X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12834
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - Liceum Ogólnokształcące

Grzegorz Dziwoń

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z FIZYKI I ASTRONOMII
ROK SZKOLNY 2010/2011


1. Podstawy prawne:
1.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
(Dziennik Ustaw Nr 199 z 2004 roku, pozycja 2046)
1.2 Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (Załącznik do statutu I LO).
1.3 Podstawa programowa z fizyki i astronomii, załącznik do Dziennika Ustaw NR 210 z dnia 11grudnia 2003 roku, pozycja 2041
1.4 Program nauczania fizyki i astronomii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
Nr dopuszczenia MENiS: DOKS-5002-2.04, autor Marian Kozielski
Wydawnictwo Szkolne PWN
Nr dopuszczenia MENiS: DOKS-4015-102/20, autor Jacek Semaniak
Wydawnictwo MAC Edukacja S.A.

2. Formy kontroli wiedzy uczniów na lekcjach fizyki i astronomii:
2.1 Krótkie prace kontrolne – kartkówki. Kartkówki sprawdzają bieżące osiągnięcia uczniów i dopingują ich od systematycznej pracy. Przeprowadzane są na początku lub na końcu zajęć. Kartkówki są niezapowiedziane. Zakres ich treści jest niewielki i obejmuje tematy aktualnie realizowane. Mają formę kilku pytań testowych, prostych zadań obliczeniowych, lub pytań przytaczających prawa lub wzory z krótkim wyjaśnieniem.
2.2 Sprawdziany – zapowiedziane prace kontrolne – informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem; prace te są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie napisał sprawdzianu w określonym terminie, ma obowiązek uczynić to w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W każdym semestrze przewidziane są nie mniej niż jeden i nie więcej niż trzy sprawdziany. Sprawdziany mają najczęściej formę pytań testowych lub zadań rachunkowych. Wymienione formy mogą być uzupełnione przez kilka pytań teoretycznych.
2.3 Odpowiedzi ustne
2.4 Prace domowe
2.5 Aktywność uczniów na lekcji
2.6 przygotowywanie wystąpień na wybrany temat


3. Zasady poprawiania ocen:
3.1 Ustala się jeden dodatkowy termin każdego sprawdzianu dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub uczniów nie uczestniczących w pierwszym terminie sprawdzianu oraz tych , którzy chcą poprawić wynik sprawdzianu.
3.2 Najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych, uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi chęć poprawienia przewidywanej oceny śródrocznej/końcoworoczne. Termin poprawy ustalony zostanie wspólnie z nauczycielem. Uczeń zamierzający podwyższyć ocenę semestralną zobowiązany jest do napisania sprawdzianu obejmującego zagadnienia realizowane w pierwszym półroczu, a ocenę końcoworoczne – zagadnienia realizowane w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego. Uczeń może ubiegać się o zmianę oceny jeżeli ma przewagę ocen o którą się ubiega (ze sprawdzianów pisemnych)

4. Nieprzygotowania ucznia do lekcji:
Uczeń w zależności od tygodniowej liczby godzin fizyki i astronomii, może raz (przy jednej lub dwóch godzinach w tygodniu) lub dwa razy (przy trzech lub czterech godzinach w tygodniu) w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów. Nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją – przed rozpoczęciem sprawdzania wiadomości i umiejętności przez nauczyciela. Nieprzygotowań nie wolno zgłaszać na 2 tygodnie przed klasyfikacją.

5. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne:
Ocena semestralna/ końcoworoczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych w semestrze. Największą wagę mają oceny uzyskane ze sprawdzianu, potem z kartkówek i odpowiedzi a następnie z aktywności na lekcji i z prac domowych. Jeśli w wyniku poprawy ocena nie uległa zmianie lub uległa obniżeniu obie oceny brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej.

6. Informowanie uczniów o wymaganiach uczniów na poszczególne oceny:
Stosuje się skalę ocen 1-6. Dopuszcza się używania plusów z wyjątkiem ocen końcoworocznych. W przypadku konieczności przeliczenia punktów na oceny obowiązują następujące zasady:

Uzyskane punkty Ocena
39% lub mniej Niedostateczny
40% - 59% Dopuszczający
60% - 74% Dostateczny
75% - 89% Dobry
90% - 99% Bardzo dobry
100% celujący

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.