X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12171
Przesłano:

Test z historii Poznania

Test z historii Poznania dla Koła Miłośników Historii

I. Miasto średniowieczne

1. Który z władców spoczął w poznańskiej katedrze? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Bolesław Szczodry; b) Leszek Biały; c) Przemysł II; d) Mieszko III Stary;

2. Od którego wieku systematycznie prowadzona jest kronika miejska? Zaznacz właściwą
odpowiedź.
a) XIII w.; b) XIV w.; c) XII w,; d) XV w.;

3. Uzupełnij.
Zabytek grupy O. Jedna z najokazalszych budowli sakralnych w Polsce. Europejskie
arcydzieło monumentalnego baroku. Wpisany na elitarna listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Jest to............................

4. Uzupełnij.
Pierwszy kościół w obrębie średniowiecznych murów. Kościół
................................... jest najstarszym zabytkiem na lewym brzegu Warty.
Zbudowany w „ponurym”, lecz potężnym stylu wczesnogotyckim w latach 1244-1253.

5. Który król polski zniszczył Ostrów Tumski i lewobrzeżną część miasta?
a) ) Przemysł II; b) Władysław Łokietek; c) Mieszko II; d) Bolesław Szczodry;

6. Wyjaśnij znaczenie – pochodzenie nazw dzielnic:
a) Rataje-........................................
b) Malta-........................................
c) Sołacz-........................................

7. Uzupełnij.
Dawna wieś, nadana Poznaniowi jako zaplecze gospodarcze , ale już od końca XIII wieku
własność klasztoru Dominikanek (do początku XIX wieku).
Jest to dzielnica - ............................

8. Uzupełnij.
Wiek wyrobów krzemiennych z okolic Poznania datuje się na ok..................

9. Która królowa była koronowana w Poznaniu? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Adelajda Heska; b) Jadwiga Kaliska; c) Jadwiga Andegaweńska; d) Elżbieta Bośniacka;

10. W który roku Poznań otrzymał „prawo składu”? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) 1388 r.; b) 1394r.; c) 1410r.; d) 1409r.;


II. Miasto renesansowe

1. Uzupełnij.
Miasto było żywo zainteresowane w rozwoju gospodarczym i ludnościowym. W 1529 r.
zakupiło folwark ................., w 1549 – folwark ................,
a w 1598 – folwark...............

2. W którym roku założono pierwszą poznańską księgarnię? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) 1577 r.; b) 1520 r.; c) 1598r.; d) 1600r,;

3. Uzupełnij.
Akademia biskupa Jana Lubrańskiego została założona w roku ........... i była pierwszą
poznańską szkołą o charakterze wyższej uczelni. Współfundatorem był król
..................... .Akademia miała wydział teologiczny i humanistyczny.

4. W którym roku otwarto Kolegium Jezuickie w Poznaniu? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) 1543r.; b) 1566r.; c) 1573 r.; d) 1589r;

5. Uzupełnij.
Najwybitniejszą budowlą renesansową Poznania był, zbudowany w latach ...........-
..........., na zlecenie Rady Miejskiej przez ........................................, słynny
Ratusz poznański.

6. Uzupełnij.
Ówczesny Poznań stanowił silny ośrodek medyczny. Wystarczy wspomnieć wybitnego
lekarza poznańskiego ............................. , doktora filozofii i medycyny, profesora na
Uniwersytecie w Padwie, lekarza króla Zygmunta Augusta.

7. Uzupełnij.
Obecnie – Muzeum Archeologiczne. Pałac ten powstał w latach 1545 – 1549 z przebudowy
kilku gotyckich kamienic, należał do znanej rodziny .............................,
pieczętującym się herbem Łodzia.

8. Kiedy został zainstalowany zegar z koziołkami na poznańskim Ratuszu? Zaznacz właściwą
odpowiedź.
a) 1511r.; b) 1534r.; c) 1551r.; d) 1567r.;

9. Uzupełnij.
W .......... roku Brandenburczycy napadli na Poznań, dwa lata przed tym wydarzeniem
mieszkańcy Poznania obserwowali całkowite zaćmienie słońca i wielu z nich
przepowiadało klęskę.

