X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Zespół Szkół Zawodowych nr 1, im. M. Curie –Skłodowskiej w Brzegu
Brzeg, 01.09.2008r.

Mgr Joanna Mazur-Iżewska

Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie – Filologia Polska, studia dzienne, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski
- studia podyplomowe – Wychowanie do życia w Rodzinie, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli)
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i zmianie niektórych ustaw.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
- własny rozwój zawodowy
- wspieranie rozwoju szkoły
- podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
- podniesienie jakości pracy szkoły
- zwiększenie atrakcyjności procesu kształcenie

Podstawę mojej koncepcji Planu Rozwoju Zawodowego stanowiło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli którym określone są powinności nauczyciela na okres stażu oraz wymagania ,jakie powinien on spełnić, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

OBSZAR PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 01 GRUDNIA 2004 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (& 8 ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Na bieżąco
Kserokopie dokumentów,
potwierdzenie dyrektora

2. Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. -Analiza dokumentacji:
a) znowelizowana Karta Nauczyciela;
b) Statut Szkoły;
c) Regulamin Rady Pedagogicznej;
d)Wewnątrzszkolny System Oceniania;
e) Podstawy programowe Dz. U.;
f) Programy dot. rozwoju szkoły.
Cały okres stażu
Wykaz analizowanej dokumentacji stażu, potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Organizacja własnego warsztatu i metod pracy. - Samodzielne studiowanie literatury metodycznej z zakresu języka polskiego, psychologii i pedagogiki oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych.
- Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
-Przygotowanie zestawów arkuszy sprawdzających wiedze i umiejętności uczniów oraz zestawu testów.
-Przygotowanie planów wynikowych, rozkładów materiału z języka polskiego.
-Stworzenie zaplecza testów i arkuszy sprawdzających opanowanie materiału oraz innych zestawów służących ewaluacji.
Cały okres stażu Dziennik lektur, recenzje książek, potwierdzenia dyrektora szkoły, zdjęcia, teksty prezentowanych utworów literatury polskiej, przykładowe plakaty, plansze, sprawozdania.
4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

- Pogłębianie wiedzy poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz kursach zewnętrznych.
-Rozwój zawodowy poprzez udział w warsztatach i konferencjach metodycznych.
-Zdobycie dyplomu Egzaminatora języka polskiego
- Uczestnictwo w szkoleniach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
- Zdobywanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez rodzimą placówkę
oświatową.

Cały okres stażu

Sprawozdania,
kserokopie protokołu Rady Pedagogicznej, potwierdzenia dyrektora szkoły.

5.Obserwowanie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz prowadzenie własnych lekcji otwartych.

- Uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli szkoły, omówienie ich przebiegu i wyciągnięcie wniosków z obserwacji. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu
Recenzje lekcji, notatki

6.Przygotowywanie apeli szkolnych.

- Opracowywanie scenariuszy apeli szkolnych.
-Przygotowywanie uczniów do udziału w apelach.

Według szkolnego harmonogramu, cały okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły, scenariusze apeli, zdjęcia z uroczystości

7.Indywidualne kierowanie pracą uczniów przejawiających zdolności humanistyczne. - Przygotowywanie młodzieży i kierowanie ich na konkursy humanistyczne.
- Organizacja szkolnych konkursów literackich.
- Pisanie opowiadań, reportaży i innych form literackich oraz umieszczanie ich na szkolnej stronie www lub w innych portalach internetowych, promujących młodych twórców oraz środowiska i szkoły.
Na bieżąco, cały okres stażu Potwierdzenia uczestnictwa
w konkursach, potwierdzenia dyrektora, regulaminy konkursów własnych
8.Organizacja imprez i spotkań klasowych. - Opracowanie scenariuszy klasowych spotkań okolicznościowych np. wigilie klasowe, andrzejki, itp...
Cały okres stażu
Notatki, zdjęcia, poświadczenie dyrektora szkoły

2.2) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (& 8 ust.2 pkt 2)

