X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego

Sławomira Rydza

nauczyciela stażysty

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ignacego Łukaszewicza
w Brzesku

ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego

Brzesko 2010

Imię i nazwisko stażysty: Sławomir Rydz

Posiadane kwalifikacje: magister wychowania fizycznego


Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukaszewicza
Brzesku


Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata Rożkowicz

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 roku

Czas trwania stażu: 9 miesięcy


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi.

§6 ust.2 pkt1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego VIII/IX
2010r Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, wykonanie planu rozwojowego.
2 Nawiązywanie kontaktu z opiekunem stażu Rozmowa, zawarcie kontraktu IX
2010r Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć, arkusz współpracy z opiekunem.
3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły, placówki Analiza dokumentacji: statutu, programy szkoły, regulaminów, wewnętrznego systemu oceniania IX/X
2010r Potwierdzenie dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
4 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań Współpraca z rodzicami, wdrażanie wewnętrznego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli, opracowanie własnego systemu oceniania oceny ucznia z WF Okres stażu Opinia Rady Rodziców, projekt własnego sytemu oceniania ucznia z WF, referat z rady pedagogicznej.
5 Zapoznanie z literaturą pedagogiczną. Prowadzenie dziennika lektur. Okres stażu Zestawienie lektur z którymi się zapoznałem i uzasadnienie ich wykorzystania.
6 Systematyczne dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Porządkowanie i chronologiczne zestawienie gromadzonych dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć Okres stażu Świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, sprawozdania, zdjęcia.
7 Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu Wrzesień 2010r. Świadectwo ukończenia kursu.
8 Praca dodatkowa Praca jako wychowawca na świetlicy szkolnej Do 22 grudnia Plan pracy, scenariusze zajęć.
9 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Koniec stażu sprawozdanie


§6 ust.2 pkt2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1 Ocena własnych umiejętności, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. Określenie formuły oceny, autorefleksja, dokumentacja efektów własnej pracy. Na bieżąco Określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnego do własnych potrzeb i możliwości, karta samooceny, wzór karty samooceny.
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Raz w miesiącu Scenariusze zajęć
3 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniem Udział w procesach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, konferencje) Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły uczestnictwie w konferencjach.
4 Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Kursy, szkolenia Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenia.
5 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji pracy w formie elektronicznej. Okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego z Internecie.
6 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. Zorganizowanie wewnątrzszkolnego turnieju Halowej Piłki Nożnej Styczeń 2011r. Plakat, regulamin, wzór dyplomów.
7 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli) Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników 2 razy w miesiącu Wnioski z obserwacji, hospitacji (karty hospitacji lekcji)


§6 ust.2 pkt3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Rozmowa z uczniami, rodzicami Do listopada Wzór ankiety
2 Poznanie sytuacji materialnej i socjalnej ucznia Wywiad Do listopada Notatka
3 Określenie dalszej drogi rozwoju Wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania stopnia awansu Koniec stażu Notatka
4 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Samokształcenie Okres stażu Zestaw literatury z uzasadnieniem potrzeby jej wykorzystania.


§6 ust.2 pkt4
umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1 Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć Samoocena, opinia opiekuna stażu. Okres stażu Karty hospitacyjne, własna notatka.
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły Opracowanie scenariuszy. Okres stażu Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji.


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z 14 listopada 2007 r.

(Dz.U. z 8.12.2004 r. nr 260, poz.2593; Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1580 2007.12.01)

Sporządził: Opiekun stażu: Zatwierdził:

...................... .................. .....................


Brzesko .................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.