10. Zaznacz, która z podanych grup reformatorskich zorganizowała w Poznaniu w 1560 roku
swój synod.
a) Bracia Czescy; b) Bracia Polscy; c) Kalwini d) Luteranie;


III. Okres wojen i upadku

1. W którym roku z połączenia kolegium Jezuickiego i Akademii Lubrańskiego powstaje
Wojewódzka Szkoła Narodowa.
a) 1773 r. ; b) 1775 r.; c) 1778 r.; d) 1781 r.;

2. Uzupełnij.
W celu uporządkowania dotychczasowych zaniedbań, powołano Komisję Dobrego
Porządku, która pracowała w Poznaniu pod kierownictwem starosty generalnego
Wielkopolski ..................................... .

3. W którym roku rozpoczęła działalność Komisja Dobrego Porządku? Zaznacz właściwą
odpowiedź
a) 1776r.; b) 1778 r.; c) 1781r.; d) 1784 r;

4. Uzupełnij.
Komisja Dobrego Porządku zreformowała władze miejskie – na miejsce burmistrza
wprowadziła ..............................., zaś liczbę radnych określiła na .......osób.

5. Uzupełnij.
W XVIII wieku w Poznaniu uwidaczniać się zaczyna klasycyzm. W nowym stylu
odbudowano zniszczoną w pożarze w 1772 Katedrę poznańską. Nowa jej fasada była
owocem współpracy dwóch wybitnych architektów ........................................
i.......................................

6. Uzupełnij.
Poznań walczył o prawa mieszczan, ze szczególnym zainteresowaniem jego mieszkańcy
śledzili obrady Sejmu Czteroletniego. Na sejm ten wysłali dwóch posłów
........................i......................................, a następnie również
....................................., mimo że był szlachcicem.

7. W którym roku cała Wielkopolska stała Prusami Południowymi ze stolicą w Pozen?
Zaznacz właściwą odpowiedź
a) 1791r.; b) 1793r.; c) 1794 r.; d) 1795r.;

8. Jeden z synów Poznania. Podróżnik, odkrywca i badacz obu Ameryk, a przede wszystkim
Australii, której najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki. Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Paweł Strzelecki; b) Józef Struś; c) Ryszard Berliński; d) Józef Wybicki;

9. Uzupełnij.
Pałac ...............................wybudowany w latach 1773 – 76, stoi na rogu
ul.Franciszkańskiej , jest najokazalszą i najefektowniejsza kamienicą Starego Rynku i
jednym z najcenniejszych zabytków świeckiej architektury Poznania.

10. W XVIII wieku nastąpiło znaczne wyludnienie okolic Poznania, władze miasta
zdecydowały się na sprowadzenie kolonistów niemieckich. Jak nazywano tych kolonistów?
Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Pyry; b) Bambrzy; c) Olendrzy; d) Koloniorzy;


IV. Pod pruskim zaborem

1. Uzupełnij:
Zaborca starał się nadać miastu charakter pruski. Wkrótce po zajęciu Poznania,
wszystkie znaczniejsze stanowiska w administracji miejskiej obsadzono Niemcami.
Prezydentem miasta został .............................. . Nad magistratem kontrolę
sprawował radca wojenny i podatkowy................................, aż do samobójczej
śmierci.

2. W którym roku odbyła się uroczystość złożenia hołdu królowi pruskiemu przez
mieszkańców Poznania? Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) 1793r.; b) 1794r.; c) 1795r.; d) 1797r.;

3. Uzupełnij.
W ....... roku do Poznania zawitał cesarz Napoleon. Kwatera jego mieściła się w
byłym ....................................... . Przez dwa tygodnie Poznań pełnił nieledwie
stolicę Europy.

4. Bardzo okazałą budowlą XIX – wiecznego Poznania jest Biblioteka Raczyńskich
wzniesiona staraniem hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Zaznacz rok uroczystego
otwarcia.
a) 1816r,; b) 1821r.; c) 1829r.; d) 1831r.;

5. Uzupełnij.
Wokół miasta rozwijały się osady podmiejskie, przede wszystkim Jeżyce, Łazarz i
Wilda. Ówczesny nadburmistrz miasta Richard Witting był orędownikiem poważnych
Inwestycji i za jego namową w .......... roku przyłączono Jeżyce, Łazarz i Wildę,
a w ........... roku Sołacz i część Winiar.

