X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12429
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Iwona Domasiewicz

Nauczyciel – wychowawca świetlicy

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
oraz Rozporządzenie z 11.XI.2007)

Imię i nazwisko nauczyciela – stażysty:
Iwona Domasiewicz
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Alina Elbe
Okres odbywania stażu:
9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:
01. 09. 2010
Data zakończenia stażu:
31. 05. 2011
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
Nazwa organu nadzorującego szkołę:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Poziom wykształcenia oraz posiadane kwalifikacje:
Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek: pedagogika zdolności i informatyka
Zajmowane stanowisko:
wychowawca świetlicy

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych
z jej funkcjonowaniem,

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,

4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej,

5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
i omawianie ich,

6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, i samokształcenia,

7. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas,

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.


Zgodnie z § 6 ust. 1, pkt. 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) Przepisy związane z funkcjonowanie szkoły
b) Sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
c) Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i pracy.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX 2010


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem

Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy,
rozmowy, hospitacje

IX 2010


Przygotowanie projektu sprawozdania

Opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V 2011


Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Potwierdzenie opiekuna stażu i dyrektora
Na bieżąco


Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,

Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor
Specjalista ds. kadrowych
Pedagog szkolny

Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy

IX/X 2010


Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
W trakcie stażu


Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor

Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X 2010


Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
Sporządzenie wniosku
Przedstawienie dokumentacji ze stażu

Dyrektor

Wniosek wraz
z dokumentacją formalną
VI 2011Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Okres stażu


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Opiekun stażu

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco


Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Opiekun stażu
Dyrektor
Bibliotekarki

Zaświadczenie

Pisemna prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism
Na bieżąco


Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w konkursach plastycznych

Współorganizacja konkursów plastycznych

Dyrektor
Opiekun stażu
Organizatorzy
Potwierdzenia od organizatorów
Dyplomy
Sprawozdania z organizacji konkursów

W trakcie stażu


Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej

Udział w konkursach pozaszkolnych.
Współpraca z wolontariatem
Organizatorzy
Zaświadczenia i dyplomy,
wpis w dzienniku
W trakcie stażu


Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dyrektor
Opiekun stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu.


Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Wykorzystanie sieci Internetu do poszukiwania ciekawych artykułów

Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania dyplomów

Wykorzystanie programów edukacyjnych do pracy z dziećmi

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym

Dzielenie się spostrzeżeniami, refleksami na temat artykułów z opiekunem i innymi nauczycielami
W trakcie stażuZgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice

Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
W trakcie stażu


Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun stażu
Osoby prowadzące kursy
Zaświadczenia, prezentacja literatury
Na bieżąco


Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków,
w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,
stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji
Troska o dobry kontakt z rodzicami

Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Notatki z przeprowadzonych rozmów

W trakcie stażu


Współpraca z osobami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad z pedagogiem i psychologiem
Opiekun stażu
Psycholog
Pedagog szkolny
Dyrektor

Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Na bieżącoZgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń

Opiekun stażu
Inni nauczyciele

Wnioski z obserwacji i hospitacji

W trakcie stażu


Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron oraz prowadzonych zajęć
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco


Analiza i samoocena swojej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

Odpowiedni dobór kursów i szkoleń do dalszego doskonalenia zawodowego i dobór odpowiedniej literatury
Opiekun stażu
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.