. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.
Zadanie: Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji: Zredagowanie planu rozwoju zawodowego. Przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r.
Sposób dokumentowania: Plan rozwoju zawodowego.

4.
Zadanie: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji itp.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Teczka stażysty.

5.
Zadanie: Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Terminy realizacji: Maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6.
Zadanie: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Formy realizacji: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Terminy realizacji: Maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1*)

1.
Zadanie: Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Formy realizacji: Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania,
Terminy realizacji: Wrzesień – październik 2010 r.
Sposób dokumentowania: Własne notatki ,ksero dokumentów

2.
Zadanie: Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Formy realizacji: Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, wpisy w dziennikach.

3.
Zadanie: Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Formy realizacji: Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Organizacja własnych zajęć.
Plan dyżurów, plan zajęć w szkole.

4.
Zadanie: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
Formy realizacji: Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 2*)

1.
Zadanie: Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji: Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r.
Sposób dokumentowania: Plany wynikowe do wybranych programów nauczania.

2.
Zadanie: Realizacja programu nauczania przyrody.
Formy realizacji: Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie minimum programowego, samodzielne sporządzenie rozkładów materiału, poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Rozkład materiałów nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.

3.
Zadanie: Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji: Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów i kart pracy ucznia.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.

4.
Zadanie: Powadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów.
Formy realizacji: Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV – VI .
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.

5.
Zadanie: Prowadzenie Szkolnej Księgi Ekologicznej
Formy realizacji: Uzupełnianie na bieżąco Szkolnej Księgi Ekologicznej
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Zapisy w szkolnej Księdze Ekologicznej, własne notatki.

6.
Zadanie: Przeprowadzenie szkolnych konkursów ekologicznych,
Formy realizacji: Przygotowanie pytań i zadań na konkursy.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Scenariusze konkursów, wyniki, notatki własne.

7.
Zadanie: Przygotowanie imprez ekologicznych w szkole (Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Tydzień Ekologiczny)
Formy realizacji: Przygotowanie scenariuszy i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia imprez, przydział obowiązków
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Scenariusze konkursów, notatki własne


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*)

1.
Zadanie: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i profilaktycznym szkoły.
Formy realizacji: Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Realizacja celów wychowawczych na lekcjach i dyżurach. Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
Terminy realizacji: Wrzesień2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Własne notatki.
2.
Zadanie: Poznanie sytuacji wychowawczej i środowiska uczniów.
Formy realizacji: Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami klas.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie opiekuna.

3.
Zadanie: Motywacja uczniów do nauki i rozwoju. Poznanie potrzeb uczniów.
Formy realizacji: Rozmowy z uczniami, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów. Obserwacja uczniów. Dyżury nauczyciela. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych
Terminy realizacji: Wrzesień 2010r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Konspekty, notatki. Prezentacja literatury.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4*)

1.
Zadanie: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Formy realizacji: Obecność na lekcjach, obserwacja i omówienie zajęć.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji zajęć. Wnioski z obserwacji, własne notatki.

2.
Zadanie: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Formy realizacji: Opracowanie konspektu, konsultacja i analiza.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Wnioski i refleksje do realizacji na przyszłość, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.


Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§ 6 ust. 1 pkt 4*)

1.
Zadanie: Ocena własnych umiejętności.
Formy realizacji: Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktycznej. Analiza własnej pracy, uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z uczniem.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.

2.
Zadanie: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy realizacji: Udostępnianie planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.

3.
Zadanie: Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Formy realizacji: Korzystanie z komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym dokumentacji ze stażu. Adresy portali internetowych.

4.
Zadanie: Podnoszenie własnych kwalifikacji, uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie.
Formy realizacji: Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących. Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. – maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia z kursów, warsztatów. Potwierdzenia prowadzących, opiekuna stażu. Własne notatki.

5.
Zadanie: Współpraca ze szkolną biblioteką.
Formy realizacji: Zapoznanie z regulaminem i zasobami biblioteki.
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. –maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie nauczyciela - bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

6.
Zadanie: Funkcja opiekuna Samorządu Szkolnego
Formy realizacji: Pomoc w organizacji pracy Samorządu Szkolnego
Terminy realizacji: Wrzesień 2010 r. –maj 2011 r.
Sposób dokumentowania: Prowadzenie dziennika Samorządu Szkolnego, kalendarz imprez szkolnych 2010/2011r. scenariusze przeprowadzonych imprez i działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.