1.Umiejętne posługiwanie się komputerem oraz korzystanie z Internetu jako narzędzia do wyszukiwania potrzebnych informacji. - Korzystanie ze stron edukacyjnych znajdujących się w Internecie w poszukiwaniui opracowywaniu wiadomości z języka polskiego (np. biografie pisarzy i poetów, scenariusze lekcji itp.);
- Korzystanie z oprogramowania typu PowerPoint, Office, Excel do tworzenia prezentacji multimedialnych i materiałów wizualnych
wykorzystanych na lekcjach języka polskiego.
- Opracowywanie materiałów do wykorzystania w procesie lekcyjnym typu: testy, sprawdziany, krzyżówki, arkusze diagnostyczne, ankiety.
Cały okres stażu
Wydruki internetowe przygotowane przez uczniów w domu,
prace uczniów wykonane pod kierunkiem nauczyciela,
notatki,
wydruki internetowe przygotowane przez nauczyciela.
2. Uczestnictwo w programie ,,Twórczy nauczyciel”.
- Publikowanie na stronach www własnych materiałów dydaktycznych, artykułów, wniosków. Dzielenie się wiedzą i propagowanie aktywnych metod pracy z uczniem i projektów edukacyjnych.
Wydruki ze stron www, zaświadczenie o udziale w projekcie.
3.Publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy imprez szkolnych na stronach internetowych. - Opracowanie dwóch konspektów lekcji (języka polskiego lub godziny wychowawczej) w każdym roku szkolnym oraz scenariuszy imprez szkolnych, a następnie zamieszczenie ich na stronach edukacyjnych w Internecie.

4.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
- Umieszczenie planu rozwoju w Internecie.

5.Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy dydaktyczno-
- wychowawczej nauczyciela języka polskiego i wychowawcy klasy.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu nauk humanistycznych, psychologii i pedagogiki.
- Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego.
- Gromadzenie zamieszczonych w Internecie scenariuszy lekcji.
- Tworzenie testów, sprawdzianów, scenariuszy do wykorzystania na lekcjach języka polskiego czy ankiet na godziny wychowawcze.
- Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni multimedialnej.
- Opracowanie materiałów z okresu stażu:
a) prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego.
- Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania dokonań uczniów.
- Wykorzystywanie komputera w przygotowywaniu prac domowych uczniów (referaty, prezentacje itp.).

6.Przygotowanie materiałów do szkolnego zbioru uczniowskiej poezji. Opublikowanie wyboru poezji uczniów poprzez zamieszczenie go na internetowej stronie szkoły.

7.Opracowanie testów: „na wejściu” i „na wyjściu” diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych.
Opracowanie raportów z diagnozy.
Przygotowanie i przeprowadzenie testu „na wejściu” i „na wyjściu” dla uczniów kl. I technikum.
Napisanie raportów z diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów kl. I.

8.Opracowanie próbnego testu kompetencji diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów klas maturalnych.
Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego testu kompetencji z zakresu wiadomości z języka polskiego dla uczniów kl. ostatnich.
Napisanie raportów z diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów.

2. 3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(& 8 ust.2 pkt3)
1.Udział w pracach Zespołu Przedmiotowego. - Czynny udział w spotkaniach Zespołu, przygotowywanie materiałów, opracowywanie wniosków, dokumentacji Zespołu Przedmiotowego.
- Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
- Prowadzenie lekcji otwartych.
Okres trwania stażu Sprawozdania z działalności zespołu, notatki własne, kserokopie dokumentów zespołu
2.Zapraszanie nauczycieli stażystów i kontraktowych na lekcje otwarte.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ZSZ nr1 w Brzegu.
3.Organizacja i współpraca z nauczycielami przygotowującymi konkursy szkolne np konkursy polonistyczne- . Do matury ...na wesoło, propagujące zdrowy tryb życia-Jedz 5 razy dziennie owoce....,obywatelskie postawy wśród młodzieży, propagujące znajomość regionu., itp. . - Pomoc w doborze właściwych treści.
- Udostępnianie własnych scenariuszy.
- Aktywna pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

4. Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. - Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.

5. Analiza i ocena własnych umiejętności. - Autorefleksja.
- zajęcia dydaktyczne hospitowane przez dyrektora.

6. Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów doskonalących i warsztatów. - Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
- Samodzielne przygotowywanie oraz udostępnianie nauczycielom własnych scenariuszy lekcji.

7.
Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w ramach Zespołu Wychowawczego w ZSZ nr 1. - Prezentacja diagnoz i ankiet, sygnalizowanie problemów adaptacyjnych widocznych wśród uczniów, kierowanie wniosków do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

8.
Tworzenie programu pomocy uczniom słabym.

9.
Dzielenie się wiedzą na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Gromadzenie, segregowanie i przekazywane materiałów przydatnych dla nauczycieli języka polskiego ZSZ nr 1. Udział i opracowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Rad Pedagogicznych.

