X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12312
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w gimnazjum specjalnym

1. Przedmiotowy system oceniania z matematyki został skonstruowany w oparciu o Wewnątrzszkolny system oceniania .
2. Klasyfikowaniu i ocenianiu podlega uczeń , który posiada co najmniej 50 % obecności na zajęciach .
3. Ocenianiu podlegają :
a) wiadomości przedmiotowe wynikające z podstawy programowej i zgodne z programem nauczania ,
b) umiejętności przedmiotowe :
-planowanie zadań ,
- analizowanie i interpretowanie wyników ,
- gromadzenie i prezentowanie informacji ,
- dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych ,
- porównywanie i wnioskowanie ,
- wykonywanie wykresów , diagramów i ich interpretowanie ,
- korzystanie z różnych źródeł informacji ,
c) umiejętności dodatkowe :
- praca indywidualna i w grupie ,
- aktywność własna na lekcjach ,
- kreatywność .
4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów , to m.in. :
a) sprawdziany pisemne :
- informacje o sprawdzianach podawane będą z tygodniowym wyprzedzeniem ,
- jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać sprawdzianu musi uczynić to w innym terminie po ustaleniu z nauczycielem ,
- uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z pracy klasowej w terminie ustalonym przez nauczyciela i zaakceptowanej przez ucznia ,
b) kartkówki :
- obejmują zagadnienia z trzech ostatnich tematów lekcji
- oceny z kartkówek nie podlegają poprawie ,
c) odpowiedzi ustne ,
d) samodzielna praca na lekcji ,
e) prace domowe :
- oceniane w zeszycie przedmiotowym i w ćwiczeniach ,
- po pięciu znakach " +" za zadanie domowe uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą ,
- po pięciu znakach " -" za zadanie domowe uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ,
f) aktywność i zaangażowanie wg własnych możliwości - oceniane na bieżąco na koniec zajęć .
5. Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac :
a) sprawdziany pisemne , kartkówki , odpowiedzi ustne ,
b) zaangażowanie i praca na lekcji ,
c) zeszyt przedmiotowy , praca domowa .
6. Uczeń ma prawo zgłosić chęć podwyższenia proponowanej oceny w formie pisemnej prośby w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania go o przewidywanej dla niego oceny semestralnej i rocznej .
- Zakres sprawdzanej wiedzy określa nauczyciel zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny .
7. Ogólne kryteria oceniania :
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń , który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą , a dodatkowo :
- poszerza samodzielnie wiedzę i umiejętności o treści ponadprogramowe ,
- wykonuje dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności ,
- bierze udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych oraz odnosi w nich sukcesy ,
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania , samodzielnie rozwiązuje zdania , stosuje posiadaną wiedzę w praktyce ,
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania z niewielkimi pomyłkami ,samodzielnie rozwiązuje typowe zadania lub z małą wskazówką nauczyciela ,
d)ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania , popełnia drobne pomyłki ,samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności ,
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który spełnia wymagania konieczne , ale ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania , z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności ,
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania , nie rozwiązuje nawet z pomocą nauczyciela typowych zadań o niewielkim stopniu trudności , nie wykazuje chęci uczestniczenia w proponowanych mu formach poprawienia oceny .
8. Ocena , którą otrzymuje uczeń na koniec semestru lub roku szkolnego nie jest średnią arytmetyczną .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.