X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9010
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania Punktowego na języku polskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA JĘZYKU POLSKIM DLA Kl. IV - VI W UJĘCIU KRYTERIALNYM

(w oparciu o Szkolny System Oceniania-opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r.)

Szkoła Podstawowa w Chojnie

Ocenianie to proces, któremu uczniowie podlegają nieustannie, nie może się on zatem ograniczać do gromadzenia ocen oraz do prowadzenia zestawień statystycznych. Ocenianie powinno być:
* procesem gromadzenia informacji
* integralną częścią procesu edukacyjnego
* wspieraniem szkolnej kariery uczniów i podnoszeniem ich motywacji
do uczenia się – dlatego też w oparciu o Szkolny System Oceniania
został stworzony ten oto przedmiotowy system oceniania.

Za poszczególne umiejętności uczeń otrzymuje nie oceny, lecz punkty – które to na koniec każdego semestru przekładane są na oceny.
Metoda punktowa jest moim zdaniem bardziej klarowna, obiektywna oraz mobilizująca uczniów i nauczyciela do systematycznej pracy.

Na języku polskim oceniam osiągnięcia ucznia wg przyjętej skali punktowej:

1. Uczeń gromadzi punkty w następujących kategoriach:

I. Praca klasowa w formie testu – 50 pkt.
II. Sprawdziany – 30 pkt.
III. Odpowiedzi ustne, kartkówki, praca na lekcji, recytacja,
czytanie – 10 pkt.
IV. Zadanie domowe, zeszyt – 10 pkt.

2. Jeśli uczeń otrzymał punkty więcej niż raz w danej kategorii wówczas uczący wylicza średnią, która stanowi podstawę do wyliczenia oceny semestralnej.

3. Uczeń dodatkowe punkty może uzyskać za:
- aktywność oraz podejście do przedmiotu ( max. 5 pkt. w semestrze)

- za udział w konkursach przedmiotowych od 2 do 20 pkt.
- konkurs szkolny – 2 pkt.
- konkurs powiatowy – 5 pkt.
- konkurs wojewódzki – 10 pkt.
- konkurs centralny – 20 pkt.
4. Ocenę końcoworoczną ustala się sumując punkty I i II semestru - i tak, aby uzyskać końcowe oceny uczeń musi osiągnąć:

Ocena za I semestr pkt.

cena niedostateczna 0 – 34
ocena dopuszczająca 35 – 52
ocena dostateczna 53 – 69
ocena dobra 70 – 84
ocena bardzo dobra 85 – 100
ocena celująca 101 i więcej


Ocena końcoworoczna

cena niedostateczna 0 – 69
ocena dopuszczająca 70 – 105
ocena dostateczna 106 – 140
ocena dobra 141 -169
ocena bardzo dobra 170 – 200
ocena celująca 201 i więcej

5. Uczniowie słabsi ( z opinią) są oceniani wg tych samych zasad, ale proponuję im zadania o mniejszym stopniu trudności. Ponadto uwzględniam przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach)- tak, żeby uczeń opanował na ocenę pozytywną treści konieczne.
Natomiast zdolniejszym uczniom powierzam zadania trudniejsze, ambitniejsze.
Uczeń nieobecny jest zobowiązany do uzupełnienia materiału przerobionego podczas jego nieobecności oraz w przypadku nie pisania testu bądź sprawdzianu do zaliczenia pracy w ciągu dwóch tygodni od dnia pojawienia się w szkole po absencji.

Załączniki:

I. Obszary oceniania na języku polskim.
II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności.
III. Częstotliwość sprawdzania i oceniania.
IV. Plusy i minusy na języku polskim.
V. Przeliczanie punktów na oceny.
VI. Zasady organizowania lekcji powtórzeniowych.
VII. Zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych.
VIII. Zasady poprawiania ocen.
IX. Zasady oddawania sprawdzianów.
X. Zasady prowadzenia zeszytów przedmiotowych.
XI. Sposoby i terminy informowania rodziców.
XII. Wyposażenie ucznia.

I. OBSZARY OCENIANA NA JĘZYKU POLSKIM.
* słuchanie
* mówienie ( wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów kultury, inne
wypowiedzi, recytacje)
* pisanie ( prace domowe, prace klasowe – testy, kartkówki, prowadzenie
zeszytu)
* czytanie ( czytanie bez przygotowania, z przygotowaniem; dotyczy zarówno
rozumienia, jak i techniki czytania)
* nauka o języku ( odpowiedzi, kartkówki,, testy, sprawdziany)
* inne prace ( projekty, praca w grupach, inscenizacja)
* aktywność na lekcjach

II. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI.
* Praca klasowa( w formie testu) – 3 w ciągu roku (poprzedzona lekcją powtórkową) – zapowiedziana z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem materiału do zaliczenia.
* Sprawdzian gramatyczno-ortograficzny, dyktando – 5 w ciągu roku (poprzedzony lekcją powtórkową) – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem materiału do zaliczenia.
* Kartkówka – może być 1 raz w tygodniu (niezapowiedziana, np. z ostatnich 3 lekcji, z lektury, ortograficzna ...).
* Odpowiedź ustna( z trzech ostatnich lekcji).
* Zadanie domowe.

III. CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA I OCENIANIA.
* odpowiedź ustna – min.1 raz w semestrze
* kartkówka – może być 1 raz w tygodniu
* sprawdzian – 5 razy w ciągu roku
* praca klasowa – test – 3 razy w ciągu roku

IV. PLUSY I MINUSY NA JĘZYKU POLSKIM.
(+ i – są odnotowywane w zeszytach przedmiotowych na specjalnej karcie postępów edukacyjnych ucznia).
A. PLUSY.
,, Plus” uczeń może otrzymać za:

* aktywność na poszczególnych lekcjach(za pracę na lekcji i za pracę domową, np. za ciekawe prezentacje, dodatkowe zadania m.in. z ,,Zeszytu ćwiczeń”) uczeń może otrzymać plusy (suma 5. plusów = 10 pkt.)
*samodzielne przygotowanie materiałów do szkolnej gazetki, np. napisanie artykułu, opowiadania, wiersza, przeprowadzenie wywiadu, sondy, ułożenie krzyżówki itd. uczeń może otrzymać plusy ( suma 3. plusów = 10 pkt.). Plusy są uzależnione od długości, oryginalności, stopnia trudności i samodzielności przygotowanych materiałów.

B. MINUSY.
„Minus” uczeń może otrzymać za:
* brak zadania domowego,
* nie przygotowanie do lekcji,
* brak podręcznika, zeszytu,
* nie przyniesienie potrzebnych materiałów,
* słabe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie,
* braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych) w zeszycie.
Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej – 0 pkt.

V. PRZELICZANIE PUNKTÓW NA OCENY.

Np. kartkówka na 10 pkt. sprawdzian na 30 pkt. test na 50 pkt.
0 – 3p. 1 0 – 10p. 1 0 – 17p. 1
3,5 – 5p. 2 10,5 – 15,5p. 2 17,5 – 26p. 2
5,5 – 6,5p. 3 16 – 20p. 3 26,5 – 34,5 3
7 – 8,5p. 4 20,5 – 25p. 4 35 – 42p. 4
9 – 10p. 5 25,5 – 30p. 5 42,5 – 50p. 5

VI. ZASADY ORGANIZOWANIA LEKCJI POWTÓRZENIOWYCH.
* przed każdym sprawdzianem i testem.

VII. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH
I ROCZNYCH.
1. Wszyscy uczniowie poddani zostają dwukrotnej klasyfikacji
śródrocznej i końcoworocznej), która polega na podsumowania osiągnięć
edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym ( semestrze )
i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej.
2. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
3. Uczeń jest niesklasyfikowany, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej np. z powodu nieobecności na zajęciach
przekraczających połowę godzin odbytych zajęć.
4. Uczeń niesklasyfikowany z w/w powodu może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
5. Na prośbę niesklasyfikowanego ucznia i jego rodziców Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przedstawia uczniowi
i jego rodzicom zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.
7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły nie później niż trzy dni
przed posiedzeniem RP.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły.
9. Egzamin przeprowadzony jest w formie pisemnej i kończy się
stosownym protokołem.
10. Ustalona w toku egzaminu ocena jest oceną ostateczną i nie podlega
odwołaniu.
11. Nauczyciele powiadamiają uczniów o ocenach klasyfikacyjnych
nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.
12. O grożących ocenach niedostatecznych wychowawca powiadamia
pisemnie rodziców ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP.
13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna
może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.

VIII. ZASADY POPRAWIANIA OCEN.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powyższej oceny. Tylko jeden raz z danej pracy pisemnej. Natomiast inne oceny nie podlegają poprawie.
Średnia punktów uzyskanych - za pierwszym razem ze sprawdzianu(testu) i punktów z poprawy jest ostatecznym wynikiem z pracy pisemnej wpisywanym do dziennika.

IX. ZASADY ODDAWANIA SPRAWDZIANÓW.
* nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni oddać
poprawiony sprawdzian bądź test.

X. ZASADY PROWADZENIA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH.
Uczeń jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu,
* zeszyt podlega ocenie(10 dowolnie wybranych notatek),
* w ocenie są brane pod uwagę następujące elementy:
- pismo (estetyka zapisu),
- podkreślone tematy,
- zapis dat,
- ortografia,
- sumienne sporządzanie notatek, odrabianie zadań.

XI. SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW.
* dzienniczek ucznia,
* zeszyt ucznia,
* list,
* zebrania ogólne(2 x w roku),
* wywiadówki – spotkania indywidualne(2 x w roku),
* godzina konsultacji(raz w tygodniu).

XII. WYPOSAŻENIE UCZNIA.
* Zeszyt przedmiotowy w linie z marginesem (2 razy u. może zgłosić brak zeszytu)
Zeszyt podlega ocenie( 10 dowolnie wybranych notatek) raz w semestrze. W ocenie są
brane pod uwagę następujące elementy:
- pismo (estetyka zapisu)
- podkreślone tematy
- zapis dat i numeracji lekcji
- ortografia, interpunkcja
- sumienne sporządzanie notatek, odrabianie zadań.
* Zeszyt ćwiczeń(wybrane ćwiczenia podlegają ocenie)
* Brudnopis lub luźne kartki umieszczone za okładką w zeszycie przedmiotowym
* Podręcznik
* Podręczny słownik ortograficzny(wskazany)
*,,Zeszyt lektur”(30-kartkowy w szerokie linie do samodzielnego opracowania przeczytanych książek).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.