Stworzenie teczki polonisty, znajdującej się w bibliotece szkolnej i systematyczne dbanie o uzupełnianie jej zawartości- testy, arkusze, diagnozy, istotne z punktu metodycznego nowinki.

2. 4) Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań (& 8 ust. 2 pkt 4):

A) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych

1. Opracowanie „Szkolnego programu pomocy uczniom dyslektycznym” (współtwórca Beata Lewińska).
- Tworzenie i realizacja „Szkolnego programu pomocy uczniom dyslektycznym”. Rok szkolny 2008/2009 i następne Opracowany program, potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego przedmiotu w kontekście wartości humanitarnych i tolerancji społecznej .
- Tworzenie i wdrażanie na zajęciach lekcyjnych planu wychowawczego przedmiotu poprzez wyłonienie z podstawy programowej istotnych dla powyższego działania treści i podanie ich w formie pełniejszej i bardziej atrakcyjnej dla uczniów..
Plan wychowawczy przedmiotu

3. Opracowanie „Kodeksu postępowania ucznia klasy” oraz ,,Umowy partnerskiej” przy udziale uczniów klasy, której jestem wychowawcą.
- Tworzenie i wdrażanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej „Kodeksu postępowania ucznia” oraz ,, Umowy partnerskiej”(zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne).

4.
Opracowanie i wdrożenie „Programu działań edukacyjnych wyrównujących braki wiedzy polonistycznej”.

Wdrożenie i opracowanie Programu Edukacyjnego ,,Ślady Przeszłości” oraz ,,Wspólna przeszłość-wspólna przyszłość”

Opracowanie ,,Programu konsultacji przedmaturalnych” - Tworzenie i realizacja „Programu działań edukacyjnych ...” skierowanego dla uczniów klas I, II na zajęciach bezpłatnych , po lekcjach .

Realizacja projektów edukacyjnych i ukierunkowanie aktywności uczniów na postawy obywatelski, poszanowania przeszłości, tradycji i kultury polskiej a także innych nacji .
Propagowanie szkoły w mediach poprzez udział w ogólnopolskim projekcie.

Realizacja programu przeznaczonego dla uczniów ostatnich klas technikum na zajęciach pozalekcyjnych, w celu usystematyzowania i pogłębienia wiedzy polonistycznej i uzyskania zadowalającego poziomu umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych. Rok szkolny 2008/2009,2009/2010,
2010/2011

B) Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

1.Przygotowanie do pełnienia funkcji egzaminatora języka polskiego .
- Ukończenie szkolenia dla egzaminatorów języka polskiego.

2.Pełnienie funkcji egzaminatora. - Sprawdzanie arkuszy maturalnych.
C) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Przygotowanie młodzieży klas maturalnych do egzaminu maturalnego. - Rozwiązywanie z uczniami klas maturalnych podczas lekcji języka polskiego różnorodnych testów sprawdzianów czytania ze zrozumieniem, arkuszy maturalnych z lat ubiegłych i diagnostycznych.
-Zachęcanie do udziału w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach przedmaturalnych
- Przeprowadzenie społecznie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.
2. Przygotowanie i organizacja konkursów szkolnych np. „Do matury...na wesoło” , poświęconych znajomości biografii i twórczości sławnych osób lub patronów danego roku w edukacji.
- Opracowanie zakresu tematyki konkursów.
- Przygotowanie kryteriów oceny konkursów.
- Przeprowadzenie międzyklasowych konkursów oraz wyłonienie zwycięzców.
3.Udział w realizacji projektu zajęć wyrównawczych, konsultacji przedmaturalnych z języka polskiego oraz „Szkolnego programu pomocy uczniom dyslektycznym”- Zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów biorących udział w projekcie.
- Ustawiczne motywowanie młodzieży do nauki.
- Uzupełnianie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów.
Opracowanie projektów, stworzenie programów, potwierdzenie obecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, dziennik zajęć pozalekcyjnych
4. Realizacja projektów .,,Ślady Przeszłości” oraz ,,Wspólna przeszłość-wspólna przyszłość”
- Opracowanie planu pracy.
- Systematyczne przeprowadzanie spotkań z młodzieżą realizującą projekty.
-Tworzenie dokumentacji.
-Wycieczki.

