X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12419
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Wanda Jernaś
nauczyciel matematyki i informatyki
w Gimnazjum nr 1 im.Juliusza Słowackiego
w Trzciance

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2011 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizacje zadań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

(Plan w pierwotnej wersji sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Formy realizacji zadań
Termin
Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
IX 2008r.

Znajomość procedury awansu zawodowego.
2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres
stażu Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
Cały okres stażu Zgromadzone dokumenty.
4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju. 1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu zawodowego.
V-VI 2011r. Sprawozdanie

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1.Poznanie procedur awansu zawodowego.

2. Doskonalenie umiejętności planowania swojej pracy. Zapoznanie się oraz analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (korzystanie ze stron internetowych)

Złożenie u dyrektora wniosku rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z planem rozwoju zawodowego.

Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
VIII- IX 2008r.
IX 2008r
Na bieżąco
Plan rozwoju zawodowego.

3. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych i spotkań klasowych Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych ( zgodnie z kalendarzem imprez) i spotkań klasowych
Cały okres stażu
Scenariusze , notatki np.w kronice szkolnej

4. Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
Cały okres stażu
Zaświadczenia , świadectwa ukończenia.

5. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Radach Pedagogicznych
Udział w radach zgodnie z terminarzem.
Cały okres stażu
Zapis w protokole.

6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Co tygodniowe spotkania z uczniami
Cały okres stażu
Zapisy w dokumentacji szkolnej

7. Pełnienie funkcji członka w Komisji Nadzorującej Egzamin Gimnazjalny
Prace w komisji egzaminacyjnej.
Zgodnie z terminami OKE Powołanie przez dyrektora szkoły – przewodniczącego szkolnej komisji egzaminacyjnej.


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie programów komputerowych podczas tworzenia dokumentów szkolnych niezbędnych podczas pracy nauczyciela (sprawdziany , testy pomoce dydaktyczne)
Cały okres stażu
(na bieżąco)
Przykłady opracowanych komputerowo materiałów

2.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej. Wykorzystanie dostępnych programów i Internetu podczas zajęć w pracowni komputerowej.
Cały okres stażu
Scenariusze wybranych zajęć
Przeprowadzonych w pracowni komputerowej

3.Stosowanie komputera w życiu prywatnym i zawodowym. Korzystanie z informacji w Internecie. Komunikowanie się droga elektroniczna zależnie od potrzeb i okoliczności. Tworzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego , dokumentacja z okresu stażu.


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli matematyki. Dzielenie się wiedzą podczas spotkań zespołu przedmiotowego
Cały okres stażu
Zapisy w sprawozdaniach z pracy zespołu

2.Praca w zespole pomiaru jakości pracy szkoły. Tworzenie testów badających osiągnięcia uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w klasach I , II i III – testy próbne.
Według harmonogramu
Analiza wyników i wnioski.

3. Prowadzenie zajęć otwartych.
Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć Cały okres stażu Scenariusze lekcji i omówienia zajęć
4. Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie , oraz innymi wychowawcami.
Rozmowy , konsultacje , wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.
Na bieżąco
Notatki.

5.Dzielenie się wiedzą , publikacja na stronach edukacyjnych w Internecie , oraz w bibliotece szkolnej.
Opracowanie scenariuszy np. uroczystości szkolnych i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej. Materiały do publikacji.
Cały okres stażu
Tekst i miejsce umieszczenia publikacji.


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie „Programu działań edukacyjnych dla uczniów z problemami w nauce matematyki” Tworzenie i realizacja „Programu działań edukacyjnych dla uczniów z problemami w nauce matematyki” zgodnego z nową podstawą programową matematyki dla gimnazjum ( z dnia 23.08.2007r)
Rok szk.
2008/2009r 2009/2010r
Opracowany program , potwierdzenie dyrektora szkoły.


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadzenie kół zainteresowań jako zajęć pozalekcyjnych. Systematyczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – realizacja „Programu działań edukacyjnych dla uczniów z problemami w nauce matematyki” Cały okres stażu
Program zajęć.

2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych szkolnych i międzyszkolnych. Spotkania z wybranymi uczniami – konsultacje , uzupełnienie braków wiedzy oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów. Rozwiązywanie zadań konkursowych.
Cały okres stażu
Zestawy zadań i pytań konkursowych , ewentualne wyniki uczniów.

3. Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych. Szkolne konkursy matematyczne np. Szkolny etap konkursu matematycznego, „Maraton matematyczny” dzień liczby π, Międzynarodowy konkurs matematyczny –„Kangur”.
Zgodnie z harmonogramem konkursów i kalendarzem imprez szkolnych na lata 2008-2011r.
Zestawy zadań , sprawozdania.

4. przygotowanie uczniów klas trzecich gimnazjum do pisania testu gimnazjalnego kończącego naukę w gimnazjum. Rozwiązywanie z uczniami podczas wybranych lekcji matematyki różnorodnych testów z zakresu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych.
Na bieżąco.
Przykładowe testy

5. Organizacja wycieczek szkolnych i klasowych. Organizacja wycieczki, biwaku, wyjazdu do kina.
Cały okres stażu
Karta wycieczki

6. Współpraca z rodzicami Kontakty z rodzicami , konsultacje, wywiadówki , rozmowy indywidualne , przeprowadzanie ankiet - w miarę potrzeb Według harmonogramu spotkań z rodzicami oraz wg potrzeb przez okres stażu Sprawozdania ze spotkań , notatki.
7. Organizacja warsztatu pracy. Dbanie o wystrój klasopracowni. Pomoce dydaktyczne. Zmiana dekoracji ,gazetki klasowej, dbanie o czystość i kwiaty.
Na bieżąco.


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz zespołem wychowawczym. Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach uczniów , analiza ich sytuacji , podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej jaki pedagogicznej.
Na bieżąco
(Cały okres stażu )

Dokumentacja potwierdzająca współpracę , notatki.
2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły Kierowanie uczniów w miarę potrzeb na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W razie konieczności kontaktowanie uczniów z ubogich rodzin z Miejsko-Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Punktem Kryzysowym Pomocy Rodzinie.
Cały okres stażu
Opinie o uczniach z PPP , potwierdzenia pedagoga szkolnego.

3.Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi instytucjami. Organizowanie spotkań np z policją
Udział w akcjach organizowanych przez instytucje samorządowe np. Sprzątanie Świata.
Cały okres stażu
Według harmonogramu organizatora. Opis , pisemne poświadczenia, wpisy do dziennika zajęć , karty wyjść.

4. Współpraca z Radą Rodziców działającą przy Gimnazjum nr1 Współpraca oraz zwracanie się o pomoc lub finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych.
Cały okres stażu
( wg kalendarza imprez szkolnych)
Notatki , zaświadczenia.


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie oraz rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. Diagnoza przypadków dydaktycznych lub wychowawczych, ustalenie oddziaływań i metod pracy z uczniem. Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz pracownikami poradni PPP.
Cały okres stażu
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków , potwierdzenie dyrektora.


*Dopuszcza się możliwość modyfikacji planu w czasie jego realizacji podczas stażu.

Zatwierdzam: Opracowała:
Wanda Jernaś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.