X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12236
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z zadań wykonywanych w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z ZADAŃ WYKONYWANYCH W TRAKCIE ODBYWANIA STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

I .§ 7 ust.2 pkt 1 ( Dz.u.z 2004r nr 260, poz.2593)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach

1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela.

- dokładna analiza dokumentów
- regularne śledzenie publikacji MEN.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1.Opracowanie harmonogramu spotkań z opiekunem – wrzesień 2009r.
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3 .Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
4. Uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z opiekunem.

3. Uczestnictwo w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia
zawodowego, podnoszących kompetencję i umiejętności.

- „ Rozwijanie dziecięcej aktywności artystycznej w obszarze sztuka,
muzyka” – warsztaty metodyczne .
- „ Skala gotowości szkolnej” – warsztaty metodyczne .
- „ Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym”- prelekcja
- „ Gdy już wiem skąd się wziąłem ...- rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym” – szkolenie

4. Aktywne uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

- współtworzenie z innymi nauczycielami dąbrowskich przedszkoli Arkusza Obserwacji Gotowości Szkolnej dzieci 5 i 6 letnich w czasie warsztatów prowadzonych przez panią metodyk J. Tarnowską.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych – karty pracy, dekorację potrzebną do zajęć itp.
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania -
„ Metoda Kniessów” , W. Sherborn”, „ Orfa”, „ Labana”.
- studiowanie literatury przedmiotu.
- opracowanie programu pracy dydaktyczno – wychowawczej dla dzieci 5 i 6 letnich
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- prowadzenie ankiet, wywiad z rodzicami na temat dziecka
- opracowanie kart i prowadzenie obserwacji dziecka 2 razy do roku.
- opracowanie miesięcznych planów dydaktycznych
- opracowanie programu pracy wspomagającej dla dzieci z deficytami

II. § 7 ust 2 pkt 2 ( Dz .U z 2004r nr 260, poz.25693 ).
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- współpraca z rodzicami
- prowadzenie czterech zebrań grupowych z rodzicami
- prowadzenie konsultacji dla rodziców
- prowadzenie kącika informacji dla rodziców
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- czytanie przez rodziców bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom.
- opracowanie ankiet dla rodziców celem poznania nowych dzieci
- zorganizowanie spotkania adaptacyjnego dla dzieci 3 letnich i rodziców

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- prowadzenie obserwacji i analizy możliwości dzieci
- rozmowy z rodzicami na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci.

3. Nawiązanie współpracy z klubem osiedlowym „ Unikat” – celem było promowanie naszej placówki na terenie osiedla.
- dzieci z mojej grupy gościły 3 razy w klubie „Unikat” na spotkaniach z seniorami , przygotowały dla nich następujące uroczystości :
- „ Jasełka”
- „ Dzień Kobiet”
- „ Dzień Matki”.
4. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 w Dąbrowie Górniczej
– celem współpracy jest zapoznanie dzieci przedszkolnych z budynkiem szkoły i nauczycielami w niej pracującymi

- nawiązanie współpracy z Komendą Miejska Policji – w celu przybliżenia dzieciom przepisów ruchu drogowego, poznania grożących im niebezpieczeństw zapraszałam do przedszkola policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu.
- podtrzymanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 7
- celem spotkań było poszerzenie wiedzy dzieci na temat kultury i tradycji państw należących do Unii Europejskiej , jak również uczestniczenie w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i szerzenie czytelnictwa wśród najmłodszych, podczas ostatnich zajęć zamykających cykl spotkań o Unii Europejskiej dzieci z mojej grupy rywalizowały z drugą grupą podczas gry „ Koło Fortuny” i zajęły pierwsze miejsce.

5. Współpraca z ZNP
- współorganizowałam z innymi nauczycielkami zabawę Mikołajkową dla wszystkich dzieci dąbrowskich nauczycieli.

6. Byłam koordynatorem programu edukacyjnego „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez firmę Tymbark.. Przez pół roku wspólnie z innymi nauczycielkami realizowałyśmy program nauczania i prowadzałyśmy dzieci w piękny fascynujący świat natury. Otrzymałyśmy Certyfikat i tytuł „ Kubusiowi Przyjaciele Natury „ oraz materiały edukacyjne i drobne upominki dla dzieci i nauczycieli.

7. Uczestnictwo w Paradzie Dąbrowskich Przedszkolaków , w trakcie trwania festynu „ Moli Książkowych „ celem było promowanie placówki na terenie miasta , przygotowanie wraz z dziećmi prac plastycznych na wystawę w witrynach dąbrowskich sklepów.

8. Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
Przygotowanie dzieci, opracowanie scenariuszy i organizacja następujących uroczystości przedszkolnych::

- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pasowaniem na
starszaka,
- Spotkanie opłatkowe z rodzicami,
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy
- Zakończenie roku szkolnego.

9.Przygotowałam dzieci do następujących konkursów:
- „ Pinky w naszym przedszkolu „ – dzieci malowały prace plastyczną z związku z tematem „ Witaminy w naszym życiu” organizowanym przez firmę Akuna Polska Sp.zo.o
- „ Konkurs na ozdabianie bombek choinkowych”- organizowanego przez Dom Kultury w Ząbkowicach.
- Konkurs „ Wiosenne przebudzenie” organizowanego przez Szkolę Podstawową nr 20 w Dąbrowie Górniczej.
- „ Dzieci malują do bajek” – konkurs plastyczny
- „ Festiwal Piosenki i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków”

10. Współpraca z innymi nauczycielami.
- udostępnienie własnych materiałów i pomoc w skonstruowaniu scenariuszy
- współuczestniczyłam w akcji pt. „ Zielone przedszkole” – wraz z dziećmi i innymi nauczycielkami wykonywałyśmy co miesiąc zadania wyznaczone przez organizatorów.

11.Wdrażanie interesujących zajęć dla dzieci, ciekawymi metodami.
- prowadzenie zajęć wg pedagogiki zabawy, metodami W. Sherborn , Orfa, Labana
- w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy prowadziłam zajęcia wykorzystując program „ Dziecko w świecie liter”

12.Organizacja lub współorganizacja wycieczek przedszkolnych.
Podczas całego roku szkolnego odbyliśmy następujące wycieczki:
- na pocztę
- do sklepu spożywczego
- do lasu
- do kina „ Helios „ w Dąbrowie Górniczej
- do „ Wytwórni filmów animowanych „ w Bielsku Białej
- „ Kulig” w Mysłowicach
- do „ Krainy Bajek” w Rybniku
- do „ Nadleśnictwa Siewierz”.


III. § 7 ust 2 pkt 3 ( Dz. U z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- opracowywanie planów miesięcznych, niezbędnej dokumentacji
- wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera.
- opracowanie scenariuszy uroczystości
- porozumienie się z innymi nauczycielami poprzez internet pomógł mi usprawnić pracę i wymianę informacji
- zamieszczanie na stronach internetowych dla nauczycieli moich publikacji i scenariuszy – Edux.pl
- sporządzenie informacji o gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego
- ponadto zgłosiłam chęć udziału w kursie dotyczącym tworzenia grafiki komputerowej . Mój udział przewidziano na październik 2010 r.

2. Administrowanie poczty przedszkolnej.
- publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej przedszkola
- korespondencja z rodzicami .
- umieszczanie artykułów dotyczących bieżących wydarzeń z życia
przedszkola np. recenzje z przedstawień teatralnych, opisy wycieczek, zdjęcia ważniejszych wydarzeń przedszkolnych.


IV. § 7 ust 2 pkt 4 ( Dz.u.z 2004r.nr 260, poz.2593).
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
- studiowanie literatury przedmiotu
- samokształcenie – zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi:
• „ Zarys psychologii rozwoju „ – A. Matczak ,
• „ Ocena dojrzałości szkolnej „ – Janiszewska . B.,
• „ Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole „- B. Zakrzewska,
• „ Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich”- Wilgocka- Okoń,
• „ Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania” – Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej
- kierowanie dzieci na zajęcia z psychologiem i logopedą , u których zauważyłam problemy.


V. § 7 ust 2 pkt 5 ( Dz.u.z 2004r,poz.2593).
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza prawa oświatowego
- zapoznanie się z aktami prawnymi

2. Studiowanie dokumentacji , ustawy o systemie oświaty , karty nauczyciela.
- dokładna analiza dokumentów
- studiowanie dokumentacji przedszkolnej ( Program wychowania, Statut przedszkola
2. Stosowanie w praktyce odpowiednich aktów prawnych
- opracowanie programu pracy dydaktyczno – wychowawczej dla dzieci 5 i 6 letnich
- opracowanie programu indywidualnej pracy z dzieckiem

3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku

- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat –
• „ Psychologia dziecka”- Schaffer .H.
• „ Zarys psychologii rozwoju” – A. Matczak.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.