6. Podczas panowania którego władcy został zbudowany Zamek w Poznaniu? Zaznacz
właściwą odpowiedź.
a) Wilhelma II ; b) Fryderyka Wilhelma II ; c) Wilhelma I ; d) Fryderyka Wilhelma III;

7. Uzupełnij.
W 1849 był posłem do sejmu pruskiego. Współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk (1857), natomiast od 1865 ........................................ został
prezesem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

8. Uzupełnij.
Bazar, instytucja założona z inicjatywy .........................w ......... roku
w Poznaniu, w formie spółki akcyjnej, mająca na celu rozwijanie działalności
gospodarczo - społecznej Polaków w zaborze pruskim.

9. Zaznacz właściwą datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
a) 26.XII.1918r.; b) 27.XII.1918r.; c) 23.II.1918r.; d) 28.VI.1918r;

10. Uzupełnij.
Celem Powstania Wielkopolskiego było uwolnienie Wielkopolski i Pomorza spod
władzy niemieckiej. Wojskami powstańczymi kierowali major ........................
i generał .......................... .


V. W niepodległej Polsce

1. Zaznacz właściwą datę otwarcia Wszechnicy Piastowskiej.
a) 1918r.; b) 1919r; c)1921r.; d) 1925r.;

2. Zaznacz właściwą datę zorganizowania pierwszych Targów w Poznaniu na skalę
międzynarodową.
a) 1923r.; b) 1925r.; c) 1927r.; d) 1934r.;

3. Który z Teatrów poznańskich rozpoczął działalność w 1923 roku. Zaznacz właściwą
odpowiedź.
a) Teatr Wielki; b) Teatr Nowy; c) Teatr Muzyczny; d) Polski Teatr Tańca;

4. Uzupełnij.
Dnia 26 kwietnia 1922 roku wybrany został prezydentem Miasta Poznania. W
przemówieniu rozpoczynającym jego kadencję zobowiązał się do "naprawy i
rozbudowy miasta", co zresztą zrealizował. W okresie od 17 listopada 1924 roku do 14
czerwca 1925 roku ...............................pełnił funkcję Ministra Spraw
Wewnętrznych w gabinecie Władysława Grabskiego.

5. Uzupełnij.
Została zorganizowana w Poznaniu ............................. w .........roku, jej celem
było zilustrowanie osiągnięć gospodarczych odrodzonego państwa. Miała ona również
– jak pisano wówczas – stać się „wielką manifestacją moralną”, pokazującą procesy
integracyjne rozbitego zaborami społeczeństwa polskiego.

6. W 1925 roku zostały przyłączone do miasta Poznania kolejne dzielnice. Zaznacz które.
a) Naramowice, Dębiec; b) Bonin, Strzeszyn c) Podolany, Sołacz; d) Wilda, Górczyn;

7. Uzupełnij.
Sprawą, która wywołała wiele nieporozumień było ustanowienie w .........roku
Nagrody Literackiej Miasta Poznania. Pierwszym jej laureatem nie został Stanisław
Przybyszewski ale ...................................... . Krok ten się spotkał z ostrym
sprzeciwem miejscowego środowiska literackiego.

8. W Poznaniu w latach międzywojennych została otwarta Rozgłośnia Polskiego Radia,
zaznacz właściwą datę.
a) 1919r.; b) 1921r.; c) 1924r.; d) 1927r.;

9. Uzupełnij.
Awangardowa grupa .................., założona w 1918 roku, związana ze słynnym
poznańskim pismem literacko – artystycznym o podobnej orientacji, p.t. „Zdrój”, a
poza tym z krakowskimi formistami i niemieckimi ekspresjonistami.

10.Pierwszym dyrektorem poznańskiej rozgłośni radiowej został. Zaznacz właściwą
odpowiedź.
a) Kazimierz Okoniewski; b) Eugeniusz Piasecki; c) Jan Fazanowicz d) Jan Baran;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.