X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11705
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za pierwszy rok stażu 2009/2010 nauczyciela kontraktowego

W roku szkolnym 2009/2010 realizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego. Starałam się, aby realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z założonymi terminami oraz korzyścią dla dzieci i szkoły.

§ 7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

• uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej;
• uczestniczyłam w szkolnych komisjach konkursowych ( Portret lotnika z Dywizjonu 301, Bombka matematyczna, Mistrz szybkiego liczenia );
• współorganizowałam następujące imprezy: ( Dzień Patrona, Dzień Rodziny, Dzień Bezpiecznego Internetu, Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Pomoc dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem );

§ 7. 1. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W roku szkolnym 2009/2010 brałam udział w kilku formach doskonalenia zawodowego. Oto one:
• udział w kursie zorganizowanym przez WODN,, KURSOR” w Lublinie „Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się” [ zaświadczenie];
• udział w warsztatach „Systemowe rozumienie rodziny” w ramach projektu: „Szkoła dla rodziców” [zaświadczenie];
• udział w kursie zorganizowanym przez OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „EDUCOM” w Lublinie „Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu - przedmiotów matematyczno – fizycznych [zaświadczenie];
• udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
pt. „Uczniowskie pace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań?
[ zaświadczenie];
• udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe pt. „Jak prowadzić lekcje i nie zwariować?” - jak dostosować wymagania edukacyjne do uczniów z dysfunkcjami w sferze poznawczej, - jak pracować z uczniem ADHD z zaburzoną koncentracją uwagi?, - jak skupić uwagę uczniów na trudnych treściach?
[zaświadczenie];
• zrealizowałam zajęcia edukacyjne „Sieciaki – scenariusze zajęć dla klas I – III SP” w ramach programu „Dzieci w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje [zaświadczenie];
• zrealizowałam zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” w ramach programu „Dzieci w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje [ zaświadczenie];
• udział w warsztatach WYDAWNICTWA SZKOLNEGO PWN dla nauczycieli informatyki ze szkoły podstawowej pt. „Nowe technologie a rozbudzanie kreatywności i ciekawości świata u uczniów” [certyfikat];
• tworzyłam swój własny warsztat pracy poprzez przygotowywanie testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych;
• zapoznawałam się na bieżąco z ofertą wydawniczą oraz stroną internetową Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

§ 7. 1. 3 Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
• Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam Kartę Nauczyciela i Rozporządzenia MEN-u w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie napisałam Plan rozwoju zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez Dyrekcję niezwłocznie przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.
• Przeanalizowałam Prawa Ucznia i Karty Praw dziecka w celu stosowania tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Zapoznałam się ze statutem szkoły, programem wychowawczym oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu.
• Ponadto zapoznałam się z regulaminem organów istniejących i działających w szkole (Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego).

§ 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań.
• analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.
• wzięłam udział w kursie zorganizowanym przez WODN,, KURSOR” w Lublinie „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” [zaświadczenie];
• przygotowywałam scenariusze lekcji, które stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi;
• nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, p. Iloną Bocian, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego;
• złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrekcji szkoły oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji;
• wzbogaciłam bazę i zadbałam o estetyczny wygląd klasy i pracowni komputerowej poprzez: (wykonywanie na bieżąco gazetek tematycznych, gromadzenie własnoręcznie wykonanych i zakupionych pomocy dydaktycznych: kolorowych bibuł, brystoli, papierów, szablonów, elementów dekoracyjnych);
• opracowałam tematykę godzin wychowawczych z uwzględnieniem ścieżek przedmiotowych i szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego.
• prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami wychowawcy i nauczyciela matematyki i informatyki;
• brałam udział w programie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, dzięki takim testom mogłam ocenić stopień opanowania materiału moich uczniów i porównać je z wynikami innych szkół;
• brałam udział w pracy zespołów międzyprzedmiotowych mających na celu: (analizę osiągnięć uczniów, analizę wyników nauczania przedmiotu, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprawdzałam próbny sprawdzian klasy piątej
• dokonywałam samooceny efektywności własnej pracy, odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu; moja samoocena przyjmowała także formę ankiet ewaluacyjnych kierowanych do uczniów. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.

§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
• Kontaktowałam się z rodzicami moich wychowanków poprzez (konsultacje, zebrania).
• Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych „Mistrz szybkiego liczenia” i pozaszkolnych „Konkurs matematyczny” organizowanym przez Kuratorium w Lublinie.
• Pracowałam z uczniami zdolnymi na zajęciach koła matematycznego, które sama prowadziłam.
• Uczniów słabych kierowałam na zajęcia wyrównawcze, zaś uczniów zdolnych motywowałam do rozwiązywania zadań dodatkowych.
• Przeprowadziłam wśród uczniów ankietę dotyczącą świadomego wychowawczych odpowiedzialnego wyboru ofert medialnych wychowawczych następnie zaprezentowałam wyniki na zebraniu z rodzicami w formie prezentacji multimedialnej.
• Byłam kierownikiem wycieczki do Dęblina, którą zorganizowałam.
• Wraz z uczniami wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata oraz porządkowania grobów.

§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Organizowałam swój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych poprzez::
• korzystanie z publikacji w Internecie
• bieżące przygotowywanie ćwiczeń, testów i sprawdzianów na lekcje matematyki i informatyki
• prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (wypisywanie świadectw)
• wykonywanie dyplomów, wkładek do książek itp.
• wdrażanie uczniów do korzystania z Internetu zachęcając do współtworzenia strony internetowej szkoły
• wykorzystanie programów multimedialnych na zajęciach
• redagowanie strony internetowej poprzez tworzenie galerii szkoły, redagowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych, wycieczek
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego, tematyki spotkań z rodzicami, planu pracy zespołu wychowawczego klasy V, tematyki godzin wychowawczych w kl. V, programu wychowawczego szkoły w Internecie

§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
• Do uczniów starałam się dotrzeć poprzez indywidualne rozmowy, pogadanki na godzinie z wychowawcą, godzinach pozalekcyjnych mając na celu wyłonienie problemu. Wynikiem spotkań, przeprowadzonych rozmów było podjęcie określonych działań np. kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Integrowałam zespół klasowy poprzez uroczystości klasowe: (Dzień chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień kobiet)
• Sprawowałam opiekę nad dziećmi a także przeprowadziłam konkursy na zabawie choinkowej.
• Pełniłam dyżur w czasie ferii zimowych.
§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
• Uczestniczyłam w szkolnych komisjach stypendialnych.
• Współtworzyłam program wychowawczy szkoły.
• Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, księgą zastępstw.

Opracowała: Edyta Zdunek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.