5.Pedagogizacja rodziców. - Prowadzenie zebrań z rodzicami (analiza potrzeb szkoły, zespołów klasowych itp.).
- Opracowanie materiałów związanych z istniejącymi problemami młodzieży szkolnej.
- Zaproszenie rodziców uczniów.
- Przeprowadzenie zajęć z udziałem zainteresowanych.
- Zainicjowanie dyskusji, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
6.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. - Rozmowy z wychowankami, rozmowy z rodzicami uczniów.
-Ankiety, diagnozy.
7.Organizacja imprez klasowych. - Przygotowanie wigilii, andrzejek i innych imprez klasowych zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu uczniów, którego jestem wychowawcą.
8.Zaplanowanie i organizowanie
wycieczek przedmiotowych do miejsc związanych z kulturą i literaturą polską.
- Sporządzenie planów wycieczek, konspektów zajęć realizowanych poza terenem szkoły, teoretyczne przygotowanie uczniów do wyjazdów.
- Organizacja wycieczki, wyjazdów do teatru, wyjść do kina zależne od repertuaru.
9.Dbanie o wystrój pracowni polonistycznej np. Sali nr 34 w ZSZ nr 1 Zmiana dekoracji.
10.Zaplanowanie i organizacja wieczorków poetyckich np.: o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, ks. Janie Twardowskim, Janie Kochanowskim. - Przygotowanie wieczorków poetyckich jako tematycznych spotkań muzyczno-- recytatorskich.

11.Zapoznanie uczniów i rodziców z Programem Wychowawczym szkoły i określenie zadań. Przestrzeganie i propagowanie haseł zawartych w kodeksie ucznia i kontrakcie współpracy wychowawcy i uczniów klasy. - Kontakty z rodzicami; wpajanie młodzieży kultury, obowiązkowości, punktualności, szacunku wobec innych; kształtowanie umiejętności kluczowych w zakresie komunikacji.
- Indywidualne podejście do każdego ucznia; wykorzystanie w pracy dydaktyczno- -wychowawczej różnych metod psychologiczno –
- pedagogicznych dostosowanych do różnych charakterów wychowanków.
12.Promowanie wytworów młodzieży szkolnej. - Prezentacja wystaw prac uczniowskich na forum szkoły podczas zebrań z rodzicami (albumów, projektów, zeszytów uczniowskich) itp.
13.Prowadzenie społecznych konsultacji dla uczniów mających trudności w nauce.
14.Wspieranie uczniów uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań i umiejętności. Poznawanie zainteresowań uczniów, zachęcanie uczniów do realizacji zadań wykraczających poza zajęcia obowiązkowe, motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

E) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
- Kontakty z punktami świadczącymi pomoc psychologiczno -
- pedagogiczną w sprawach uczniów, analiza ich sytuacji, podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej, jak i pedagogicznej. Kierowanie uczniów do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, przestrzeganie wytycznych zawartych w opiniach poradni.
2.Współpraca z rodzicami, Domem Dziecka. - Kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów oraz podczas zebrań rodzicielskich śródsemestralnych i semestralnych.

3.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły (Poradnią Psychologiczno-
- Pedagogiczną, Państwowym Domem Dziecka, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu).
- Kierowanie uczniów (w miarę potrzeb) na badania do Poradni Psychologiczno-- Pedagogicznej
- Pomoc dydaktyczna i wychowawcza uczniom Państwowego Domu Dziecka i Pogotowia Wychowawczo-Opiekuńczego – konsultacje dla uczniów.
- Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

4.Współpraca z instytucjami kulturalnymi: Brzeskim Centrum Kultury, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Biblioteką Pedagogiczną, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach itp. - Udział uczniów w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez BCK, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, itp..
- Organizowanie wyjść do muzeum, na projekcje filmów i spektakle teatralne.

5.
Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnictwo w pracy Zespołu ds. Marketingu i Promocji szkoły - Udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje samorządowe, np.: Sprzątanie świata, konkursy itp.

Aktywny udział w pracy zespołu, pozyskiwanie sponsorów, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły mediach i w środowisku. Według harmonogramu organizatora, według potrzeb, cały okres stażu

2. 5) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (& 8 ust 2 pkt 5)

1.Opieka nad uczniem o trudnej sytuacji materialnej i problemami w nauce . Wyrównywanie braków, indywidualne douczanie, zachęcanie rówieśników ucznia do pomocy koleżeńskiej.

2.
Rozpoznanie oraz rozwiązanie problemu edukacyjnego: Praca z dzieckiem dyslektycznym w technikum. - Zapoznanie się z opinią Poradni Psychologiczno –
- Pedagogicznej w Brzegu o ujawnionej dysfunkcji ucznia.
- Prowadzenie zajęć korekcyjno –
- kompensacyjnych z uczniem.
- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.